گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي 

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۰۷

شرح محتوا

فهرست

فصل اول ۱
مقدمه ۲
كليات (بيان مسأله) ۴
اهميت و ضرورت مسئله : ۸
اهداف تحقيق : ۱۱
فرضيه هاي تحقيق:: ۱۳
متغيرهاي تحقيق ( تعريف نظري متغيرها – تعريف عملياتي) ۱۴
فصل دوم ۱۵
يادگيري و انگيزش در خود شكوفايي ۱۶
تاريخچه كوتاه پژوهش پرورشي درباره انگيزش ۱۷
هدف ۲۱
كارايي شخص ۲۲
منابع انتظار پيامد ۲۳
نظريه انتساب ۲۴
الگوگيري: ۲۷
موضوعات اخلاقي در تغيير رفتار ۲۹
تغيير دادن رفتارهاي اكتسابي در خودشكوفايي ۴۰
تحقيقات و مطالعات خارجي ۴۶
فصل سوم ۵۰
روش تحقيق ۵۱
جامعه آماري ۵۳
حجم نمون و نمونه آماري ۵۴
ابزار گردآوري اطلاعات ۵۵
روش گردآوري اطلاعات ۵۶
روش آماري ۵۷
فصل چهارم ۵۸
تجزيه و تحليل يافته ها : ۵۹
جدول پراكندگي نمرات در ۳ بخش عزت نفس ، ورزش و تحصيل ۶۰
نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتايج آماري ۶۲
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران ۶۶
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران ۶۷
عمليات آماري ۷۲
آزمون فرضيه ها ۷۶
فصل پنجم ۷۸
بحث و نتيجه گيري ۷۹
محدوديتها و مشكلات ۸۴
پيشنهادات : ۸۵
منابع و مآخذ ۸۶
ضمائم و پيوست ها ۸۷

چكيده

هدف تحقيق حاضر با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خود شكوفا در زمينه عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي رابطه بيشتري وجود دارد و در پسران بين عزت نفس دانشجويان پسر پيشرفت ورزشي رابطه عميق تري وجود دارد . براي اين كار جامعه آماري ما دانشگاه آزاد اسلامي بود كه ۲۰۰ نمونه انتخاب شد ۱۰۰ نمونه دختر و ۱۰۰ نمونه پسر و نيز براي سنجش خود شكوفايي از ميانگين معدل كل در آزمودنيها در ترم هاي گذرانده استفاده شد و نيز با مراجعه به پرونده تحصيلي و يا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي استفاده شد. و از پرسشنامه كوپر اسميت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطي و توصيفي استفاده شده و در آمار توصيفي به نشان دادن ميانگين و نمرات عزت نفس دانشجويان دختر و پسر پرداخته ايم و از نمودار و جداول فراواني استفاده شده است و در مقايسه آمار استنباطي از روش آماري خي دو براي معني داري و رابطه عزت نفس با خود شكوفايي در متغيير ورزش و تحصيل استفاده كرده ايم. و متغيير مستقل عزت نفس و متغيير وابسته خود شكوفايي و يا عدم شكوفايي تحصيلي و ورزشي دانشجويان است.

مقدمه

ويژگي ها و خصوصيات شخصيتي همواره مورد توجه و مطالعه و تحقيق صاحب نظران و فلاسفه و حكيمان و پزشكان و عرفا در سال هاي اخير روان شناسان و روان كاوان و متخصّصان رفتاري و كارشناسان مختلف مددكاري و مشاروه و روان شناسي بوده و هست.

علّت اين توجه و علاقه كاملاً روشن است. انسان اگر هم در يك هيأت و كُلّ مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد نمي توان از خصوصيات قد و وزن و علايق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصميم گيري و انزوا و گريز از گروه و افسردگي و اضطراب و ويژگي هاي مهمّ او را ناديده گرفت. (توزنده جاني، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵)

اگر هم در نظر داشته باشيم به صورت قياسي رفتارها را بررسي كنيم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزيريم.

در شكل استقرايي كه اين اصل است و نمي توان پارامترهاي هوش و توانايي و حافظه و احساس و ادارك و تعاملات را ناديده گرفت، اصولاً تحقيق در همين زمينه ها ما را به يك نگرش و نتيجه كلّي معطوف مي كند. و تأثير خود آگاهي از نتايج عملكرد طي تحقيقات تجربي و آزمايشگاهي در سال هاي اخير كاملاً به اثبات رسيده است.( پل فرس، ۱۳۸۰، ص ۶۳)

خود شكوفايي يك واژه و اصطلاح تازه و جديد است كه وارد ادبيات روان شناسي شده ولي مفهوم آن تا حد زيادي روشن است. و در تعريف تحققّ و برآورده كردن همه قابليت ها و توانايي هاي بالّقوه و فعليت آنها در رسيدن به هدف را شامل مي شود. (دوان شولتزه، ۱۳۷۷، ص ۳۶۶)

خودشكوفايي گاهي يك قطبي است يعني فردي هيچ گونه قابليت رفتاري و شناختي و هنري و عملي و اجتماعي ندارد. اما ممكن است در يك زمينه ديگر مثل آشپزي و يا ورزش و يا … برجستگي و نبوغ خاصي داشته باشد. (شولتز، ۱۳۷۷)

ابراهام مزلو در طبقه بندي نياز كه از نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني و نظم و ثبات و نيازهاي عاطفي و تعلّق و عشق  و نياز به احترام از جانب خود و ديگران تا نياز به خود شكوفايي و يا تحقق خود را شامل مي شود به اين نيازها و سلسله مراتب پرداخته است. (شولتز، ۱۳۷۷، ص ۳۶۲)

شكوفايي دانشجويان در تحصيل و ورزش از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند. زيرا هر دو شاخصي آينده علمي و توانايي كاركردي شغلي و درآمدي و خانوادگي را از يك سو و سلامت و بهداشت روان و توانايي و قدرت رويارويي وي در مقابل مشكلات و معضلات را نشان مي دهد. و در اين تحقيق قصد داريم. شاخص هاي ورزش و تحصيل دانشجويان خود شكوفا را در مقايسه با دانشجويان عادي به تحقيق و مطالعه نشان دهيم.


عتیقه زیرخاکی گنج