گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

هدف از انجام این پژوهش  بررسی تاثیرات سیاسی و اجتماعی کشف نفت بر مردم از ابتدا تا زمان پهلوی اول بر مردم خوزستان می باشد . از نتایجی که این تحقیق در برداشت می توان به مواردی اشاره کرد . با اسکان مهندسین و کارگران انگلیسی و هندی  فرهنگ انگلیسی در بین مردم منطقه رواج پیدا کرد . همچنین نوع ساخت و ساز در شهرک های انگلیسی شرکت نفت در ساختار معماری استان خوزستان تاثیر داشت و بهعلت اینکه کارگران شرکت نفت حقوق بیشتری از سایر مشاغل دریافت می کردند به نوعی باعث ایجاد تفاوت طبقاتی در بین مردم گشت و از لحاظ سیاسی نیز انگلیسی ها با پیمان هایی که با خوانین بختیاری منطقه بستند آنها را شریک خود اعلام نمود و با دادن وام های کلانخوانین بختیاری را وابسته خود کردند

فرمت فایل : ورد      تعداد صفخات : ۱۵۷ صفحه

چکیده:

          نفت با اکتشاف خود در خوزستان وبه ویژه مسجد سلیمان تحولات بسیاری را برای تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم خوزستان رقم زد.این پژوهش تحت عنوان « تأثيرات سياسي و اجتماعي نفت در خوزستان از كشف آن تا پايان حكومت پهلوي اول۱۹به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این مسئله بپردازد از نتایج حاصل می توان به موارد زیر اشاره کرد. با اسکان گارگران و مهندسین انگلیسی و هندی باعث ترویج فرهنگ انگلیسی در خوزستان شد .نوع شهرک سازی شرکت نفت بر ساختار معماری خوزستان تاثیر گذارد.

       از آنجا که کارگران شرکت نفت حقوق بیشتری از سایر حرف سنتی رایج در خوزستان دریافت می کردند نوعی تفاوت طبقاتی در خوزستان ایجاد گشت.از لحاظ سیاسی انگلستان ابتدا پیمان هایی با خوانین بختیاری به منظور حفاظت از لوله های نفتی بست و به نوعی آنها را شریک منافع شرکت نمود اما کوشید تا با دادن وام های کلان به آنها نوعی وابستگی در خوانین بختیاری ایجاد نماید .از طرف دیگر با حمایت از شیخ خزعل کوشید استقلال این منطقه ی زرخیز را از ایران فراهم آورد ودر جنگ جهانی اول تلاش نمود قیام های ضد استعماری مردم عرب را بواسطه حفظ امنیت نفت در خوزستان سرکوب نموده و با روی کار آمدن حکوت پهلوی اول با عدم حمایت از شیخ خزعل زمینه سرکوب وی را فراهم آورد.

 

لغات کلیدی:

خوزستان، قرن ۱۹،نفت، بختیاری ها ، شیخ خزعل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲- ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۷- نوع روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸- روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱۰- بررسی منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم : بررسی کوتاه درجغرافیا تاریخی و اقوام خوزستان

۲-۱جغرافياي تاريخي خوزستان………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱ -۱- ۱-وجه تسميه خوزستان…………………………………………………………………….………………………….. ۱۴

۲-۲- شهرهاي مهم و تاثیر گذار خوزستان …………………………………………………………………………………۲۰

۲-۳- پیشینه قبایل ساكن در سواحل و خوزستان ومناسبات آنها با حكومتهای قبل از قاجار………………..۲۶

۲-۴- طوایف خوزستان  ……………………………………………………………………………………………………………28

۲-۴-۱- ایل بختیاری…………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۲- بنی طرف…………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۳- آل زعاب……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۴-۴- بنی کعب…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۵- قبایل هوله…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۴-۶- آل مذکور…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۴-۷- عتـوبـی ها………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۸- قواسم ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۵- نگاهي گذرا به اوضاع سياسي– اجتماعي خوزستان عصر قاجار……………………………………………. ۴۳

فصل سوم : سیر نفت در ایران و خوزستان

۳-۱- تاریخ سیاسی نفت ایران………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۲- تاريخ نفت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۳- استحصال نفت در جهان………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴- بنيانگذاران صنعت نفت در جهان……………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۵- از امتيازات نفتي تا تأسيس شركت نفت ايران و انگليس……………………………………………………….    52

۳-۶- امتياز و سلطه…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۷- امتيازات نفتي در ايران…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۸- امتياز هوتز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۹- امتياز رويتر و پيامدهاي آن……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱۰- دومين چاه نفت خيز ۱۹۰۸م/۱۲۸۷ ﻫ ش………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۱- تجدید قرارداد ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ﻫ ش……………………………………………………………………………….... ۶۰

فصل چهارم : بررسی تاثیر نفت بر اوضاع سیاسی خوزستان

۴-۱-ساختارسیاسی…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۲-اوضاع سیاسی خوزستان…………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-حکومت مرکزی خوزستان و ارتباط آن با حکومت های محلی……………………………………………… ۶۴

۴-۴-سیاست انگلستان در خوزستان…………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-نقش خان ها، شیوخ و قدرت های محلی در ساختار سیاسی خوزستان………………………………….. ۷۲

۴-۶-شیخ خزعل…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۷- کشف نفت و شیخ خزعل………………………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۸-روابط شیخ خزعل با خان های بختیاری……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۹- امتیاز نفت جنوب و آغاز کار آن………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۱۰- سنديكاي امتياز…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱۱- قراردا ۱۹۰۷ و نفت………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱۲- کشف نفت در مسجد سلیمان و اهمیت یافتن نفت خوزستان برای انگلیس………………………….. ۸۴

۴-۱۳- شركت نفت ايران و انگليس ۱۹۰۹م/۱۲۸۸ ﻫ ش…………………………………………………………….... ۸۵

۴-۱۴- شرکت نفت انگلیس و بختیاری………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱۵- فروش اراضی نفتی…………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۱۶- وام های خان های بختیاری از شرکت نفت………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۱۷- ارتباط رضاخان با نفت………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۱۸- خوزستان در زمان مظفرالدین شاه وتعامل خزعل با حاکمیت…………………………………………….. ۱۰۶

۴-۱۹- جنگ جهانگیر اروپا و پیوستن شیخ خزعل به انگلستان…………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲۰- جهاد عشاير خوزستان در جنگ جهاني اول و واکنش انگلستان برای حفظ نفت………………….. ۱۱۴

فصل پنجم: بررسی تاثیر نفت بر تحولات اجتماعی مردم خوزستان

۵-۱- رشد شهرنشینی در آبادان………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۵-۲- نقش مردم خوزستان در صنعت نفت………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۳- بررسی اوضاع فرهنگی خوزستان بعد از اکتشاف نفت…………………………………………………………. ۱۳۰

۵-۴- چگونگی شکل گیری شهرک های نفتی…………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۵- چگونگی تبدیل اردوگاه های نفتی به شهرک ها………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۶- شهرک های نفتی تافته ی جدا بافته جامعه خوزستان…………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۷- ناکامی شرکت نفت در برقراری موازنه درست در رشد شهرک های نفتی………………………………. ۱۴۲

۵-۸- اضمحلال شیوه‌های سنتی و اقتصاد بومی …………………………………………………………………………..۱۴۴

۵-۹- توسعه شهر نشینی……………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۵-۱۰- تحلیل نظام اجتماعی شرکت نفت در خوزستان………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۱۱- امکانات رفاهی شرکت نفت ابزاری برای اعمال نفوذ اجتماعی بر کارگران………………………… ۱۴۷

۵-۱۲- رشد مهاجرت به مناطق نفت خیز…………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۵-۱۳- پدید آمدن ناموزون حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۵-۱۴- ایجاد ملی گرایی بر کارگران شرکت نفت………………………………………………………………………… ۱۴۹

۵-۱۵- ناهمگونی رشد امکانات………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۵-۱۶- چگونگی بروز تغییرات فرهنگی در اثر اقدامات شرکت نفت……………………………………………… ۱۵۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷


عتیقه زیرخاکی گنج