گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 75 views
 • بدون نظر
عنوان اصلی این پایان نامه ۹۳ صفحه ای : تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­پاشی عناصر کم ­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

آفتابگردان (Helianthus annuusL.) پس از سویا، کلزا و بادام زمینی، چهارمین زراعت یک ساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت می­شود .آفتابگردان یکی از پنج نبات روغنی ایران است که با کیفیت بالای روغن دانه و تحمل نسبتا زیاد به خشکی و تنش آبی، سازگار بودن با انواع شرایط آب و هوایی، رشد خوب آن در بسیاری از خاک­ها، بالا بودن کیفیت روغن خوراکی به خاطر نداشتن کلسترول، کوتاه بودن دوره رشد و امکان کشت به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و جو، سالانه بخش عظیمی از اراضی ایران را به کشت خود اختصاص می­دهد 
امروزه کشاورزان برای افزایش عملکرد در واحد سطح ، یکی از روش­های کود­دهی رایج شامل مصرف خاکی، از طریق آبیاری، تيمار بذر و محلول­پاشی را مورد استفاده قرار می­دهند. محلول­پاشی برگی یکی از روش­های سریع در عکس العمل گیاهان به کود بوده که در مصرف کود نیز صرفه جویی می گردد. با انجام این روش و کود­دهی علاوه بر جنبه­های اقتصادی و اثر بخشی سریع، محیط زیست حفظ شده که این امر در راستای نیل به کشاورزی پایدار نیز بسیار موثر و مفید خواهد بود .

فهرست عناوین :

فصل اول: بررسی منابع
 • ۱-۱- کلیات و  بررسی منابع
 • ۱-۲-خصوصیات گیاهشناسی
 • ۱-۲-۱-بذر
 • ۱-۲-۲- ریشه
 • ۱-۲-۳- ساقه
 • ۱-۲-۴- برگ
 • ۱-۲-۵- گل
 • ۱-۳- اکولوژی آفتابگردان
 • ۱-۳-۱- نیاز آبی آفتابگردان 
 • ۱-۳-۲- خاک  
 • ۱-۴- مراحل نمو آفتابگردان
 • ۱-۴-۱- مراحل رشد رویشی 
 • ۱-۴-۲-مراحل رشد زایشی 
 • ۱-۵-پتاسیم 
 • ۱-۵-۱- اثر پتاسیم بر عملکرد گیاهان
 • ۱-۵-۲- نقش پتاسیم در فیزیولوژی گیاه
 • ۱-۶-تاثیر پتاسیم بر صفات رویشی آفتابگردان 
 • ۱-۷- تاثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان  
 • ۱-۸- تاثیر پتاسیم بر میزان پتاسیم قابل جذب خاک 
 • ۱-۹- تاثیر پتاسیم بر درصد و عملکرد روغن
 • ۱-۱۰-عناصر غذایی کم مصرف و اهمیت آنها
 • ۱-۱۰-۱- روی
 • ۱-۱۰-۲- نقش روی در گیاه
 • ۱-۱۰-۳- آهن  
 • ۱-۱۰-۴- نقش آهن در گیاه
 • ۱-۷- آهن
 • ۱-۷-۱- خواص شیمیایی
 • ۱-۷-۲- نقش آهن در گیاه
 • ۱-۱۰-۵- عنصر بور(B)
فصل دوم: مواد و روش ها
 • ۲-۱- زمان، محل و ویژگی های اقلیمی منطقه اجرای آزمایش
 • ۲-۲- مشخصات خاک محل آزمایش
 • ۲-۳- طرح آماری مورد استفاده
 • ۲-۴- عملیات زراعی
 • ۲-۵- زمان و روش نمونه برداری 
 • ۲-۵-۱-ارتفاع بوته  
 • ۲-۵-۲-قطر ساقه
 • ۲-۵-۳- قطرطبق
 • ۲-۵-۴-تعداد ردیف دانه در طبق
 • ۲-۵-۵-تعداد دانه در طبق
 • ۲-۵-۶-وزن صد دانه
 • ۲-۵-۷- نسبت مغز به کل دانه 
 • ۲-۵-۸-عملکر دانه
 • ۲-۵-۹-عملکرد بیولوژیک 
 • ۲-۵-۱۰-شاخص برداشت
 • ۲-۵-۱۱-درصد پوکی
 • ۲-۵-۱۲-تعیین درصد روغن 
 •  2-5-13-عملکرد روغن
 • ۲-۶-محاسبات آماری
فصل سوم: نتایج و بحث
 • ۳-۱- ارتفاع بوته
 • ۳-۲- قطر ساقه
 • ۳-۳-قطر طبق
 • ۳-۴-تعداد ردیف دانه در طبق
 • ۳-۵-درصد پوکی 
 • ۳-۶- درصد مغز به کل دانه 
 • ۳-۷- تعداد دانه پر 
 • ۳-۸- وزن صد دانه
 • ۳-۹- عملکرد دانه  
 • ۳-۱۰- عملکرد بیولوژیک  
 • ۳-۱۱- شاخص برداشت 
 • ۳-۱۲- درصد روغن 
 • ۳-۱۳-  عملکرد روغن 
 • ۳-۱۴-  ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادات 

عتیقه زیرخاکی گنج