گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

این پایان نامه با فرمت ورد می باشد که در اختیار علاقه مندان و نیازمندان قرار گرفته است و سعی شده است با بهترین موضوعات به روز آماده تحویل باشد و همچنین چند نمونه از عکسها هم در این فایل که مربوط به تاریخ نگاری میباشد وجود دارد

نتيجه مي گويد: «نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند

            غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را در روزنامه ها، آيين نامه ها، خداينامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها مي نوشتند. اما اين بدان مفهوم نيست كه در آن دوره، تاريخنگاري به مفهوم امروزين رواج داشته است، بلكه بر عكس در ايران عصر باستان تاريخنگاري اهميت زيادي نداشت و حتي يك اثر تاريخي واقعي كه متعلق به اين دوره باشد در دست نيست.

            اشپولر مي گويد: «در ميان نوشته هاي جوامع زردشتي بعد از اسلام و در ميان آثار فارسيان هند(پناهندگان زردشتي سال ۹۸/۷۱۷) هيچ اثر واقعي تاريخي، چه از ريشه قبل از اسلامي و چه بعد از اسلامي ديده نمي شود.»

  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

با سلام خدمت شما بویژه دانشجویان رشته تاریخ. مجموعه ای که پیشه رو دارید تحقیق و پایان نامه مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی می باشد. نخستين بار ايرانيان تاريخ را درک كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: « به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند.» در این پایان نامه سعی شده است مطالب مفید و کاربردی در این زمینه ارائه شود.

فهرست مندرجات

بخش اول

كليات

فصل اول: مختصري از تاريخنگاري در ايران تا عصر پهلوي                                         

فصل دوم: كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي                                                           

 

بخش دوم

جريانهاي اصلي تاريخنگاري در عصر پهلوي

فصل اول: جريان شرق شناسي

شرق شناسي و ديرينه آن                                                                               

ايران شناسي و ايران شناسان مهم                                                                     

سياست شرق شناسي- سياست ايران شناسي                                                         

روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون                                                                  

 4-I– نقش سياسي لمبتون در ايران                                                                          

الف- همزيستي مسالمت آميز: توده اي نفتي – توده اي روسي                                     

ب- لمبتون و قحطي نان                                                                                 

ج- ميس لمبتون                                                                                            

د- ميس لمبتون و كودتاي ۲۸ مرداد                                                                   

 

فصل دوم: جريان ناسيوناليستي

كارنامه فرهنگي                                                                                       

۱- تاريخنگاري محتاط                                                                                   103

۲- ناسيوناليستي محافظه كار                                                                        

بخش سوم

جريان آكادميك

بررسي و نقد تاريخنگاري اقبال                                                                        

بخش چهارم

جريان ماركسيستي

جريان ماركسيستي                                                                                     

فصل اول: زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسم                                                             

فصل دوم: انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخ                                                

الف- حتميت تاريخي، پيروزي پرولتاريا: الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولت    

فصل سوم: تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايران                                          

فصل چهارم: تاريخنگاري ماركسيست، لنينيستي در ايران (انجماد و انحراف)                 

الف- علمي بودن تاريخ                                                                         

ب- سير تاريخ ايران                                                                            

ج- شخصيت در تاريخ                                                                         

د- عدم بي طرفي در نگارش تاريخ                                                          

هـ- سبكي برانگيزنده- موضوعي واحد                                                       

بخش پنجم

نتيجه گيري كلي

نتيجه                                                                                                       

          


عتیقه زیرخاکی گنج