گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت بیمه شرکت سهامی بیمه ایران را دراختیار شما عزیزا قرار داده ایم  این پروژه پایان نامه در قالب ۳۶۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
مقدمه ۱
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران) ۱
تاريخچة بيمه در ايران ۲
فصل اول : بيمه چيست؟
بخش اول: تعريف واژه بيمه؟ ۶
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه ۶
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بيمه ۱۰
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث ۱۵
توضيحات مهم ۱۶
مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث ۱۷
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل ۱۸
توضيحات مهم ۱۹
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين ۱۹
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل ۲۰
خطرات تبعي و تكميلي ۲۱
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه ۲۲
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل ۲۳
شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل ۲۹
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل ۳۰
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي ۳۱
موضوع بيمه آتش سوزي ۳۲
آتش سوزي چيست؟ ۳۴
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي ۳۴
تعريف آتش سوزي ۳۶
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي ۳۸
فسخ بيمه نامة آتش سوزي ۴۱
شرايط خصوصي شرايط ويژه الحاقيه ۴۴
بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
نحوة محاسبه حق بيمه ۴۶
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي ۴۸
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
كليات ۵۰
قرارداد بيمه دريايي ۵۱
بيمه نامة دريايي ۵۳
بيمه نامه هاي حمل و نقل ۵۷
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي ۶۲
محدوديت پوشش ۶۳
كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي ۶۸
باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي) ۷۳
بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
حمل و نقل در خشكي ۷۳
حمل و نقل داخلي (توزيع كالا) ۷۴
مراحل اجرايي واردات كالا ۷۵
بيمه هاي باربري ۷۹
انواع خطرات تحت پوشش ۸۲
خطرهاي مورد تعهد ۸۳
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي ۸۵
خسارت – خسارت همگاني و هزينه هاي نجات ۹۱
عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه ۹۲
بازيافت در خسارت باربري ۹۵
بارنامة دريايي ۹۶
چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي ۱۰۰
متن كالاي دست دوم ۱۰۱
متن توتا لاس ۱۰۱
متن تخفيف كانتينر ۱۰۱
متن موتورلنج ۱۰۱
متن ترانزيت ۱۰۱
نرخ هاي اضافي ۱۰۱
متن فلد ۱۰۲
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات) ۱۰۲
بخش چهارم: شرايط عمومي ۱۰۳
بخش پنجم: بيمه هواپيما ۱۰۷
قانون بيمه هواپيما ۱۰۸
اشخاص ثالث ۱۰۹
انواع بيمه هوپيما ۱۰۹
بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا شرايط A,B,C
مجموعه شرايط A 116
مجموعه شرايط B 116
مجموعه شرايط C 121
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص ۱۲۶
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص ۱۲۹
تعاريف جدول مشخصات ۱۳۰
جدول مشخصات ۱۳۳
شرايط عمومي ۱۳۴
شرايط خصوصي ۱۳۵
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص ۱۳۶
بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
انواع بيمه هاي عمر ۱۳۷
بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني) ۱۳۷
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني ۱۳۸
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه ۱۰۰۰ ريال (انفرادي) ۱۳۹
موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت) ۱۴۱
بيمه عمر به شرط حيات ۱۴۱
بيمه تمام عمر ۱۴۲
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد ۱۴۳
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود ۱۴۳
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات ۱۴۸
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز ۱۴۸
بيمه هاي مستمري ۱۵۰
انواع بيمه هاي مستمري ۱۵۲
بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
بيمه هاي حوادث ۱۵۸
اصول بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۳
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه ۱۶۴
بيمه هاي درماني ۱۶۶
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي ۱۷۱
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت) ۱۷۲
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار ۱۷۶
بيمه هاي حوادث گروهي ۱۷۷
بيمه هاي درماني ۱۸۱
انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني ۱۸۳
بيمة درمان گروهي در ايران ۱۸۵
استثنائات بيمه‌هاي درماني ۱۸۶
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه ۱۸۷
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني ۱۹۱
بخش پنجم : شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي ۱۹۲
بخش ششم : بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا ۱۹۵
بخش هفتم : شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي ۲۰۳
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون ۲۱۱
مباني مسئوليت مدني ۲۳۱
بيمه مسئوليت مدني ۲۱۴
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۴
بيمه مسئوليت عمومي ۲۱۵
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا ۲۱۵
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۱۵
بيمه مسئوليت قراردادي ۲۱۶
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۱۶
نحوة صدور بيمه نامه ۲۲۰
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان ۲۲۲
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان ۲۲۳
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۲۶
 نحوة صدور بيمه نامه ۲۲۹
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۲
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني ۲۳۳
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان ۲۳۵
مشخصات بيمه نامه ۲۳۶
نحوة صدور بيمه نامه ۲۳۷
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي  پزشكان ۲۴۰
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا ۲۴۲
بيمه مسئوليت حرفه اي ۲۴۳
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث ۲۴۵
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول :  بيمه نامه‌هاي مهندسي در يك نگاه ۲۵۵
مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk 258
ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه ۲۵۸
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني ۲۶۰
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد ۲۶۱
موارد مهم شناخت يك بيمه نامه ۲۶۲
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR 263
استثنائات ۲۶۵
مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران ۲۶۹
جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران ۲۸۱
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب ۲۸۳
موضوع مورد بيمه ۲۸۳
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب ۲۸۴
پرداخت و تصفية خسارت ۲۸۵
بخش چهارم: ۱- بيمه ماشين آلات ۲۸۶
۲) بيمه عدم النفع ماشين آلات ۲۹۰
۳) بيمه ي ماشين آلات ساختماني ۲۹۳
بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي ۲۹۶
تعاريف ۲۹۷
بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني ۲۹۸
بيمه تمام خطر كامپيوتر ۲۹۹
بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي ۳۰۰
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه ۳۰۰
بيمه سازه هاي تكميل شده ۳۰۱
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار ۳۰۳
بخش دوم: بيمه ي تضمين ۳۰۷
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع ۳۱۲
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ
چکیده:

تاريخچة بيمه در ايران 
در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامة ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند. 
گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران يعني در سال ۱۳۱۶، « قانون بيمه » در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري ۲۵ درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود. 
شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبة هيأت دولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به ۵۰۰ دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة «يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة ايران فراهم ساخت. 
نخستين شرکت بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة  واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايران است. وزيران بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس کل بيمة مرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاح ديد مي تواند به معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار کند. تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر اساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجي نيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند اما بيم آن مي رفت که اگر کنترل دقيقي در بازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم موسسات خارجي که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بيمة خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزي ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً  فعاليت بيمه اي نمي کند در نتيجه رقيبي براي موسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري، نظارت بر کلية فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري که بعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس « شوراي عالي بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب کرد. طبق مادة ۴ اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي به دولت و دستگاههايي که با سرماية دولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي که در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است. 
وظايف و اختيارات بيمة مرکزي ايران را مادة ۵ قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:
۱- تهية آيين نامه ها و مقرراتي که با توجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد. 
۲- تهية اطلاعات لازم از فعاليتهاي کلية موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند. 
۳- فعاليت در زمينة بيمه هاي اتکايي اجباري 
۴- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي و خارجي. 
۵- واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد. 
۶- ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامة آن، موضوع مادة ۱ قانون بيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫ 
۷- ارشاد، هدايت و مظارت بر فعاليت موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرة مادة ۵ آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده کند ». 
بدان سان که در مادة ۱ اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوة عمل موسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف نگري در مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجه به نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقررات و نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفي مي شود.با توجه به نفش حمايت کنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد و تعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري که بيمه گران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادة ۱ قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از مادة ۵ قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزي ايران آمده است که تهية آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه اي بر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايت بيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذار است. بنابراين آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است. اين مطلب خود مي تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعي از نحوة فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابسته نيست، بدان دچار مي شوند. 
به نقش بيمة مرکزي ايران که همانا تحقق هدفهاي اصلي و والاي تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمة مرکزي ايران به دليل نقش خاص و اساسي خود در صنعت بيمة کشور، هم از حيث نظارت قانوني بر صنعت بيمة کشور و حمايت از بيمه گذاران و بيمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکايي، هميشه سعي کرده است گامهاي موثري در جهت تبلور هدفهاي تعيين شدة خويش دربردارد. بيمة مرکزي ايران، با بهره گيري از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فني موجود، در جهت تعميم و گسترش بيمه در بين قشرهاي مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مي کند. بيمة مرکزي ايران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامة مردم است به انجام رساند. البته بيمة مرکزي ايران از نقش خاص و مهم برون مرزي خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمة اتکايي اکو و فدراسيون بيمه گران و بيمه گران اتكايي آسيايي و افريقايي موسوم به «خير» و ساير اجلاسهاي بين المللي از جمله اتحادية‌ نظارت كنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه هاي بين المللي ايفا كرده است. كارشناسان و متخصصان بيمة‌مركزي ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمه اي در اين مجامع بر دانسته هاي خود مي افزايند و با مسائل و مشكلات و راه حل هاي موجود در كشورهاي آسيايي و افريقايي كه مي تواند بازار خوبي براي ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مي شوند.
 
تعريف واژة بيمه 
واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر  نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد. 
بيمه چيست؟
بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند. 
انواع بيمه 
انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:
بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي. 
البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در ۳ گروه دسته بندي مي کنند:
بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت. 
در شرکتهاي بيمه بازرگاني  بيمه به ۵ گروه فني تقسيم مي گردد:
۱-بيمه اتومبيل ۲-اشخاص ۳-مهندسي و مسئوليت ۴-حمل و نقل کالا ( باربري ) ۵-آتش سوزي 
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه 
قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج