گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

این تحقیق به برسی مشکلات جوانان میپردازد و انها را از زوایای گوناگون مورد برسی قرار میدهد.

یکی از مزایایی که طرح تسهیل ازدواج جوانان دارد این است که به مسائلی چون مسکن و خدمت سربازی جوانان پرداخته شده و در واقع در اولویت کاری قرار گرفته است که قطعا حل این مسائل در ترغیب جوانان به امر ازدواج بسیار موثراست

.
مباحث حل مشکلات جوانان و مهار تورم باید هر کدام در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد لذا نباید آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

بیکاری که یکی از معضلات مهم جامعه ما ست و در طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده‌ایم تا چند سال آینده قطعا رفع می‌شود زیرا معضل بیکاری به دلیل زاد و ولد

۶ درصدی جمعیت در اوایل انقلاب بود، اما همانطور که اشاره شد با کنترل جمعیت این معضل (بیکاری) تا چند سال آینده کاملا برطرف می‌شود.

افزایش آمار ازدواج باید در سطح جامعه فرهنگسازی شود خاطرنشان کرد: طرح تسهیل ازدواج ۶۰ درصد مشکل ازدواج جوانان را حل می‌کند، اما خانواده‌ها هم باید با کاهش توقعات و انتظاراتشان در زمینه رونق ازدواج فرهنگسازی کنند تا جوانانشان به امر ازدواج تشویق شوند.

  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماده ۱-كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:

۱- بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.
۳- اتباع خارجي.

ماده ۲-بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره ۱: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند و نيز مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲: بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.


ماده ۳-بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايند.

ماده ۴-بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
تبصره: بيكاري مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.


ماده ۵ -حق بيمه بيكاري به ميزان (۳%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كار فرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.


ماده ۶-بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت. الف- بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره ۲ ماده ۲ اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشند.
ب- بيمه شده مكلف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا ۳ ماه امكان پذير خواهد بود.
ج- بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سواد آموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي زيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر ۲ ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ا جتماعي تسليم نمايد.

تبصره ۱: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شد از نظربازنشستگي از كار افتادگي و فوت محسوب خواهد شد.


ماده ۷-مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:الف- جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر ۳۶ ماه و براي متأهلين يا متكفلين حداكثر ۵۰ ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باش
تبصره: افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي ۵۵ سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.

ب- ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل ۵۵% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد به مقرري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر ۴ نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك از آنها به ميزان ۱۰% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در يافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دست مزد كمتر و از ۸۰% متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج- مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.

تبصره ۱: متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كار مزد دريافت مي كند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر ۹۰ در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف ۳ ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره ۲: افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:
۱- همسر (زن يا شوهر)
۲- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشد
۴- پدر و مادر كه سن پدر از ۶۰ سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.
۵- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور و مذكور در بندهاي ۲ و۳ اين تبصره.

تبصره ۳: دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.

تبصره ۴: در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.

تبصره ۵: بيمه شده بيكار وافراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده۳ قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

تبصره ۶: مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.


ماده ۸-در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:الف- زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.
ب- بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د- بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.
ه- بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.

تبصره ۱: در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «ه» اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به سازمان مذكور مي باشند.

تبصره ۲: چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.

تبصره ۳: دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.


ماده ۹-كارفرمايان موظف اند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان، كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.
تبصره ۱: دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح هاي اشتغالزايي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

تبصره ۲: بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.

تبصره ۳: سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجرا قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازاركار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند«ج» ماده ۶ اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است.

تبصره ۴: نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي زيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.


ماده ۱۰-سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار با وزير بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.

ماده ۱۱-وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.

ماده ۱۲- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از ۱۰% ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده ميشود.


ماده ۱۳-زمان اجراي اين قانون از زمام اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري ۶/۵/۱۳۶۹ لازم الاجراء است.

ماده ۱۴- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروب
آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري

ماده ۱-قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در اين آيين نامه اختصاراً قانون ناميده مي شود.

ماده ۲-كليه مديران و كارفرمايان كارگاه ها ، مؤسسات توليدي (صنعتي وكشاورزي) ، خدماتي فني و خدماتي داراي كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار يا كشاورزي هستند موظف به اجراي مقررات اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۳-بيكار از نظر اين آيين نامه بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ و قوع بيكاري به عهده واحد كار و امور اجتماعي محل است.

ماده ۴-هر گونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابجائي كارگاه و ماشين آلات به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد كه در راستاي سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي ميگردد و تصميم گيري در مورد كاركنان اين قبيل كارگاه ها كه موقتاً بيكار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده ۷ قانون از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود، به عهده شوراي عالي كار مي باشد.

تبصره ۱: مديران و كارفرمايان كارگاه هاي موضوع اين ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را كه به تصويب وزارتخانه ذيربط (واحدهاي تابع در استان ها) رسيده است، همراه با متقاضي كتبي، تعهدات لازم و فهرست اسامي كاركنان مشمول طرح كه موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از مقرري بيمه بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تأييد طرح توسط شوراي عالي كار نسبت به اجراي آن اقدام كنند.

تبصره ۲: واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند كه حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از دريافت طرح و تقاضاي كتبي، مدارك مربوط را همراه گزارش بازرسي كار جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي كار ارسال نمايند.
شوراي عالي كار ظرف يك ماه پس از دريافت مدارك مربوط تصميم خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵-كليه مديران و كارفرمايان و مجريان پروژه ها مكلفند حق بيمه بيكاري مشمولين قانون را به ترتيب مذكور در قانون تأمين اجتماعي، از تاريخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.
تبصره ۱: مبناي پرداخت حق بيمه بيكاري، مزد بيمه شده مي باشد.

تبصره ۲: سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه بيكاري طبق ضوابط قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگاني كه با توجه به مقررات اين آيين نامه بيكار شناخته شده و از طريق واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفي مي شوند، مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.

ماده ۶-بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيره مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيمه آنان كمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشموليني كه داراي ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود.

ماده ۷-بيمه شده بيكار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ بيكاري فرم تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را تكميل و به واحد كار و امور اجتماعي محل ارائه نمايد.

تبصره ۱: چنانچه بيمه شده بيكار در فاصله زماني ۳۰ روز بعد از بيكاري امكان مراجعه و يا اعلام بيكاري به واحد كار و امور اجتماعي و ارائه يا ارسال تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري را پيدا نكند تا ۳ ماه از تاريخ وقوع بيكاري فرصت دارد مدارك خود را مبني بر عذر موجه، همراه با تقاضاي كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل به منظور طرح در هيأت حل اختلاف ارائه نمايد.
در صورتي كه هيأت حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضي را موجه تشخيص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲: بيمه شده بيكار از تاريخ ارائه تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي يا مشابه آن اعلام نموده است و مؤظف است در فاصله زمانهاي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد در اداره كار و امور اجتماعي محل حضور يافته و دفاتر مربوط را امضاء نمايد.
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر

این فایل در قالب پاورپوینت تهیه شده وشامل ۲۶اسلاید است که قابل تغییر می باشد :

صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن
معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها
روندها در نظام اشتغال
تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظام های تولیدی تیلوریسم و فوردیسم) 
تغییرات در کار (ظهور پست فوردیسم، تولید منعطف، تولید گروهی، چند مهارتی ، نقد فوردیسم)   
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی می دهیم
مسائل زنان  در بازار کار: رشد فعالیت های روز افزون زنان، جنسیت و نابرابری، نابرابری و خشونت بر علیه زنان در محیط های کار، جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی
کار و خانواده ، چالش های خانواده و ماهیت کار ، روند تحولات خانه و خانواده و نظام و ماهیت کار
ظهور دولت رفاه و رهیافت های مختلف به کار و بیکاری
ظهور جامعه اطلاعاتی و مساله کار و حرفه 
بیکاری، تحلیل بیکاری و روندهای بیکاری
نا امنی شغلی ( آثار و پیامدها ) و سقوط اهمیت کار
سرمایه اجتماعی و خروج از بیکاری 
کار و بیکاری 
تاثیر رشد جامعه فراغتی در ماهیت کار
موقعیت روابط کار و قانون کار در ایران 
آرمان ها و نگرش های شغلی در میان جوان ایرانی 
چشم انداز جامعه شناختی سیاستهای اشتغال در برنامه های توسعه ( بازارکار، سیاستهای اشتغال، عملکرد و شاخص های ارزیابی تحولات بخش منابع ایجاد اشتغال، تسهیلات اشتغالزایی و عملکرد سیاستهای برنامه)
چالشهاي اقتصاد ايران در عصر جهاني شدن اقنصاد: اقتصاد دانش محور در برنامه چهارم توسعه و مساله آینده کار و بیکاری 
چرا کار قدیم از کار جدید به نحو جامعه شناختی متقاوت شده است؟
آیا در جامعه مدرن می توان بدون تقسیم کار عمل کرد؟
چرا برخی فعالیت ها کار بحساب نمی ایند؟ معیار ما چیست؟
اگر نظام های تولیدی گذشته چون تیلوریسم و فوردیسم کارا بودند چرا روبه زوال رفتند؟ 
چالش بین “کار و خانواده” در دینای جدید چیست؟ آیا چنین چالشی واقعی است؟
اگر کار امروزی لازم است چند مهارتی باشد برای گرفتن کار این مساله کفایت می کند؟
تغییرات کار چه تاثیراتی بر نهادهای آموزشی گذاشته است؟ 
چه ویژگی جهانی شدن بر کار و سرمایه تاثیر گذاشته است؟
ریسک های جدید چه هستند؟
فناوری های جدید بر بازار کار چه تاثیری می گذارند؟
برای پاسخ به این سوالت باید جهانی شدن را شناخت
جهان رهاشده ، آنتونی گیدنز

عتیقه زیرخاکی گنج