گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از آنجا که این بند از شرح خدمات پروژه حاضر، برنامه ریزی صنعتی را مطرح نموده و در قالب همین بند به موضوع تعداد نفرات و پرسنل پرداخته است، لازم می گردد تا ابتدا کلیات برنامه ریزی کالبدی، که در حقیقت،  پیش نیاز برنامه ریزی صنعتی محسوب می  شود ( و در بندهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته)، ارائه گردد تا آنگاه بتوان به « بررسی تعداد نفرات و پرسنل» پرداخت، چرا که جمعیت شاغلان صنعتی، رابطه مستقیم با وسعت اراضی صنعتی دارد و بالعکس. به عبارت دیگر، تعداد شاغلان صنعتی، تابعی از وسعت اراضی صنعتی است.
از سوی دیگر، کاربری صنعتی، فقط بخشی از اراضی سایت را به خود اختصاص می دهد و مابقی آن، سهم سه کاربری کلان دیگر یعنی کاربری های خدماتی، فضای سبز و شبکه راه هاست.
همانگونه که در بخش ضوابط توزیع زمین ( بند د-۲) گفته شد، سهم کاربری صنعتی از کل اراضی شهرک، می باید دامنه ای مابین ۶۰ الی ۷۰ درصد را بر گیرد.
در برنامه ریزی کالبدی پروژه، کوشش شده است تا حداکثر سهم پیش بینی شده در ضوابط مصوب « شرکت شهرک های صنعتی ایران» برای کاربری صنعتی یعنی ۷۰ درصد از کل اراضی سایت لحاظ گردد، لیکن در یک رابطه رفت و برگشتی با مرحله طرح ریزی پروژه، که مطابق با شرایط و مقتضیات زمین تطبیق و تثبیت یافته است، سهم کاربری صنعتی در مجموع اراضی محدوده های سه گانه طرح، نهایتا معادل ۳/۶۵ درصد از کل اراضی ۶/۱۵۵۸۷۳ متر مربعی سایت، یعنی برابر ۳۴/۴۸۰۱،۱۶،۱ متر مربع به دست امده است. همچنین کاربری خدماتی ۸۲/۷۲۶۲۱ متر مربع و یا ۷/۴ درصد، کاربری فضای سبز ( مجموع کاربری های، کمربندی سبز حفاظتی و پارک و مسیر سبز پیاده و نوارهای سبز حاشیه معابر) ۲۰/۱۹۱، ۱۷۳ متر مربع و یا ۱/۱۱ درصد و شبکه راه ها ۴۳/۲۹۳۵۸۰ متر مربع و یا ۲/۱۸ درصد از اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان» را به خود اختصاص می دهند. ( جدول ۱-۱).
جدول۱-۱- مساحت، نسبت و سرانه اراضی اختصاص یافته به انواع کاربری های کلان ارضی در محدوده اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان»
۱- با توجه به جمعیت ۴۲۰۰ نفری شاغل در مجموعه.
۲- شامل انواع صنایع، غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی و چوب، شیمیایی، کانی غیر فلزی، فلزی و برق و الکترونیک
۳- قابل اختصاص به کاربری های اداری- انتظامی، تجاری، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی، مذهبی و تاسیسات و تجهیزات شهری
۴- شامل کمربند سبز حفاظتی، لکه های سبز و نوارهای سبز حاشیه معابر
۵- شامل راه ها و پارکینگ های عمومی.
۱-۱-۱- بررسی نوع صنایع
مطالعات بخش گرایش صنعتی پروژه نشان داد که در بین  گروه های مختلف صنعت، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی، طی چند سال اخیر، روند پرشتابی را طی نموده اند که به طور علی الاصول، این روند می باید در برنامه ریزی صنعتی حاضر مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که رشد جهشی صنایع مذکور، طی چند سال گذشته، تا حدود زیادی در شاخص های کمی صنایع مستقر در « شهرک صنعتی رفسنجان» انعکاس یافته و سهم صنایع اخیر از اراضی واگذار شده، مجموعا رو به فزونی نهاده است. نتیجتا با توجه به این که یکی از الگوهای مورد اتکا در برنامه ریزی حاضر، وضعیت موجود، یعنی از ابتدای شکل گیری شهرک تا ماه های پایانی سال ۱۳۸۴ می باشد و این دوره زمانی، سال های اوج تقاضا و جهش کمی صنایع مورد بحث را نیز در بر می گیرد، خود به خود، تعدیلی از شرایط قدیم ( سهم که صنایع جهشی) و شرایط جدید ( سهم بری گروه های مختلف صنعت) واقعی صنایع قابل پیش بینی در سال های آتی ( مورد برنامه ریزی) نزدیک خواهد بود.
در برنامه ریزی حاضر، مبانی زیر، ملاک نظر قرار گرفته است:
۱- برای دست یابی به ترکیب نهایی صنایع، الگوی صنایع فعال استان کرمان، الگوی صنایع فعال شهرستان رفسنجان و الگوی صنایع مستقر در شهرک صنعتی رفسنجان مورد اتکا واقع شده است.
۲- از آنجا که هدف نهایی برنامه ریزی حاضر، تعیین سهم گروه های مختلف صنعت از اراضی صنعتی محدوده توسعه شهرک صنعتی است. از بین سه شاخص کمی که آمار و اطلاعات موجود، براساس آنها تنظیم گردیده، یعنی شاخص های : 
۱- تعداد واحد
۲- تعداد شاغلان و۳- میزان سرمایه گذاری، شاخص دوم، یعنی تعداد شاغلان مد نظر قرار گرفته است.
چرا که این شاخص، رابطه مستقیم با مساحت اراضی مورد نیاز دارد و در قیاس با دو شاخص دیگر،معیار دقیقتری محسوب  میشود.
۳- علاوه بر شاخص تعداد شاغلان، شاخص مساحت زمین که اطلاعات آن، در مورد صنایع مستقر در شهرک صنعتی رفسنجان وجود دارد، نیز به عنوان یک شاخص ثانوی در برنامه ریزی دخالت داده شده است.
۴- با عنایت به این موضوع مهم که اهمیت شاخص های چهارگانه مورد استناد ( تعداد شاغلان برای سه الگوی فوق الذکر و مساحت اراضی در مورد الگوی صنایع مستقر در شهرک) یکسان نیست، در محاسبات برنامه ریزی برای شاخص صنایع فعال استان ضریب یک، برای شاخص صنایع فعال شهرستان ضریب دو و برای هر یک از دو شاخص صنایع مستقر در شهرک، ضریب سه لحاظ گردیده است.
۵- ارقام به دست امده، نهایتا مورد جرح و تعدیل اندک قرار گرفته، گرد شده اند که در قالب سهم پیشنهادی مشخص گردیده است.
همانگونه که از ارقام « سهم پیشنهادی» جدول ۱-۲ بر می آید. در بین گروه های مختلف، بیشترین سهم را صنایع کانی غیر فلزی و صنایع غذایی و آشامیدنی به خود اختصاص داده اند که به ترتیب ۶/۲۷ و ۱/۲۶ درصد از صنایع پروژه را در اختیار گرفته اند. پس از آن، و به فاصله نسبتا زیاد، صنایع شیمیای با ۶/۲۰ درصد و صنایع فلزی با ۱/۱۳ درصد، از بیشترین سهم برخوردار گردیده اند.
بدیهی است در برنامه ریزی کالبدی پروژه، سهم هر گروه به صورت مساحت اراضی قابل واگذاری تعیین خواهد شد.
ارقام برنامه ریزی، بعدا در مرحله طرح ریزی، هم به واسطه مذاکرات بیشتر با کارفرما و هم به دلیل انطباق با شرایط زمین و طرح، دستخوش پاره ای تغییرات گردیده، که ارقام نهایی در مبحث (۱-۱-۵) ارائه شده است.
۱-۱-۲- بررسی حجم مواد اولیه مورد نیاز:
حجم مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مجموعه، تابعی از حجم تولیدات آنها می باشد. با توجه به این که در حال حاضر، مشخصات دقیق کمی تولیدات واحدهای صنعتی، که در آینده در شهرک استقرار خواهند یافت روشن نیست، می توان به صورت تقریبی و بر مبنای تعداد شاغلان واحدهای صنعتی مجموعه، حجم تولیدات شهرک را برآورده نمود.
مطالعات انجام یافته در خصوص تولیدات گروه های مختلف صنعت در سطوح ملی، حاکی از آن است که سرانه تولید سالانه گروه های مختلف صنعت، به ازا هر نفر شاغل دامنه نسبتا وسیعی را در بر می  گیرد، پایین ترین سرانه، مربوط به صنایع سلولزی با سرانه ۳ تن و بالاترین سرانه، ربوط به صنایع شیمیایی با حدود ۸۷ تن به ازا هر نفر شاغل بوده است. در حد واسط این دو گروه، صنایع غذایی (۷۸ تن)، صنایع فلزی (۲۰ تن)، صنایع کانی غیر فلزی(۲۲تن) و صنایع نساجی (۵ تن) قرار می گیرند.
جدول ۱-۲- سهم گروه های صنعت در وضع موجود صنایع استان کرمان، شهرستان رفسنجان و شهرک صنعتی رفسنجان بر حسب شاخص های مورد گزینش و سهم پیشنهادی برنامه ریزی صنعتی شهرک صنعتی رفسنجان
عنوان گروه صنعت صنایع فعال استان تعداد شاغلان صنایع فعال شهرستان تعداد شاغلان صنایع مستقر شاغلان مساحت اراضی سهم پیشنهادی 
تعداد شاغلان و مساحت زمین
غذایی و آشامیدنی
نساجی و پوشاک
سلولزی و چوب
شیمیایی
کانی غیر فلزی
فلزی
برق والکترونیک ۵/۳۳
ماخذ: وزارت صنایع و معادن- معاونت برنامه ریزی توسعه و فن آوری-۱۳۸۳٫
شرکت شهرک های صنعتی کرمان- آمار شهرک های صنعتی استان- ۱۳۸۴٫
۱- با تخصیص سهم سایر گروه های صنعت به هفت گروه صنعت قابل استقرار در شهرک های صنعتی ( به صورت تقسیم به نسبت)
۲- با احتساب ضریب یک برای صنایع فعال استان کرمان، ضریب دو برای صنایع فعال شهرستان رفسنجان و ضریب سه برای صنایع مستقر در شهرک رفسنجان
البته برای محاسبه مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات، باید سهم اضافه ای نیز بابت ضایعات و دور ریز تولیدات در نظر گرفت که این رقم به صورت میانگین، می تواند معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد حجم تولیدات لحاظ گردد.
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی
تعداد صفحات:۲۲
نوع فایل :WORD


قسمتی از فایل:

در برنامه ریزی کالبدی پروژه، کوشش شده است تا حداکثر سهم پیش بینی شده در ضوابط مصوب « شرکت شهرک های صنعتی ایران» برای کاربری صنعتی یعنی ۷۰ درصد از کل اراضی سایت لحاظ گردد، لیکن در یک رابطه رفت و برگشتی با مرحله طرح ریزی پروژه، که مطابق با شرایط و مقتضیات زمین تطبیق و تثبیت یافته است، سهم کاربری صنعتی در مجموع اراضی محدوده های سه گانه طرح، نهایتا معادل ۳/۶۵ درصد از کل اراضی ۶/۱۵۵۸۷۳ متر مربعی سایت، یعنی برابر ۳۴/۴۸۰۱،۱۶،۱ متر مربع به دست امده است.
همچنین کاربری خدماتی ۸۲/۷۲۶۲۱ متر مربع و یا ۷/۴ درصد، کاربری فضای سبز ( مجموع کاربری های، کمربندی سبز حفاظتی و پارک و مسیر سبز پیاده و نوارهای سبز حاشیه معابر) ۲۰/۱۹۱، ۱۷۳ متر مربع و یا ۱/۱۱ درصد و شبکه راه ها ۴۳/۲۹۳۵۸۰ متر مربع و یا ۲/۱۸ درصد از اراضی توسعه « شهرک صنعتی رفسنجان» را به خود اختصاص می دهند.


عتیقه زیرخاکی گنج