گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

كشاورزان، بيش تر گياهان را با كاشتن دانه زياد مي كنند. مي دانيد كه دانه در داخل گل تشكيل مي شود و مي تواند رشد كند و گياهي سبيه به گياه والد خود را به وجود آورد.
گل، اندام توليد مثل گياهان گلدار ( نهان دانه) است. در گل، بخش هاي توليد كننده‌ي گامت، پرچم و مادگي هستند. در بيش تر گلها، دو نوع اندام نر و ماده مشاهده مي شود و گل ها نر- ماده هستند، يعني هم پرچم و هم مادگي دارند.
در قسمت پايين مادگي كه حجيم تر است
(تخمدان) يك يا چند تخمك وجود دارد. در هر كدام از تخمك ها، گامت ماده به وجود مي آيد.
 در نوك پرچم، برجستگي كوچكي (بساك) ديده مي شود كه بعد از رسيدن،مي‌تركد و از داخل آن تعداد زيادي دانه ي گرده خارج مي شود، كه گامت نر در آن به وجود مي آيد
گياهان بر حسب تكامل:
۱- خزه گياهان : داراي اندامهاي شبيه ريشه، ساقه و برگ و داراي اندام توليد مثلي مجزا هستند.
۲- نهانزادان آوندي ( سرخس) : ريشه، ساقه و برگ واقعي دارند- آوند دارند ولي دانه ندارند.
۳- باز دانگان: آوند دارند. ( دانه هم دارند ولي دانه در محوطه بسته اي بنام ميوه نيست.
۴- نهاندانگان : آوند دارند. دانه هم دارند، ميوه هم دارند
نكته:
۱- گياهان از تغيير جلبكهاي پرسلولي كه در اقيانوس ها بودند بوجود آمدند و با زندگي در خشكي سازگار شدند.
۲- علت سازش گياهان در خشكي، توانايي جذب و ذخيره آب است.
۳- بزرگترين جاندار زمين درختي است به نام سكوپا
۴- ريشه اندامي است كه گياه را در زمين نگه داشته و عمل جذب آب را انجام مي دهد.
۵- آوند هاي چوبي آب و مواد معدني را از ريشه به هم نقاط گياه حمل مي كنند.
۶- توليد دانه يكي از سازگاريهاي گياهان براي زندگي در خشكي است.
۷- گياهاني كه دانه ندارند براي انجام توليد مثل جنسي نياز به آب سطحي دارند.
سلسله (فرمانرو) شاخه رده زير رده
گياهان خزه گياهان جگر واشها
خزه ها بدون آوند بدون دانه
گياهان آوندي سرخسها آونددار بدون دانه
باز دانگان آونددار دانه دار
نهاندانگان تك لپه
دولپه آونددار دانه دار

نكاتي در مورد توليد مثل در گياهان
۱- توليد مثل جنسي گياهان از چرخه تناوب نسل پيروي مي كند.
۲- دو واقعه‌ي مهم كه اسپوروفيت و گامتوفيت را از هم جدا مي كند، ميوز و لقاح (آميزش) است.
۳- در هاگدان سلولهاي ۲۸ كروموزي به نام سلول مادر هاگ وجود دارد كه با تقسيم ميوز هاگها ( اسپورها) را بوجود مي آورند.
۴- چنانچه از اسپورفيت تنها يك نوع هاگ حاصل شود. آن را جور هاگ مي گويند
 ( مثل خزه و سرخس)
۵- چنانچه از اسپورفيت تنها دو نوع هاگ حاصل شود. آن را جور هاگ مي گويند
 ( مثل بازدانگان و نهاندانگان) هاگ كوچكتر بنام ميكروسپور و هاگ بزرگتر بنام مگاسپور است.
۶- تفاوت هاگ و گامت: هاگ قدرت تكثير دارد ولي قدرت آميزش ندارد. اما گامت قدرت تكثير ندارد ولي قدرت آميزش دارد. هاگ حاصل ميوز است ولي گامت حال ميتوز است. در گياهان دانه دار هاگ نر و ماده جداست.
۷- اندامي كه هاگدان روي آن تشكيل مي شود، اسپوروفيل نام دارد. برگ شاخه در سرخس
۸- مجموعه اي پر سلولي از اجزاي اسپوروفيت كه درون آن بوسيله ميوز هاگ توليد 
مي شود، هاگدان ( اسپورانژ) است.
خزه گياهان
۱- خزه گياهان جزء گياهان بدون آوند هستند. ۱- نمي توانند از زمين ارتقاع بگيرند ( تا حدود يك سانتي متر)
۲- بايد در مناطق مرطوب باشند.
۳- آب و مواد غذايي از راه انتشار وانمر از سلولي به سلول ديگر منتقل مي شود.

۲خزه گياهان در مناطق مرطوبند بعلت توليد مثل جنسي
فقدان ريشه و بافت آوندي

 
۳- گسترش خزه گياهان بوسيله هاگ است.
چرخه توليد مثل جنسي در خزه:
گياه اصلي ( بخش گاه متوفيقي) شامل 
ريزوئيد ( ريشه مانند)
محور( ساقه مانند)
ضمائم برگ مانند
نكاتي در مورد چرخه زندگي خزه:
۱- در خزه گياه اصلي متوقيت است و شامل بخش ريشه مانند- ساقه مانند و برگ مانند است.
۲- بخش گامتوفيتي در چرخه زندگي خزه طولاني تر از بخش اسپورفيتي است
۳- اندامهاي توليد مثل ساختارهاي چند سلولي هستند، كه در نر بنام آنتريدي و در ماده بنام آركگون است.
۴- تفاوت آنتريدي و آركگون: آنتريدي كيسه مانند است و درون آن تعداد زيادي گامت نر ( آنتروزوئيد) بوجود مي آيد. ولي آركگون بطري مانند است و درون آن فقط يك گامت ماده بوجود مي آيد:
۵- آنتروزوئيد خزه ۲ تاژك دارد، و براي رسيدن به گامت ماده به رطوبت نياز دارد.
۶- در چرخه زندگي خزه هاگ با تقسيم ميوز و گامتها با تقسيم ميئوز توليد مي شوند
۷- در خزه، تخم درون آركگن در رأس گامتوفيت تشكيل مي شود كه رشد خود را شروع و اسيوروفيت را بوجود مي آودر. يعني اسپوروفيت روي گامتوفيت تشكيل و تا پايان هم به گامتوفيت وابسته است.
۸- در خزه از روش هاگ پروتونما بوجود مي آيد ( رشته سلولي كه منشعب مي شود. بعضي از اين انشعابات كلروفيل خود را از دست مي دهند و با نفوذ به درون خاك آب و نمكها را جذب مي كنند، و انشعابات ديگر به صورت جوانه در مي آيند و تبديل به ساقه برگدار مي شوند)
توليد مثل غير جنسي در خزه
خزه ها به طريق غير جنسي هم تكثير مي يابند، براي مثال هرگاه رشته اوليه قطعه قطعه شود، هر قطعه آن مي تواند يك خزه جديد بوجود آورد.
گياهان آوندي بدون دانه ( نها قرادان آوندي)
اين گروه شامل دم اسبيان و نيمه گرگيان و سرخسها هستند
سرخس ها:
۱- سرخس داراي برگهاي بسيار مشخص با دمبرگ دراز است.
۲- ساقه سرخس زير زميني است
۳- به برگ سرخس بعلت اينكه اندامهاي زايشي روي آن تشكيل مي شود برگ شاخه گفته مي شود 
۴- گسترش سرخسها بوسيله هاگ است
چرخه توليد مثل جنسي در سرخس
گياه اصلي ( اسپوروفيت سرخس) 
برگ –پشت برگ دسته هاي هاگداني (سورياهاگينه) ميوز هاگ پروتال (گامتوفيت
ريزوم ( ساقه زير زميني)
ريشه
 
نكاتي در مورد چرخه زندگي سرخس
۱- توليد مثل جنسي سرخس فقط در حضور آب سطحي انجام مي گيرد پس در مكانهاي مرطوب گسترش دارند.
۲- در نها قرار دادن آوندي گياه اصلي اسپوروفيت است
۳- در چرخه زندگي سرخس اسپوروفيتي طولاني تر از گامتوفيتي است.
۴- آنتروزوئيد سرخس تازكهاي متعدد دارد و داراي هسته باريك و دراز ويچ خورده اي است.
۵- در سرخس روي پروتال ابتدا آنتريدي بوجود مي آيد و وقتي پيرشد آرلگن براي توليد مثل بايد يك پروتال پير و يك پروتال جوان كنار هم قرار گيرد.
۶- هاگ با تقسيم ميوز و گامتها با تقسيم ميتوز توليد مي شوند
۷- روي هاگدان لايه مكانيكي است كه با شكاف آن هاگدان باز مي شود.
۸- شباهت خزه با سرخس: ۱- عدم توليد دانه- گسترش در مكانهاي مرطوب- آنتروزوئيد تاژكدار – توليد مثل جنسي در حضور آب
۹- در نهانزادان آوندي هر دو بخش اسپوريخشي و گامتونيتي توانايي فتوستز دارند.
توليد مثل غير جنسي در سرخس:
۱- در بعضي سرخسها اندامهاي مخصوصي بنام پيازك ( كه تشكيل شده از يك جوانه و تعدادي برگ) حاصل مي شود كه اگر از سرخس جدا و در محيط مناسب قرار گيرند  سرخسهاي جديدي را بوجود مي آورند.
۲- درگونه اي سرخسها بنام سرخس رونده، انتهاي باريك وارد خاك شده، در محل تماس، خاك، ريشه، ساقه و برگهاي جديد حاصل مي شود.
گياهان دانه دار
۱- گامتوفيت اين گياهان بسيار كوچك و داراي تعداد كمي سلول است و براي ديدن آن بايد از ميكروسكوپ استفاده كرد.
۲- هاگهاي اين گياهان در بافتهاي اسپوروفيت باقي مي مانند و گامتوفيت هاي نر و ماده را درون آنها بوجود مي آورند.
۳- گامتوفيت نر به دانه ي گرده تمايز مي يابد، و گاه متوفيت ماده در تخمك كه بخشي از اسپوروفيت است تمايز مي يابد.
۴- بعد از لقاح تخمك و محتويات آن به دانه تبديل مي شوند
۵- براي لقاح به آب سطحي نياز ندارند و باد يا جانوران دانه گرده را به بخش هاي حاوي تخمك مي برد و دانه گرده با تشكيل لوله گرده گامت نر ( آنتروزوئيد) را به سمت گامت ماده ( تخمزا) شكل مي كند
۶- انتقال دانه‌ي گرده از بخش هاي نر يك گياه به بخش هاي ماده گرده افشان نام دارد
۷- گسترش گياهان دانه دار ( باز دانگان و نهاندانگان) به وسيله دانه ولي گسترش خز گياهان و سرخسها توسط هاگ صورت مي گيرد.
چرخه توليد مثل در بازدانگان
مخروط  در زير پولكها  كيسه گرده    مادر دانه گرده در كيسه گرده   ميوز  هاگ نر(دانه گرده نارس)  ۲ ميتوز 
 گامتوفيت نر ( دانه گرده رسيده) سلول پروتالي
سلول رويشي لوله گرده
سلول زايش  ميتوز   2آنتروزئيد
۲ پوسته داخلي و خارجي
۲ بال
مخروط ماده   رواي پولكها    تخمك  پارانشيم خورش  سال دوم  يكي از سلولها ( مادر هاگ ماده)  ميوز  ۴ سلول  يكي باقي مي ماند (هاگ ماده)  ميتوز آندوسريم
يك پوسته
منفذي به نام سفت

تخمزا + آنترزوئيد  تخم  رشد و نمو رويال ( اسپوروفت جوان) رويان و بافتهاي اطراف تشيكل دانه دانه اسپوروفيت
دانه شامل پوسته (اسپوروفيت گذشته
رويان (اسپوروفيت آينده)
ذخيره بنام آندوسپرم (گامتوفيت ماده)

 
نكاتي در مورد چرخه زندگي بازدانگان
۱- اندامهاي توليد مثل در بازدانگان مخروط نر و مخروط ماده است مخروط نر كوچك و زرد رنگ تعداد زيادي از آنها با هم در راس يك شاخه جوان ولي مخروطهاي ماده نفر يا چند تايي در رأس بعضي ساقه هاي جوان ديگر
۲- به مخروط هاي ماده بعد از لقاح و تشكيل دانه، مخروط هاي دانه گفته مي شود
۳- هاگهاي نر و ماده روي فلسهاي مخروط ها تشكيل مي شود.
۴- پس از گرده افشاني آنتروزئيد از طريق لوله ي گرده وارد تخمك مي شود و با سلول تخم زا لقاح مي يابد
۵- تعداد لپه هاي رويان رويا بيش تر است مثلا در كاج رويان ۸ لپه دارد
۶- بازدانگان گياهان هميشه سبز هستند براي اينكه برگهاي خود را يكباره از دست نمي دهند
۷- در بازدانگان باروري ۱۵ ماه بعد از گرده افشاني صورت مي گيرد
نهاندانگان
۱- گامتوفيت هاي نهاندانگان در گل تمايز مي يابند.
۲-  هر گل از خارج به داخل گاسبرگ  محافظت از گل
گلبرگ  جلب حشرات
پرچم   دانه گرده را بوجود مي آورد و شامل : ميله و هاگ بساك است
مادگي: از يك يا چند برچه ساخته شده   برجه كلاله- خامه- تخمدان است.
نهنج: بخش حجيم محور گل

۳- گلي كه هر چهار حلقه را دارد گل كامل، و گلي كه فاقد يك يا چند تا از اين حلقه هاست گل ناكامل ( ناقص) ناميده ميشود.
۴- گلي كه حلقه هاي پرچم و مادگي را دارد گل دو جنسي، و گلي كه فاقد يكي از اين حلقه هاست، گل يك جنسي ناميده مي شود
۵- طرز قرار گرفتن گلها بر روي ساقه گل آذين ناميده مي شود
چرخه توليد مثل جنسي در نهاندانگان
پرچك بساك  كيسه گرده  سلول مادر ميكروسپور  (مادر هاگ نر)  ميوز دانه گرده نارس( هاگ نر)  ميتوز
  دانه گرده رسيده (گامتوفيت نر) شامل
سلول رويشي   لوله گرده
سلول زايشي   ميتوز   2 آنتروزوئيد
ديواره خارجي (اگزين)
ديواره داخلي (انتين)

مادگي كلاله خامه
تخمدان  تخمك
دو پوسته 
منفذ سفت

پارانشيم خودش  يكي از سلولها( ماده هاگ ماده)  ميوز ۴ سلول هاپلوئيد يكي باقي مي ماند (هاگ ماده)  3 ميتوز  كيسه روياني( گامتوفيت ماده)
منقاطرها ( آنتي پودال) در بكزائي نقش دارند
قرينه ها در يكرزايي نقش دارند.
-گرده افشاني  قرار گرفتن دانه گرده روي كلاله مادگي  رويش لوله گرده و عبور آنتروزئيدها به طرف كيسه روياني   
تخم اصلي   تشكيل دو سلول نامساوي   سلول بزرگتر  تقسيم  بخشي كه موجب اتصال رويان به گياه مادر مي شود   سلول كوچكتر  تقسيم  پيش رويان  جنين كروي شكل، جنين قلبي شكل  تمايز ريشه چه  ساقه چه رويان يك يا دولپه (ژمول) جوانه اوليه، محور   تخم ضميمه  آلبومن  اندوخته دانه
پس از لقاح به دانه و تخمدان به ميوه تبديل مي شود سه بخش دانه ژنوئيت هاي متفاوت دارند. 

دانه شامل
رويان (اسپوروفيت جديد)
پوسته( اسپوروفيت مادري)
اندوخته بنام آلبوس (ترپيلوئيد)

نكاتي در مورد چرخه زندگي نهاندانگان
گرده افشاني باد: گلهاي كوچك و فاقد رنگهاي درخشان و بوهاي قوي و شيره معمولاً- فاقد گلبرگ و كاسبرگ و مقادير زيادي گروه توليد مي كنند
حشرات : گلهاي داراي گلبرگ رنگين- شهد و بوهاي قوي و شيره و شكل جذاب

۲- در سيتوپلاسم سلولهاي رويشي و زايشي دانه گروه رنگيزه كارتنوئيدي است ه رنگ دنه گروه را سبب مي شود
 3- پوسته خارجي دانه گرده در گونه هاي مختلف شكلهاي گوناگون دارد و در تشخيص نوع گياه موثر است.
۴-  برش عرضي بساك از خارج به داخل يك لايه ايپورم كه كاملا كوتيني شده اند
يك رديف سلول مكانيكي كه ديواره بيروني سلولهاي آن نازك سلول نر و بقيه ديواره آن چوبي و ضخيم است
يك يا چند لايه سلولهاي غذا دهنده
يك آوند چوب و آبكش بين سلولهاي پارانشيمي
كيسه گرده  دانه گرده


۵- لقاح در نهاندانگان مضاعف است بدين صورت كه يكي از آنتروزوئيدها با تخمزا تركيب و تخم اصلي N2 را بوجود مي آورد و آنتروزوئيد ديگر با سلول دو هسته اي تركيب و تخم ضميمه n 3 را بوجود مي آورد
۶- دانه شامل : 
الف ) پوسته ( از تغييرات پوسته هاي تخمك)   دانه دار از صدمات مكانيكي محافظت مي كنند
۲- دانه را از عوامل نامساعد محيطي حفظ مي كنند
۳- مانع از رويش سريع رويان دانه، درون گياه مي شود زيرا از رسيدن آب و اكسيژن به آن جلوگيري مي كند
 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامهخ طرح تولید دستگاههای بسته بندی شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان-خرید اینترنتی تحقیق طرح تولید دستگاههای بسته بندی شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان-دانلود پایان نامه طرح تولید دستگاههای بسته بندی شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان-دانلود رایگان مقاله طرح تولید دستگاههای بسته بندی شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:


کارکرد این دستگاه به این صورت است که ابتدا قطعهای که باید بسته بندی شود را روی رول قرار می دهند.این قطعه به وسیله یک جک به درون پلاستیک شیرینگ هدایت می شود پس از آن به وسیله قیچی پلاستیک بریده شده به سمت تونل حرارتی هدایت می شود.در آنجا با حرارتی که به پلاستیک خورده می شود پلاستیک جمع شده ومنقبض میشودو به این صورت بسته بندی انجام می شود.
پس از آن به سمت جلو هدایت شده وپلاستیک گرم شده خنک می شود
ورودی این دستگاه بسیار ممتنوّع است چون می توان ازقطعات بسیار کوچک در طول وعرض ۱۰سانتیمتر تا قطعاتی به طول ۳تا۴ متررا بااین دستگاه بسته بندی کرد.
تولید اسمی این دستگاه ۱۵۰ عدد در سال است ولی به دلیل رکود بازارو افزایش رقابت در بین سازنده ها تولیدعملی این دستگاه، به ۱۰۰ عدد در سال میرسد. قیمت تمام شده این دستگاه بسیارمتنوع است ولی به طورمختصراشاره ای به قیمت ها   می نماییم دستگاههای کوچک از طول ۵۰ سانتیمترتا۳  متربین۲۲۰۰۰۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰۰۰۰ريال ودستگاههای بسته بندی پالت که بسته بندی تا ارتفاع چند متروعرض ۲تا۳ متری را انجام می دهد بین ۳۵۰۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ريال برآورد شده است.
فصل اوّل
شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان(عصر)
این شرکت در سال ۱۳۷۶با اهداف زیر به بهره برداری رسید:
۱-رفع نیاز جامعه وخود کفایی در امر تولید
۲-ایجاد شغل در جامعه وهمچنین استفاده ازافراد جامعه برای رشد کشور
۳- طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته با توجه به امکانات وتجهیزات با برترین کیفیت و مرغوبترین قطعات
مجوزهای قانونی : موافقت اصولی به شماره  17976  و در تاریخ        18/2/1376به نام شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان(عصر) جهت  تولید دستگاههای بسته بندی صادر شد.

شرح مختصری از ماشین آلات
۱- دستگاه تراش: شامل ۶عدد میباشد که ۴عددآن ساخت داخل و۲عدد آن ساخت خارج کشور می باشد واز آن جهت تهیه غلتکها، پولی ها و مواردی از این قبیل استفاده می شود.
۲- دستگاه فرز: این دستگاه ساخت کشور آلمان میباشد وبرای تراشیدن چرخدنده از آن استفاده می شود.
۳- دریل عمودی:این ماشین ساخت داخل کشوربوده وجهت سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرد.
۴- گیوتین: ساخت داخل کشوربوده وازآن جهت برش ورق مورد استفاده قرار می گیرد.
۵- دستگاه خم: ساخت داخل بوده وبرای خم کردن ورق ومونتاژ استفاده می شود.
۶- نقطه جوش: ساخت داخل بوده و برای جوش نقطه ای ورق ها و مونتاژدستگاه استفاده می شود.
۷- دستگاه جوش: ساخت داخل کشوربوده وجهت جوش شاسی و اسکلت
دستگاه بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد.
۸- ارّه لنگ: ساخت داخل بوده وبرای بریدن قوطی و نبشی ازآن استفاده می شود.
۹- کمپرسور باد: ساخت داخلی است وبرای رنک دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاههایی که در بالا به آنها اشاره شد در قسمت تولید و مونتاژ کاربرد دارند

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


پس از انقلاب اسلامي و بهم ريختن نظام گذشته،تلاش درراه گسترش صادرات غيرنفتي،سير صعودي خود را پيموده و دست اندركاران توليد با اعمال روشهاي جديد و استفاده از تكنيكهاي بسته بندي به ارتقاء‌صادرات توجه قابل ملاحظه اي كرده اند.اما اين صنعت دهز مانند ديگر صنايع در كشورهايي مانند ايران از جايگاه واقعي برخودار نبوده و براي رسيدن به سطح كشوري پيشرفته هنوز راه طولاني در پيش است.
اكنون به دليل نو بودن موضوع، و عدم وجود منابع و مراجع فارسي،مشكلاتي براي بررسي كامل به وجود آمده است اما اميداست اين تحقيق مقداري باشد براي تحقيقات گسترده تر از سوي دانشجويان آتي رشتة گرافيك.
ليبل:
ليبل شاحراز از بسته بندي است كه در انواع و اقسام فرم ها،طرحها و رنگها تهيه مي شود.براي ليبلهاي تاريخچه اي طولاني دارند.داروسازان رومي معتقد بودند كه گياهان بايستي در كوزه هاي كوچكي كه نام دارد و فروشنده بر آن نوشته شده،فروخته شوند،تا اينكه بطريهاي ساده در قرن هفدهم معمول شد.بعد از اين واقعه،ساخت ليبل آنهم از نقره و عاج مرسوم شد.اين ليبلها را به دور گردن بطري ها مي آميختند و بيشتر جنبة نمايش داشتند تا اطلاع رساني به مصرف كننده.
به درستي هيچ كس نمي داند كه براي اولين بار چه كسي بسته را براي تشخيص محتوياتش علامتگذاري كرد و بازهم هيچكس نمي داند چه كسي اولين بار ليبل هاي كوچكي را چاپ و سپس به روي شيشه نصب نموده اند آنچه مسلم است اين است كه پيچيدن كاغذ به دور محصول از قرن ۱۶ آغاز شد.ارزش رواج ليبل تا اواخر قرن حاضر شناخته شده نبوده تا اينكه فرانسويان شروع به چاپ تصوير خوشه ي انگور به روي ليبل ظروف سركه نمودند كه قبلاً فقط از كلمات استفاده مي كردند.
ليبل ها ازيك سري مولد گوناگون شامل: كاغذ،مقوا، نوار يا ورقه هاي 
پلاستيكي،فويلها و مواد متاليك تهيه مي شوند.ليبل هاي فويل متاليك در جائيكه كيفيت تصوير مورد نظر است،به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند به عنوان مثال براي بطريهاي نوشابه.
بيشتر گفتيم كه ليبل يكي از شاخه ي بسته بندي است كه در انواع و اقسام ورنها و رنگها و طرحها با مترپالهاي مختلف تهيه مي شود.براي بهتر توصيه كردن موضوع بهتر آن است بر روي اجمالي بر پديدة بسته بندي داشته باشند.
پديدة بسته بندي شايد در جوامع ابتدايي از اهميت چنداني برخوردار نباشد.ولي در صنعت و تكنولوژي مدرن،جايگاه بسته بندي داراي اولويت والايي است و روزبه روز بر اهميت آن در جوامع مترقي و پيشرفته افزوده مي شود.بي ترديد نياز بشر همواره در طي تاريخ سير صعودي داشته و احتياجات انسانهاي امروزي نسبت به لوران اوليه حتي قابل مقايسه هم نيست چرا كه نياز به آسان زيستن و آسان برخودار شدن از مواهب و توليدات،خود ناخواسته موجب بالارفتن درخواستهاي بشر مي گردد. همزمان با افزودن طبي انسان،تكنولوژي مدرن نيز،توليدات را افزايش داده و همواره توليد،بر نياز در جوامع پيشرفته يا در كشورهاي شمال (كشورهاي شمال در اصطلاح سيالي به كشورهايي اطلاق مي شود كه علاوه بر برتري اقتصادي از برتري سياسي در سياست جهاني نيز برخوردارند مثل آمريكا و فرانسه)‌برتري زيادي داشته است،از طرفي تورم قيمتها و ركورد بازارهاي جهاني چهره خود را به بازارهاي توليد نشان داده است و دست اندركاران توليد موارد مورد نياز جوامع، مي بايست به هر طريق ممكن كالاها و فرآورده هاي خود را ه فروش برسانند.
بسته بندي براي پاسخ گفتن به اين نياز توليدكنندگان و نيز براي حمل ،ذخيره و توزيع كالا،پا به ميدان گذاشت و اكنون مي توان گفت كه بدون امر بسته بندي كه خود در حيطة‌بزرگتري،در دايرة‌ تبليغات قراردارد،تقريباً فروش كالا غيرممكن مي نمايد.
«بسته بندي چيزي است كه نفس كالا را تغيير مي دهد وبدون بسته بندي آن كالا وجود ندارد*«ليستر باتلر» اين جمله همواره فرا راه توليد كنندگان و صاحبان صنايع بوده و خواهد بود كه بسته بندي خوب نيمي از فروش خود را از قبل كرده است و براي فروش نيم ديگر نيز به عواملي چون كيفيت كالا،نام آور بودن توليدكنندگان و امر تبليغات نيازدارد.
در اين عصر بسته بندي يعني،آميزه اي از قراردادن كالا دربسته،موادي كه به عنوان بسته از كالا محافظت مي كرد و موادي كه به عنوان بسته به شكلي جذاب و جلوه گر ارائه مي شود.
يقيناً بسته بندي در صنعت پيشرفته با توجه به ماهيت كالا،رنگ و شكل متفاوتي به خود مي گيرد كه مستلزم توجهي ويژه در قبال انتخاب و طراحي بسته بندي است.صاحب نظران امر بسته بندي از دير باز معتقد بودند كه طرح بسته بندي بايد در ۳ زمينه اقتصادي،تكنيكي و تبليغاتي تا توجيه پذير باشد.در اين صورت ناهنگوني شكل و محتوا نمي تواند خواسته هاي خريدار را برآورده كند و بي ترديد بازار از آن كسي خواهد بود كه به امر بسته بندي در فروش،حمل و ذخيرة‌مواد،اهميت داده باشد.در كشورهاي اقماري (در اصطلاح اقتصادي به كشورهايي اطلاق مي شود كه با وجود داشتن مواد اوليه خود قادر به تبديل آن به كالانيستند و از فروش مواد اوليه به كشورهاي متروپل درآمد خود را كسب مي كنند.صنعت مشخصه اين كشورها توليد مواد اوليه و صنايع مونتاژ است مثل ايران و عربستان)توجه به بسته بندي خوب همراه از ارزش و اهميت درجه دوي برخودار بوده و صاحبان توليدات بهاي لازم را براي بسته بندي كالاها و توليدات خود نمي پردازند،ولي در كشورهاي متروپل(به كشورهايي اطلاق مي شود كه داراي توليدات بالايي هستند و اين برتري توليدات در گرو پيشرفت صنايع آنهاست.اين كشورها مواد اوليه را از كشورهاي حاشيه اي به كشور خود مستقل مي كنند و بعد از تبديل آن به كالا،دوباره دركشورهاي حاشيه اي به فروش مي پردازند.در اين كشورها خدمات و توليدات از اولويت برخودار است.آمريكا و ژاپن در اين دسته قراردارند)به دليل برتري توليد بر نياز همواره بسته بندي به عنوان يك ضرورت در امر توليد و توزيع مي باشد و علاقه مندان به بسته بندي براي آشنايي با آخرين دستاوردها بسته بندي تلاش و كوششي در خور تحسين از خود نشان مي دهند و حتي در برخي از كشورهاي پيشرفته براي يادگيري كلاسيك بسته بندي،دانشكده هاي مخصوصي به اين امر اختصاص داده اند.
در كار بسته بندي همواره عواملي چون:رنگ، جنس و نوع كالا بايد مورد نظر باشد و طراح بسته بندي بايد از روانشناسي رنگها آگاهي لازم را كسب كرده و ازسليقه خريداران نيز باخبر باشد.
 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طراحي بسته بندي در دنياي امروز يكي از هيجان انگيزترين عرصه ها در بازار توليد و مصرف است كه با مددگيري از صنايع و فنون مختلف مرزهاي متعددي را گذرانده است. تمامي كوششهايي كه صرف طراحي يك بسته مي گردد و هنگامي به هدف خود دست 
مي يابد كه خريدار و مصرف كننده با رؤيت بسته مورد نظر ضمن كسب اطمينان از سلامت محتوي بسته، بدليل قدرت و گيرايي طراحي بسته مورد نظر، مجذوب شده و آن را خريداري نموده و يا در بازارهاي بدون رقابت با اطمينان به مصرف برسانند. 
هيچ طراحي نمي تواند قبل از كسب اطلاعات موثق طرح خود را به عموم ارايه نمايد. زيرا هيچ گاه دو مشتري به يكديگر شبيه نيستند. و هر فرد رفتار و انتظارات مختلفي از چيزي كه خريداري مي نمايد دارد و علاوه برآن مشتريها نياز خود را از چندين منبع تأمين مي نمايند كه بيانگر نحوة ارزيابي آنها از جنبه هاي مختلف كالاهايي است كه خريداري مي كنند. از قبيل كيفيت كالا، قيمت و…
تعريف و تفسير شكل و تعيين طبقه استفاده گر:
كمپاني آلفارومئو يك كمپاني با سابقه توليد بسيار زياد نزديك به يك قرن بوده و در طول اين مدت محصولاتي شاخص در نوع خود توليد نموده است كه با توجه به قدمت كمپاني، اين مارك، يك مارك بسيار شناخته شده و قابل اطمينان در سطح بازارهاي اروپا مي باشد. و همواره شنيدن نام آلفارومئو احساس وجود يك كالاي مدرن كه همچنان به اصول اوليه طراحي خود پايدار مي باشد را بوجود مي آورد. 
به طور خلاصه محصولات آلفارومئو از نمونه هاي بارز طراحي پست مدرن مي باشند و همواره در زيبايي مثال زدني بوده اند. اين مزيت به اين كمپاني اين اجازه را داده است كه Range متنوعي از محصولات جانبي را در كنار اتومبيهاي خود توليد كند كه از محبوبيت بالايي نيز برخوردارند. اين محصولات،‌ هم در كنار اتومبيلها و هم بصورت جداگانه در فروشگاههايي با نام بوتيك آلفارومئو به فروش مي رسند.
در سالهاي اخير حركتي آغاز شده است مبني بر عرضه عطر و ادكلن از طرف شركتهاي اتومبيل سازاي مشهور و تعبد. از جمله jagvar, Lamborghini. Ferrari  با نگاهي كوتاه به اين اسامي در مي يابيم كه نامهاي فوق علاوه بر مزيتهاي تكنولوژيكي داراي نوعي حس اومانيك و كلاسيك نيز مي باشند. كه، پتانسيل فروش عطر، بواسطة اين نامها از نطر رواني را فراهم مي آورد. 
از طرفي طبق تحقيقات انجام شده، مشخص شد كه جاي خالي عطر و ادكلن در ميان انواع متنوع محصولات جانبي آلفارومئو احساس مي شود و با توجه به اينكه نام آلفارومئو نيز مانند ديگر نامهاي قيد شده. يك نام پرآوازه و در عين حال داراي نوعي حس كلاسيك و رومانيك مي باشد لذا، شرايط لازم براي عرضه عطر و ادلن از طرف آلفارومئو را فراهم مي نمايد. به همين دليل هدف من در اين پروژه، پر كردن جاي خالي اين محصول و اين حلقة گم شده در ميان اين محصولات بوده و سعي در رفع اين مشكل خواهيم داشت. 
استفاده كنندگان از اين محصول به دو دسته طبقه بندي مي شوند. 
دستة اول افرادي هستند كه خود خريدار اتومبيل آلفارومئو مي باشند و اين ست به عنوان هديه از طرف كمپاني به آنها داده خواهد شد. 
دستة دوم افرادي هستند كه صرفاً از روي علاقه شخصي به مارك آلفارومئو يا ادكلنهاي لوكس اقدام به خريداري آن خواهند كرد. 
 
بررسي تحقيقات مشابه احتمالي (مكاتبات و مراجعة حضوري)
۱- سقف هزينه اي كه براي خريد عطر در نظر مي گيريد چه مقدار است؟ 
در مصاحبه هاي انجام شده با افراد اكثراً در جواب سؤال بالا حاضر به اقتصاص   تا   از درآمد ماهيانه خود را براي خريد عطر هستند كه البته اين پرسش توسط افرادي از قشر متوسط جامعه جواب داده شده است. 
۲- خريد بعدي عطر شما به چه علت مي باشد؟ 
دلايل متفاوتي در مصاحبه با افراد ذكر شده ولي عمده ترين آن ابتدا تمام شدن عطر و بعد از آن تنوع طلبي استفاده گر بوده است.
۳- به لحاظ روحي هزينه عطر تا چه اندازه به روي ديدگاه شما بر روي كيفيت محصول تأثير دارد؟
از نظر افراد پاسخ دهنده قيمت عطر مي تواند تا حدي كه معقول باشد بروي نظر آنها بروي عطر تأثير گذارد ولي از اين افراد تعدادي نيز اشاره كرده اند كه هيچ تأثيري ندارد.
۴- نسبت حجم عطر با قيمت عطر تا چه اندازه اهميت دارد؟ 
براي اكثري قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان با اهميت بوده است.
۵- آيا شما از مد براي استفاده عطر استفاده مي كنيد؟ 
اكثراً جواب خير داده اند ولي عده اي نيز معتقدند مد تا حدودي در انتخاب آنها مؤثر است.
۶- تا چه حد تعصب روي مارك عطري كه استفاده مي كنيد داريد؟ 
تمام سؤال شوندگان تعصب خاصي بروي مارك عطر خود ندارد ولي چند تن از آنان وابستگي احساسي نسبت به عطرخود داشته و از نظر احساس، احساس خاصي نسبت به عطر خود داشته اند.
۷- چه اطلاعاتي از عطرها و كمپاني هاي مربوط به آن داريد؟
اكثرا مصاحبه شوندگان اطلاعات چنداني ندارند فقط در مورد عطرهاي مورد استفاده خود اطلاعات كم دارند در حد دانستن نام آنها و كشور توليد كننده
۸- با كمپاني هاي خودروسازي كه عطرهاي مربوط به كمپاني خود را توليد مي كنند آشنايي داريد؟ در صورت آشنايي چند نمونه را نام ببريد؟ 
از مصاحبه شوندگان به طور كلي با كمپانيهاي خودروسازي كمي آشنا هستند ولي تعداد زيادي از آنها ferarri را مي شناسند و از آن نام مي برند. 
۹- آيا حاضر به خريد عطرهاي جديدي كه وارد بازار مي شوند با نام جديد هستيد؟ 
نتيجه جواب بله است. 
۱۰- نام عطر مورد علاقه خود را ذكر كنيد و مشخصاتي كه براي شما داراي اهميت است را ذكر كنيد؟ 
نتيجه اين سؤال جوابهاي بسيار پراكنده اي است كه نشان دهنده علايق و ديدگاههاي بسيار متناوب استفاده گران عطر است. 
۱۱- مكانيزم استفاده از عطر تا چه حد براي شما جذابيت دارد؟
اكثراً در حد متوسط و يا كم مكانيزم استفاده از عطر برايشان جالب است.
۱۲- شيشه و بسته بندي عطر خود را پس از استفاده چه مي كنيد؟ 
مصاحبه شوندگان بر سر اين موضوع كه اگر شيشه جذاب باشند آنرا دور نمي اندازند و نگه مي دارند توافق دارند.
۱۳- آيا علاقه مند هستيد بعد از استفاده مقداري از عطر درون شيشه باقي بماند؟ 
نظرات متفاوت است ولي تمام افراد بسته به نوع شيشه عطر اگر شيشه مناسب باشد و بخواهند آنرا نگه دارند ترجيح مي دهند چنين باشد. 
۱۴- آيا دوست داريد شيشه عطر چيز خاصي باشد؟ 
جواب اين سؤال در بسياري موارد بله و در بعضي موارد فرقي نمي كند بوده است.
۱۵- تا چه حد عطرها پاسخگوي نيازهاي حسي شما هستند؟
اكثر سؤال شوندگان در اين زمينه راضي هستند.
 
 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول-خرید اینترنتی تحقیق نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول-دانلود رایگان مقاله نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول-تحقیق نقش بسته بندی در توزیع و فروش محصول

این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
    مي توان گفت زبان توليد،بسته بندي وارايه كالا با شكل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سيستماتيك به صنايع بسته بندي ،امروز بسيار بيشتر از گذشته احساس مي شود.تنگناهاي اقتصادي موجودوكاهش نقدينگي وسرمايه درگردش واحدهاي توليدي،كاهش منابع تامين كننده در آمدهاي مالي همه وهمه اهميت نقش صنعت بسته بندي ولزوم نگرش مديريتي وسيستماتيك رابيشتر ايجاب مي كند
    كيفيت بسته بندي ايران نسبت به بسته بنديهاي  خارجي درسطح بسيار پاييني قراردارد.باتمام اهميتي كه بسته بندي دارد وپيوسته توسط مسئولان به آن اشاره مي شود،بسته بندي هنوز هويت صنفي يا صنعتي پيدانكرده وواحدهاي توليدي همچنان براي پيداكردن يك روش يايك ماشين بسته بندي مناسب محصول خود سردرگم هستند.دراين رابطه مي توان به فقدان بسته بندي مناسب درمورد برخي كالاهاي صادراتي مانند زعفران اشاره نمود كه عموما به صورت فله اي صادر مي شود.درپاره اي ازموارد بسته بندي بعضي ازمحموله هاي صادرشده به كشورهاي پيشرفته بدليل مغايرت  با قوانين مربوط به محيط زيست ،به خودداري واردكنندگان اين كشورها از تحويل گرفتن كالا منتهي شده است.درمواردي بدنبال بي توجهي توليد كنندگان وصادر كنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات كشورهاي واردكننده ،كالاهاي  مزبورقابل قبول در آن كشورها محسوب نشده است دور ريخته ويا مرجوع شده اند 
 
    نقش طراحي در صنعت بسته بندي 
    طراحي دربسته سعي دارد كيفيت كالا را به شكل دقيق تري به نظر مصرف كننده برساندتا علاوه بربرخورداري از اعتماد واطمينان بيشتر به سلامتي كالا،ايجاد جذابيت وگيرايي بالاتري نموده ومصرف كننده رامجبور به خريد نمايد.اين شكل طراحي امكان رقابت مطمئن كالا رادر بازارهاي رقابتي به راحتي فراهم مي سازد.هنگام طراحي سهولت جابجايي يا مصرف،مسايل مرتبط با با حمل ونقل وانبار كردن كالا نيز مورد بحث قرار مي گيرد.بسته بندي مناسب نقش عمده اي درموفقيت محصول دارد.طراحي موفق بسته بندي محصول مستلزم تخصصهاي مختلف درزمينه تحقيقات علمي،روانشناسي ،هنر وطراحي است.رنگ آميزي وطراحي بسته بندي متناسب با سليقه بخشهاي مختلف بازار موجب جلب تقاضاي بيشتر براي محصول مي شود.
    مصرف كنندگان امروزي بسته ومحصولي را مي پسندندكه آسان باز شود،درصورت نياز به نگهداري محصول قابل استفاده مجدد باشدودرزمان پايان مصرف نيز دورريختن آن آسان باشد.متاسفانه طراحي بسته بندي بصورت علمي درايران وجود نداشته واز موارد ضعف در بسته بندي محصولات كشور مي باشد. 


    روشهاي توزيع محصول ونقش آن درساختار بسته بندي:
    روش توزيع مي تواند اثر زيادي برساختار بسته بندي داشته باشد.تغيير در سيستم توزيع ممكن است منجربه روش جديد بسته بندي محصولات قبلي شود.مثلا تغيير به سمت ناوگان كانتينري باعث كاهش درميزان بسته بندي خارجي مي شود.جزيياتي كه دراين مرحله از عمليات بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتنداز:
۱٫ بارگيري وتخليه: روش حمل ونقل به ناوگان وسايط نقليه 
۲٫ نوع ناوگان: راه آهن ،جاده،دريا،هوا ويا تركيبي از آنها 
۳٫ نقاط مورد نظر: موقعيت نقاط درمحدوده توزيع 
۴٫ شرايط آب وهوايي :شرايط درجه حرارت ورطوبت كه در طول انبار كردن وتوزيع وجوددارد. 
يك بسته بندي خوب از محصول درطي حمل ونقل ،فرايند انبارداري،قفسه مغازه خرده فروشي ودر قفسه خانه مشتري حفاظت مي كند.اين نوع حفاظت براي تمامي بخشهاي در گير با محصول نظير توليد وكانالهاي توزيع ومشتري منافع اقتصادي به بار مي آورد.تازماني كه توزيع محصول رادرزمان ومكان مناسب ارايه كند ،بسته بندي مي تواند به بعد كيفيت محصول از طريق فراهم آوردن درجه مناسبي از حفاظت در مقابل شكستگي ،فاسد شدن وگم شدن محتويات بيفزايد.هركدام ازروشهاي توزيعي اعم از هوايي،دريايي،زميني با پالت،كانتينرو…از نظر تكنولوژيكي قابل دسترسي ،محدوديت ابعاد بسته بندي وفشاروارد بركالاها داراي ويژگيهاي خاصي هستندوبه علت تفاوت اين ويژگيها تعارضاتي درتقاضاي بكارگيري روشهاي فوق وجوددارد.
اين يك اصل اساسي است كه طرح هربسته بايد با مشخصات آنها تناسب داشته باشد.مخاطرات فيزيكي ازقبيل به هم فشردگي كه درمرحله نگهداري يا انتقال بوجود مي آيد،برخورد يا تصادف كه ممكن است در هنگام انداختن ويا پرت كردن بسته ها بوجود آيد،تبخير،اثردما،حرارت ونورو… از جمله مسايلي است كه در انتخاب روش توزيع بايستي به آنها توجه شود.


    تكنيكهاي بسته بندي
تكنيكهاي بسته بندي با توجه به تكنولوژي وماشين آلات موجود در كشور وامكانات قابل دسترس ودستيابي در داخل وخارج كشور مي بايست انتخاب گردد،تكنيك بسته بندي از چند نظر قابل تفكيك است كه از آن جمله مي توان به مواد اوليه مصرفي در صنعت بسته بندي وتكنولوژي وماشين آلات ذيربط اشاره نمود. ماشين آلات وتكنولوژي  بسته بنديهاي فلزي امكان استفاده از تجهيزات جهت  ساخت ،پركردن وبستن درب قوطيهاي فلزي رافراهم مي آورد.شيشه ماده ايده آلي براي ظروف بسته بندي  با تركيبي از كارايي ،ارزاني،بهداشتي وزيبايي است.بسته بندي كاغذي ومقوايي درتمام ابعاد وزواياي صنعت بسته بندي رخنه كرده وبه جرات مي توان گفت براي هر نوع محصول توليدي قابل استفاده است.بسته بنديهاي چوبي در ساخت جعبه هاي چوبي (صندوق) وبسته بنديهاي پلاستيكي عمدتا در صنايع غذايي قابل استفاده هستند.تركيبي از موارد فوق نيز در بسته بندي محصولات استفاده مي شود.مواد مختلف دربسته بندي ازنظر هزينه ،استحكام،زيبايي،جذابيت وتناسب با محصول استفاده شده  وبا توجه به نوع مواد اوليه مصرفي درصنعت بسته بندي تكنولوژي وماشين آلات ذيربط عبارتند از:
۱٫ گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي فلزي 
۲٫ گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي سلولزي 
۳٫ گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي پلاستيكي 
۴٫ گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي شيشه اي 
۵٫ گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي تركيبي 
 يكي از مشكلات كشور در اين است كه بسته بندي در براخي مراحل بصورت دستي انجام مي شودواين كار تلرانس وزن بسته ها رامتفاوت مي كند.علاوه براين احتمال آلودگي ثانويه بدليل قراردادن كالا بادست نيز دربسته وجوددارد. استفاده ازسيستمهاي نيمه اتوماتيك ويا عمدتا دستي يكي از دلايل عدم رقابت محصولات توليدي در بازارهاي جهاني است.تكنولوژي وارداتي نيز بدليل نياز به سرمايه گذاري بالا ندرتا مورد استفاده قرار مي گيردوماشين الات توليد داخل نيز عمدتا قابل رقابت نيستند.
    كنترل كيفيت در بسته بندي
هدف اصلي توليد كننده  توليد وتحويل اقلام با يك مشخصه معين به مصرف كننده ودر عين حال اطمينان از سود آوري عمليات ا ست.براي برآورده ساختن اين هدف بايد كيفيت مورد سنجش وارزيابي قرار گيرد استانداردهاي بسته بندي نهايي مورد قبول كيفيت بسته بندي نهايي شامل روشهاي آزمايش كمي مثل اندازه گيري نيروي وارده برظروف شيشه اي ويا ارزيابي هاي ذهني از جنبه هايي مثل ظاهر كلي بسته است.
بخش كنترل كيفيت سه سطح اصلي در مسئولتها دارد:
۱٫ كيفيت مواد اوليه: اين بخش مسئول تضمين اين مساله است كه تمام مواد اوليه ورودي به فرايند توليد مناسب باشند.يعني اينكه اين مواد تحت شرايط طبيعي ،محصول نهايي رضايت بخش راتوليد خواهند كرد روش معمولي اين است كه توليد كننده مواد اوليه تمام بررسيهاي كفي مهم راانجام دهد. 
۲٫ كيفيت مواد بسته بندي:سطح دوم مسئوليت تضمين توليد مواد وبسته بندي با كيفيت مطلوب وحداقل هزينه است.اطمينان يافتن از اينكه توليد،مشخصات كل مجموعه رابر آ.ورده مي سازدوراه انداري سيستمي براي حذف ورفع موارد معيوب 
۳٫ رضايت مشتري : بخش كنترل كيفيت مسئول تضمين اين است كه مصرف كننده از كيفيت كالاي دريافتي راضي باشد وكيفيت محصول درتمامي مراحل انبار ،توزيع ،فروش ومصرف حفظ شود. 
     استانداردبسته بندي
بكارگيري استانداردها وسيستمهاي كيفيت در ايجاد والقاء اعتماد واطمينان درنزد مشتريان بسيار سودمند است.پذيرش سيستمهاي كيفيت براساس ايزو۹۰۰۰ براي شركتها در كشورهاي درحال توسعه ضروري به نظر مي رسد،چنين سيستمهايي آنها راقادر مي سازد به بازارهاي جهاني وصادراتي رقابتي شديد وارد شده وهمچنين سهم بازار خودرا افزايش دهند.بكارگيري استانداردها ،كيفيت رابهبود بخشيده ،بهره وري وكارآيي عمليات راافزايش داده واتلاف سرمايه ها راكاهش مي دهند.استانداردهاي موجود بسته بندي عبارتنداز:
۱٫ استانداردهاي بهداشتي 
۲٫ استانداردهاي حمل ونقل 
۳٫ استانداردهاي عمليات گذاشت،برداشت وچيدمان 
۴٫ استانداردهاي بكارگيري رنگها وشكل وفرمها 
۵٫ استانداردهاي اطلاعات مورد نياز كه بايستي به مشتري منتقل شود 
۶٫ استانداردهاي امنيتي ونگهداري كالا 
۷٫ استانداردهاي بكارگيري وبازيافت پس ازمصرف 
استفاده ازبسته بنديهاي مطلوب براي صادرات وانطباق استانداردها با مصرف كنندگان وسليقه كشورهاي واردكننده به عنوان عامل موفقيت دربازارهاي داخلي وخارجي اهميت زيادي دارد.
تدوين مقرراتي جهت استفاده ازبرچسب  مخصوص صادركننده يا برچسب وعلايم درخواستي خريدار ازجمله تمهيداتي است كه براي جلوگيري از خدشه دارشدن اعتبار كالاهاي صادراتي ضروري است. 

    بسته بندي وصادرات
راه پيدانمودن به بازارهاي جهاني يكي از مسايلي است كه درصدر مسايل توليد قراردارد.شناخت صحيح از بازارهاي جهاني وآگاهي از نوع وسليقه هاي متفاوت درخواستي در حيطه زماني ،كيفيت كالا وايمني آن،ازجمله مسايلي است كه درتعيين سياستها،طراحي واجراي بسته بندي نقش اساسي ايفا مي كند.امروزه با توجه به استانداردهاي خارجي ويا داخلي در زمينه توليد محصولات ، استاندارد كردن كالاها ويا خدمات،استقرار سيستم مديريت كيفيت ازجمله پارامترهاي مهم درعرصه رقابت صنعتي بشمار مي روند. امروزه كيفيت برتر كالا همراه با با ساير عوامل وشرايط تاثير گذار برفروش صادراتي مانند وضعيت بازار ،نحوه توزيع وبسته بندي،خدمات پس از فروش ،قيمت و… موثر است.استاندارد هاي جهاني جنبه هاي مختلفي از جمله طراحي كالا ،بسته بندي،شرايط حمل و…رادر برمي گيرند
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل تحقیق صنعت چاپ و بسته بندی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل ورد در قالب ۱۵ صفحه قابل ویرایش برای شما دانشجویان عزیز آماده شده است.
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

صنعت چاپ و بسته بندي در جهان توسعه يافته جزو صنايع زيربنايي به شمار مي آيد كه نقش بسيار پررنگي نيز در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصاد بين الملل دارد.
براي ترسيم جايگاه اين صنعت همين كافي كه در حال حاضر كشورهايي در جهان هستند كه تنها با تقويت صنعت چاپ تبليغاتي و بسته
 بندي توانسته اند حجم زيادي از درآمد ناشي از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند.

اما در مقابل اين گروه از كشورها، نقاط ديگري در جهان وجود دارند كه علي رغم داشتن مزيت هاي اقتصادي در توليد بسياري از محصولات، فقط به دليل عدم برخورداري از يك صنعت نسبتا تنومند بسته بندي بخش زيادي از بازار مصرفي جهان را به رقباي خود واگذار كرده اند. بدون هيچ تعارفي ايران در رده نخست اين كشورها قرار دارد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در حال حاضر برخي از صادركنندگان ايراني كالاي خود را با قيمتي پايين تر از نرخ هاي جهاني به كشورهاي صاحب نام در صنعت بسته بندي مي فروشند و آنان نيز با بسته بندي مجدد اين محصولات آنها را تا چند برابر قيمت راهي بازارهاي جهاني مي كنند.

صنعت بسته‏بندي در ايران داراي يك ضعف بزرگ است. به عبارتي به دليل ضعف صنايع بسته‏بندي در كشور؛ بسياري از كالاهاي غير نفتي پس از صادرات به كشورهاي ديگر مورد بسته‏بندي و صادرات مجدد قرار مي‏گيرد و به چندين برابر قيمت به فروش مي‏رسد. براي نمونه لازم  است به محصول خرماي صادراتي ايران اشاره شود. اين محصول به بهاي تقريبي هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگليس صادر مي‏شود و اين دو كشور پس از بسته‏بندي مجدد خرماي وارد شده از ايران؛ نسبت به صادرات مجدد آن به قيمت ۳۰۰۰دلار براي تن اقدام مي‏كنند. به اين ترتيب اگر اين اقدام در ايران صورت بگيرد؛ ۶ برابر سود بيشتر نصيب كشاورزان و فعالان اقتصادي كشور خواهد شد. با بررسي اين مثال ساده مي‏توان به كاستي‏ها و ضعف‏هاي مهم موجود در صنايع بسته‏بندي ايران پي برد. از اين رو بهترين راهكار مؤثر براي رفع اين نقيصه؛ صادرات خرما در بسته‏هاي بسيار كوچك و غير فله‏اي و يا ارتقاي سطح صنايع بسته‏بندي است.

طبق بررسي‏هاي به عمل آمده، جمعيت ايران تا سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ هجري شمسي) به ۱۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد در حالي كه اينك و در سال ۲۰۰۴ كمي كمتر از ۷۰ ميليون نفر است. براين اساس تا سال ۲۰۲۲ توليد محصولات كشاورزي به ۲۲۰ ميليون تن مي‏رسد كه ۱۰۰ ميليون تن از آن قابليت صادراتي دارد و مي‏تواند به رشد اقتصاد غير نفتي كشور كمك كند. به همين دليل لازم است براي ارتقاي سطح كيفي توليدات كشاورزي، بهبود وضعيت صنايع بسته‏بندي و ورود به بازارهاي جديد تلاش زيادي صورت گيرد. كليد اصلي رفع اين مشكلات و دستيابي به اهداف مورد نظر چيزي نيست جز تبديل كشاورزي سنتي به مكانيزه صنايع بسته بندي كشورمان ميتوانند بخصوص در راه صادرات كالاي سنتي كشورمان نظير زعفران، پسته و زيره ارزش افزوده قابل توجه به وجود آورند. متاسفانه بي توجهي به تاثير و كاركرد مثبت بسته بنديهاي شكيل در بازارهاي خرده فروشي داخلي و يا بين المللي، فراوردههاي سنتي كشور ما را به سوي ركود سوق مي دهد.

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت چاپ و بسته بندي در جهان توسعه يافته جزو صنايع زيربنايي به شمار مي آيد كه نقش بسيار پررنگي نيز در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصاد بين الملل دارد. 
براي ترسيم جايگاه اين صنعت همين كافي كه در حال حاضر كشورهايي در جهان هستند كه تنها با تقويت صنعت چاپ تبليغاتي و بسته بندي توانسته اند حجم زيادي از درآمد ناشي از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. 
اما در مقابل اين گروه از كشورها، نقاط ديگري در جهان وجود دارند كه علي رغم داشتن مزيت هاي اقتصادي در توليد بسياري از محصولات، فقط به دليل عدم برخورداري از يك صنعت نسبتا تنومند بسته بندي بخش زيادي از بازار مصرفي جهان را به رقباي خود واگذار كرده اند. بدون هيچ تعارفي ايران در رده نخست اين كشورها قرار دارد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در حال حاضر برخي از صادركنندگان ايراني كالاي خود را با قيمتي پايين تر از نرخ هاي جهاني به كشورهاي صاحب نام در صنعت بسته بندي مي فروشند و آنان نيز با بسته بندي مجدد اين محصولات آنها را تا چند برابر قيمت راهي بازارهاي جهاني مي كنند.
صنعت بسته‏بندي در ايران داراي يك ضعف بزرگ است. به عبارتي به دليل ضعف صنايع بسته‏بندي در كشور؛ بسياري از كالاهاي غير نفتي پس از صادرات به كشورهاي ديگر مورد بسته‏بندي و صادرات مجدد قرار مي‏گيرد و به چندين برابر قيمت به فروش مي‏رسد. براي نمونه لازم  است به محصول خرماي صادراتي ايران اشاره شود. اين محصول به بهاي تقريبي هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگليس صادر مي‏شود و اين دو كشور پس از بسته‏بندي مجدد خرماي وارد شده از ايران؛ نسبت به صادرات مجدد آن به قيمت ۳۰۰۰دلار براي تن اقدام مي‏كنند. به اين ترتيب اگر اين اقدام در ايران صورت بگيرد؛ ۶ برابر سود بيشتر نصيب كشاورزان و فعالان اقتصادي كشور خواهد شد. با بررسي اين مثال ساده مي‏توان به كاستي‏ها و ضعف‏هاي مهم موجود در صنايع بسته‏بندي ايران پي برد. از اين رو بهترين راهكار مؤثر براي رفع اين نقيصه؛ صادرات خرما در بسته‏هاي بسيار كوچك و غير فله‏اي و يا ارتقاي سطح صنايع بسته‏بندي است.
طبق بررسي‏هاي به عمل آمده، جمعيت ايران تا سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ هجري شمسي) به ۱۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد در حالي كه اينك و در سال ۲۰۰۴ كمي كمتر از ۷۰ ميليون نفر است. براين اساس تا سال ۲۰۲۲ توليد محصولات كشاورزي به ۲۲۰ ميليون تن مي‏رسد كه ۱۰۰ ميليون تن از آن قابليت صادراتي دارد و مي‏تواند به رشد اقتصاد غير نفتي كشور كمك كند. به همين دليل لازم است براي ارتقاي سطح كيفي توليدات كشاورزي، بهبود وضعيت صنايع بسته‏بندي و ورود به بازارهاي جديد تلاش زيادي صورت گيرد. كليد اصلي رفع اين مشكلات و دستيابي به اهداف مورد نظر چيزي نيست جز تبديل كشاورزي سنتي به مكانيزه صنايع بسته بندي كشورمان ميتوانند بخصوص در راه صادرات كالاي سنتي كشورمان نظير زعفران، پسته و زيره ارزش افزوده قابل توجه به وجود آورند. متاسفانه بي توجهي به تاثير و كاركرد مثبت بسته بنديهاي شكيل در بازارهاي خرده فروشي داخلي و يا بين المللي، فراوردههاي سنتي كشور ما را به سوي ركود سوق مي دهد.
ضعف صنايع بسته بندي در ساليان اخير موجب تشديد صادرات فله اي محصولات و فراورده هاي با كيفيت كشورمان را فراهم ساخته و از سوي ديگر بي توجهي بعضي از صاحبان صنايع گوناگون به بسته بندي و جاذبه فروش بسته بندي هاي شكيل در بازارهاي فروش، مانع رقابتي شدن كالاهاي با مزيت داخلي را فراهم ساخته است. 
زعفران از جمله كالاهاي با مزيت داخلي است كه به صورت خرواري و فله اي به كشور اسپانيا حمل ميشود. زعفران معطر و ممتاز خاك جادويي و زمردين ايران، با زعفران كاشت اسپانيا و ياكشور پرتغال توام شده و سپس در بسته هاي زيباي چند مثقالي به سوپر ماركتهاي اروپايي و يا فروشگاه هاي زنجيره اي امريكا عرضه ميشود، آن هم با عنوان ويژه أ توليد اسپانيا. 
در امريكا و يا اروپا، مصرف كنندگان ديرينه زعفران، از فروشنده سراغ زعفرانهاي آتشين ايراني را مي گيرند. 
عرضه كننده كه كاملا به خدعه و نقش جادويي بسته بندي شكيل واقف است، پاسخ مي دهد: فقط زعفران آتشين ايراني، عطر جذاب و آهنربايي دارد، اگر معطر است و زعفران، بويايي شما را تحريك كرده است، درخريد آن دقيقه اي ترديد نكنيد، حتما اين محصول جذاب و تحريك كننده، ايراني است!
با اينكه طي دهه گذشته سرمايه گذاري در صنعت بسته بندي بسيار چشمگير است، اما بهره گيري از ذوق طراحان بسته بندي، در آخرين نقش هاي خلاق هنوز جا نيفتاده و كيفيت طرحهاي بسته بندي، همه گير نشده است.

ضرورت و جايگاه بسته بندي…  
      
دراين فرصت مناسب به جا است اندكي هم درباره بسته بندي كالاو از جمله لفاف اشياء هنري- صنعتي دستي مطرح شود. مقوله بسته بندي كالاها خود به عنوان يك صنعت در سطح جهان مورد توجه خاص توليدكنندگان هر نوع كالا قرار گرفته است چراكه بسته بندي مناسب و جذاب سهم مؤثري در جلب خريداران دارد. در كشور ما متأسفانه از ديرباز و هنوز اين صنعت مورد استقبال و استفاده جامع و مانع توليدكنندگان واقع نشده است. آنجا هم كه عمل به بسته بندي مي شده يا بعضاً مي شود، هيچ رعايت اصولي در ارائه آن صورت نمي گيرد. طي چند سال اخير عمدتاً برخي از توليدات مثل تنقلات خوراكي و بعضي از توليدات لبني در بسته بندي هاي ظاهرپسند ارائه مي شود. بيشتر كالا از هر نوع ازجمله محصولات زراعي در پوشش هاي غيرعلمي- صنعتي و به شكل كاملاً نامناسب به بازارهاي مصرف عرضه مي شوند. اين غفلت ها درحالي اتفاق افتاده و مي افتد كه بسته بندي مناسب با طرح و رنگ و نقوش جذاب مي توانند مصرف كنندگان و يا رهگذران را ترغيب به كنجكاوي و نهايتاً تمايل به خريد كنند. لفاف اشياي صنايع دستي در صورتي كه با اصول علمي، روانشناسي و جامعه شناسي به كار آيد، قطعاً شوق زياد در مردم براي ابتياع آن به وجود مي آورد. ليكن همانطور كه در بالا اشاره شد، در ايران آنقدر كه تلاش در بازار فروش كالامي شود و بعضاً هم چندان فايده اي ندارد چنانچه اندكي از آن هدف صرف بسته بندي زيبا و جذاب مي شد، ضمن رضايت و آسودگي خاطر و تأمين شوق رواني مردم خريدار مي شد، قطعاً آن هدف اوليه سهلتر و فزونتر حاصل مي شد و يا خواهد شد. «فاطميان» همچنين در مقام عضو شوراي فرهنگ و صنعت پيرامون صنعت بسته بندي و لزوم توجه به آن، به نكته مهمتري اشاره دارد. به گفته وي يكي از ويژگي هاي محصولات صنايع دستي اين است كه آنها در اندازه هاي مختلف ارائه مي شوند. ليكن تعدادي از اين صنايع دستي در گذر زمان به عتيقه هايي تبديل مي شوند كه در طول تاريخ مورد تعامل اقتصادي ارزش هاي فرهنگي جهاني قرار گرفته و يا در شناسايي و مبادلات مرتبط با فرهنگ و اقليم هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند.
اين گونه محصولات طبعاً به دليل منحصر به فرد بودن و قيمت بالا، ضرورت بسته بندي مناسب براي حفظ، معرفي و عرضه اين توليدات ذي قيمت مي تواند در درجه اول اهميت قرار بگيرد… يك صنعت دستي كه به عنوان سفير كشور و توليدكننده آن مطرح است و مي تواند فرهنگ مصرف و توليدمان را به ساير كشورها انتقال دهد، در يك لفاف بسيار معمولي، روزنامه ، كاغذ برش، مقواهاي معمولي و يا چوبي پيچيده مي شود. حتي گاهي اوقات در كارتن هاي مصرف شده، نمايي كاملاً تصنعي و غيرحرفه اي به اين محصول مي دهند. در نهايت با اين قبيل برخوردها علاوه بر اينكه محصول از آسيب عوامل فيزيكي و محيطي مصون نخواهد ماند، حيثيت ملي يك كشور زير سؤال خواهد رفت… به گفته وي، عدم به كارگيري قابليت هاي بسته بندي باعث شده محصولات توليدي صنايع ايران نتوانند مخاطبان بازارهاي مختلف داخلي و خارجي را به خود جذب كنند مضاف به آنكه براي ورود به بازارهاي جهاني با مشكلات عديده اي روبه رو خواهند شد… وي معتقد است بسته بندي مي بايد همواره به عنوان يك نياز در تكميل فرايند تكميل فرايند توليد تا مصرف يك محصول در نظر گرفته شود. تا زماني كه توليدكنندگان به جايگاه اهميت و تبعات تأثيرگذار بسته بندي خوب و مناسب در معرفي و عرضه محصولات شان پي نبرند، نمي توان چندان به آينده توسعه بازار و حتي حفظ بازار يك صنعت، خوش بين بود. وي اظهار اميدواري مي كند اين كمبود و خلأ از فرهنگ توليدي كشور حذف شود.
آيا تا به حال به اين مساله توجه کرده ايد که سنگيني سطل زباله هايي که هر شب بيرون از خانه مي گذاريم ، بيشتر ناشي از بسته بندي و پوشش مواد غذايي است که مصرف مي کنيم     
                                                                                                                    
حتي سطل هاي بزرگ تعبيه شده از سوي شهرداري در معابر عمومي نيز مويد اين واقعيت است که قسمت عمده ضايعات توليدي روزانه شهروندان را پلاستيک هاي بسته بندي مصنوعي تشکيل مي دهند.
متاسفانه اين ضايعات غالبا در طبيعت قابل تجزيه نيستند و از اين روي يکي از آلوده کنندگان زيست محيطي محسوب مي شوند.در واقع اين مساله، انديشه محققان را نيز به توليد پوشش هاي تخريب پذير جلب کرده است.
تا جايي که پژوهشگران تصميم گرفتند مواد غذايي را با پوشش هاي خوراکي توليد کنند. دکتر عبدالرسول اروميه اي ، عضو هيات علمي و مدير گروه پلاستيک پژوهشگاه پليمر پتروشيمي ايران نيز براي نخستين بار در کشور طرح توليد پوشش هاي بسته بندي خوراکي را ارائه کرده است.
بحث تهيه و اصلاح خواص فيلمهاي بسته بندي خوراکي زيست تخريب پذير از کجا و چگونه آغاز شد؟ 
در اين بحث ۲هدف اساسي مدنظر است: اولا، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از ضايعات پلاستيک هاي بسته بندي مصنوعي ، ثانيا، افزايش ارزش تغذيه اي مواد غذايي بسته بندي شده با توجه به رشد روزافزون مصرف مواد بسته بندي و در نتيجه گسترش صنعت بسته بندي بخصوص پلاستيک هاي بسته بندي که همه جا و در بسياري از مواد غذايي ، آشاميدني ، دارويي و بهداشتي مورد استفاده قرار گرفته است ، ضايعات دور ريختني آنها موجب افزايش آلودگي هاي زيست محيطي در کشورهاي جهان ازجمله  ايران شده است به طوري که در برخي کشورهاي صنعتي مانند امريکا حدود نيمي از زباله هاي شهروندان را زباله هاي مواد بسته بندي پلاستيکي تشکيل مي دهد.
براي جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از ضايعات پلاستيکي چند راهکار پيش بيني شده است ازجمله روشهاي بازيافت ضايعات پلاستيک دور ريختني و تبديل آنها به محصولات جديد و قابل استفاده براي کاربردهاي مختلف و يا اين که به گونه اي ساخته شوند که قابليت تخريب با نور را داشته باشد و يا اين محصولات را زيست تخريب پذير مي سازند تا از لحاظ زيست محيطي (توليد پلاستيک ها با طول عمر کنترل شده ، رنگ پذير، غيرسمي و صددرصد تخريب پذير باشد).
استفاده از پلاستيک هاي تخريب پذير چه مزيت هايي دارد؟
استفاده از پلاستيک هاي تخريب پذير در صنعت بسته بندي ، ضمن حفظ خصوصيات پلاستيک هاي معمولي در طول عمر مفيد خود، پس از مدت زمان مشخص به وسيله ميکروارگانيسم ها در فرآيند کمپوست به محصولات طبيعي مانند co2، آب ، اتان و بيومس تبديل مي شوند و هيچ گونه اثر منفي زيست محيطي ازجمله عناصر سنگين و مواد سمي بر جاي نمي گذارد.
اين کار براي اولين بار در اوايل قرن بيستم با توليد فيلم ژلاتيني براي بسته بندي گوشت شروع شد ولي از دهه ۸۰به بعد تحقيق و توليد آنها در امريکا و بعضي کشورهاي صنعتي شکل جدي تري به خود گرفت.
متاسفانه در کشور ما ايران کار جدي درباره اين نوع فيلمها انجام نشده و يا تحقيقات سطح پاييني داشته است.
پوشش هاي خوراکي تخريب پذير به چند دسته تقسيم مي شوند و چه خواصي دارند؟
پليمرهاي طبيعي از مواد طبيعي ساخته و يا استخراج مي شوند و شامل: نشاسته ، سلولز (چوب)، پروتئين، مو، ابريشم، DNA، RNA.
پلاستيک هاي خوراکي معمولا از پليمرهاي طبيعي و جزئ پليمرهاي زيست تخريب پذير هستند که بيشتر بيوپليمرهاي پروتئيني هستند و به خوبي مي توانند براي بسته بندي مواد غذايي استفاده شوند.
پوششهاي (فيلمهاي) بيوپليمري به ۴ دسته کلي يعني پروتئين ها، پلي ساکاريدها، ليپيدها و پلي استرها تقسيم مي شوند.
اين پوشش ها بي رنگ ، بي طعم و قابل خوردن هستند، همچنين از نفوذ گازها مانند اکسيژن به درون موادخوراکي جلوگيري مي کنند. همچنين آنها مانع از بين رفتن مواد فرار، رطوبت ، مواد روغني از مواد غذايي مي شوند.
بنابراين يک پوشش دهنده و محافظ خوبي براي بسته بندي مواد غذايي و دارويي هستند. فيلمهاي خوراکي مي توانند حاوي مواد مغذي (مانند ويتامين ها)، مواد نگهدارنده و آنتي بيوتيک ها باشند و به اين طريق خواص نگهداري و نگهدارندگي آنها را افزايش مي دهند.
اين پوشش از چه ترکيبات پروتئيني و گياهي ديگري ساخته مي شوند؟
همانگونه که گفته شد اين پوششهاي پلاستيکي از بيوپليمرهاي پروتئيني ، کربوهيدراتي ، ليپيدي و پلي استري هستند و اغلب از مواد طبيعي مانند: ذرت ، گندم ، سيب زميني ، سويا و… تهيه و استخراج مي شوند.
ارزش غذايي فيلمهاي پروتئيني از فيلمهاي ديگر بالاتر بوده و خواص تغذيه اي آنها مانند ديگر پروتئين هاي طبيعي است. اين فيلمها مي توانند باعث افزايش اسيدهاي آمينه ضروري مواد غذايي بسته بندي شده شود.
 • بازدید : 97 views
 • بدون نظر

این فایل pdf درمورد بسته بندی میوه به روش انجماد است 

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب
انجماد یکی از اصول نگهداری محصولات غذایی است که از دیرباز مورد توجه بشر اولیه بوده است. استفاده از
یخچالهای طبیعی و نگهداری گوشت شکار و ماهی در داخل برف توسط اسکیموها، استفاده از مخلوط یخ و نمک برای
ایجاد درجات حرارت پایین تر از یخ خالص، ابداع روش مکانیکی تولید سرما با استفاده از آمونیاک در سال
۱۸۷۵ میلادی و احداث سردخانه های صنعتی و عرضه گوشت قرمز و سفید به صورت منجمد در نیمه دوم قرن نوزدهم
منتهی به عرضه مواد منجمد آماده مصرف در ، Clerence birdseye در آمریکا برای اولین بار و تحقیقات آقای
حدود ۳۰ سال پیش گردید.
هم اکنون روش های تکامل یافته انجماد می باشند که کاربرد فراوانی در صنایع ، IQF روش های نوین انجماد نظیر
غذایی و نگهداری محصولات غذایی دارند.
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی پارسه-خرید اینترنتی گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی پارسه-گزارش کارآموزی شرکت صنایع بسته بندی پارسه-
این فایل در ۹۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کارآموزی در شرکت صنایع بسته بندی پارسه در تهران یک دوره مناسب و تجربه ساز برای ورود به بازار کار بود که در این دوره با اطلاعات کاری مناسبی آشنا شدم ، فعالیت در یک شرکت تولید کننده بزرگ تجارب زیادی را در زمینه های مختلف برای من ایجاد کرد 

شرکت صنایع بسته بندی پارسه در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد. این شرکت در طی ۴۶ سال فعالیت خود در صنایع بسته بندی توانسته به یکی از ارکان مهم صنعت بسته بندی در ایران نایل شود.

این شرکت توانسته  با تولیدات خود نقش موثری در صنعت کارتن سازی داشته باشد و نیازهای شرکت های بزرگ را به خوبی برآورده سازدبا افزایش  دستگاههای صنعتی به چرخه تولید این شرکت،تولیدات شرکت بیش از پیش دقیقتر بهتر ونیز با کیفیت بهتری روانه بازار می شود.

تولیدات این شرکت بیشتر کارتن های لوازم برقی- صنعتی و سفارشات شرکتهای تولید کننده میباشد.

این شرکت در دو شیفت ۸ ساعته فعالیت کرده تعداد افراد شاغل در این شرکت ۱۲۰ نفر میباشد که از این تعراد ۸۰ نفر از آنها در خط تولید ۲۰ نفر در قسمت فنی و مابقی در قسمت اداری مشغول به کار هستند

تولیدات این شرکت بیشتر کارتن های لوازم برقی و صنعتی سفارشات شرکتهای تولید کننده میباشد

برای اطفای حریق در این شرکت به علت وجود خطرات ناشی تز آتش سوزی واهمیت مواد تولیدی از سنسورهای حساس به دود و پمپاژ آب استفاده میشود و همچنین برای ایمنی بیشتر تمام کارگران مجهز به دستکش-کلاه وپوشش مخصوص هستند.

در چند سال اخیر صنایع کارتن سازی در ایران دچار رکود چشمگیری شده است که منجر به ورشکستگی بعضی از آنها و به تعلیق درآمدن تعدادی دیگری شده است وشرکت پاسه نیز از این قاعده مستثنی نبوده ودچار این رکود گشته ولی با تولید برتر و کیفیت قابل قبول توانسته در بازار هدف دوام بیاورد.

بسته‌بندى‌ها در انواع تجارى و صنعتى و دستى شامل جعبه‌هاى مقوايى تاشده، جعبه‌هاى سينى‌شکل، جعبه‌هاى لوله‌اى‌شکل، لفاف‌پيچ، جعبه‌هاى کاغذى انعطاف‌ناپذير و بسته‌بندى‌هاى انعطاف‌پذير است.

جعبه‌هاى تاشده براى هر نوع فرآيند چاپى مناسبند. و براى دارو، غذا، هديه، لوازم آرايشي، اسباب‌بازى و لوازم خانه مناسب هستند.       [1]

جعبه‌هاى سينى‌شکل که از اشکال اصلى جعبه‌هاى تاشو هستند، در مواردى چون پاکت سيگار، سينى هادى نانوايي، جعبه بستني، پيتزا و جعبهٔ لباس بکار مى‌روند.  

جعبه‌هاى لوله‌اى شکل که بشکل تيوپ هستند، براى بسته‌بندى بطرى‌ها و لوازم بهداشتى و آرايشى بکار مى‌روند و اغلب در يکى از ديواره‌ها پنجره يا در دارند تا محصول ديده شود.

لفاف‌پيچ نوعى بسته‌بندى براى اسباب‌بازى‌ها، لوازم خانگى و محصولات منحنى است، که مستلزم پيچيدن لايه‌اى از پلاستيک به دور شيء موردنظر و حرارت دادن آن است.  

جعبه‌هاى کاغذى انعطاف‌ناپذير، ظروفى سخت و دائمى هستند. اين جعبه‌ها امروزه در طرح‌ها و پرداخت‌هاى جديد و جالبى موجود مى‌باشد و عمدتاً براى محصولات تجملي، لوازم آرايش، جواهرات و دوربين بکار مى‌رود. مواد اوليه اين جعبه‌ها، مقوا و مواد پوشاننده است. از کاغذها و پارچه‌هاى متنوع نيز براى پوشاندن جعبه‌ها مى‌توان استفاده کرد.      

بسته‌بندى‌هاى انعطاف‌پذير از قبل از تاريخ مورد استفاده بوده است. اشکال و فرم‌هاى بعدى آن شامل بسته‌بندى کاغذى است که بعدها در توليد انبوه توسط جرج وست کارخانه‌دار نيويورکى ابداع شد.

شناخت سلفون و گسترش لايه‌هاى پلاستيکى و زرورق‌هاى مخصوص و همچنين شيوه‌هاى پوشش‌دار کردن باعث توسعه انواع گوناگون، مصارف تازه‌اى براى بسته‌بندى انعطاف‌پذير گرديد. 

   بخش بسته‌بندي در كشور ايران از جمله بخشهايي از صنعت و خدمات است كه هيچ اداره و بخش خاصي در دولت به طور مستقيم به امور آن نمي‌پردازد. از اين جهت همواره نوعي جفا در حق اين بخش روا مي‌شود. در دعواي بودجه و يا هنگام تبيين استراتژي‌هاي خاص توسعه كشور چيز مشخصي براي بخش بسته‌بندي كنار گذاشته‌نمي‌شود. اگر بودجه يا كمكي نيز براي توسعه بخش بسته‌بندي اختصاص يابد كسي نمي‌داند اين بودجه را چگونه بايد توزيع يا خرج كرد. زيرا بخش بسته‌بندي در كشور ما پراكنده و متنوع است.

تشكل‌هاي صنفي

فقدان تشكلهاي صنفي مربوط به بسته‌بندي باعث غير قابل دفاع شدن درخواستهاي بخش بسته‌بندي است. در واقع به دليل نبود يك صداي رسا مانند يك انجمن يا اتحاديه صداي بخش بسته‌بندي آن طور كه بايد به گوش مسئولان نمي‌رسد.در روزگاري كه گوش مسئولان براي شنيدن صداي غريبه‌ها سنگين است و فقط نجواهاي آشنا را مي‌شنود براي رساندن صدايي كه پيش از اين شنيده نشده بايد با صداي بلند صحبت كرد و اين صداي بلند صداي يك تشكل صنفي آگاه و منسجم است 

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

در این مقاله تلاش شده مطالب مفید و کاربردی در مورد نگهداری و جلوگیری از افت کیفیت پسته ، بسته  بندی پسته، مواد بسته  بندی پسته و ویژگیهای  آنها و فرآیند بسته بندی مورد استفاده دربسته بندی پسته ارائه گردد.

خواندن این مقاله را به تمام کسانی که در صنعت فرآوری پسته فعالیت می کنند ، به دانشجویان ،اساتید ،کارشناسان  ومدیران صنعت غذا   توصیه می کنیم.

در ادامه با ما همراه باشید.

حشرات مي توانند در پسته ايجاد خسارت كنند و كرم مغز خوار نارنجي NOW مهمترين اين آفات بشمار مي رود كه با فوميگاسيون متيل برمايد قابل كنترل است . پسته هاي زود خندان مستعد توليد آفلاتوكسين مي باشند . پسته هاي حاوي آفلاتوكسين مي توانند بر اساس فلورسانس آفلاتوكسين سورت شوند . حفظ كيفيت و توسعه زمان ماندگاري پسته بستگي به عواملي نظير درصد رطوبت پسته ، رطوبت نسبي محيط و درجه حرارت انبار ، مهار اكسيژن ، كنترل و مهار فعاليت حشرات دارد. اپتيمم شرايط نگهداري پسته دماي صفر تا ۱۰ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۶۵ ۷۰ درصد گزارش شده است . پسته به دليل وجود درصد چربي بالا نيز مستعد فساد مي باشد تخريب چربي ها به دليل فعاليت هاي هيدرولتيك (آنزيمي ) و يا اكسيداسيون مي باشد. استفاده از مواد اوليه و سيستم هاي مناسب مي تواند موجب حفظ كيفيت پسته گردد. در حال حاضر استفاده از كيسه هاي پلاستيكي چند لايه حاوي OPP كه در يك طرف آن آكريليك و طرف ديگر پلي و ينيل الكل پوشش داده شده است. با استفاده از ماشين هاي FFS براي بسته بندي و نگهداري پسته خشك كاربرد گسترده اي پيدا كرده است . فيلم هاي چند لايه ديگر كه براي بسته بندي پسته مناسب مي باشند عبارتند از

PET/PVC/LLDPE  ، OPP/EVOH ، PET/PVDC ، EVA/PE  استفاده از گاز ازت در سيلو هاي نگهداري پسته قبل از بسته بندي به منظور افزايش زمان ماندگاري پسته توصيه شده است.

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور و خصوصا خشكبار توليدي ايران عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و راه را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

   همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع خشكبار و آجيل ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.
    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.
از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

   همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، و ساير محصولات غذايي پودر شده ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.
جایگاه بستهبندی در بازاریابی
بستهبندی یکی از عناصر آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) است. یعنی هرکس بهعنوان محقّق یا پژوهشگر بازاریابی انجام وظیفه نماید، هر مدیر یا کارشناس بازاریابی یا فردی که بخواهد بهنحوی در مورد یک بنگاه و تولیدات آن مطالعه نماید، ناگزیر از مطالعه و بررسی روشها و انواع بستهبندی تولیدات آن بنگاه است و این بررسی باید در دو زمینه حفاظتی و اطلاعرسانی انجام شود.
یکی از موارد مهم در بررسیهای مربوط به کالا، شکل، رنگ، طرح و بستهبندی است و این اجزا در ترکیب با یکدیگر شکل ظاهری کالا را بهگونهای که در برابر مصرفکننده جلوهگر شود، تشکیل میدهند. 
تصمیمگیری در مورد بستهبندی تا آنجا که به حمل و نقل کالا و حفظ سلامت آن مربوط میشود، با مدیران تولید و بازاریابی و بالاخص با مدیر تولید است و تا آنجا که به اطلاعرسانی و ایجاد انگیزه فروش ارتباط پیدا میکند، با مدیر بازاریابی است. بدیهی است هماهنگی مدیر بازاریابی با سایر مدیران در هر زمینهای از جمله بستهبندی میتواند در صحت تصمیمات اتخاذ شده و منطقی بودن آنها مؤثر باشد.[۹]
پیشتر، تصمیمات مربوط به بستهبندی کالا، اکثرا تحت تأثیر هزینه و عوامل تولید قرار داشتهاند و اولین و اساسیترین وظیفه بستهبندی نیز نگهداری و حفاظت از کالا بوده است. ولی امروزه، عوامل بسیاری باعث شده است بستهبندی بهصورت یکی از ابزارهای بااهمیت بازاریابی درآید. رشد پدیده سلف سرویس بدان معناست که بستهبندی باید وظایف زیادی را بر عهده گیرد. این وظایف عبارت از جلب توجه و توضیح درباره کالا و فروش است. افزایش رفاه مصرفکننده نیز بدین معنا است که مصرفکنندگان برای راحتی و آسایش خود، برای ظاهر و قابلیت اعتماد، اطمینان و اعتبار بهتر بستهبندی، حاضرند مبلغی را اضافه پرداخت کنند.[۱۰]

کارکردهای بستهبندی
بستهبندی اهداف مختلفی دارد که عبارتند از:
۱) حفاظت فیزیکی؛ حفاظت از اشیاء درون بسته از تکان شدید، فشار، دما و غیره.
۲) حفاظت مانع (Barrier Protection)؛ مانعی از اکسیژن، بخار آب، گرد و غبار و غیره.
۳) در برگیری یا انباشتگی (Containment and Agglomeration)؛ اشیاء ریز و کوچک معمولا با یکدیگر در یک بسته برای حمل و نقل به شکل گروهی قرار میگیرند.
۴) انتقال اطلاعات (Information Transmission)؛ اغلب، روی بسته یا برچسب بستهبندی، اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده، حمل و نقل، بازیافت یا مصرف محصول یا بسته موجود است.
۵) کاهش سرقت؛ بستهبندیای که نتوان آنرا پس از باز کردن، دوباره بست؛ یا پس از باز کردنش آسیب فیزیکی ببیند (نشانههای باز شدن را نشان میدهد) در جلوگیری از دزدی مفید و مؤثر است.
۶) راحتی (Convenience)؛ شامل ویژگیهایی است که موجب راحتی در توزیع، جابهجایی، نشان دادن (ویترین)، فروش، بازکردن، بستن مجدد و استفاده مجدد میشود.
۷) بازاریابی؛ بستهبندی میتواند توسط بازاریابان برای تشویق خریداران بالقوه برای خرید محصول استفاده شود.[۱۱]

فواید بستهبندی برای جامعه
برخی مزایای بستهبندی را اینگونه برشمردهاند:[۱۲]
۱٫ کاهش میزان زبالههای شهری
۲٫ صرفهجویی در کاربرد مواد بستهبندی
۳٫ تقلیل میزان ضایعات کالا و کاهش قیمت تمامشده
۴٫ مقابله با قحطی، سوء تغذیه و بیماری 
۵٫ کاهش هزینههای غذایی بهسبب بستهبندی
۶٫ کمک به خرید آگاهانه
۷٫ جلوگیری از خطر سرقت
۸٫ سهولت در مصرف
۹٫ کمک به بالا بردن سطح زندگی
۱۰٫ کمک به افزایش سطح اشتغال و درآمد
۱۱٫ کمک به کاهش شدید بیماریها
۱۲٫ تازه نگه داشتن کالا.

عتیقه زیرخاکی گنج