گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق روش تحقيق در حقوق-خرید اینترنتی تحقیق روش تحقيق در حقوق-دانلود رایگان مقاله روش تحقيق در حقوق-تحقیق روش تحقيق در حقوق

این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تحقيق 
مفهوم : مصدر از باب تفعيل – حقيقت امري را كشف كردن- بازجوي – رسيدگي و حقيقت يابي . فعاليت منظم ومدون با هدف كشف وگسترش علم و حقيقت يا كشف حقيقي مجهول يا مجمل كه به روش خاصي از طريق جستجو به دست مي آيد.

خصوصيات يك تحقيق علمي : 
۱- برخورداري از تشريفات خاصي – ارزيابي مسئله  طرح تحقيق مناسب (تعريف مسئله فرضيه ها – روش گردآوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها)  تدوين گزارش تحقيق انتشار 
۲- توسعه قلمرو معرفت  مطلب تازه اي را كشف و ارائه كند يا مطالب قبلي را تجزيه وتحليل و نقد و بررسي كند. 
۳- وجود واقعيت خارجي  از عالم خارج مساله تحقيق وجود داشته باشد. 

تعريف تحقيق علمي تلاش منظم و قوام با تشريفات خاص با هدف كشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر كه در عالم خارج موجوداست. 
فلسفه يا مبناي تحقيق علمي : نياز فطري انساني كه ذاتاً جستجوگر است براي پاسخگوي به نيازهاي حياتي خود 
هدف از تحقيق علمي : بررسي نظريه ها به منظور ارائه نظريه براي حل مشكل 

 
 1- مفهوم : در اين نوع از تحقيقات به علوم پايه محض (فيزيك – ستاره شناسي) ويژه توجه مي¬شود كه كاربرد علمي فوري نداشته و پايه تحقيقات ديگر كاربردي است. 
بنيادي :   2- اقسام :(تجربي : داده هاي اوليه با استفاده از روش هاي آزمايش ،مشاهده و 
               مصاحبه و غيره گردآوري مي شود. نظري: اطلاعات اوليه به روش كتابخانه¬اي 
               انجام مي شود.
              3- مشخصات : وقت گير- هزينه بر توسط دانشگاهها و مراكز علمي صورت مي گيرد. 
     1- مفهوم : براي نيل به هدف خاصي كه مربوط به بهبود كيفيت شرايط 
                    زندگي انسانها در مسايل مختلف اقتصادي و سياسي وحقوق ويژه است.
كاربردي :
           2- مشخصات : حصوص نتايج سريعتر – در آموزا- داراي طرفداران زياد- 
            عمدتاً توسط سازمانهاي دولتي و خصوصي صورت مي گيرد. 
                          توسعه اي : هدف بهبود روش ها و ابزارهاست كه از نوع كاربردي منشعب شده است. 
                             توليدي : در برخي رشته ها. 

قواعد تحقيق علمي : 
۱- افزايش و توسعه دانش: جمع آوري اطلاعات از منابع دست آوردن و براي رسيدن به نتايج نو
۲- قابليت ارزيابي : امكان آزمايش علمي 
۳- نظم وترتيب : رعايت سير منطقي مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزينه ها و …
۴- قابليت تعميم به كل جامعه : نمونه ها طوري طراحي شوند قابليت تعميم به كل مردم را دارا باشند. 
۵- تخصصي: آگاهي از تمامي جوانب موضوع 
۶- دقت :در طراحي و برآوردها و تعريف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوري اطلاعات و تجزيه و تحليل ها وتعاريف واژه ها ، تنظيم گزارش ، كنترل
۷- صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نكردن – شكستن مشكلات
۸- جرات- شجاعت  در برخورد با مشكلات و اظهار نتايج 
۹- واقعي بودن –اطلاعات و داده ها بايد واقعي و حقيقي باشند نه انتزاعي و خيالي و احساساتي و نعصبي
۱۰- حذف پيش داوري ذهني – از دخالت دادن تمامي اطلاعات و قضاوتهاي قبلي خود اجتناب كند.
۱۱- مديريت در امور تحقيقات گروهي : در هر امر گروهي  و اجتماعي مديريت واحد لازم است.
۱۲- رعايت اصل بي طرفي: دخالت ندادن ارزشها و باورهاي خود
۱۳- اجتهادي عمل كردن – پژوهشگر قدرت توضيح و تشريح و ارائه نظريه خود را داشته باشد يا از رساله خود دفاع كند.

مقدمات يا پيش نياز تحقيق
۱-فرهنگ تحقيق 
۲-پژوهشگر
۳-بودجه لازم
۴-سازمان لازم
۵-ابزار تحقيقاتي 
۶-فراغت لازم 
۷-برنامه و نظم 
فرآيند تحقيق علمي 
   1-طرح مسئله تحقیق و انتخاب و تعیین حدود آن 
           2-مطالعه ادبیات و سوابق مسئله (کتاب – سایت ها – مجلات- مقالات-
 1-انتخاب و تعريف و تبيين         پایان نامه ها – تحقیقات قبلی 
  3-شناسایی و تحلیل مسئله 
  4- تعیین متغیرها و تدوین نمونه های عملی مربوط به صورت نظری
  5- تشریح مساله تحقیق و نگارش آن 

۲-گزینش ، طراحی و تشریح روش های کار 
۳- جمع آوری اطلاعات و داده ها 
۴-طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها 
۵-تدوین گزارش تحقیق 

طرح تحقيق 
۱-تعریف طرح تحقیق – طرح تحقیق سندی است که برنامه اجرایی و جزئیات فعالیت ها و امور مربوط به موضوع تحقیق را در بردارد

۲-اهمیت طرح تحقیق
الف) تسهیل برنامه ریزی اجرایی تحقیق
۱-ترتیب زمانی و مکانی تحقیق را مشخص می کند.
۲-فعالیت هایی که می بایست همزمان انجام شود.
۳- تصویر کاملی از اقدامات تهیه می شود.
۴- کلیه نیازها و ابزار و امکانات مشخص می شود.
۵- از سرگردانی و بلاتکلیفی در می آید.
۶-پیش بینی عوامل متغیر و قدرت مقابله با آنها 
ب)  کسب حمایت و پشتیبانی دیگران
ج) آگاه کردن مسئولین طرح
 
۳-انواع طرح تحقیق
الف) تقسیم بر اساس ماهیت و اهمیت 
۱-کوچک بین ۵ تا ۱۵ صفحه 
۲-بزرگ بین ۱۵ تا ۱۰۰ صفحه
۳- پایان نامه تحصیلی ۱۰ الی ۲۵ صفحه

ب) تقسیم براساس مراحل پیشرفت کار
۱-طرح تحقیق مقدماتی
۲-طرح تحقیقی تفضیلی
۳-طرح تحقیق واقعی و نهایی

۴-عناصر و ساختار طرح تحقیق: 
پرسش اصلی تحقیق و بیان مساله- سوابق و ادبیات مساله تحقیق – فلسفه و اهداف تحقیق – فرضیه ها(بصورت مجله ی خبری و کامل) – نوع تحقیق (از لحاظ هدف (مبنایی یا عملی و کاربردی) و از حیث روش (توصیفی ، همبستگی؛ تاریخی و تجربی و…) – جامعه آماری (حدود و تعریف و حجم جامعه مربوط ) – حجم نمونه و روش نمونه گیری – روش گردآوری اطلاعات – ابزار گردآوری اطلاعات – روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات – زمان و طول مدت بررسی تحقیق-  مدیر و عوامل اجرایی تحقیق – هزینه های تحقیق- ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز – مشکلات احتمالی – تعریف واژگان اختصاصی – فهرست منابع و ماخذ تحقیق 

عتیقه زیرخاکی گنج