گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر
دندان در خطر از بين رفتن است و لذا بايد با مسواك كردن دندان ها به طور مرتب از پوسيدگي دندان و بيماري هاي ناشي از آن جلوگيري كرد .
بايد از مسواك و خمير دندان مناسب استفاده شود .
مربّيان بهداشت ، در مدارس موظف اند الگوهاي عمل نگهداري از دندان را به دانش آموزان بياموزند .
سعي كنيد با مشاهده ي اولين آثار خراب شدگي دندان به پزشك مراجعه كنيد .
فاكتورهاي اساسي در ايمني عبارتند از :
سلامت مخاط دهان و اعمال اجزاي تشكيل دهنده بزاق .دهان نخستين قسمت لوله ي گوارش است. ين قسمت از لبها شروع و به حلق منتهي ميشود.

در داخل اين حفره دندان ها ، زبان و مجراي خروجي ترشحات غدد كوچك و بزرگ وابسته به حفره هاي دهان قرار دارند . دندان ها عضوي سخت و سفيد رنگ هستند كه در فكّ بالا و پايين حفره هاي دهان جاي گرفته اند . ارائه ي مشكلات دنداني و نيز راههاي پيشگيري و درمان آن از ويژگيهاي بارز اين اثر است . رشد و گسترش علوم دندان پزشكي در رشته هاي تخصصي مختلف با سرعتي شگرف آن چنان پيش مي رود كه دندان پزشكان و دانشجويان اين رشته جهت كسب آگاهي هاي علمي ملزم به استفاده از تحقيقات و مقالات جديد بوده تا بتوانند گره گشاي مشكلات درماني و بهداشتي در سطحي مطلوب و شايسته باشند.

فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………..
راه هاي پيشگيري از پوسيدگي دندان………………………………………………………………
جرم دندان چيست؟…………………………………………………………………………………..
بهداشت لب……………………………………………………………………………………………
بهداشت لثه…………………………………………………………………………………………….
بهداشت زبان………………………………………………………………………………………….
خشكي دهان…………………………………………………………………………………………..
بوي بد دهان و علت هاي آن……………………………………………………………………….
علل دهاني و دنداني………………………………………………………………………………….
علل عمومي……………………………………………………………………………………………
فصل دوم (مسواك وخميردندان)
روش صحيح مسواك زدن …………………………………………………………………………..
روش هاي نگهداري از مسواك …………………………………………………………………….
مشخصات و عمل خمير دندان………………………………………………………………………
خميردندان هاي درماني……………………………………………………………………………….
خصوصيات يك خميردندان خوب………………………………………………………………….
دهان شويه ها…………………………………………………………………………………………..
فصل سوم (نقش مادران و مدارس)
نقش مراقبين بهداشت مدارس در حفظ سلامتي دندان هاي دانش آموزان……………………
نكات بسيا مهم بهداشتي برا ي حفظ سلامت دهان و دندان…………………………………….
فصل چهارم (حوادث دندان)
هيپروسمنتوز ………………………………………………………………………………………….
دندانها با دودسيگارازبين مي روند …………………………………………………………………
حوادث دنداني و نحوه ي حفاظت از دندان آسيب ديده ……………………………………….
فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشكان)
واكسيناسيون عليه هپاتيتB براي كاركنان دندان پزشكي……………………………………….
استفاده از روپوش…………………………………………………………………………………….
استفاده ازدستكش…………………………………………………………………………………….
ضد عفوني…………………………………………………………………………………………….
تميز كردن وسايل…………………………………………………………………………………….
استريليزاسيون يا ضد عفوني شديد ………………………………………………………………
ضد عفوني كردن محيط كار و تجهيزات دندان پزشكي ……………………………………….
دفع مواد زايد دندان پزشكي……………………………………………………………………….
فصل ششم (اختلالات دندان)
مراقبت از دندانها و لثه ها……………………………………………………………………………
آبسه دندان……………………………………………………………………………………………..
تغيير رنگ دندانها…………………………………………………………………………………….
فصل هفتم (حوادث دندان)
بيماريهاي لثه………………………………………………………………………………………….
التهاب لثه ها…………………………………………………………………………………………..
پريودنيت Periodontitis: ……………………………………………………………………….
پس روي لثه ها……………………………………………………………………………………….
علل پسروس لثه ها…………………………………………………………………………………..
هيپرپلازي لثه Gingival hyperplasia……………………………………………………..
خشكي حفره دندان Dry socket……………………………………………………………….
فصل هشتم (سيستم ايمني دهان)
سيستم ايمني دهان……………………………………………………………………………………
غشاء مخاطي دهان……………………………………………………………………………………
بزاق Saliva ………………………………………………………………………………………..
فصل نهم (ديابت و فشار خون)
ملاحظات دندان پزشكي در بيماران مبتلا به ديابت……………………………………………..
ملاحظات دندانپزشكي در بيماران مبتلا به فشار خون………………………………………….
بيماران مبتلا به فشارخون در محيط دندانپزشكي………………………………………………..


عتیقه زیرخاکی گنج