گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
فایل Word کتاب برنامه نويسي CNC  شامل ۳۰۶ صفحه می باشد. فصل اول : اين فصل مقدمه اي براي تكنيكهاي برنامه نويسي CNC در كتاب حاضر مي باشد. كه در رابطه با اكثرتكنيكهاي که قسمتی از يك برنامه را به يك روش سازماندهي شده درآوريم صحبت مي كند. به همين منظور با استفاده از يك نقشه ساده مهندسي پروسه هاي مورد نياز جهت برنامه نويسي نهايي را بررسی می کنیم. در گام بعدي با نوشتن پله به پله برنامه، مراحل برنامه نویسی را طبقه بندي مي كنيم . اين كار براي آن است كه برنامه نويسCNC با توجه به تعدد مراحل، مراحل را با يكديگر اشتباه نکند. فصل دوم :‌ محاسبه نقاط مسير :‌ محاسبه نقاط مطلق XY يك مسير ساده خيلي آسان است ،‌اين مسير مي تواند مستطيل شکل باشد، اما محاسبه نقاطي كه شامل زوايا وقویهایي هستند خيلي سخت تر است . اين قطعات معمولا به صورت CAD /CAM برنامه نويس مي شوند.فصل ۳ روابطی براي ايجاد مسير :‌ اين فصل همان هدف را با راه حلهاي هندسي اضافي همراه محاسبات بدست آمده از بكارگيري نمونه دورن فرمولها دنبال می کند . در حين نوشتن برنامه مسير ابزار تعريف مسیری كه تركيبي از خطوط و كمانها كه در نقطه ای به يكديگر رسيده اند متداول است بعضي مسيرها در برخی موارد خطوط و كمانهای بيشتري را دارند يا. در برنامه نويسي CNC هدف نزدیک شدن به نقاط مختصاتي کاملا مشابه هم، بدون توجه به تركيب خطوط كمان با مسير است . فصل ۴ استفاده از افست شعاع ابزار: این فصل یکی از مهمترین و در برخی اوقات غیر قابل فهم ترین موضوعی که در برنامه نویسی CNC کاربرد دارد را توضیح می دهد موضوع در حقیقت ساده است، موضوع این که قطر ابزار را چگونه برای هر مسیر ابزار داده برمی گردد. اعمال کنیم موضوع این فصل بین است که اندازه شعاع ابزار انتخاب شده به مسیر ابزار برنامه نویسی شده اعمال شود 
فصل ۸  تغییرات طولی ابزار:  در مدت برنامه نویسی هر روزه شماره های افست طولی ابزار در یک برنامه با شمارههای مختلف بکار رفته مطابق همان ابزارهای باشند به طور طبیعی و هر ابزاری تنها یک افست طولی دارد. طبیعی است که شماره ابزار و شماره افست مشابه یکدیگر باشند برای یک دسته بندی منطقی طی setup: T01 همراه با H01 می شود T16 یا H16 و …. در بعضی مواقع برنامه نویس CNC از برنامه نویس دو یا حتی بیشتر از دو افست طول ابزار برای یک ابزار استفاده می کند همچنین روشهای دیگر به همین منظور موجودند قابل حال روشها و تکنیکهای توضیح داده شدهه در این فصل را با چندین حالت مختلف شرح می دهیم. فصل۹ کاربردهای پرش از بلوک : از زمانیکه ماشینهای CNe . Neدر طی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۰ بوجود آمده اند سیستمهای کنتر لرهای زیادی از طرف تولیدکنندگان بوجود آمده اند که برخی از نماد خاص این کنتر لرها استاندارد و برخی دیگر اختیاری هستند. خیلی نمادها بطور ابتکاری و خیلی دیگر جهت حفظ رقابت نماد های جدیدی استفاده می کنند. بدون توجه به اضافه شدن نمادهای مختلف در تمامی سالها یک نماد تا این روزها با پر جا ماند ه و به تصور یا تخیل برنامه نویس CNCکمک می کند. این نماد که تابع پرش بلوک نامیده می شود در تمامی کنترلرها بخصوص کنتر لرهای ابتدایی دردسترس است. یک نام مصطلع دیگر برای این نماد تابع پاک کردن بلوک است. فصل ۱۰ استاندارد قلاویز کاری پایدار:  فرآیند قلاویز کاری که بر روی ماشین های فرز تراش و CNC صورت می گیرد از فرآیندهای اصلی ماشین کاری سوراخها می باشد تا امروز با تمام مشکلاتها یکی از مرسومترین روش قلاویز کاری استفاده از ابزار گیرهای خاص قلاویز ابزارگیر معلق قلاویز کاری یا هدر کشش فشار یا ابزار گیر دفتری می باشد . فصل ۱۱  مختصات قطبی: در جهان CNC مختصات نقطه ای کلید گسترش یک برنامه بکار رفته در هر نوع از حرکت موجود است تنها هدف تعریف مختصات یک نقطه است سپس کدهای حرکتی متنوع به دو نقطه و یا بیشتر و در نهایت ایجاد یک مسیر ابزار است . 

عتیقه زیرخاکی گنج