گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موار زیر است:

ويژگي هايي كه يك محصول بايد دارا باشد:

طراحي محصول:۱-عملكرد مستقبل
                    2-نياز معين
                    3-توليد انبو
۳تفكر عمده در طراحي صنعتي(۳ شيوه ي كار طراحي صنعتي)
تفكر اول:۱-توجه بيشتر به منافع كارفرما به جهت تضمين سودآوري طرح
           2-تمركز طراحي به روي امكانات اقتصادي و تكنولوژي كارفرما
تفكر دوم:۱-توجه بيشتر به فرهنگ موجود سليقه ها و خواسته هاي قشر استفاده گر
           2-تمركز طراحي روي علايق قشر استفاده گر
تفكر سوم:۱-توجه به تفكرات پيشتاز و همچنين خلق محصولاتي كه بتواند علت هاي موجود را بشكافد.
            2-تمركز طراحي بر روي بعد هاي استتيكي و توسعه ي اجتماعي و فرهنگي جامعه.
ساختار برند: ۱-برند يكپارچه
                2-برند تائيدي
                3-برند كالا
                4-برند چتري

  برند يكپارچه:استفاده از يك نام به جهت معرفي كليه فعاليت ها

  برند تائيدي:استفاده از يك برند زير شاخه  به همراه برند والد به جهت تائيد.

  برند كالا:استفاده از برند زير شاخه،برند زير شاخه براي استفاده مشتريان و برند والد براي استفاده واسطه گران-شركا -كارمندان و كارفرما.

  برند چتري:ايجاد يك پل يا پوشش دهي برند هاي زير شاخه توسط برند مولد.
اين شيوه كار طراحان آوانكارد وپيشتاز است و حتي ممكن است داراي توجيه اقتصادي است.

۱-نفر اول قشر استفاده گر
۲-توليد كننده وسرمايه گذار
۳-منتقدان نظام سرمايه داري
۴-طراحان
۵-مدافعان حقوق استفاده گر


كار:جريان تبديلي است كه در آن ايده اي جهت رفع نيازي به صورت شي مورد استفاده در مي آيد.انسان در جريان كاري خود با تاثي گذاري بر اشيائي كه در طبيعت وجود دارند مي كوشد تا آنها را به اشياء كمال مطلوب تبديل كند.

هدف رفع نياز است.
 نيازفردي نياز جمعي؟ 
جامعه صنعتي چگونه نيازي را مي طلبد؟
شي:
نياز انسان:استفاده از شي است
زمان برآورده شدن نياز:در حين كاركرد
نتيجه:رفع نيازهاي انسان مستلزم استفاده از توليداتي است كه كاركردشان بر اساس نيازهاي مشخص شكل گرفته است.

مطابقت كاركرد شي ونياز انسان:

نقش طراح صنعتي :مدافع حقوق استفاده گر
 آيا نيازها هميشه از طريق استفاده از اشياء برآورده مي شود.
شي شدن ايده ها به منظور رفع نيازها شامل اشكال مختلفي از اشياء مي شود.

تقسيم بندي اشياء:
۱-اشياء طبيعي
۲-اشياء تغييرشكل يافته طبيعي 
۳-اشياء هنري
۴-اشياء مورد استفادهانسان محصولي از طبيعت است
برخورد انسان با طبيعت:۱-عدم تغيير در طبيعت 
                             2-تغيير در طبيعت

مهم اين است كه انسان بتواند از نظر جسماني،رواني و ذهني به زندگي خود ادامه دهد.

سلامت جسم:تبديل اشياي طبيعي به اشياء مورد استفاده

سلامت ذهن و روان:در روند برداشت از طبيعت بتواند طبيعت بكر را لمس كند.
 
سيستم دفاعي بدن
نيازمند تطابق انسان با فيزيولوژي طبيعي
 بهداشت ذهن و روان نيازمند تطابق انسان با طبيعت است.
طراحي وانسان شناسي
 شخصيت:مجموعه اختصاصات وخصوصيت هاي رفتاري كه فردي را از فرد ديگر مشخص مي سازد.
جامعه شناسي:علمي كه درباره ويژگي هاي زندگي اجتماعي جوامع مختلف انساني مطالعه و تحقيق مي كند.

فرهنگ چيست؟
به عنوان معرفت بشري از وجوه تمايز زندگي اجتماعي انسان و حيوان است در تمام اجتمات بشري وجود داشته وعام است. زيرا تمام جلوه هاي عناصر و اجزاء آن در تمام زمينه هاي زندگي اجتماعي انسان وجود دارد.

فرهنگ در برگيرنده عوامل بسياري از قبيل:ساخت ابزار و اشياء،تهيه پوشاك و غذا،مبادلات،ارضاي غرايز،قوانين و آداب و عادت،امور سياسي،اقتصادي،حكومتي،فلسفه،عقايد درباره هستي،ماوراي طبيعي،نماد،تجلي آرزوها شادي ها و شيوه بيان آنها و ديگر پديده هاي حيات اجتماعي انسان مي باشد.
فرهنگ خاص قشرهاي مختلف را مي توان به قشرهاي ديگر انتقال داد.
فرهنگي كه غني و داراي ويژگي هاي مثبت باشد ارزش انتقال به طبقات ديگر جامعه را دارد.


نشانه سناسي:
علم يا رويه اي براي نگاه كردن و بررسي پديده هاست. نوعي زبان و روايت تجريدي ويا تصويري از پديده ها ومفاهيم است.

براي تحقيق در نشانه ها بايد دانست :
۱-از كجا آمده اند؟
۲-قوانين حاكم بر آنها چيست؟

روابط بين انسان ها :
۱-مستقيم: توسط رفتار انسان ،زبان،ايما واشاره به وجود مي آيد.
۲-غير مستقيم:توسط پديده ها و اشياء به وجود مي آيد.

هويت فرهنگي ونقش آن در طراحي محصولات:
مشخصه هاي فرهنگي:۱-طراحي شالودهاي(خطوط،فرم،ظاهر،رنگ،گشتالت و…)
                          2-طراحي رفتاري(كاركرد،عملكرد و…)
                          3-طراحي انعكاسي(طراحي كه محصول روي ارتباطات دارد.)


سطوح فرهنگي:۱-سطح بيروني(ملموس)
                   2-سطح مياني(رفتاري)
                   3-سطح دروني(غير ملموس)

لايه هاي فرهنگي:۱-مادي وفيزيكي
                     2-اجتماعي و رفتاري
                     3-ذهني ورواني

اطلاعات ارگونومي
در بخش پروسه طراحي ابتدا تحقيق هاي طراحي را استفاده مي كنيم.
اول سناريو تعريف مي شود بعد داستان را مشخص مي كنيم سپس كليه اطلاعات را در مرحله توسعه مي گنجانيم. شروع مرحله طراحي ودر نهايت مرحله انجام واجرا را در پروسه داريم ومحصول طراحي مي شود.رسيدگي كلي در زمينه كل اطلاعات:
  1-مرحله تحقيق
  2-تعريف داستان 
  3-انجام واجراء
  4-اتودها وتكميل اسكيس 
روابط بين انسان ومحصول
لذت بردن انسان از محصول 

رفتار شناسي:رفتار در حالت مثبت و منفي-نوع قشر-فرهنگ-سطح اجتماعي

ونداليزم(تخريب گرايي):۱-عمدي
                            2-غير عمدي
رفتار:هر چيزي كه گفته مي شود و هر آنچه كه عمل مي شود.

Rediesign:عملكرد بهتر محصول
                 زيباتر شدن محصول
                 محصول ارزش افزوده داشته باشد.
                 حل مشكلات ارگونوميك 
                 حل مشكلات توليد يا سعي در كاهش اين مشكلات
ارتباطات:مكانيزمي كه بين انسان ها به وجود مي آيد و رفتار احساسات و افكارانسان بر پايه ي اين مكانيزم توسعه پيدا مي كند.

عتیقه زیرخاکی گنج