گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تحلیل های خاص بر روی رسوخ ها و شیب ها برای طراحی درست و ایمن بروی سد خاکی لازم است و عموماً از تحلیل های ثابت و درست برای این مورد استفاده می کنند. با این وجود، فشار آب های مصنوعی و نیز تأثیرات شیب ها نیز مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه اخیر بروی استحکام و تحلیل های در این خصوص بر روی سد خاکی که تحت فشار آب در شرایط کامل پر می شود قرار دارد. ساختارهای غیر ثابت متغییری به صورت عددی و مدل های خاصی برای کسب نیروی فشار لازم در قسمت سد مورد بررسی قرار گرفت.

طراحی های ابتدائی از سدهای خاکی بر اساس دانش های تقریباً تجربی بوده است. امروزه طراحان از تجربیات قبلی درس می گیرند و مخصوصاً از طراحی های غیر موفق تجربه کسب می کنند. رویکردهای تجربی دارند. منحصراً بوسیله تحقیقات و تحلیل های کامپیوتری که برای الگوهای رسوخ ها مهم هستند و نیز تعیین ثبات شیب ها تعیین می شوند و نیز به وسیله استفاده از ابزارهایی این کار صورت می گیرد و ساخت یک مدل مشاهده ای از خاک و واکنش های حرکتی آن مورد تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل های نشت و رسوخ بروی سد خاکی معمولاً به وسیلة حل معادلات درست به دنبال منحنی های خاصی صورت می گیرد.
بسیاری از راه حل های عددی و تحلیلی بر اساس هر دوی مفاهیم اشباع خاک و غیر اشباع خاک ایجاد و در دسترس هستند.
دپاولسکی ۱۹۳۱، ۸، کیس گاردان ۱۹۴۰ – مار ۱۹۸۰ ، رنیک کوچکی و دیگران ۱۹۶۶ ، نیدمن و ودرپون ۱۹۷۰ ، لیگیت ریلو ۱۹۸۳ ، بودفادر ۱۹۹۹، اکثر این تحلیل گران انواع شرایط ها را تحت انواع حالت ها مورد بررسی قرار داده اند.
توضیح مصنوعی آب در قسمت های سد به عنوان یک جزء مهم از تحلیل های شیب سد است . طراحان معمولاً از متدهای خاصی برای تعیین ثبات های خاصی استفاده می کنند. (وکن ۱۹۹۶). متدهای رایج را          متد رایج قطعه ای (فلینس ۱۹۲۷) (ii)متدشناسایی شده بی ثبات  (iii) و رویکردهای شناسایی جان باس تشکیل می دهند. ونیز (iv) مورتن و متد پرایس برای تعیین شیب سد (مورنگن ربرایس ۱۹۶۵) و (v) متواسپنسر (اسپنسر ۱۹۶۷) را تشکیل می دهند.
در بیشتر مطالعات صورت گرفته فشارهای خاص و توزیع برای حالت های هیدرواستاتیک مورد شرع است. با این وجود هانسن ۲۰۰۴ ثابت کرد که فشار آب به طور خاص از سوی فشار هیدرواستاتیک و توزیعات ایجاد می شود سپس قسمت های یک سر مورد تحلیل قرار گرفت و نیز           را افزایش انیسوتراپی و افزایش آن تعیین شد. سراپا (۲۰۰۶) مطالعاتی را بر روی تأثیر انسوترای و نیز اجزاء خاک در هنگام تحلیل های رسوخ خاک صورت داد. که این کار می بایست عینی کردن موضوع کار و انجام تحلیل های شیب در حالت واقعی و با فشار آب صورت می گرفت. برای این هدف آب خالص ایجاد شده به وسیلة انواع مواد را اشباع شد. و جریان های خاص به صورت عمودی مورد بررسی قرار گرفت.
شناسایی متد بی ثبات برای ایجاد انواع تحلیل ها و نیز ایجاد طراحی های و چرخه خطاها انتخاب شد و مورد توجه قرار گرفت. تحلیل های حساسیت برای تأثیر مطالعات بروی اجزاء خاک صورت گرفت و آنتوروپسی در عوامل ایمنی و بروی شیب برگشت جریان ها مورد تحلیل قرار گرفت.
۲- تحلیل های نشست ها و رسوخ ها 
تحلیل رسوخ ها به طور رایج برای حل انواع معادلات در جریان های عمودی سند مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه اخیر، تخلیل بروی رسوخ ها به وسیلة معادله ریچارد صورت گرفته است. جزئیات تحلیل ها در پاراگراف بعدی ارائه شده است.
۱-۲ معادلة اصلی 
انواع جریان های غیر ثابت اشباح شده در میان اجزاء سد خاکی می توانست توسط معادله ریچارد تعیین شود (کلمنت ۱۹۹۶) 
 
در اینجا x  و  به صورت جریان و عوامل عمودی و افقی بر واحد زبان هستند. H فشار کذب است و  نیز میزان رطوبت است c=d/dh نیز میزان ظرفیت رطوبت خاک است Q میزان تخلخل است . so  میزان ذخیره اصلی است. kx= kxs . kxv و k2=k2x, k2r نیز مواد قابل شناسایی هستند و میزان عوامل هیدرولیک اشباح شده هستند. Kxr  و k2r عوامل مربوط به هیدرولیک های وابسته به x و z در مسیرهای خودشان هستند.
۲-۲: شرایط های ابتدائی و نیز سرحدی .
برای انواع تحلیل های نشست و رسوخ تحت شرایط پشت سد ، انواع شرایط های ابتدائی و نیز حدی مطابق با شکل ۱: که برش مقطعی است ارائه شده است.
شرایط ابتدائی : 
h=(x,z,O)hj
در اینجا h فشار ابتدائی بروی سطح سد است.
 
شرایط سر حدی 
(AB در امتداد) z – h0 = (x,z,t) = h                                 f(x)
در اینجا h0 آب بالا آمده از سطح در قسمت سد است.
) DE و BC در امتداد )                      
(AF و CD در امتداد )                        
(اگر غیر اشباح باشد و EF در امتداد )  
(اگر غیر اشباح باشد و EF در امتداد ) h=0
۲-۲- روابط ترکیبی . 
در حل معادله (۱) و موضوع برای معادلة (۲) و (۳) ، شرایط هیدرولیک خاک میان رطوبت و فشار سطح و میان میزان سطح می بایست تعیین شود. در مطالعه اخیر، این رباط ترکیبی مطابق با روابط ارائه شده توسط فن گونپین ۱۹۸۰ ارائه شده است.
رابطه  
(a) 4  
(b)4 h>0 برای ۱=
در اینجا se  تأثیر اشباع بدون است و s میزان رطوبت اشباح  (برابر با Q تخلخل). که دارای رطوبت مناسب است و  و n پارامترهای غیر اشباح خاک هستند .    
رابطه  + k = b
(a)5 h<0 برای  
۵(b) h>0 برای ۱= 
۴-۲ مدل عددی
حسین در سال ۲۰۰۴ یک مدل عددی متفاوت و مناسب کاملاً عملی را برای حل معادلة (۱) و نیز ۳، (۴) و روابط ۴ و ۵ ارائه داد. راه حل شامل انواع روابط اقتباس شده ای بودند که در انواع حالت ها توضیح داده می شود. نتایج سیستم در معادلات غیر خطی برابر با طرح خطی ریچارد بوده رمسون (۱۹۷) . نتایج معادلات خطی به وسیلة استفاده از نتایج جدید در سال ۲۰۰۰ حل شد. این راه حل ایجاد کنندة یک شرح درست برای فشار سطح (h) در زمان های پیش از بررسی بوده در هر فاصلة زمانی، میزان فشار صفر در سطح برآورد می شد، که نشانگر سطح آزاد جریان بود که به سطح پایین جریان و شیب حرکت داشت. سطح شیب رو به پایین به صورت یک سطح قابل بررسی برای رسوخ و نشت بود. این مدل عددی برای تحلیل های مماس و نیز جریانات ناپایدار مورد برآورد قرار گرفت.

عتیقه زیرخاکی گنج