گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتبار كاذب نظام آموزش و پرورش ، يعني پاسخهاي واقعي و عيني ارزش ندارند مگر اينكه به سطح تفكر و عقايد ارتقاء پيدا كنند . ما بايد به بچه ها ياد بدهيم كه از سؤال كردن نترسند . در نظامي كه معلومات را ثبت مي كنند خرده گرفتن به معلمي كه تدريس خود را بر اساس اصول حتمي

 استوار ساخته كار دشواري است . آموزش و پرورش كه حول معلومات عيني و پاسخ آنها مركزيت يافته معمولا” درگيري فكري بين شاگردان و معلمان را خاتمه 
مي دهد . روشن است كه در اين مبارزه معلمان موضع قويتري دارند . چون پاسخ پرسشهايي را كه پرسيده اند مي دانند . و شاگرد نمي تواند به نحو مؤثري با معلم درگير شود . 
مرحله بعدي پيشگيري از شكست : 

حذف نمره :

اگر به دانش آموزان ياد مي دهيم كه فكر كنند آيا بايد به آنها نمره بدهيم ، اگر بتوانيم مطمئن شويم كه هر دانش آموز نهايت سعي خود را به كار مي برد تا تفكر و حل مشكلات را بياموزد ديگر نمره ها ارزش ندارند . 

آنها كه بر سر نمره بحث مي كنند متذكر چيزي مي شوند كه به ندرت اتفاق مي افتد مبني بر اينكه دانش آموزان بدون وجود نمره انگيزه كمي براي يادگيري دارند . 

ارتباط ، تفكر و مشاركت فعال در نظام آموزش و پرورش خيلي بيشتر از نمره ها باعث ايجاد انگيزه مي شود . وقتي مدرسه مطالب مرتبط اندكي را ارائه كرده و چيز كمي بيش از حفظ كردن را مي طلبد نمره براي آن عده موجب انگيزه مي شود كه نمره هاي (( الف )) و  (( ب )) مي گيرند براي آنها كه (( ب )) يا بهتر از آن نمي گيرند نمره علامتي براي رها كردن و دست از كار كشيدن است . آنها كه (( ج )) يا كمتر مي گيرند خود را شكست خورده دانسته ديگر به كار كردن ادامه نمي دهند . و جزئي از گروه بزرگي مي شوند كه خيلي كم  يا د مي گيرند . 


دانش آموزي كه اعتقاد پيدا كرده يك شكست خورده است ، معمولا” كار در مدرسه را رد  مي كند از آنجا كه شكست هرگز مولد و ايجاد انگيزه نخواهد بود . وقتي ما آنرا از ميان برداريم ديگر امكان صدمه ديدن شاگردي كه به خاطر روش نمره دهي شكست خورده ، وجود ندارد . هر چند ممكن است او به محض حذف برچسب شكست فورا” شروع به يادگيري  نكند . ولي لااقل راه تغيير روحيه را براي او باز و هموار گذاشتيم تا در آينده بتواند كار كردن و ياد گرفتن را شروع كند . 

كودكي كه يكبار برچسب شكست را دريافت كرده و با چشم يك شكست خورده به خود نگريسته به ندرت در مدرسه موفق خواهد شد . اگر به جاي اينكه سريعا” به يك بچه برچسب شكست بزنيم صبورانه با وي كار كنيم . او مي تواند شروع به يادگيري كند و در عوض يك يا دو سال به موفقيت نايل شود . اگر ما دست از شكست برداريم و از اين قيد  رها شويم همه چيز به دست مي آوريم در حالي كه هيچ چيز از دست نداده ايم . 

مشكلات و اختلالات درسی :

تعداد زيادي از دانش آموزان مقاطع ابتدايي در يادگيري درس رياضي دچار مشكل هستند و يا اينكه به  اندازه دانش آموزان همسال خود كوشش مي كنند ولي پيشرفت مورد انتظار را ندارند . 

معمولا” آموزگاران براي پيشرفت بيشتر آنان اينگونه فعاليت ها را انجام مي دهند . 

۱- پند و اندرز به دانش آموزان براي فعاليت درسي بيشتر 

۲- متوجه كردن آنها به اهميت درس رياضي 

۳- آگاه كردن آنها از اينكه خوشبختي آنها در آينده در گرو پيشرفت تحصيلي است .

۴- سرزنش و مؤاخذه 

۵- مقايسه دانش آموز با ديگران به منظور تحريك او 

۶- انتساب وي به مواردي مانند : تنبلي ، بي استعدادي ، بي مسئوليتي و ………….

۷- تماس كتبي ، تلفني با والدين و يا دعوت از والياء آنان كه در مدرسه حاضر شوند و گفتگو نمايند . 

۸- درخواست از والدين براي كمك درسي بيشتر به دانش آموزان 

۹- توسل به توجيهاتي مثل ارثي بودن 

۱۰- تكرار اين مطلب كه دانش آموز از پايه ضعيف است .

۱۱- بازداشتن بچه از بازي و تفريح و وادار كردن بيشتر به درس خواندن 

۱۲- تنبيه بدني و غير بدني 

۱۳- محروم كردن از چيزهاي مورد علاقه اش 

۱۴- استخدام معلم خصوصي 

۱۵- چند بار تكرار كردن درس توسط معلم 

۱۶- مشورت با اقوام و همسايه ها 

۱۷- تشويق ولي 

۱۸- دادن وعده جايزه 

۱۹- ارائه يك برنامه فشرده براي فعاليت در منزل 
 
اهداف برنامه ريزي :  
اهداف برنامه ريزي : 

رياضيات بايد به آماده سازي دانش آموزان هم براي مطالعه درسهاي ديگر و هم در اين كه از عهده خواستها و مسايل رياضي اي كه احتمالا” بيرون مدرسه مواجه مي شوند بر آيند كمك كند . بنابر اين انگيزش دانش آموزان براي آموختن رياضيات وابسته به دو جنبه است : 

الف – سودمندي               ب – لذت 

آموزش رياضيات همچون وسيله اي براي حائز شدن شرايط (( ورود )) كسب صلاحيت هاي لازم . و راه پيدا كردن به بازار شغلي تلقي مي شود . 

سودمندي بايد با هدفهاي مستقيم رياضي گره بخورد : شاگردان بايد متقاعد شوند كه با دانش و درك ريـاضي ، قـدرت مـطلوب را كـسب خـواهند كـرد . از اين لحاظ  (( لذت )) نبايد فقط براي

 دانش آموزان تأمين شود ، اين نيز همان اندازه مهم است كه برنامه هاي درسي چنان باشند كه آموزگاران را به كسب لذت از كارشان تشويق كنند . 

مسأله ترك تحصيل ، طرح برنامه درسي را با مسأله بسيار دشواري روبرو مي كند . اين كه ترك تحصيل در همه مراحل تحصيلي رخ مي دهد ، مسأله را دشوارتر مي سازد . برنامه درس رياضيات به طور سنتي با يك فرايند (( از بالا به پايين )) پي ريزي شده است
 . 
محاسبه منافع ترك تحصيلان : 

چگونه مي توان منافع دانش آموزاني راكه آموزش مدرسه را نابهنگام ترك مي كنند در برنامه ريزي آموزشي رياضيات به حساب آورد ؟ 

ترك تحصيلها نديده گرفته شوند : 

پيامدها : 

۱- هيچ تغييري لازم نيست . 

۲- پي ريزي برنامه درسي  كه فقط در مقاطع معدود ترك رسمي مدرسه به يك نقطه پايان طبيعي مي رسند نسبتا” آسان است . 

۳- برنامه درسي مراقب آنهايي كه به مرحله بعدي آموزش مي رسند هست . 

۴- اتلاف زيادي در منابع انساني به خاطر كساني كه مدرسه را نابهنگام ترك مي كنند وجود دارد . 

لاك هيو و همكاران وي ( ۱۹۸۶ ) داده هاي چند سال از دومين مطالعه رياضيات در كشور تايلند را به منظور كشف تأثير كتابهاي درسي و عوامل ديگر بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضيات مورد تجزيه و تحليل قرار دادند . 

نتايج تحليل نشان داد هر كجا كه معلمان در كلاس درس خود از كتابهاي درسي براي امر تدريس استفاده كرده بودند ، نمره دانش آموزان آنها در پس آزمون در حدود ۵ /۰ بيشتر شده بود .

 توضيح آنكه اين مقدار پيشرفت اگر چه از نظر رقم خيلي كم ( حدود ۵ درصد يك انحراف استاندارد ) است . اما تقريبا” براي يك ششم ميانگين پيشرفت براي يك سال تحصيلي است . 

اولين مطالعه رياضيات در انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي كه 
در سال ۱۹۶۴ صورت گرفت . به چنين نتيجه اي دست يافت ( هوسن ، ۱۹۶۷ ) ، از عوامل متعدد و ممكن تعيين كننده وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانواده ، ساده ترين آن يعني شغل پدر ، باعلم به اين كه دليل محكمي براي انتخاب آن وجود ندارد اما به سبب سهولت قابليت كاربرد آن در همه كشورهاي مورد مطالعه به عنوان شاخص اصلي تعيين كننده وضعيت اقتصادي  اجتماعي خانواده انتخاب شد 
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خرافات :  اعتقاد برخي افراد به تأثير امور ماوراي در امور دنيوي بدون مدرك عقلي يا نقل معتبر و علمي و يا اعتقاد به وجود پديده هايي كه عقل و يا نقل معتبر علمي آن را تأييد نمي كند (۱) ( قابل ،  1384 ) . 
– تحصيلات :  مجموعة راه و روش هايي كه شخص براي رشد و تكامل توانايي ها ، نظرات و ساير اشكال رفتارش ، كه در جامعه ارزش مثبت دارند در پيش مي گيرد كه اين راهها شامل برنامه هاي آموزشي است كه از طرف مؤسسه استانداردهاي بين المللي تعليم و تربيت به كار رفته است
اهداف جزئي : 
۱ . بررسي اعتقاد به خرافات در زنان . 
۲ . بررسي اعتقاد به خرافات در مردان . 
۳ . بررسي اعتقاد به خرافات در افراد زير ديپلم . 
۴ . بررسي اعتقاد به خرافات در افراد ديپلم و فوق ديپلم . 
۵ . بررسي اعتقاد به خرافات در افراد ليسانس و بالاتر از ليسانس . 
۱-۴ فرضيات پژوهش 
۱ . اعتقاد به خرافات در افراد زير ديپلم بيشتر از افراد ديپلم و فوق ديپلم است . 
۲ . اعتقاد به خرافات در افراد ديپلم و فوق ديپلم بيشتر از افراد ليسانس و بالاتر از ليسانس است . 
۳ . اعتقاد به خرافات در افراد زير ديپلم بيشتر از افراد ليسانس و بالاتر از ليسانس است . 
۴ . اعتقاد به خرافات در زنان بيشتر از مردان است . 
۱-۵ روش انجام تحقيق 
روش تحقيق مجموعه اي از داده ها، انديشه ها و جستجوهايي است كه جستجو را به شناخت حقيقت و پاسخ هاي مسئله مورد نظر مي رساند، كليه مراحل جمع آوري اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل آنها به صورت سيستماتيك و كلاسيك براي رسيدن به هدف معين و روشن، روش علمي تحقيق است.
۱-۶ اهميت و ضرورت پژوهش 
گاهي مردم در برابر اصرار و پرس و جو به آساني قبول مي كنند كه عمل بخصوصي كه از آنها سر مي زند ( مثلا زدن به تخته ) خرافه اي است كه هيچ مبناي عقلي ندارد اما در عين حال اين عمل را همچنان ادامه مي دهند . اين خود ايراد ديگري را مطرح مي سازد و آن اينكه قسمت اعظم خرافات جنبة فردي نداشته ، بلكه از طريق اجتماعي به افراد مي رسد . اين خرافات به همان صورت حاضر و آماده مورد قبول واقع مي شوند . بي آنكه مشاهداتي در كار بوده باشد كه تازه اشتباهي در آنها راه يابد . اين مسأله بايد به گونه اي تبيين شود ( جاهودا ، براهني ، ۱۳۷۱ ) . 
اگر بپرسيم كه چرا اين همه باورهاي غلط و چه بسا بي معنا در جادو و دين جا خوش كرده اند يكي از پاسخ هاي احتمالي اين است كه وراثت اگرچه به نوع آدمي توانايي مغزي فوق العاده اي مي بخشد ولي قادر نيست كه از او يك ماشين بي نقص تفكر بسازد خيلي آسان اشتباهاتي رخ مي دهد كه رفع آنها مستلزم قرن ها پژوهش دقيق علمي است (همان منبع ) . 
رواج خرافه گرايي كه متأسفانه بعضي عناصر فرهنگي هم آن را تأييد مي كند براي جامعه مضر است و باعث مي شود مردم به رويا و توهم رو بياورند . در واقع خرافه و خرافه 
پرستي جامعه را از كار و كوشش و فعاليت و پيشرفت و توسعه يافتگي به شدت باز مي دارد . خرافات از نظر اقتصادي تن پروري و بيهوده گري را گسترش مي دهد . از نظر اجتماعي هم موجب ضعف روحيه ، تلاش و كوشش در جامعه مي شود و نوعي انفعال را در جامعه تزريق مي كند (۱) ( قرائي مقدم ، ۱۳۸۵ ) . 
حال با توجه به توضيح فوق و با توجه به اين مهم كه آموزش و پرورش و تحصيلات مي تواند نقشي مؤثر در بالا بردن آگاهي مردم و جلوگيري از رواج عقايد خرافي داشته باشد و در حال حاضر نيز كه نيروي انساني مهم ترين عامل جهت رسيدن به توسعه و تقويت ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي هر جامعه مي باشد ، لذا تلاش جهت بالا بردن سطح آگاهي مردم راجع به خرافات و مبارزه با آن از هر جهت لازم و ضروري مي باشد . محقق قصد دارد با انجام اين تحقيق از ميزان تأثير سواد و دانش در اعتقاد به خرافات آگاهي يابد و راهكار نهايي براي مبارزه با خرافات را ارائه دهد . 
خرافات هنوز هم با ماست و حتي امكان دارد كه بعضي انواع آن رو به افزايش باشد بنابراين هرگونه كوشش در راه درك اين پديدها پيچيده كوشش بسيار پر ارجي است (جاهودا ، براهني ، ۱۳۷۱ ) . 
۱-۷ محدوديت هاي پژوهش
۱- در اين پژوهش محدوديت سني وجود داشت و آزمودني ها فقط سنين ۳۵-۲۰ سال را شامل مي شوند. 
۲- عدم دسترسي محقق به منابع غني در مورد موضوع پژوهش.
۳- عدم دسترسي محقق به پيشينه تحقيق جديد در خصوص موضوع.
۴- عدم وجود مكان مناسب و آرام در حين اجراي آزمون. اجرا آزمون روي برخي آزمودني ها در محيطي پر سر و صدا و ناآرام انجام گرفت كه مي تواند در نتيجه آزمون تاثير بگذارد.
۵- عدم اطمينان كافي نسبت به صداقت آزمودني ها در پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه.
۶- محدود بودن پژوهش به منطقه خمين.
۷- محدوديت زماني در انجام پژوهش. محقق در مدت زماني كم اين پژوهش را انجام داد. اگر وقت بيشتري در اختيار داشت مطمئنا پژوهشي غني تر ارائه مي داد.
۱-۸ تعاريف اصطلاحات 
– خرافات :  در قالب عملياتي اعتقاد به خرافات عبارت از نمره اي است كه فرد از پرسشنامة ‹‹  اعتقاد به خرافات ›› مي گيرد . نمرة پايين نشان دهندة اعتقاد كم به خرافات و نمرة بالا نشانه ي بسيار خرافي بودن فرد است . 
– تحصيلات :  تحصيلات در قالب عملياتي عبارت از ۳  گروه« زير ديپلم» ،« ديپلم ، فوق ديپلم» ، «ليسانس و بالاتر از ليسانس» مي باشد . 
۱-۹ تاريخچه مطالعاتي :
كلمة خرافات همواره با زمينة سياسي و اجتماعي هر كشور پيوند دارد . به همين جهت ارائه تعريف دقيق از آن به سختي امكانپذير است . خرافه را هر نوع عقيدة نامعقول و بي 
اساس تعريف كرده اند . 
حقوقدانان نيز براي تمايز قائل شدن بين خرافات از ديگر باورها به مفهوم انسان معقول متوسل مي شوند و بر اين اساس خرافه را چنين تعريف مي كنند : ‹‹  هر عقيده و عملي كه آدم هاي معقول و تحصيل كرده آن را خرافي مي شناسند ›› (۱) ( خادم ، ۱۳۸۵ ) . 
در فرهنگ مردم و اصطلاحات رايج هرگونه اعتقاد به نيروهاي فوق طبيعي ، ايمان به نيروي معجزه يا افسون گري قسمت ، تقدير و از اين قبيل را خرافات تعريف مي كنيم . اما اين تعريف در واقع ناقص بوده و بدين معني است كه آنچه در جامعه اي به خرافات تعبير مي شود ممكن است در جامعه اي ديگر حقيقيتي محض و عرف و سنت باشد ( پاكدامن ، ۱۳۷۸  ) . 
روانشناسان مدت هاست به اين مطلب پي برده اند كه تمايل به داشتن باورهاي خرافي بخشي از شخصيت افراد است و ممكن است به طرز قابل توجهي با تركيب روان شناختي و سبك زندگي آنها در آميخته باشد ( همان منبع ) . 
تحصيلات يك عمل اجتماعي است كه اشخاص را تحت تأثير نفوذ محيط ، برگزيده و مضبوط قرار مي دهد تا شايستگي اجتماعي كسب كنند و به حد نهايي رشد و تكامل فردي برسند ( شعاري نژاد ، ۱۳۷۷ ) . 
در اين فعاليت تحقيقي اين مسأله بررسي مي شود كه آموزش عالي به چه ميزان توانسته در كاهش اعتقاد به خرافات سهيم باشد و اينكه آيا داشتن تحصيلات بالاتر ( عاليه ) توانسته 
تفاوتي در اعتقاد به خرافات در جوانان داشته باشد يا خير ؟ 
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

دانشگاههاي ما، به دليل گرفتاريها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت اين را داشته اند به نظرات دانشجويان، كه در حقيقت دريافت كنندگان اصلي آموزش عالي هستند، وقوف پيدا كنند و ملاحظه نمايند كه آيا آموزش عالي در راه صحيح و مناسب حركت مي كند، يا آن كه چنين نيست و تلاشها فاقد جهت هستند.

يك رودخانه هميشه مسير خودش را پيدا مي كند و به دريا مي ريزد، ما هم بايد هدف و راه خودمان را پيدا كنيم، هدف اصلي همه انسانها خوشبخت زيستن است و لازمه خوشبختي خوب دانستن است و اگر دانشگاه مي رويم به دليل بهتر ياد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگي است.

تمام سازمانهاي آموزش دنيا بايد از خودشان اين سئوال را داشته باشند كه آيا ما مي توانيم اين كساني را كه به اين مراكز آمده اند راضي، موفق و در نهايت خوشبخت كنيم؟ اين رسالت بزرگ در دست معلمين و استادان معظم ماست، بنابراين آشنا شدن با ديدگاهها و نظرات دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم و عقايد دانشجو ديده شود.همانطور كه ملاحظه مي شود دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعاتو مفاهيم در هر جامعه اي مي باشد و ميزان كار آيي استادان به نحوه آموزش آنها بستگي دارد، شناخت يك استاد خوب هم بستگي به شناخت ويژگيهاي او دارد. معيارهاي ارزشيابي فرمول از قبل تعيين شده و ثابت نيستند و در شرايط متفاوت آموزشي دستخوش تنوع و دگرگوني مي شوند.

رضايت دانشجو از اساتيد موجب دلگرمي و تلاش او در درس شده و همين رضايت آينده درخشان تر ي را براي او و جامعه رقم مي زند، بنابراين اين آگاهي از نظرات دانشجويان كه از سرمايه هاي ثابت و هميشگي هر نهاد آموزشي اند و انديشيدن به تجارب و گرايش آنان ضرورت مهم ديگري است كه نمي توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به ميزان زيادي مي تواند زمينهاي عيني و مشخص و روشن، بر حل بسياري از مسائلي كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پارهاي از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالي واقف سازد و تغييراتي در برنامه هاي موجود به وجود آورد

ب- بيان مسأله

موفقيت هر سازماني در گرو رضايت مراجعين آن است وهمين رضايت موجب شكوفايي، رشد و پيشرفت و همچنين سازمان دهي بهتر خواهد شد. بنابراين راضي بودن و راضي ماندن يكي از مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه هر سازمان و مركزي براي اين امر مهم بايد تلاش كند. يكي از اين مراكز مهم و پر اهميت مركز آموزش عالي است كه تربيت كننده نسل جوان،  پيشرو و آينده ساز مملكت است.

بنابراين، اينمراكز بايد تلاشي مضاعف نسبت به ديگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولين مساله اي كه مهم به نظر مي رسد رضايت دانشجو از استاد است. بر همين اساس در بررسيهاي اوليه اي كه از طريق مصاحبه اكتشافي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان به عمل آمد،اين نتيجه بدست آمد که دانشجويان از اساتيد خود رضايت كمي دارند، در ضمن هيچگونه كار تحقيقاتي در اين زمينه در اين مركز انجام نشده بود، در بررسي كارهاي تحقيقي خارج از اين مركز هم شاهدنارضايتي دانشجويان از اساتيد و بخشهاي مختلف از جمله كادر اداري، كتابخانه، خدمات رفاهي و ………..) بوديم.

ج- اهميت و ضرورت پژوهش

بر طبق ديدگاههاي جديد تكنولوژي آموزشي، معلم مهمترين عامل موفقيت در اهداف آموزش است و از آنجايي كه دانشجويان چشم بيدار جامعه هستند و در هر كشوري از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار مي باشند و دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم هستند، پرداختن به موضوع رضايت نقش چشمگيري در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وري به عهده دارد. بايد در اين مجامع فضايي فراهم شود كه با ايجاد روابط انساني بين استاد و دانشجو، آنها را افرادي متعهد و ملزم به رعايت قوانين و مقررات و از طرفي كار آمد براي فرداي جامعه پرورش داد، كه در اين صورت موجبات افزايش كارايي و بهره وري فراهم آمده و اين امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به توسعه انساني و اسلامي است و با توجه به تجربه كشور هاي موفق جهان به اين مطلب كه در مقايسه بين عوامل  موثر در رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي آنچه از عوامل ديگر مهمتر مي باشد، توجه به ارزشها ي انساني و ابعاد معنوي يك كار است و رضايت افراد در محيط كار و تحصيل ميل و رغبت دروني افراد را براي انجام كار توام با كيفيت مطلوب فراهم مي آورد.

اهميت و ضرروت اين تحقيق از آنجايي مشخص مي شود كه در دانشگاهها با قشر جواني كه آينده ساز مملكت هستند روبه رو هستيم و چون آنها  جايگاه ويژه اي  را به خود اختصاص داده اند بنابراين رضايت يا عدم رضايت آنان در سازمان آموزشي نقش بسزايي دارد. پس ضرورت آشنا شدن با ديدگاه دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم دانشجو ديده شود و مسائل و مشكلات نمايان گردد و با ارائه برنامه هاي مناسب در تنظيم فعاليتهاي تدريس،ارزيابي، تصميمات آگاهانه اي گرفته شود.

در بررسيهاي اوليه مساله بودن رضايت دانشجويان به چشم مي خورد و نشانه هايي از نارضايتي در گفت و شنودها با دانشجويان مشهود بود، تحقيق علمي كمكي خواهد بود تا به طور دقيق با ابعاد اين امر آشنا و بتوانيم با تكيه بر نتايج علمي در جهت بالا بردن و  تقويت سطح رضايت
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۱۴ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

امروزه يكي از مسائل مهمي كه فكر بسياري از مسئولين و دست‌اندركاران نظام تعليم و تربيت كشور ما را بخود مشغول كرده است ،

مسائل ناشي از نارسائي‌هاي نظام جديد مي‌باشد كه منجر به افت تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستانهاي دخترانه مشهد شده و خود بعنوان

يك مسئله اساسي مطرح مي‌باشد. اين پژوهش در پي شناخت عوامل مربوط به ساختار و محتواي نظام جديد آموزش متوسطه بوده،

كه زمينه‌هاي لازم را براي افت تحصيلي دانش‌آموزان فراهم كرده است . فرضيه‌هايي كه بدين منظور تدوين شده عبارتند از: -۱

شيوه برنامه ريزي دروس در نظام جديد آموزش متوسطه يكي از عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموز محسوب مي‌شود. -۲

تغييرات مكرر آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي نظام جديد آموزش متوسطه از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي

دانش‌آموزان است . -۳ حجم زياد و سنگين دروس از جمله عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان محسوب مي‌شود.

  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

این مقاله در ۱۹ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.مقدمه :

امروزه يكي از مسائل مهمي كه فكر بسياري از مسئولين و دست‌اندركاران نظام تعليم و تربيت كشور ما را بخود مشغول كرده است ،

مسائل ناشي از نارسائي‌هاي نظام جديد مي‌باشد كه منجر به افت تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستانهاي مشهد شده و خود بعنوان يك

مسئله اساسي مطرح مي‌باشد. اين پژوهش در پي شناخت عوامل مربوط به ساختار و محتواي نظام جديد آموزش متوسطه بوده، كه

زمينه‌هاي لازم را براي افت تحصيلي دانش‌آموزان فراهم كرده است .


عتیقه زیرخاکی گنج