گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زبان آموزي ورشد گفتار در۸۰ سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است. زبان آموزي كودك به همراه توصيف وبررسي ساخت زبان وچگونگي كاركرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشد. يافته هاي مربوط به زبان آموزي، مراحل فراگيري زبان، تدوين دستور زبان كودك وارائه ويژگي هاي همگاني زبان از نتايج مهم این بررسي ها بوده است.
يافته هاي زبان آموزي همچنين به بررسي چگونگي گسترش مهارت هاي زباني نيز وزبان پريشي مورد استفاده بوده است به علاوه يافته هاي ياد شده درزمينه بررسي آموزش زبان دوم وهمچنين زبان خارجي وارائه فرضيه ها وروش هاي آموزش زبان دوم تأثير به سزايي داشته است. زبان آموزي هم از لحاظ نظريه هاي يادگيري وهم از لحاظ بررسي مراحل رشد زباني قابل توجه است.                 زبان آموزي درزماني پس از يك سالگي شروع مي شود وتا ۵ سالگي تقريباً به حالت ثابت نزديك مي شود. دوره زبان آموزي درحدود ۵/۳ به طول مي انجامد
        بررسي زبان آموزي به چگونگي رشد مهارت هاي گفتاري وشنيداري را مشخص مي سازد . كودك تا پيش از سواد آموزي قادر است از زبان بطور مناسب دربرقراري ارتباط زباني استفاده نمايد. بعلاوه هر سخنگوي زبان علاوه برقواعد دستوري ، قواعد كاربردي زبان را نيز به تدريج      مي آموزد؛ يعني از طريق تعامل با محيط واطرافيان اصول كاربرد شناختي زبان را نيز فرا              مي گيرد.زبان آموزي تنها به توانايي هاي آوايي ، واژگاني ، دستوري وسبكي محدود نمي شود؛ بلكه به ويژگي هاي كاربردي زبان نيزشامل مي گردد. البته دانش زباني كودك ناخودآگاه است بكارگيري وقضاوت ناخود آگاه زبان توسط كودك شم زباني ناميده مي شود. 
نتيجه تسلط كودك برمهارت هاي زباني كسب توانايي به كارگيري زبان است . درصورتي كه كودك توانايي زبان را داشته باشد نه تنها دانش ومهارت هاي زباني وارتباطي خود را بكار مي برد بلكه خواهد توانست درآينده نيز براين خلاقيت زباني تكيه كند .
به نظر انسترون وبليايف زبان آموزي برافزايش وتقويت توانش زباني، توانش ارتباطي، خلاقيت زباني، تفكر درباره زبان وهمچنين مهارت هاي آمادگي خواندن ونوشتن درآينده تأثير مي گذارد    (بليايف ، ۱۳۶۸ ،ص۷۷) .
۱-۲  نظريه هاي زبان آموزي
الف: نظريه شناخت گرايي
 پياژه، روانشناس بزرگ سوئيسي، به اصل شناخت دريادگير ي كودك توجه داشت. از این رو به پديده زبان آموزي علاقه مند نبود. او زبان را به عنوان منبعي براي داده هاي لازم جهت بررسي چگونگي رشد شناخت درنظر مي گرفت. به نظر او زبان آموزي يك پديده ثانويه است كه دردرون شناخت طبيعي كودك از محيط خود شكل مي گيرد. از این رو پياژه زبان آموزي را وابسته به شناخت مي دانست. وقتي زبان را به عنوان مجرايي براي ايجاد ارتباط ميان كودك و محيط اجتماعي او در نظر گرفته است . پياژه معتقد بودكه ذهن كودك براي كسب شناخت، از جهان اطراف همواره فعال است واز این لحاط ، اطلاعاتي از راه زبان توسط افراد محيط به او            مي رسد؛ به گسترش شناخت او چندان كمك نمي كند. او رشد زبان كودك را ناشي از رشد شناختي واجتماعي او مي دانست. با این حال ، پياژه این فرض را كه تنها رشد شناختي براي رشد زبان آموزي كافي باشد انكار مي كند. به عقيده او ميزان مناسبي از رشد شناختي براي رشد زباني لازم است، با این حال تنها رشد شناختي را براي زبان آموزي كافي نمي داند ، بلكه برخي فرآيندهاي ديگر را نيز ضروري مي داند.( مشكوه الديني ، ۱۳۷۶، ص۲۷۴)
مهمترين نظريه هاي يادگيري مبتني بر شناخت گرايي عبارتند از: نظريه يادگيري گشتالت گرايان ، نظريه معنا دار ديويد آزوبل، نظريه پردازش اطلاعات، نظريه شناختي پياژه ونظريه شناختي بروند. 
ب: نظريه شرطي شدگي رفتار زباني
اسكينر، روان شناس آمريكايي، به اصل شرطي شدگي درباره زبان آموزي كودك اعتقاد داشت.  وي اعتقاد داشت كه برپايه رفتار گرايي همه جنبه هاي زبان ورفتار انسان را مي توان توضيح داد. او يادگيري انسان را امري اكتسابي مي داند . به اعتقاد اسكينر ذهن انسان شبيه لوح سفيد ياد صفحه خالي است ووقتي زبان دراين صفحه خالي وارد مي شود، يادگيري تحقق مي يابد. براساس این ديدگاه ذهن انسان فقط محركات زباني بيروني را پذيرفته وهنگام يادگيري زبان مشاهده منظم رويداد هاي جهان خارج كودك را وارد به توليد زبان مي كند. به عقيده اسكينر انسان از راه آزمايش وخظا به يادگيري زبان مي پردازد. وي كه آزمايشهاي زيادي در خصوص يادگيري حيواناتي مثل موش، كبوتر انجام داده است این نوع يادگيري را شرطي شدن عامل ناميده وآنرا ‹‹ترتيب از راه پاسخ هاي ارادي ›› مي داند.
در نظريه اسكينرتنها شرط لازم براي فهم چگونگي يادگيري زبان این است كه بتوانيم متغيرهاي حاكم وعوامل بيروني را مشخص كنيم.
درواقع نظريه يادگيري اسكينر مي كوشد  يادگيري زبان را با استفاده از يك مدل محرك پاسخ، تبيين كند. به تعبيراسكينر اگر رفتار زباني معيني بطور مكرر يك نتيجه مثبت داشته باشد به تقويت مثبت واگر نتيجه منفي داشته باشد به تقويت منفي منجر مي شود. درحقيقت تقويت مثبت براثر پاداش رفتار زباني فرد وتقويت منفي براثر تنبيه رفتار زباني فرد شكل مي گيرد. از سوي ديگر، از ديدگاه رفتار گرايان، كودك دريادگيري زبان تا حد زيادي از عامل تقليد كمك مي گيرد. بسامد استفاده، كاربرد واژه ها وساخت هاي زبان نيز درياد گيري از راه تقليد مؤثر است. اگر كودكي درحال يادگيري زبان، پس از كاربرد يك عنصر يا قاعده زباني احساس كند ارتباط مؤثر زباني برقرار شده است، فكر مي كند رفتار زباني او مورد تأييد قرارگرفته است. این احساس مثبت باعث تقويت آن رفتار و در نتيجه يادگيري آن عنصر مي شود.
به عقيده اسكينر، بر پايه فرآيند شرطي شدگي رفتار مؤثر زباني كه در نتيجه انگيزه ها و پاسخ هاي ناشي از محيط از جمله پدر و مادر و ديگر افراد محيط برايش پيش مي آيد، زبان را فرا مي گيرد. به این معني كه بر اثر تقويت و شرطي شدگي رفتار زباني از راه پاداش هاي مطلوبي كه از محيط خود دريافت مي نمايد، سرانجام عادت هاي زباني ويژه مربوط به محيط خود را كسب مي كند. بنابراين، به عقيده اسكينر براي توضيح فرآيند زبان آموزي لازم نيست هيچگونه ويژگي ذاتي ذهن خاص و پيچيدگي براي كودك فرض شود، بلكه براي توضيح آنها كافي است كه روابط منظم موجود ميان رويدادهاي جهان بيرون و گفته هاي كودك كه به طور مثبت تقويت مي شود نشان داده شود كه به این ترتيب در دوره زماني مناسب تكرار و استوار مي گردد. (مشكوه الديني، ص۲۷۶) 
در فرآيند شرطي شدگي زباني در زبان آموزي كودك، در فرضيه اسكينر نارساني هايي را               مي توان ملاحظه نمود. در فرضيه اسكينر نارسايي هايي را در فرآيند شرطي شدگي زباني در زبان آموزي كودك مي توان ملاحظه نمود.
۱- تقليد: با وجود اينكه تقليد در امريادگيري زبان وجود دارد ولي مي توان به نمونه هاي فراواني اشاره كرد كه نشان دهنده عملكرد ذهني انسان هستند. مهمترين این شواهد از انحراف هاي زباني نظامند حاصل مي شوند. يكي از این انحرافات تصميم افراطي است كه كودك طي برخي قواعد ساخت هاي مختلف را بر ساخت هاي ديگر تعميم مي دهد. مانند صورت هاي ‹‹سوزيدم›› و ‹‹كاريوم›› بنابراين اگر يادگيري صرفاً از راه تقليد صورت مي گرفت، نبايد صورت هاي يادشده كه توسط بزرگسالان هيچگاه به كار نمي روند، توليد شود. بنابراين بايد به ‹‹قاعده سازي دروني›› معتقد باشيم تا بتوانيم تعميم هاي افراطي را به درستي توجيه نماييم .
۲- بسامد عناصر: بسامد واژه ها وساخت هايي كه در محيط يادگيري زبان به كار مي روند تا آن حدي كه رفتارگرايان بر آن تأكيد مي كنند بر يادگيري زبان اثر نمي گذارد. 
اگر بسامد عناصر زباني در يادگيري تأثير زيادي داشته باشد نبايد واژه هاي پر بسامد كه طبيعتاً بيشتر شنيده مي شوند دچار تصميم افراطي شوند. در مقابل، عناصر زباني وجود دارند كه از طرف بزرگسالان به طور فراوان استفاده شده و پر بسامد هستند ولي كودكان در جريان يادگيري زبان سالها طول مي كشد تا آنها را يادبگيرند و استفاده نمايند. (زندي ۱۳۸۱، ص۶۶)
۳- تأييد: رفتارگرايان تأثير والدين و يا اطرافيان را در يادگيري زبان به عنوان مهم ترين نوع تقويت مطرح مي كنند. از نظر آنان تأييد يك رفتار زباني، به قابل قبول بودن آن از لحاظ دستوري وابسته است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه تأييد يا عدم تأثير اطرافيان با صحت دستوري جملات ارتباط اندكي دارد.
۴- نظريه اسكينر فقط در آزمايشگاه قابل كاربرد است. تقسيم كار به تعدادي مراحل تدريجي و دادن پاداش پس از به انجام رسيدن هر مرحله، ممكن است در آزمايشگاه سير و قابل هدايت باشد، ولي چنين تقسيمي در محيط زبان آموزي كودك به هيچ وجه روي نمي دهد.
در بالا نيز تأييد والدين این امر را تصديق مي كند. والدين ممكن است در برابر پاسخ غلط كودكان به آنان پاداش بدهند در حالي كه مادر يا پدر به درستي به گفته هاي كودك خود توجه نمي كنند. از طرفي رفتار كودك قابل پيش بيني نيست.
۵- زبان از خود نظامي قانون مند دارد. زبان، داراي ساختاري است كه زبان آموزي كودك بر اساس مراحل شخصي رخ مي دهد و نظامند بودن زبان جزء لاينفك هر زباني است. اگر كودك از طريق شرطي شدن زبان را بياموزد و در طي محرك و پاسخ به زبان آموزي بيانجامد كه قوانين زبان آموزي هر كودك نسبت به كودك ديگر متفاوت  باشد، در حالي كه تمام كودكان در دوره خاصي از يادگيري زبان به قسمتي از زبان تسلط مي شوند و این دوره از شروع تا تكامل و به پايان رسيدن آن زمان مشخصي را طي مي كند.
مهمترين نظريه هاي يادگيري مبتني بر رفتارگرايي عبارتند از: نظريه ادوارد ترندايك و نظريه شرطي سازي عامل بي.اف اسكينر.
 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق پمپ روغن-خرید اینترنتی تحقیق پمپ روغن-دانلود رایگان مقاله پمپ روغن-تحقیق پمپ روغن
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

         همانطور كه مي دانيم روغن محصولي است از فراورده هاي پالايشگاهي كه از مواد نفتي مشتق شده است و ريشه ي معدني دارد يعني از تقطير نفت خام بدست مي آيد . بعضي از روغن ها   داراي خواص پاك كنندگي خوبي هستند كه البته اين خاصيت با اضافه كردن مواد خارجي به آن مي باشد در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

بخش دوم : پمپ روغن و انواع آن

       پمپ روغن پمپي است كه روغن قسمت هاي متحرك موتور را تامين مي كندو انواع مختلفي دارد:

۱- پمپ روغن دنده اي (دنده بيرون)      Gear Pump

   اين قطعه جهت انجام چرخه ي روغن در سيستم روغن كاري استفاده مي شود. در اين نوع پمپ روغن ها دو عدد چرخدنده ي هم قطر با تعداد دنده هاي مساوي در داخل بدنه (پوسته) پمپ قرار مي گيرند . اين دو چرخدنده ي ساده كه يكي روي محور هرز گرد (گردان) و ديگري روي محور اصلي قرار مي گيرد  ,نيروي محركه ي خود را از ميل لنگ يا ميل بادامك مي گيرد.  البته لازم به تذكر است كه در نوع اويل پمپ مورد تحقيق چرخدنده نيروي محركه ي خود را از چرخدنده ي سرميل لنگ مي گيرد.

    چرخدنده ي محرك توسط محور بلندتر كه از بدنه خارج شده به چرخدنده ي سر ميل لنگ متصل است و در داخل housing گردش مي كند و توسط لوله ي ورودي باعث مكش   (suction) روغن از كارتر به داخل بدنه ي پمپ وسپس توسط لوله ي خروجي به سمت مجراهاي روغن هدايت  مي شود تا روغن كاري شوند.

در عمل دو چرخدنده در جهت هاي عكس يكديگر دوران مي كنند.روغن از دريچه ي ورودي(سوپاپ ورودي)به درون بدنه وارد مي شود و در بين دندانه هاي چرخدنده ي متحرك و ديواره هاي اطراف بدنه ي پمپ گير مي كند . به اين ترتيب روغن اطراف لبه هاي خارجي چرخدنده (نه در بين آنها ) حركت مي كند و سپس توسط سوراخ خارجي واز دريچه ي تخليه ي مقابل تخليه مي شود . شايان ذكر است كه روغن موجود در بين به سمت بالا حركت مي كند.   

      – پمپ روغن سوزني   plunger type pump

اين نوع اويل پمپ در موتورهاي stationary kirloskar oil Engines و موتور سيكلت ها استفاده مي شودكه شامل يك پوسته است كه تشكيل شده از يك فنر كه سوزن (پلانجر) را كه به سمت بالا و پائين حركت مي كند روي پمپ روغن سوار مي كند و يك سوپاپ تنظيم ( سوپاپ ضامن=check  valve )  كه از بيرون رانده شدن روغن جلوگيري مي كند.

بخش سوم : معرفي پمپ روغن تراكتور روماني

     پمپ روغن مورد تحقيق ، پمپ دند ه اي در روي تراكتور اونيورسال مد ل ام _۶۵۰ و ام- ۶۵۱ است كه اين نوع تراكتور بيش از  30 سال است كه در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از رايج ترين تراكتورهاي مورد استفاده در ايران بشمار مي رود و داراي نمايندگي ثابت و خدمات پس از فروش مي باشد.

دبي اين پمپ ۴۰ ليتر در دقيقه و فشار آن ۳ تا۵ / ۴ كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي باشد.

اين اويل پمپ در يك طرف بلوك موتور وصل مي شود و نيروي محركه خود را از چرخدنده ي سر ميل لنگ مي گيرد.

بخش چهارم : قطعات پمپ روغن دنده اي تراكتور اونيورسال ام_۶۵۰ و ام_۶۵۱ و شرح برخي از آنها

۱- بدنه پمپ

۲- housing : محل استقرار چرخدنده ها

۳- چرخدنده:Gear 

۴- دو عدد شفت كوتاه و بلند كه شفت كوتاه به چرخدندهِ ي متحرك و شفت بلند به چرخدنده ي محرك متصل است.

۵- خارهاي هلالي جهت كوبله(لاك) كردن شفت با چرخدنده

۶- خارهاي نگه دارنده ي دنده جهت حركت رفت و برگشتي

۷- بوش هاي غير هم جنس نسبت به بدنه و شفت.

  غير هم جنس بودن بوش ها يكي به دليل جلوگيري از فرسايش قطعات و دليل ديگر ان است كه از نظر اقتصادي اين بوش ها ارزش كمتري نسبت به قطعات اصلي دارند و نقش اصلي آنها روان كاري بين دو قطعه سخت تر است بنابراين از جنس هاي نرم ساخته مي شوند كه در اين نوع پمپ از بوش ها با پايه هاي مسي استفاده شده است. منظور از بو ش با پايه هاي مسي آن است كه اين بوش ها حاوي  50 درصد و يا بيشتر از فلز مس مي باشند.

۸- درپوش بدنه ي پمپ

۹- پيچ ها وواشرها

۱۰-  سوپاپ كاهش فشار

   اصولا اويل پمپ طوري طراحي شده است كه هنگام كاركردن  ،بيش از مقدار مورد نياز قطعات متحرك موتور ،روغن فراهم مي كند.لذا بري جلوگيري از افزايش فشار روغن،در سرعت هاي زياد موتور ، سوپاپ كاهش فشار در بغل اويل پمپ نصب شده است. اين سوپاپ معمولاً با اويل پمپ يك تكه بوده و بدين جهت سوپاپ بغل اويل پمپ گفته مي شود .

     سوپاپ كاهش فشار از يك ساچمه و فنر تشكيل شده است .دربعضي از موتورها عوض ساچمه از سوزن استفاده مي كنند. هنگاميكه فشار روغن كم است فنر به ساچمه فشار آورده و محل خروج روغن را مي بندد.امّا در صورت افزايش فشار روغن ،ساچمه فشار آورده و فنر جمع مي شود.در نتيجه روغن اضافي از اين كانال گذشته و به كارتر بر مي گردد. در بعضي از موتورها در پشت فنر پيچ تنظيم فشار قرار گرفته است و اين پيچ به وسيله ي اشپيلي بسته مي شود تا تنظيم آن بهم نخورد.در صورتيكه در بعضي ديگر ،پيچ تنظيم وجود نداشته و در صورت معيوب بودن ،بايد فنر آن عوض شود.

۱۱- پيچ و واشر جهت لاك كردن سوراخ مته كاري شده:شامل دو واشر مسي و يك لاك  واشر جلوگيري از بلند شدن پيچ .

۱۲-چهار پيچ نگه دارنده بدنه ي پمپ به بلوك سيلندر

۱۳- چرخدنده بيروني كه روي حور محرك سوار شده  و نيروي محركه ي خود را ا ز  چرخدنده سر ميل لنگ مي گيرد.اين چرخدنده از نوع دنده كج است. علت انتخاب چرخ دنده با دنده هاي كج اين است كه اين چرخدنده بايستي نيروي زيادي را تحمل كند.بنابراين بايداز مقاومت كافي برخوردار باشد.در چرخدنده هاي كج  به دليل آنكه تعداد بيشتري ازدنده با طول بيشتري با هم درگير مي شوند به هين دليل چرخدنده ي كج براي اين منظور مناسب است.                                                                                                                                                       

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاریخچه زندگی امام علی-خرید اینترنتی تحقیق تاریخچه زندگی امام علی-دانلود رایگان مقاله تاریخچه زندگی امام علی
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام ، وي فرزند ابوطالب شيخ بني هاشم عموي پيغمبر اكرم (ص) بود كه پيغمبر اكرم را سرپرستي نموده و در خانة خود جاي داده و بزرگ كرده بود و پس از بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت حمايت كرد و شر كفار عرب و خاصه قريش را از وي دفع نمود.

علي عليه السلام (بنا بنقل مشهور) ده سال پيش از بعثت متولد شد پس از شش سال در اثر قحطي كه در مكه و حوالي آن اتفاق افتاد ، بنا به درخواست پيغمبر اكرم (ص) از خانة پدر به خانة پسر عموي خود پيغمبر اكرم(ص) منتقل گرديد و تحت سرپرستي و پرورش مستقيم آن حضرت درآمد

پس از چند سال كه پيغمبر اكرم (ص) به موهبت نبوت نائل شد و براي نخستين بار در غار حرا وحي آسماني به وي رسيد وقتيكه از غار رهسپار شهر و خانة خود شد شرح حال را فرمود علي عليه السلام به آن حضرت ايمان آورد. و باز در مجلسي كه پيغمبر اكرم(ص) خويشاوندان نزديك خود را جمع و بدين خود دعوت نموده فرمود: نخستين كسيكه از شما دعوت مرا بپذيرد خليفه و وصي و وزير من ۰خواهد بود ، تنها كسيكه از جاي خود بلند شد و ايمان آورد علي(ع) بود و پيغمبر اكرم (ص) ايمان او را پذيرفت و وعده هاي خود را درباره اش امضاء نمود و از اين روي علي(ع) نخسيتن كسي است در اسلام كه ايمان آورد و نخستين كسي است كه هرگز غير خداي يگانه را نپرستيد.

علي(ع) پيوسته ملازم پيغمبراكرم(ص) بود تا آن حضرت از مكه به مدينه هجرت نمود و در شب هجرت نيز  كه كفار خانة آن حضرت را محاصره كرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به خانه ريخته و آن حضرت را در بستر قطعه قطعه نمايند ، علي(ع) در بستر پيغمبر اكرم(ص) خوابيده و آن حضرت از خانه بيرون آمده رهسپار مدينه گرديد و پس از آن حضرت مطابق وصيتي كه كرده بود ، امانتهاي مردم را به صاحبانش رد كرده مادر خود و دختر پيغمبر را با دو زدن ديگر برداشته به مدينه حركت نمود.

در مدينه نيز ملازم پيغمبر اكرم(ص) بود و آن حضرت در هيچ خلوت و جلوتي علي(ع) را كنار نزد و يگانه دختر محبوبة خود فاطمه را بوي تزويج نمود. و در موقعيكه ميان اصحاب خود عقد اخوت مي بست او را برادر خود قرارداد . علي(ع) در همة جنگها كه پيغمبر اكرم(ص) شركت فرموده ، حاضر شده جز جنگ تبوك كه آن حضرت او را در مدينه به جاي خود نشانيده بود و در هيچ جنگي پاي به عقب نگذاشت و از هيچ حرفي روي نگردانيد و در هيچ امري مخالفت پيغمبر اكرم(ص) نكرد چنانكه آن حضرت فرمود (هرگز علي از حق و حق از علي  جدا نمي شوند) علي (ع) روز رحلت پغمبر اكرم سي و سه سال داشت و با اينكه در همة فضائل ديني سرآمد و در ميان اصحاب پيغمبر ممتاز بود ، به عنوان اينكه وي جوان است و مردم به واسطة خونهايي كه در جنگها پيشاپيش پيغمبر اكرم (ص) ريخته با وي دشمنند از خلافت كنارش زدند و با اين ترتيب دست آنحضرت از شئونات عمومي بكلي قطع شد وي نيز گوشة خانه گرفته به تربيت افراد پرداخت و بيست و پنج سال كه زمان سه خليفه پس از رحلت پيغمبراكرم(ص) بود گذرانيد و پس از كشته شدن خليفة سوم مردم با آن حضرت بيعت نموده و به خلافتش برگزيدند. آن حضرت در خلافت خود كه چهارسال و نه ماه تقريباً طول كشيد سيرت            پيغمبر اكرم(ص) را داشت و به خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده به اصلاحات پرداخت و البته         اين اصلاحات به ضرر برخي از سود جويان تمام مي شد و از اين روي عده اي از صحابه كه پيشاپيش آنها        ام المومنين «عايشه» و «طلحه» و «زبير» و «معاويه» بود، خون خليفة سوم را دستاويز قرارداده سر به مخالفت برافراشتند و بناي شورش و آشوب گري گذاشتند.

آن حضرت براي خوابانيدن فتنه، جنگي با ام المومنين و طلحه و زبير در نزديكي بصره كرد كه به
«جنگ جمل» معروف است و جنگي ديگر با معاويه در مرز عراق و شام كرد كه به جنگ «صفين» معروف است   و يكسال و نيم ادامه يافت و جنگي ديگر با خوارج در نهروان كرده كه به جنگ «نهروان» معروف است و با اين ترتيب بيشتر مساعي آن حضرت در ايام خلافت خود صرف رفع اختلاف داخلي بود و پس از كمي صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجري در مسجد كوفه در سر نماز بدست بعضي از خوارج ضربتي خورده و در شب بيست و يكم ماه شهيد شد.

اميرالمومنين علي عليه السلام به شهادت تاريخ و اعتراف دوست و دشمن در كمالات انساني نقيصه أي نداشته و در فضائل اسلامي نمونه كاملياز تربيت پيغمبر اكرم(ص) بود.

بحثهايي كه در اطراف شخصيت او شده و كتابهايي كه در اين باره شيعه و سني و ساير مطلعين و كنجكاوان نوشته اند ، دربارة هيچيك از شخصيت هاي تاريخ اتفاق نيافتاده است.

علي (ع) در علم و دانش داناترين ياران پيغمبر اكرم (ص) و ساير اهل اسلام بود و نخستين كسي است در اسلام كه در بيانات علمي خود، در استدلال آزاد و برهان را باز كرد و در معارف الهيه بحث فلسفي نمود و در باطن قرآن سخن گفت و براي نگهداري لفظش دستور زبان عربي را وضع فرمود و تواناترين عرب بود در سخنراني علي (ع) در شجاعت ضرب المثل بود در آنهمه جنگها كه در زمان پيغمبر اكرم(ص) و پس از آن  شركت كرد ، هرگز ترس و اضطراب از خود نشان نداد و با اينكه بارها و ضمن حوادثي مانند جنگ احد ، جنگ حينين  جنگ خيبر و جنگ خندق ياران پيغمبر اكرم(ص) و لشكريان اسلام لرزيدند و يا پراكنده شده فرار نمودند  وي هرگز پشت به دشمن نكرد و هرگز نشد كه كسي از ابطال و مردان جنگي با وي درآويزد و جان به سلامت  برد و در عين حال با كمال توانايي ناتواني را نمي كشت و فراري را دنبال نمي كرد و شبيخون نمي زد و آب بر روي دشمن نمي بست.

از مسلمات تاريخ است كه آن حضرت در جنگ خيبر در حمله أي كه به قلعه نمود دست به حلقة در رسانيده با تكاني در قلعه را كنده به دور انداخت. و همچنين روز فتح مكه كه پيغمبر اكرم(ص) امر به شكستن بتها نمود بت (هبل) كه بزرگترين بت هاي مكه و مجسمة عظيم الجثه أي از سنگ بود كه بر بالاي كعبه نصب كرده بودند علي (ع) به امر پيغمبر اكرم(ص) پاي روي دوش آن حضرت گذاشته بالاي كعبه رفت و «هبل» را از جايخود كند و پائين انداخت.

علي (ع) در تقواي ديني و عبادت حق نيز يگانه بود، پيامبر(ص) در پاسخ كسانيكه نزد وي از تندي علي(ع) گله مي كردند مي فرمايد: علي را سرزنش نكنيد زيرا وي شيفتة خدا است.

ابودردا صحابي جسد آن حضرت را در يكي از نخلستانهاي مدينه ديد كه مانند چوب خشك افتاده است براي اطلاع به خانة آن حضرت آمد و به همسر گرامي وي كه دختر پيغمبر اكرم(ص) بود ، درگذشت همسرش را تسليت گفت. دختر پيغمبر(ص) فرمود : پسر عم من نمرده است ، بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اينحال براي وي بسيار اتفاق مي افتد. 

 • بازدید : 98 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود تحیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-دانلود رایگان تحقیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-خرید اینترنتی تحقیق سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL-دنلود رایگان مقاله سيستم فروش شركت تحت وب    Access ، HTML ، ASP و SQL
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده شامل موارد زیر است:

سيستمهاي پايگاه داده ها براي ذخيره كردن اطلاعات به كار مي رود.

هم سيستمهاي بزرگ زررواسيون شركتهاي هواپيمايي و هم دفترچه تلفني كه درجيب شما قراردارد 

شناخت پايگاه داده هاي اكسس (Access)

به طور كلي پايگاه داده مجموعه اي از انواع اطلاعات مي باشد. برنامه اكسس پايگاه داده هاي نسبتا ساده و آساني را ايجاد ميكند. «جدول (table) به محفظه الكترونيكي گفته مي شود كه برنامه اكسس براي نگهداري داده هاي شما آن را ارائه مي دهد. شكل ۱-۱

 

 

 

هر جدول (Table ) از سطرها و ستون ها تشكيل مي شود. برنامه اكسس مدخل پايگاه داده ها (مثلا هر يك از كارمندان يا فقره موجودي) را در سطر مختص به خود ذخيره مي كند. هر سطر يك سابقه record به حساب مي آيد و هر سابقه شامل اطلاعات خاصي مربوط به يك شخصي مكان و غيره مي باشد.

هر سابقه به بخش هاي مجزايي از اطلاعات تقسيم مي شود و هر يك از بخش ها ميدان fied نام دارد.

در جدول هر ميدان ستون جداگانه اي دارد و داراي بخش هاي مختلفي از اطلاعات مي باشد كه با هم جمع مي شوند و تشكيل سابقه خاصي را مي دهند مثلا last name يك ميدان است همه نام هاي خانوادگي موجود در كل جدول در همان ستون به عنوان ميدان last name شناخته مي شوند.

برنامه اكسس نوع خاصي از پايگاه داده ها به نام پايگاه داده هاي رابطه اي (relational DataBase) مي باشد اين پايگاه داده ها اطلاعات را به زير مجموعه‌هاي جداگانه تقسيم مي كند . هر زير مجموعه اطلاعات براي هدف خاصي گروه بندي مي نمايد (نظير اطلاعات در مورد مشتري تقاضاي فروش كالا) . در برنامه اكسس اين زير مجموعه ها در جدول هاي جداگانه اي نظير آنچه قبلا توضيح داديم قرار دادند.

برنامه اكسس به شما امكان ميدهد رابطه اي بين جدول ها برقرار نمايند. اين رابطه ها مبتني بر ميداني هستند كه براي هر دو جدول مشترك مي باشد. هر يك از اين جدول ها داراي ميداني به نام كليد اوليه مي باشند.

كليد اوليه هر سابقه ركورد رامنحصرا در جدول شناسايي مي كند. بنابراين ميدان كليد اوليه primarykey معمولا ميداني است كه عدد منحصر بفردي به هر سابقه اختصاص ميدهد اين عدد در جدول مضاعف نمي باشد به قول معروف unique  يعني يكتا مي باشد.

مثلا ممكن است جدول customer داراي ميدان ID باشد كه هر مشتري را با عدد منحصر بفردي شناسايي مي كند. همچنين ممكن است جدولي در اختيار داشته باشيد كه شامل انواع محصولات شركت شما باشد وهمچنين مي توانيد جدولي در اختيار داشته باشيد كه شامل اجناس شما در انبار باشد كه در اينصورت بين جدول project كه شامل انواع محصولات شركت و جدول انبار كه شامل اجناس شركت مي باشد ارتباط برقرار مي باشد.

براي اينكه جدول projectبا جدول capacitor را بتوانيم پيوند (link) دهيم مي‌بايست field ميدان projectID درجدول capacitor موجود باشد.

بدين ترتيب متوجه مي شويد كه حتي پايگاه داده هاي ساده كه از جدول هاي متعددي تشكيل شده نيز با هم رابطه دارند.

معرفي موضوعات برنامه اكسس

جدول tableفقط يكي از انواع از موضوعات موجود در برنامه اكسس مي باشد همچنين شما مي توانيد در برنامه مزبور با برگه ها forms پرس و جوها Quries و گزارش reports نيز كار كنيد

        ·يك برگه براي وارد كردن ويرايش و مشاهده داده هاي يك جدول و سابقه ركورد در يك زمان استفاده مي شود.

        ·يك پرس‌وجو به شما امكان ميدهد تا سئوالاتي را از پايگاه داده ها بپرسيد. از پاسخ پرس و جو ميتوانيد براي دستكاري داده هاي موجود در جدول استفاده نمائيد نظير حذف سابقه ها يا مشاهده داده ها موجود درجدولي كه فقط ملاك هاي شخصي دارند.

        ·يك گزارش به شما امكان مي دهدكه اطلاعات پايگاه هاي داده هاي موجود در يك قالب را خلاصه نمائيد تا براي چاپ مناسب گردند.

به طور كلي هر يك از موضوعات مزبور روشهاي مختلفي براي مشاهده و دستكاري داده هاي جدول به شما ارائه مي دهند.

 

طرح ريزي يك پايگاه داده ها

وقتي پايگاه داده هاي جديدي را ايجاد مي كنيد ، احتمالا مي خواهيد مطمئن شويد كه آن پايگاه داده ها ،‌نه تنها براي رفع نياز مدخل داده هاي شما بلكه براي مشاهده گزارش گيري از داده هايي كه درجدول هاي مختلف نگهداري مي شوند و در واقع پايگاه داده ها را به وجود مي آورند طراحي شده است . پيش ازايجاد پايگاه داده ها كمي وقت صرف طرح ريزي آن نمائيد و سپس پايگاه داده ها را پياده سازي نمائيد زيرا كه اگر طرح ريزي مناسب براي پايگاه داده ها نداشته باشيد در هنگام پياده سازي با مشكل مواجه خواهيد شدكه پس از اينكه پايگاه داده ها را طراحي مي كرديد مي توانيد اين پايگاه داده را در اختيار نرم افزارهاي ديگري قرار داد مثلا ميتوانيد از پايگاه داده اكسس در كنار زبانهاي برنامه نويسي visual c++  وvisal Basic,Delphi و غيره استفاده و يا اينكه از پايگاه داده اكسس كه موضوع پايگاه داده پروژه ماست در كنار زمانهاي برنامه نويسي اينترنت مثل PHP يا ASP, HTML و غيره استفاده كرد كه البته زبان HTML قادر به دسترسي به ركوردهاي يك پايگاه داده را بصورت پويا نداردبه قول معروف مثلا اگر بخواهيم ركورد جديدي را به پايگاه داده اضافه كنيم HTML قادر به انجام اين كار نيست چرا كه يك زبان برنامه نويسي اينترنت ايستا است ولي ASP از طريق تعريف اشيا CONNECTION و سپس Record set مي تواند ركوردهاي موجود در پايگاه داده ها را تحت ثاثير قرار دهد.

يادگيري HTML بسيار آسان است. متون HTML يا  همان صفحه وب را مي توان با هر ويرايشگري كه بتواند فايل را با پسوند HTML يا HTM ذخيره كند ايجاد كرد. HTML كدهاي مخصوصي به نام TAG براي ايجاد موارد زير دارد:

        ·قراردادن تصاوير و متون در محلي كه بايد نمايش داده شوند.

        ·مرتبط كردن متون و تصاوير با صفحات ديگر به نحوي كه كاربر بتواند با يك كليك بر روي آنها به مكانهاي مختلف برود.

        ·قراردادن صوت و ويدئو و اپلت هاي مختلف براي فعال كردن قسمتهاي مختلف صفحه و غيره .

در نهايت صفحه وب ايجاد شده مي تواند با استفاده از پروتكل اينترنتي ((Hyper Text  Transfer Protocol) د راينترنت منتقل شده واطلاعات خود را به تمامي كاربران نمايش دهد.

در حقيقت نحوه كار اين پروتكل بطور ساده بدين صورت است كه ابتدا متون صفحه وب نمايش داده ميشود وسپس تصاوير قسمتهاي ديگر صفحه كامل مي‌شوند.

قالبهاي تصويري كه در وب استفاده مي شوند معمولا فايلهاي Gif هستند. اين فايلهاداراي حالت رنگي شاخص دار (indexed color) هستند كه مي توانيم با آن بطور محسوسي ظرفيت فايل را كاهش دهيم ودر عين حال كيفيت تصوير تغيير چنداني نميكند. براي اينكار ازنرم افزارهاي گرافيكي مانند photoshopاستفاده كنيم .

علاوه بر حالت رنگي شاخص دار قالب gif مي تواند شفافيت يا Transparency را نيز ذخيره كند كه در طراحي صفحه وب بسيار كاربر دارد. براي ساخت تصاوير متحرك Gif Animation نيز از قالب Gif استفاده ميشود. در يك تصوير متحرك تعدادي اسلايد با فاصله زماني معين نمايش داده مي شوند تا در نظر بيننده متحرك جلوه كند. براي ساخت اين گونه تصاوير نيز از برنامه Image ready استفاده مي شود. قالب تصوير ديگري كه براي انتقال تصاوير در اينترنت استفاده مي شود قالب JPG است . JPG نيز فشردگي خاصي را روي تصوير اعمال مي كند كه باعث كاهش ظرفيت فايل ميوشد و انتقال آن را تسريع مي كند.

براي استفاده از صدا در صفحات وب بطور استاندارد از قالب صوتي midi و ra يا RM استفاده مي‌شود.

البته نحوه اجراي آن بستگي به ويژگيهاي مرورگر شما و نوع ساخت صفحه دارد .

براي استفاده از تصاوير متحرك و فيلم نيز از قالب ويدئويي MPEG استفاده

مي شود كه در اينصورت ميتوانيد فايل را دريافت كرده و استفاده كنيد. گاهي اوقات نيز  فيلم بصورت يك رشته Stream وارد سيستم شما شده پخش مي‌شود.

در نهايت آخرين چيزي كه براي طراحي صفحه وب نياز داريد ذره اي خلاقيت ونوآوري است تا بتوانيد از ابزارهاي و روشهاي موجود بطور صحيح استفاده كنيد و اگر از چگونگي ترجمه كد HTML توسط مرورگرها آگاهي داشته باشيد طراحي بهتري انجام مي دهيد. در حقيقت طراحي صفحه ناشي از خلاقيت و استعدادي هنري افراد است كه چگونه از ابزارها و امكانات براي ايجاد طراحي استفاده ببرند.

عامل مهم ديگري كه در صفحات وب لازم به نظر مي رسد تغييرات صفحه است كه هر چند وقت يكبار بايد انجام شود و امري ضروري به نظر مي رسد. اگر اساس كار درست باشد ايجاد تغييرات به سادگي انجام ميوشد و لطمه اي به طراحي صفحه وارد نخواهد شد.

 

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحیق تفسیر آیه الناس-دانلود رایگان تحقیق  تفسیر آیه الناس-خرید اینترنتی تحقیق  تفسیر آیه الناس-دانلود رایگان مقاله  تفسیر آیه الناس-تحقیق  تفسیر آیه الناس
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سورة آل عمران سورةٌ مدنيّة، لأنّ صدرها من الآية الأولى إلى الآية الثالثة والثمانين منها نزل في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة. هذه السورة، ذكرت فيها غزوة أحد و ما صاحبها من أحداث.
سورة آل عمران من السور المدنيّة الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة على ركنين هامين من أركان الدين: الأول: ركن العقيدة وإِقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله ، فجاءت الآيات لإِثبات الوحدانية، والنبوة، وإِثبات صدق القرآن، والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإِسلام والقرآن وأمر محمد . والثاني: التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله..
وإِذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم اليهود، فإِن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم النصارى (المسيحيون) الذين جادلوا في شأن ألوهية المسيح وكذّبوا رسالة محمد ولم يعترفوا بالقرآن، وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة، وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بحجج ساطعة وبراهين قاطعة، وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم والمسيح ، وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإِشارات والتقريعات لليهود، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب، أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة، وقد جاء الحديث بالإِسهاب عن الغزوات كغزوة بدر، وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات، فقد انتصروا في بدر، وهزموا في أُحد بسبب عصيانهم لأمر الرسول وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرًا من كلمات الشماتة والتخذيل، فأرشدهم الله إِلى الحكمة من ذلك الدرس، وهي أن الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أصحاب القلوب الفاسدة، ليميز الخبيث من الطيب.
كما تحدثت الآيات بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين، ثم ختمت بالتفكر والتدبّر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إِتقانٍ وإِبداع، وعجائب وأسرار تدل على وجودِ الخالق الحكيم، وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذّة الجامعة، التي بها يتحقق الخير، ويعظم النصر، ويتم الفلاح والنجاح {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
فضلها
عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
«يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقْدمهم سورة البقرة وآل عمران.»
التسمية
سمّيت السورة بآل عمران لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة “آل عمران” أي عائلة عمران وهو والد مريم أمّ المسيح، وما تجلّى فيها من مظاهر القدرة الإِلهية بولادة مريم البتول وابنها المسيح.
سورة المائدة
   سورة المائدة   

الترتيب في القرآن
۵۱
عدد الآيات ۱۲۰
عدد الكلمات ۲۸۳۷
عدد الحروف ۱۱۸۹۲


النزول مدنية

نص سورة المائدة في ويكي مصدر
مكتبة النصوص الحرّة
هي سورة مدنية ومن أواخر السور التي نزلت في القرآن وتتضمن هذه السورة كيفية المعاملة مع أهل الكتاب (المسيحيين واليهود) ونزل فيها تحليل أكل طعام أهل الكتاب كما أنها أيضا تبين أن المسيح مثل جميع البشر وأحد رسل وأنبياء الله كما أنها تأمر بالإيمان بجميع الكتب المقدسة المنزلة من عند الله مثل التوراة والإنجيل كما أنها تأمر بالعدل في أي الظروف حتى ولو كان على أنفسهم أو الأقربين ونزل فيها تحريم الخمر ولحم الخنزير وتحليل الطيبات وتحريم جميع الخبائث. سميت, لورود دكر المائدة فيها حيت طلب الحواريون من عيسى عليه السلام اية تدل على صدق نبوته
سوره ناس [۱۱۴] 
اين سوره در ((مكه )) نازل شده و داراى ۶ آيه است .
محتوا و فضيلت سوره : 
انسان هميشه در معرض وسوسه هاى شيطانى است , و شياطين جن و انس كوشش دارند در قلب و روح او نـفـوذ كـنـند, هرقدر مقام انسان در علم بالاتر رود وموقعيت او در اجتماع بيشتر گردد, وسوسه هاى شياطين شديدتر مى شود, تا او را ازراه حق منحرف سازند و با فساد عالمى عالمى رابر باد دهند.ايـن سوره به پيغمبراكرم (ص) به عنوان يك سرمشق و پيشوا و رهبر دستورمى دهد كه از شر همه وسوسه گران به خدا پناه برد.
محتواى اين سوره از جهتى شبيه سوره ((فلق )) است , هر دو ناظر به پناه بردن به خداوند بزرگ از شـرور و آفات مى باشد, با اين تفاوت كه در سوره فلق انواع مختلف شرور مطرح شده , ولى در اين سوره فقط روى شر وسوسه گران ناپيدا(وسواس خناس ) تكيه شده است .
در فـضيلت تلاوت اين سوره روايات متعددى وارد شده از جمله اين كه درحديثى مى خوانيم كه : ((پـيـغـمـبـراكـرم (ص) شديدا بيمار شد, جبرئيل و ميكائيل (دوفرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند, جبرئيل نزد سر پيامبر نشست و ميكائيل نزد پاى او, جبرئيل سوره ((فلق )) را تلاوت كرد, و پيغمبر را با آن در پناه خدا قرار داد, وميكائيل سوره (قل اعوذ برب الناس ) را)).
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.
(آيه ۱)ـپناه مى برم به پروردگار مردم !در ايـن سـوره كـه آخـريـن سوره قرآن مجيد است روى سخن را به شخص پيامبر(ص) به عنوان سـرمـشـق و مقتدا و پيشواى مردم كرده , مى فرمايد: ((بگو: پناه مى برم به پروردگار مردم )) (قل اعوذ برب الناس).
(آيه ۲)ـ ((به مالك و حاكم مردم )) (ملك الناس ).
(آيه۳)ـ ((به (خدا و) معبود مردم )) (اله الناس ).
قـابـل توجه اين كه در اينجا روى سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند (ربوبيت و مالكيت و الوهيت ) تـكيه شده است كه همه آنها ارتباط مستقيمى به تربيت انسان ,و نجات او از چنگال وسوسه گران دارد.
البته منظور از پناه بردن به خدا اين نيست كه انسان تنها با زبان اين جمله رابگويد, بلكه بايد با فكر و عـقيده و عمل نيز خود را در پناه خدا قرار دهد, از راههاى شيطانى , برنامه هاى شيطانى , افكار و تـبـلـيـغـات شـيطانى , مجالس و محافل شيطانى ,خود را كنار كشد, و در مسير افكار و تبليغات رحـمانى جاى دهد, وگرنه انسانى كه عملا خود را در معرض طوفان آن وسوسه ها قرار داده , تنها با خواندن اين سوره وگفتن اين الفاظ به جائى نمى رسد.
بـا گـفـتـن ((رب الـنـاس )) اعتراف به ربوبيت پروردگار مى كند, و خود را تحت تربيت او قرار مى دهد.
با گفتن ((ملك الناس )) خود را ملك او مى داند, و بنده سر بر فرمانش مى شود.
و با گفتن ((اله الناس )) در طريق عبوديت او گام مى نهد, و از عبادت غير اوپرهيز مى كند, بدون شـك كـسـى كـه بـه ايـن صـفـات سـه گانه مؤمن باشد, و خود را با هرسه هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود.
در حقيقت اين اوصاف سه گانه سه درس مهم تربيتى و سه وسيله نجات ازشر وسوسه گران است و انسان را در مقابل آنها بيمه مى كند.
(آيه۴)ـ لذا در اين آيه مى افزايد: ((از شر وسوسه گر پنهانكار)) (من شرالوسواس الخناس ).
(آيه۵)ـ ((كه درون سينه انسانها وسوسه مى كند)) (الذى يوسوس فى صدور الناس ).
(آيه۶)ـ ((خواه از جن باشد يا از انسان )) (من الجنة والناس ).
((خـناس )) صيغه مبالغه از ماده ((خنوس )) به معنى جمع شدن و عقب رفتن است , اين به خاطر آن اسـت كـه شياطين هنگامى كه نام خدا برده مى شودعقب نشينى مى كنند, و از آنجا كه اين امر غالبا با پنهان شدن توام است اين واژه به معنى ((اختفا)) نيز آمده است .
بـنـابـرايـن مـفـهـوم آيـات چنين است : ((بگو: من از شر وسوسه گر شيطان صفتى كه از نام خدا مى گريزد و پنهان مى گردد به خدا پناه مى برم )).
كـار شـيـطـان تزيين است و مخفى كردن باطل در لعابى از حق , و دروغ درپوسته اى از راست , و گناه در لباس عبادت , و گمراهى در پوشش هدايت .
خـلاصه هم خودشان مخفى هستند, و هم برنامه هايشان پنهان است , و اين هشدارى است به همه رهروان راه حق كه منتظر نباشند شياطين را در چهره و قيافه اصلى ببينند, آنها وسواس خناسند, و كارشان حقه و دروغ و نيرنگ و رياكارى وظاهرسازى و مخفى كردن حق .
جمله ((من الجنة والناس )) هشدار مى دهد كه ((وسواسان خناس )) تنها در ميان يك گروه و يك جـمـاعـت , و در يـك قشر و يك لباس نيستند, درميان جن و انس پراكنده اند و در هر لباس و هر جماعتى يافت مى شوند, بايد مراقب همه آنها بود وبايد از شر همه آنها به خدا پناه برد.
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ابتدائي بشر و اولين آموزگار انسان در آموختن اين هنر بوده است.
موسيقي زباني است كه انسان به ياري آن مي تواند كما بيش آنچه رادر ضمير مكنون و مكتوم خويش دارد به ميان آورد.
از سوي ديگر موسيقي وسيله اي است كه يك موسيقيدان ( خلاق موسيقي ) بسته به احساس، دانسته هاي عمومي، جهان بيني و انسانيت خويش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نيز آنها را به تجربة عملي گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبي، آرزوهاي نهفته فردي و يا سركوب شدة اجتماعي را باز آفريند.
از سوي ديگر موسيقي وسيله اي است كه يك موسيقيدان ( خلاق موسيقي ) بسته به احساس، دانسته هاي عمومي، جهان بيني و انسانيت خويش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نيز آنها را به تجربة عملي گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبي، آرزوهاي نهفته فردي و يا سركوب شدة اجتماعي را باز آفريند.
اينك بي مناسبت نيست اندكي هم از تأثير صنعت موسيقي گفته شود.
بعضي از هنرمندان خواسته اند هنرهاي زيبا را با هم مقايسه كنند و شدت تأثير يكي را بر ديگري بيان نمايند ( خصوصاً در تأثير شعر و موسيقي و اهميت يكي بر ديگري سخنها گفته اند ولي انگار تأثير موسيقي در عموم بيش از شعر است و اگر شعر با موسيقي توأم شود و اثرش به مراتب بيش از موسيقي تنها و شعر بي آهنگ است.
توجه خاص جوانان ايراني به موسيقي و شنيدن آهنگهاي بي محتوا كه متأسفانه بيشترين بخش موسيقي راديوئي و تلويزيوني ما را تشكيل مي دهند از طرفي و فراهم نمودن وسايل و موجباتي كه بتوان موسيقي حقيقي را به گوش مردم رسانيد از طرف ديگر مرا بر آن داشت كه وضع اين هنر را با روشي كه دانشته و تغييراتي كه به ندرت در آن راه يافته مورد تحقيق و بررسي قرار داده و نتايج آن را در اختيار خوانندگان علاقه مند به اين هنر قرار دهم.
بيان مسأله
امروزه يكي از مهمترين يكي از مؤثرترين عوامل تفريحي و سرگرم كننده براي جوانان ايراني گوش دادن به موسيقي است. گرايشات مختلفي نسبت به انواع موسيقي در بين جوانان ايراني وجود دارد.
جوانان امروز، داستان گذشته موسيقي ما را نمي دانند زيرا در اين باره كتابي نوشته نشده است كه بخوانند. موسيقي ما در محيطي اختصاصي به وجود آمده كه چندان به مزاج اجتماع امروز نمي سازد. جوانان نغمه و آهنگي را طالبندكه به آن دل ببندند و سرگرم شوند. ولي چيزي را كه مي خواهند نمي جويند. پس دست به دامان موسيقي غربي مي شوند. اما چون در همه كس مايه كافي براي فهم آن نيز پيدا نمي شود  به ساده ترين نوع آن كه همان جاز است دل خوش مي دارند. ( خالقي ، ۱۳۷۲ )
نوازندگان و خوانندگان هم كه رگ خواب آنها را پيدا كرده اند آن سبك را به گوش ايشان مي رسانند و به اين ترتيب موسيقي ما را ضايع مي كنند ( خالقي، ۱۳۶۶ )
آن چه كه يك شنوندة موسيقي ـ شنونده اي كه خود موسيقيدان نيست ـ از موسيقي دريافت مي كند در واقع احساسي است تا تعقلي. با اين حال هرچه او دربارة روابط و تأثيرهاي متقابل موسيقائي، آگاهي همه جانبه تري كسب كند. اين آگاهيها او را بيشتر به دريافت اين هنر ياري خواهد رساند.
( ل. ونيك ، ( ۱۹۷۳ ) ،منصوري ( ۱۳۶۶ ) .) 
شايد بتوان گفت احساس شنونده غير موسيقيدان ولي آگاه بر اين روابط به تناسب آگاهيهاي او، نزديك تر به احساس موسيقي دانها و آفرينندة يك قطعة موسيقي كه او مي شنود خواهد بود. ( ل . ونيك ( ۱۹۷۳ ) ،ؤ منصوري ( ۱۳۶۶ ) )
هر چه جوانان ما، شناخت گسترده تري بر عوامل ساختاري موسيقي، مانند ملودي، ريتم، حركت و گونه هاي آن، تكرار و ….. به دست آورند، به رابطة ميان عوامل تشكيل دهندة موسيقي و احساسات خود بهتر پي خواهند برد و از موسيقي لذتي آگاهانه تر خواهند برد. ( منصوري ، ۱۳۸۲ )
خصوصيت هر تجربة موسيقائي بستگي به توانائي ما در شنيدن دارد. اولين قدم در راه پيشرفت قابليت هنر گوش كردن اينست كه چگونه نيروي خود را در درك موسيقي متمركز كنيم. ( پور تراب، ۱۳۷۲ ) 
انسان امروزي در وضع نا مساعدتري است زيرا تكنولوژي ما را از تمركز باز داشته است. دنياي اصوات الكترونيك، ما را در ارتباط با موسيقي، لحظه اي و آني بار آورده است     ( خالقي، ۱۳۶۶ )
اما سالن كنسرت جاي ديگري است، در آن جا همه چيز در خدمت گوش دادن به موسيقي است. جو رسمي وادارمان مي كند كه شش دانگ حواسمان به موسيقي باشد. چراغها خاموش مي شوند و گوشها آمادة گرفتن اصوات هستند. (مري بويس، هنري جورج فالمير ۱۹۵۷ ) 
گوش دادن اثر بخش به چيزي بيش از تمركز و توجه نياز دارد ( منصوري ۱۳۸۲ )
در ايران آنچه كه موسيقي مجاز نام گرفته است و بنا به تعريفي كه وزرارت ارشاد از آن مي كند: منعي در مورد نوع موسيقي و نوع ساختي آن وجود ندارد، تا آنجا كه پيامدهاي جسماني و رواني نداشته باشد.
بخش ديگر به خوانندگان اين نوع موسيقي ها باز مي گردد كه باعث جو سازي و ايجاد مشكلات ديگر نگردد. مشكل ديگري كه اين روزها در عرصة موسيقي در جامعه وجود دارد اينست كه چرا موسيقي براي جوانان محدود و بدون تنوع است؟ و آيا جوانان به موسيقي فرا خور سن و روحيه شان احتياجي ندارند؟ ( انتخابي فرد، مجلة موسيقي براي جوانان، ۱۳۷۹ )
مي دانيم كه مشكل اساسي موسيقي ما محدود بودن دامنة خلاقيتي آن است. مهم ترين علت اين محدوديتي بدون ترديد فقدان يك تئوري مدوّن بر اساس موسيقي سنتي ماست. ( عليزاده، مقالة سير تجدد طلبي در موسيقي ايران، ۱۳۷۵ )
بايد اقرار كرد كه اكثر موسيقي دانان شرقي در مقابل قدرت و به اصطلاح علمي بودن موسيقي غربي و يا تمدن ماشيني و مادي اروپا به كلي شخصيت خود را از دست داده و به تقليد از موسيقي غربي، به تحقير يا انكار موسيقي ملي خود كه اكثراً هم از آن بي اطلاعند دست زده اند ( تران وان، مقالة موسيقي شرقي ـ موسيقي غربي، كتاب ماهور، ۱۳۷۲ )
جوانان منابعي سرشار از انرژي و خلاقيت هستند كه اگر فرصت ابراز آن را پيدا نكنند افسرده و خموده مي شوند. كارشناسان مي گويند كه سوق دادن دائمي جوانان به آرمانگرائي موسيقي گذشته و تنها فلسفة موسيقي باعث شده كه جوانان در محاصرة موسيقيهاي مبتذل قرار بگيرند. ( انتخابي فرد، مجله موسيقي براي جوانان، ۱۳۷۹ ) .
حال به بررسي اين گرايشات درجوانان نسبت به موسيقي هاي مختلف مي پردازيم و با توجه به آنچه كه گفته شد علل موجدة آن را بررسي مي كنيم :

بيان اهداف :
۱-) معرفي سبكهاي مختلف و موسيقي و تعيين ميزان گرايش جوانان ايراني به هر سبك .
۲-) بيان دلايل گرايش جوانان ايراني به انواع سبكهاي موسيقي.
بيان فرضيات :
۱-) جوانان ايراني به موسيقيهاي جاز و ريتميك بيشتر از موسيقيهاي سنتي ايراني علاقه مندند.
۲-) ميان علاقه مندي جوانان ايراني به موسقيهاي غربي و ضعف علمي موسقيهاي ايراني رابطه وجود دارد.
۳-) سطح آگاهي جوانان ايراني از موسيقي مي تواند در جلوگيري از ورود موسيقيهاي غربي بي محتوا جلوگيري كند.
مطالعه پيشينه :
دربارة گرايشات جوانان ايراني به موسيقي هاي مختلف خصوصاً موسيقي غربي پژوهشهايي انجام شده است كه در اين پژوهشها به بررسي علل اين گرايشات، دلايل پسرفت موسيقي ايراني، نوگرائي در موسيقي ايران و امكانات لازم براي يادگيري موسيقي كه در دسترس كودكان و جوانان وجود دارد. پرداخته شده است.
در مقالة « محدود و بي تنوع، نوشتة كامليا انتخابي فرد در مجلة موسيقي براي جوانان » آمده است: ژيلبر روژه موسيقي شناس در كتابي درباره موسيقي و خلسه مي پرسد كه آيا موسيقي داراي چنان قدرت مرموزي است كه انسان را به حالت جنوني كه يونانيان باستان آن را « مانيا » مي گفتند دچار كند؟
در اين مقاله انتخابي فرد مي گويد : پاپ وراك پرطرفدارترين نوع تقاضاهاي موسيقي هستند. آيا تب موسيقي پر هيجان و جوان و زنده اشكال عمده اي براي ساختار جامعه ايجاد مي كند؟
در اين مقاله انتخابي فرد به مصاحبه با جوانان پرداخته و نظر آنها را راجع به موسيقي مورد علاقه شان جويا شده است :
عرفان زرگري ۱۷ ساله مي گويد : من موسيقي با صداي بلند و رتيم تند دوست دارم و صداي موسيقي بايد خيلي بلند باشد تا پايين و بالا بپرم.
فريده رضائي ۲۵ ساله مي گويد : جوانان چيز زيادي نمي خواهند و مي گويند همين نوارهاي شاد و پر انرژي كه به صورت مجاز به فروش مي رسد بايد امكان آن را پيدا كند كه به شكل كنسرت عرضه شود و جوانان بتوانند اوقات فراقت خود را در آنجا بگذرانند و تخليه كنندة انرژي شان باشد. 
عليرضا شهرستاني ۳۰ ساله مي گويد : حتي در كشورهاي عربي خوانندگان محبوب جوانان مي آيند و برنامه هاي وسيع و گسترده مي گذارند. جوانان به تحرك، به موزيك و به نشاط احتياج دارند.
در اين مقاله مصاحبه هاي بسياري نقل شده است كه همه بيانگر اين موضوعند كه جوانان نياز به موسيقي شاد دارند و موسيقي سنتي ايراني نمي تواند هيجانات جوانان ايراني را ارضاء كند.
در اين مقاله آمده است كه ژيلبر روژه نقل مي كند كه تأثير موسيقي بر اسكندر چنان بود كه مي شد وي را با آن از بحبوحة جنگ روانة مجلس جشني ملايم نمود.
البته در اين تحقيق ( انتخابي فرد ) جاي انتقاد نيز وجود دارد زيرا او با جواناني در سنين مختلف به مصاحبه پرداخته است و طبق آن نتيجه گيري كرده است حال آن كه سن خود عامل مؤثري بر گرايش به موسيقي است چنانكه نوجوانان بيش از جوانان كاملتر، به موسيقيهاي ريتميك و جاز علاقه مندند.
در مقالة ديگري با عنوان نوگرايي در موسيقي ايراني نوشته آقاي حسين عليزاده به بخشهائي از كتاب نگرشي نو بر تئوري موسيقي ايران نوشتة داريوش طلائي اشاره شده است كه مي گويد : (( هدف ما ارائه راهي است نو براي درك موسيقي ايراني با استفاده از انواع موسيقي هاي زنده اي كه در ايران داريم. ))
در اين مقاله ( عليزاده ) به بررسي نوگرائي در موسيقي ايراني پرداخته شده است و تفاوت ميان نوگرائي و نوشوندگي بيان شده است كه عبارتست از : نوگرائي ( مدرنيسم يا فعاليتي آگاهانه براي ايجاد تحول و تحرك رو به جلو توسط فرد يا گروهي ) و نوشوندگي ( مدرنيته كه عبارتست از آنچه كه در موسيقي ايران اتفاق افتاده و آن را از آنچه كه در گذشته بوده متمايز مي كند )
اين مقاله بسيار گسترده و طولاني است و در عين حال مفاهيم بسيار مهمي را بيان مي كند كه همه مستند و مستدل هستند.
در فصلنامه موسيقي ايران در مقاله ماهور در مقاله اي با عنوان چند صدائي در موسيقي ايران نوشته حسين دهلوي آمده است كه : 
« تحول پايه و اساس هر هنري است. ملل غرب نيز سالهاي سال اين راه را پيموده اند و حتي امروزه موسيقي هايدن و موزات نيز برايشان جالب نيست و به همين دليل به دنياي موسقي مدرن روي آورده اند.»
در همين فصلنامه در مقاله اي از تران وان با عنوان موسيقي شرقي ـ موسيقي غربي آمده است : « نتيجه اين نگاه اجمالي به سير تاريخي موسيقي ايراني به ويژه در گذشته نشان مي دهد كه بزرگترين عاملي كه نقش بازدارندة رشد و تكامل هنري و فرهنگي در ايران را داشته است، گسستگي و انقطاع فرهنگي و تاريخي است و فقدان يك سنت دموكراتيك بسياري از دستاوردها و تجربه هاي زندگي فرهنگي اجتماعي و سياسي ما را بر باد داده است.»
اين مقالات بيشتر به بررسي علل گرايش به موسيقيهاي مدرن و جديد پرداخته است كه اين مي تواند آغازي براي راهي كه من در پيش گرفته ام باشد.
در مقالة علل پسرفت موسيقي ايراني نوشتة علوي آمده است : « چرا موسيقي ايراني ترقي نكرده است؟ يكي از دلايل اين امر، بي علاقگي مردم در امر فراگرفتن موسيقي است. در گذشته هر كس كه شور و شوق هنر را در خود مي يافت لااقل ده پانزده سال از عمر خود را صرف آموختن آن هنر مي كرد. ولي امروز آنهائي كه به هنر موسيقي علاقه نشان مي دهند، مي خواهند آن را طي چند ماه ياد بگيرند. »
در اين مقاله در جاي ديگري آمده است كه : « چون در مذهب اسلام موسيقي با اشكالاتي همراه است لذا موسيقي از راه تعزيه وارد شده است، مثل اينكه به اعتبار حرمت غناء ، موسيقي حرام است ولي تلاوت قرآن به آواز خوش عيبي ندارد و اگر خب دقت شود موسيقي ايراني، تمام قطعاتش در تعزيه هاي سابق محفوظ بوده و شايد هزار بار يا بيشتر جلسة تعزيه داشته ايم »
در مقالة محمد محمدي با عنوان براي كودكانمان موسيقي ايراني نداريم، مي خوانيم كه : « اهميت موسيقي و هنر در كمك به بروز ابتكارات نهفته است اما كاربرد نادرست آنها، تنها سبب دنباله روي و عدم تحرك در سبكها مي شود در حالي كه مي توان با استفاده صحيح از آنها، نظير آنچه در ساير درسها و فعاليتها مطرح است، ويژگيهاي شخصيتي و خلاقيتي كودكان را رشد داد. »
مطالعة اين مقالات و تحقيقات راه را براي من باز كرد تا تحقيق جامعتر و كاملتري را در پيش رو داشته باشم.
 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد.   با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود. 
همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد.
معيار تعيين پتانسيل روانگرايي:

بعد از زمين لرزه سال ۱۹۶۴ در نيگاتاي ژاپن و خرابيهاي ايجاد شده، خيل بسياري از مهندسيان ژئوتكنک تلاش وسيعي جهت تعيين يك معيار
صحيح براي ارزيابي پتانسيل روانگرايي انجام دادند كه در نتيجه اين تلاش فاكتور اصلي را ارائه كردند:
نوع خاک                                               
آزمايش نفوذ استاندارد                                
حداكثر شتاب زمين      
خاكهاي ماسه شل اشباع اگر تحت بارهاي ديناميكي مثل زلزله قرار گيرند ممكن است معضلاتي بوجود آورند  كه نمونه بسيار مهم آن روانگرايي است. در حين اعمال نيروي زلزله
در يك لحظه فشار آب حفره اي از تنش مؤثر قائم بيشتر شده و خاك ماسه اي همانند يك سيال روان ميشود 
بدلیل اینکه روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها ،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد.  اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در ۱۹۵۷ و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله ۱۹۷۶ گواتمالا می شود. صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد. 
روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پديده روانگرايي ممكن است سازه ها روي زمين در خاك فرو روند يا كج شوند سازه هاي سبك مدفون در خاك مثل خطوط لوله بالا بيايندخاك گسترش جانبي پیدا کند وبه سازه های  ساحلي آسيب برساند، چاههاي آب پر شوند و…   
 نمونه هايي از اين خرابي در زلزله هاي:                       

)                               Niigata,Japanنیگاتا (۱۹۶۴
(Alaska,USA,1964) آلاسکا 
 (Loma Prieta,USA,1989) لوماپرییتا (Kobe,Japan,1995). کوبه ژاپن 

وقوع پديده روانگرايي در بسياري از زلزله ها باعث خسارات فراواني گرديده است. اما شديدترين اين خسارات در سال ۱۹۶۴ در نيگاتاي ژاپن اتفاق  افتاد. درحين زلزله و اندكي پس از آن آب شروع به خروج از ترك ها و محل هاي جوشش ماسه نمودو موجب روانگرايي نشت هاي ماسه اي شد
                             
 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصطلاحي در مباحث هنري ،داراي دو مفهوم تاريخي و نقد هنري است و به دو صورت اسم و صفت به کار برده مي شود. 
هر چند سبک باروک واحد يا مجموعه اصولي به نام اصول سبک باروک وجود ندارد .منشاء اين واژه برکسي روشن نيست.
 احتمال دارد که از واژه پرتغالي barroco به معني مرواريد  نامتنظم مشتق شده باشد . بدون ترديد اين اصطلاح در آغاز مخصوصاً درباره معماري رنسانس با يک معني حقارت آور به کار برده مي شد و از نظر منتقدان سده نوزدهم به معماري کلاسيک منحط- بي ساختار ،داراي تزئينات زيادي ،نمايشي، وعجيب و غريب- اطلاق مي شد
ولي استفاده از اصطلاح ((باروک)) به عنوان يک واژه حقارت آور از رواج افتاده و از مدتها پيش به صفتي مشترک  براي هنر دوره اي  تبديل شده است که تقريباً از ۱۶۰۰ تا۱۷۵۰ را در بر 
مي گيرد . محققان تدريجاً دريافتند که سبکهاي باروک تفاوتهاي بنيادين با سبکهاي رنسانس دارند مثلاً سبک باروکپوياست  ولي سبک رنسانس نسبتاً ايستاست . کاربه جايي رسيد که برخي از هنرشناسان ادعا کردند که دو سبک مزبور از پايه با سکديگر  متفاوتند .هنوز تفاوت کلي درباره رابطه  تاريخي و صوري اين دو دوره و دو سبک حاصل نشده است . واقعيت  تاريخي را بايد در مسير تحول سبکها جستجو کنيم و اصطلاح باروک نيز هر گاه به خواهيم گرايشها و برآيندهاي تحول سبکها را از يکديگر مجزا کنيم در کار طبقه بندي مفيد واقع 
مي شود بدين ترتسب از اين پس اضطلاح باروک را در بيان خصوصيات مشترک سبکهاي رايج در سده هاي هفدهم و هجدهم به کار خواهيم برد.
عصر باروک همچون هنري  که از دل آن پديد آمد عصري گونه گون –پردامنه و پويا  ، درخشان و رنگارنگ ، نمايشي و پرشور ، احساسي و خلسه آور ، پرشکوه و مسرف، نوجو و هنر دوست – بود . 
عصر باروک عصر انبساط در پي عصر اکتشافات بود، و انبساط اين عصر نيز به کشفيات باز هم بيشتر  انجاميد. نيروهاي بالنده ملي ، کره خاکي را تسخير کردند. چنگ بين شهرهاي دوره رنسانس جايش را به  جنگ بين امپراتوران قاره هاي مختلف داد، و سرتوشت اروپا با سرنوشت نيردهايي که در دشتهاي بي پايان آمريکاي شکالي و سراسر هند جريان داشتند جوش خورد . گسترش ظلبي يا انبساط باروک، در مفاهيم لم و نحوم و فيزيک نوين گاليله، کپلرونيوتن از مرزهاي کرده خاکي مير درگذشت. معلوم شد که حرکت شتابان اجرام آسکاني و سيبي که از درختي به زمين مي افتند ، تابع قوانين مکانيک ثابتي هستند . ميدان ديد آدمي گسترش يافت و فصاهاي ماکروسکوپي اجرام آسماني و فصاهاي ميکروسکوپي سلول را در بر گرفت. در عصر باروک علاقه عجيبي به فضاي بيکران ديده مي شود. دکارت، انبساط را بگانه صفت فيزيکي وجود مي نامد. آنچه وجود دارد ذهن است و انبساط و دهن وجود يا واقعيت انبساط را اثبات مي کند در عبارت معروف دکارت :کوگيتو ارگو سوم (مي انديشم پس هستم ) پاسکال اعتراف مي کند که ((سکوت اين فضاهاي بيکران مرا به هراس مي اندازد)) نور نيز به همين اندازه ذهن انسان عصر باروک را به خود جلب مي کند . نور که هزاران سال به عنوان خورشيد خداي گونه يا حقيقت روح القدس پنداشته و پرستيده مي شد اين زمان پديده اي فيزيکي مي شود که  به صورت امواج در ((فضاهاي نامتناهي )) پاسکال انتشار مي يابد و با استفاده از يک منشور  مي توان آن را شکست و رنگهايش را ديد. با آنکه از شدتت و قدرت معني مذهبي نور کاسته شد، نور همچنان استعاره اي براي حقيقت به شمار  مي رفت. عصر علم جديد را عصر ((روشنگري)) ناميدند، بدين  معني  که شيوه کهن ، تاريک ، وافشانه اي تفسير جهان برافتاده و عصر تازه اي در پرتو علم آغاز شده بود .  الگزاندر پوپ  شاعر  انگليسي (۱۶۸۸-۱۷۴۴) ضمن بيان اشتياق مردمان زمانه اش به کشفيات نيوتن ، اين کشفيات را همچون گونه اي مکاشفات ثاني دانسته است :
طبيعت ، و قوانين طبيعت ،در سياهي شب نهفته اند خداوند فرمود:  ((اينک نيوتن آمد)) و همه جا متور شد .
باز شدن درهاي دو عالم کرات آسماني وذرات ريز به روي ـآدمي وي را از کنکاش در عرصه ديرينه خودشناسي اش باز نداشت چون ادمي با طبيعت يکي است شناخت خودش بايد جزئي از شناخت خودش بايد جزئي از شناخت طبيعت يکي است ، شناخت خودش بايد جزئي از شناخت طبيعت باشد . باروک عصر تئاتر است ، عصري است که شکسپير ((آينه اي در برابر طبيعت )) مي گيرد تا طيف اعمال و عواطف آدمي را با همه درجات روشني ،تاريکي ، وشدت و ضعفش بنماياند. در اين عصر بزرگ هنرهاي صحنه اي ،تراتژدي و کمدي  از نو زاده ميشوند. در همان حال بر دامنه منابع و توانائيهاي موسيقي افزوده مي شود ، و به پيدايش اوپرا و پالايش سازهاي ارکستر امروزي ياري مي کند. تمام هنرها بريافته هاي حواس ولذتهاي ناشي از تجربه حسي مهر تاييد مي زنند . البته در پاره اي موارد ، ترس نکبت بار از لذت و لذتجوئي، همچنان از دوران هيرونيموس بوس به بعد، بر اذهان انسانها حکومت مي کند، در تمام کشورها ،شعر و ادبيات،زباني غني و رسا پيدا مي کنند و مي توانند به بيان موضوعاتي متضمن توصيف ،نمايش برخورد، وتلطيف عواطف آدمي بپردازند.در کشورهاي کاتوليک از تمام امکانات هنر براي تحريک عواطف مذهبي ،گاهي تا حد ايجاد حالت خلسه ، استفاده مي شود . ظاهر تجملي و عظمت و شکوه بي پايان ،بر تمام جنبه هاي زندگي پرريخت و پاش دربارها حاکم است و هزينه هاي  سنگين بر صاحبان خود تحميل مي کند ، لباسها از نوع پرزيورترين و بي فايده ترين لباسهائي هستند که بشر تا آن زمان طراحي کرده و دوخته بود. يعني در ظواهر نيز تحمل نمايشي و احساساتي ،کردار غالب است. ليکن آنچه انسانها مي پوشند بايد به حد کمال برسد، با اين تفاوت که تن آسائي نيز از دستش گرفته نشود. نه فقط درباريان که در يک طرف جامعه باروک بودند و راهزنان و دريازنان در طرف ديگرش بلکه  انسانهاي هنر آفرين و صاحبان علم نيز اجرا کنندگان چيره دستي هستند. اينان هنر دوستاني اند که به اسلوب خويش مي بالند و مي توانند انبوه حيرت اوري از آثار هنري بيافرينند.
                 


سده هفدهم
ايتاليا
عصر باروک را با عصر واکنش کاتوليکي در برابر پيشرفت آئين پروتستان يکي دانسته اند. هنر باروک با انکه از لحاظ زماني و مکاني از ايتالياي سده هفدهم به مراتب فراتر
 مي رود. و با انکه به هيچوجه بازتاب صرف تحولات مذهبي نيست، ترديد نمي توان داشت که شهر رم در دوره حکومت پاپها زادگاهش بوده است . در فاصله دوره پاپي پاولوس از خاندان فارنزه از ۱۵۳۴ تا ۱۵۴۹ ودوره پاپي سيکستوس فليچه پرتي در سالهاي ۱۵۸۰ -۱۵۸۹ پاپها به پيکار نظامي ، سياسي ، وديني موفقيت آميزي عليه نهضت پروتستان دست زدند و بسياري از دستاوردهاي آن را در اروپاي مرکزي و جنوبي نابود گردند. برنامه هاي ساختماني  آغاز شده در دوره پاپي پاولوس توسط پاپ سيکستوس که خزانه پاپي را پر کرده بود و تصميم داشت رم را از نو و با شکوهي بي مانند بسازد و به صورت همان ((شهر امپراتورانه اي )) در اورد که با مسيح بيعت کرده و از عوارض دين روم تطهير شده بود، از نو به جريان افتاد. پس از سيکسنوس چدين پاپ قدرتمند و جاه طلب –پاولوس، اوربانوس، اينوکمنوس، و آلکيانئر – حاميان برنيني و بروميني و سازندگان اين شهر جديد که نسان باروک خود را در همه جابش به يادگار نهادند، به قدرت رسيدند. 
نيروي جنبش ضد اصلاح ديني ،که به  هنر منتقل شده بود در تمام کشورهاي کاتوليک احساس شده وحتي به کشورهاي پروتستان رسيد و هنرمندان اين کشورها هنرشان را حاوي پاسخي به اين نيرو تشخيص دادند.
 
منظره هوائی کلیسای سان پتیر و , رم .

معماري و پيکرتراشي 
فرقه يسوعيان که جديداً تاسيس شده بود به ساختماني پر شکوه و گيرا براي ((کليساي مادر)) خويش احتياح داشت . چون ميکلانژ در تهيه نقشه ها تاخير کرده بود، اين کليسا که کليساي ايل جزو (کليساي عيسي ) نام گرفت در فاصله سالهاي ۱۵۶۸و۱۵۸۴ توسط جاکوموداوينيولا(۱۵۰۷-۱۵۷۳) طراحي و ساخته شد.(تصویر۶۰۳) وينيولا نقشه طبقه همکف کليسا را تهيه کرد و جاکودلاپورتا(۱۵۳۷-۱۶۰۲) مسئوليت تکميل نماي آن را عهده دار شد . نماي اين کليسا به عنوان مدلي براي نماهاي کليساهاي باروک رمي تا دويست سال بعد اهميت پيدا مي کند، و طرح بنياديش بارها و بارها در کشورهاي کاتوليک، مخصوصاً درآمريکاي لاتين ،تکرار مي شود . البته اين تماماً  تازگي  ندارد ، سابقه اتصال طبقات بالا و پايين به کمک ديوارهاي پشت بند توماري ، به کليساي سانتاماريا نوولا اثر لئومه باتيستا آلبرتي باز مي گردد و نمونه سنتوري کلاسيک آن نيز در آثار آلبرتي و پالائيو ديده شده است ، ستونهاي مزدوج متصل به بدنه ان نيز در طرح ميکلانژ براي کليساي سان پيترو ظاهر 
شده اند. ولي کل نماي مزبور ترکيب ماهرانه اي از موضوعات پيشين است ، دو طبقه اول و دوم به خوبي با يکديگر  وحدت دارند و حرکت افقي ستونهاي متصل  به بدنه و ستونهاي آزاد در بلوک مرکزي به اوج
 مي رسد و بلوکهاي نما بي هيچ تبايني با شبکه صحن و نمازخانه پشت سرشان جور در مي آيند. نماهاي پرشکوه کليساهاي متعدد رم به سبک باروک ، دگرواره هايي از همين طرح بنيادي خواهند شد . نقشه ساختماني کليسا گسترش پرعظمتي از طرح آلبرتي  براي کليساي سان آندرئا در مانتوا است و صحن ان حجم اصلي فضا را اشغال مي کند، به طوري که کل بنا به صورت تالاري بزرگ با نمازخانه هاي  جانبي در مي آيد ووجود گنبد بر بالاي مربع تقاطع نير بر نزديک شدن حاضران به مذبح تاکيد مي کند.استقبال پر دامنه  از نقشه ساختماني کليساي ايل جزو درکشورهاي کاتوليک، حتي تا روزگار ما گوياي ان است  که نقشه مزبور براي برگزاري آيينهاي مسيحيان مناسب است باز شدن  ساختمان کليسا به محوطه يک تالار بزرگ عرصه اي همچون يک ميدان براي حرکت گروههايي فراهم مي اورد که ظاهراً مي خواهند وظايف ديني را با مراسم اجتماعي  در 
مي آميزند. 
بزرگترين طرح باروک در رم ، تکميل کليساي سان پيترو بود. نقشه متراکم در مرکز ، ان چنانچه برامانته وميکلانژ تهيه کرده بودند، با رضايت خاطر روحانيان سده هفدهم روبه رو نشد ، چون مي گفتند تهيه کنندگانش از دين رومي متاثر بوده اند ، وان را مناسب گنجاندن اجتماعات بزرگ آتي نمي دانستند .کارلو مادرنو(۱۵۵۶-۱۶۲۹)  در دوره پاپي پاولوس مامور شد که سه بلوک از يک صحن را به هسته مرکزي سابق کليسا  بيفزايد و نماي تازه اي براي ساختمان کليسا  بسازد. مادرنو پيش از بر عهده گرفتن اين ماموريت نماي کليسا  سانتا سوزانا را طراخي کرده بود ودر آن  ويژگيهاي نماي کليساي ايل جزو را متمرکز و برجسته کرده بود. سايه هاي تند ستونهاي آزاد و متصل به بدنه کليساي سانتا سوزانا ، به طرز برجستهاي در جت  محور مرکزي صعودمي کنند ووجود تورفتگيهاي عقب نشسته با پيکره هاي درونشان بر تاثير پيکره آرايي وي مي افزايد. 
نماي کليساي سان پيترو گسترش غول آساي عناصر معماري طبقه اولي کليساي سناتا سوزانا را در برابر ديدگان ما به نمايش گذارده است .  ولي مادرنو در اينجا موضوع  کارش را 
فوق العاده گسترش داده و تراکم نماي کليسا سانتا سوانا را از ميان برده است . عناصر معماري در پهناي بيشتري گسترش  يافته اند و آهنگ ستونهاي متصل به بدنه و ستونهاي آزاد از طرفين به مرکز ، شتاب کنتري پسدا کرده است . براي آنکه جانب عدالت را در مورد  مادرنو رعايت کرده باشيم بايد گفته شود که طرح وي براي نماي کليساي سان پيترو هيچگاه تماماً به اجرا در نيامده.دو بند يا دو بلوک خارجي نخستين مراحل دو برج مجاور هستند که هيچگاه ساخته نشدند ولي اگر ساخته مي شدند تاکيدهاي عموديشان از لحاظ بصري به خوبي مي توانست موجب فشرده تر نمايانده شدن بخش مرکزي نماي کليسا  شوند. اين نماي ناتمام و باران خورده تقريباً مورد انتقاد هنرمندان و تاريخ دانان سراسر جهان قرار گرفته و متاسفانه به ويژگي مسلط نماي خارجي کليسا  تبديل شده است . طولاني تر کردن صحن باعث شد که نماي کليسا  جلوتر قرار گرفته و متاسفانه به ويژگي مسلط نماي خارجي کليسا تبديل شده است. طولاني ترکردن صحن باعث شد که نماي کليسا جلوتر قرار گيرد و بر فاصله اش از گنبد افزوده شود، و منظره اي که ميکلانژ مي خواست بيافريند يعني ساختماني جمع و جور و زير سيطره گنبد پديد آورد، با مانع روبه رو شده است. گنبد، چنانچه از نزديک نگريسته شود، به نظر نمي رسد که بر فراز نماي رفيع کليسا  قرار گرفته است ، و اگر از دور مگريسته شود، به نظر مي رسد فاقد ساقه با کمربند  است ، بيننده براي ديدن گنبد و ياقه گنبد بايد به قدري عقب برودکه از ميدان مقابل کليسا  خارج شود و منظره مورد نظر ميکلانژ را ببيند. امروزه براي آنکه کسي بتواند اين کليسا  را همانسان که نيت معمارش بوده است ببيند، فقط بايد به قسمت پشت آن برود.
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گرچه ظهور اسلام آغاز مرحله ای تازه و بی نهایت مهم را در تاریخ جهان به ثبت رسانده است ، ایالات فتح شده بیزانسی و شاهنشاهی فرسوده ساسانی ، میراث فرهنگی عظیم بر جای گذاشت که تاثیر آن تا چندین سده بعد در جهان اسلام دوام یافت.در واقع تا جایی که به هنر مربوط می شد ، این هر دو میراث ، میزانی بنیادی بود ، و اهمیت آن در ابتدا فقط با اعمال نفوذ تفکر سامی و بعدها تا اندازه ای با نقشی که سبک وشیوه غیر تصویری شرق ایفا می کرد ، برابری داشت ، رواج این گرایشهای گوناگون و متفاوت ، با پذیرفتن خط عربی  ، که یکی از انواع بیش از هر چیز دیگر عامل سبکی ممتاز در هنر جهان اسلام شد ، با هیچ یک از عوامل ویژه نژادی یا سیاسی درون خود برخورد نکرد ، مگر با   وابستگی های عقیدتی.
خلفای راشدین در مدینه مستقر بودند ، ولی خیلی زود معلوم شد که این شهر ، گر چه به عنوان مرکز ایمان مذهبی جایی مطلوب بود ، ولی برای چایتخت اداری دولتی که ظرف دودهه به امپراطوری عظیمی تبدیل شده بود چندان مناسب نیست. و آنگاه که گروهی از مردم به اقامت در یک محل عادت کرده ، زندگی فرهنگی  با شرایط شهری و شهرنشینی به وجود آورده بودند ، دیگر امکان نداشت که زندگانی کهنه اعرابی که بر اساس تنوع طلبی و تا حدود زیادی بر پایه سود جویی ناشی از غارتها و چپاولهای همسایگان ثروتمند و شادکام خود بنیان شده بود ادامه یابد.در نتیجه پایتختی نوین و روشی تازه برای گذراندن حیات امری ضروری شد.
این پایتخت جدید مدتی بیش از یکصد سال  در دمشق ، که امروز سوریه نامیده می شود ، قرار داشت و در همین منطقه نخستین شکوفایی هنری که می توان آن اسلامی ، یعنی حامی خویش «اموی» گرفت.
ما از هنر فلز کاری ، نساجی ، یا تذهیب کاری عهد اموی – یعنی همین هنری که بعدها به گونه خاص اسلامی شد.  عملاً هیچ اطلاعی نداریم ، اما با توجه به ظروف سفالین ، سوای ظروف بدون لعاب که صرفاً جنبه استفاده عمومی داشته ، می توانیم فقط       کوزه های نسبتاً بزرگ با پوششی لعابی قلیایی آبی یا سبز را که ابتدا بوسیله پارتی ها بوجود آمده بود.
نمونه ای از آنها که اینک در موزه دمشق است کوزه ای است که خطوط کوفی بر آن نقش بسته و بر اساس مدارک باستان شناسی ، آن را متعلق به سده هشتم میلادی  می دانند.
معمترین این بناها قبه الصخره ، مسجد الاقصی د راورشلیم ، مسجد اعظم دمشق ، چند شهرک و دژ
مسجد قبه الصخره در ۶۵ ه. به وسیله خلیفه عبدالملک پایه گذاری و تکمیل شد. مسجد الاقصی نیز به دست عبدالملک ساخته شد ، ولی بعدها چندین بار مورد تجدید ساختمان قرار گرفت و امروز از بنای اصلی و نخستین آن اندکی بیش باقی نمانده است. ساختمان مسجد اعظم بوسیله خلیفه ولید آغاز و به پایان رسید. کلیه این بناها و ساختمانهایی تاریخی ، زیبا و قابل توجه است ؛ مساجد به خاطر معماری و تزئینشان ، که غالباً موزائیک کاری است ، شهرها به خاطر طرح و نقشه ، کاخها به دلیل گچبریها و  نقاشی ها و نقاشی ها ، و پرتویی که ماهیت و وضع زندگی معاصرشان می افکنند. 
نقشه قبه الصخره هشت ضلعی ، یا بیشتر شامل یک هشت گونه ، یا بیشتر شامل یک هشت گوشه بسته بیرونی است که دو هشت گوشه باز استوار بر ستونها را در بر می گیرد.بر فراز اینها قبه ای روی ساقه ای بلند ودایره شکل بنا شده است. این نقشه نمایشگر کاری زیباست که قبلاً در دنیای بیزانس عهد یوستینیانوس ، در کلیساهایی مانند سن سرگیوس و با کوس قسطنطنیه و سن ویتاله در راونا راه تکامل را پیموده بوده است.
مسجد الاقصی در اورشلیم ، ظاهراً در اساس  ، شکل تالار عظیم ستون داری داشته است. با آنکه ستونها و سر ستونهای بیزانسی است تصور کلی نوینی از معماری اسلامی را نشان می دهد.
مسجد اعظم دمشق با وجود بازسازی وبازگرداندن آن به شکل نخستین و ترکیب اصلی کمتر دست خوش تغییر شده است.بنابراین ، با آنکه جهت ساختمان را تغییر داده اند ، بسیار شبیه کلیساهای معمولی مسیحی در آمده و به جای آنکه محراب در انتهای شبستان جای گیرد در مرکز یکی از اضلاع طولی طولی قرار گرفته و دست آخر صحن وسیع حیاط جلو ، که از ایوان کهنه گرفته شده، رو به روی محراب قرار دارد ، و یکی از اضلاع آن سر در طویل خود مسجد را تشکیل می دهد .باز هم سرستونها و پوششهای مرمرین از نوع بیزانسی است و تصور می رود که موزائیکها  بیشتر مدیون قسطنطنیه باشد.
معماریهای غیر مذهبی بیشتر بر جای مانده ، و اخیراً یک شهر کامل ، که ظاهراً تاریخ آن به عصر اموی ها می رسد ، در انجار واقع در مرزهای بین سوریه ولبنان ، بین جاده دمشق به بیروت ، کشف شده است.بی تردید از این شهر به عنوان یکی از منازل بین راه سراسر این جاده مهم بازرگانی استفاده می شده است.
نقشه شهر مانند نقشه یک اردوگاه رومی مربع مستطیل است ، و درمرکز هر یک از چهار ضلع آن مدخلی یا دروازه ای دیده می شود. دروازه ها به وسیله خیابانهایی به یک گذرگاه چهار شاخه در وسط به یکدیگر می پیوندد.
شکل بیرونی این دژها و کاخها ، از بسیاری جهات به یکدیگر شبیه است زیرا دیواره های کاخ نیز با برجهای نیم دایره پشتیبان  تقویت می شده ، البته محوطه درون حصارها کوچکتر بوده است.
به احتمال قوی ، مهمترین این کاخ ها ، کاخ مشروطه بوده ، زیرا سطوح       دیواره های بیرونی آن با روشی کامل و استادانه تراشیده شده ، در حالی که دیواره های بیرونی دیگر کاخها ساده بوده است.
زمان کشف این کاخ ، تاریخ بنای آن را سده های سوم و چهارم میلادی دانسته اند.
 طرح کلی کاخ مشاطه را از کاخی دیگر به نام قصر الطوبی اقتباص کردند که کرسول آن را از جمله بناهای همان دوران ساخت قصر مشاطه می داند.
اگرکاخ مشاطه را به خاطر سنگ نگاره هایش کاخی برجسته می دانند قصر    «خربه المفجه» نیز به خاطر کفپوشهای موزائیک و تزئینات گچ بری فراوان ، که زمانی بخشهای درونی کاخ را آراسته بوده ، به همان مقیاس اهمیت دارد.
بیشتر موزائیک های رسمی ومحافظه کارانه است.
مهمترین نقاشیهای غیر مذهبی بر جای مانده از اموی ها ی سوریه آنهایی است که در کاخ عمرا قرار دارد. چند اتاق این کاخ کوچک مزین به نقاشی بود ، که خصوصیات تزیین هر اتاق به گونه ای قابل ملاحظه با اتاقهای دیگر تفاوت داشت. طرح عمده درون لچکهای نقش الماسی با تصاوی حیوانات یا مشابه آنها آرایش شده بود. بر دیوارهای اتاقی دیگر تصویر شکارچیان وتصاویر تمثیلی دیده می شد ، در حالی که باز هم در اتاقی دیگر اندامهای برهنه زن و مرد را در حال شستشو تصویر کرده بودند.نقوش این اتاق از نقوش اصلی هلنی گرفته شده ، وی تصور می رود که اندام زنان فربه ایده آل زن زیبا در میان اعراب باشد.
زمانی که قصر عمرا برای نخستین بار کشف شد ، حالت محافظه کارانه بیشتر نقاشیها  ، چنین گمانی را ایجاد می کرد که آثار متعلق به زمانهای بسیار دور اولیه بوده است ، ولی بعدها تاریخ آن به سده هشتم میلادی نسبت داده شد.
کاخ عمرا و نقاشی های آن می بایست یکی از آخرین آثار ساختمانی پیش از پایان دوره خلافت اموی ها وانتقال پایتخت به عراق باشد که زیر چتر حمایت این سلسله بنا شده است.
دوران عباسی
کاخ شکاری با عظمت اخیضر ، نزدیک کربلا حدود ۱۲۰ میل به سوی جنوب وجنوب غربی بغداد است .نقشه این کاخ مربع مستطیل ، با دیوار بلند بیرونی و پشتیبانی برج وباروهای دو پهلو باستیون به شکل نیم دایره ، و مدخلی در میان هر یک از اضلاع ، بدین ترتیب همان نقشه ای که اموی ها برای بنای شهر انجار پیاده کردند.
این بنا که در غربت صحرا دور از هرگونه زندگی وحیات بر پای ایستاده ، به     گونه ای شگفت انگیز بر بیننده تاثیر می گذارد.
ناحیه وسیع مسکونی به چندین حیاط تقسیم بندی ، و هر یک با اتاقهایی باریک که کرسول آنها را «بیت» می نامد محصور شده بود. اتاقهای کاخ اخیضر با طاقهای ضربی پوشیده شده و در انتهای غربی آن تالاری با مدخلی طاقدار و سخت تاثیر گذارنده. طاقها و طاقنماها همه بیضی شکل بود.
از تزئینات داخلی اخیضر هیچاطلاعی نداریم ، زیرا آثاری از گچبری و نقاشی بر جای نمانده است . همچنین چند قطعه نقاشی دیواری در سامره کشف شده است.این تزئینات بخشی از حرم نخستین کاخی را که به دست خلیفه معتصم بنا شده و به جوسق خاقانی شهرت داشته ، زینت داده بود. موثرترین آنهاگچبری نگاره ای عظیم با تصویر پرندگان و حیوانات بود.
همچنین تصاویر بزرگ حوریهای دریایی و دختران رقصنده ، که برخی از آنها در میان قوسهایی مشابه آنچه بر ظروف سیمین عهد ساسانی دیده می شود ، نقش بسته است ، با وجودی که مجموعه بسیاری از نقش مایه های ، تصاویر قطعاً باید از هنر هلنی اقتباص شده باشد ، همه تقریبا به روئش ساسانی از روبرو تصویر شده است. سبک نسبتاً سنگین نقاشی ها و تسلط رنگهای قرمز وآبی روشن هم در اصل ساسانی بوده است.
مسجد اعظم که به فرمان خلیفه متوکل با آجر پخته ساخته شد ، به مراتب تماشایی تر است. نقشه آن همان نقشه متدوال زمانهای اولیه بوده ، یعنی حیاطی وسیع با اندرونی (حرفخانه) واقع در انتهای یکطرف حیاط ومنطقه مسقف کوچکتری در انتهای دیگر. شاید دیوارهای بیرونی مزین به موزائیک بوده ، زیرا در هنگام حفاری تکه های موزائیک بدست آمده ، ولی چیزی قابل توجه در آنجا باقی نمانده بود. مسجد بر مبنای همان نقشه مسجد سامره با مناره ای شبیه به آن و شیب مار پیچی بنا شد ، که اندکی کوچکتر از آن دو دیگر بود.مدت زمان کوتاهی از این بنا استفاده شد ، و امروز ، هر دوبه صورت ویرانه های بسیار تاثیر گذارنده موجود است.
 میتوان ظروف سفالین .دیگر اقلام کوچکی را که در ویرانه های آن پیدا شده دقیقاً تاریخ گذاری کرد.
یکی از گسترده ترین سبکهای سفال گری دورانهای نخستین ، آرایش نقش برجسته بر روی سفال بود.دوگونه متفاوت از این سفال ها موجود است:
 اولین مشهور به ظروف «باربوتان» است، که معمولاً ظروفی بدون لعاب و آرزایش به شکل خمیری نازک روی آن به کار برده شده است. 
گونه دوم آرایش قالبی است ، که با دقت و ظرافت بیشتر از گونه نخستین عمل آورده می شده است.طرح نقوش هندسی و گل و گیاه سنتی معمول بوده ، و درمیان چند نمونه نیز خط نوشته مشاهده شده است.
گاهی هم ظرفهایی را که با روش قالب گیری آرایش داده اند لعاب سربی سبز رنگ یا زرد و حتی جلا می دادند. نمونه هایی از این گونه ظروف را در بسیاری از حوزه های حفاری شده کشف کرده اند ، و مصر و بین النهرین  مرکز تولید این اشیا بوده است ، نقوش روی این ظرفها از چین الهام گرفته ، زیرا بسیاری از آنها دارای خصوصیات ظروف شرق دور است ، ولی نقشهای ظرفهای دیگر محافظه کارانه و به سبک بومی آراسته بود.اغلب این طرحهای دقیق ظریف بسیار دوست داشتنی وقشنگ مینمود ، و در این طبقه بندی سبکی واقعا پر اهمیت را در زمینه سفال گری اوایل اسلام می رساند.
گونه دیگر سفال دارای بدنه قرمز به جای بدنه سفید نخودی رنگ است ، که بخشی از تزئینات آن با لعابهای رنگ دار و بخشی دیگر با روشی به نام زیگرافیتو کار شده است.
ابتدایی ترین کار جلا دهی چند رنگی با تسلط رنگ عقیق گون غنی ، همراه با سایه های زرد وقهوه ای بوده است. نقش مایه تزئینات نمونه های نخستین عمدتاً سبک ساسانیان، بویژه نقش مایه برگ نخل و دوباله های ساسانی بدون تصویر حیوان یا پرنده نقشی عامه پسند بوده است.
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   دوران جوانی ، دوران  بسیار حساسی است زیرا از یک طرف در این دوره تمام غرایز و تمایلات در جوان شعله ور است و زبانه می کشد و از طرف دیگر یک دنیا احساسات و عواطف در جوان بروز می کند و شکوفا می شود ( احساساتی که کاملا ً ضربه پذیر و حساس است .) 
   جوانی که در این دوره حساس با آن خصوصیات ویژه به سر می برد . یعنی سرا پا احساسات است ، تمام تمایلات و غرایزش بالفعل شده است ، تخیل ها ، آمال وآرزو ها وسوسه ها و شبهه ها وجودش را فراگرفته ومهمتر اینکه غرور جوانی هم بر او حکمفرما گردیده ، نیازمند یک نیروی کنترل کننده قوی است تا او را از سقوط انحراف حتمی بازداشته به راه سعادت هدایت کند پس برای جلوگیری از خطر انحراف و سقوط جوانان عزیز – چه دختر چه پسر – باید یک نیروی کنترل کننده وجود داشته باشد .
   البته این نیروی کنترل کننده ، یک چیز نیست بلکه مجموعه ای از عوامل گوناگون است که باید باهم به کار افتد و هماهنگ حرکت کند و جوان ، مخصوصا و سایر اقشار جامعه عموما با استفاده از آنها بتوانند راه خود را بیابند و از خطر ها محفوظ بماند اجزای این مجموعه عبارتند از :
  عقل
  وجدان اخلاقی 
  آداب و رسوم اجتماعی 
  احترام  به قانون 
  انعطاف پذیری 
  نماز
  ایمان عقلی و ایمان قلبی 
  تربیت خانوادگی 
  تربیت فرهنگی 
  تربیت اجتماعی 

عقل: 

   اولین و بدیهی ترین عامل در مجموعه نیروی کنترل کننده جوان ، عقل است . امیرالمومنین در این باره می فرماید :« عقل ، پاک کننده از بدی ها و امر کننده به خوبی هاست .»
   اما ببینیم که عقل چیست ؟
آنچه که می توان که به زبان ساده گفت این است که : عقل درختی است که میوه و ثمره اش ،تفکر ، تذکر،تنبه است و قوه ای که خوبیها را از بدیها تمیز می دهد .
قرآن کریم نیز در تعریف عقل می فرماید :« فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم ا… و اولئک هم اولوالباب » 
« پس (ای رسول)  توهم آن بندگان را به لطف و رحمتمن بشارت ده ، بندگانی که چون سخن حق بشنود ، نیکوتر آن را عمل کنند ، آنان کسانی هستند که خدا آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت ، خردمندان عاملند .
وجدان اخلاقی :
   دومین عاملی که در نیروی کنترل کننده ی جوان نقش بسزایی دارد ، وجدان اخلاقی 
است که به تناسب تمایلات و غرایز جوان ، زنده و بسیار حساس و هوشیار است .
   قرآن کریم به وجدان اخلاقی بسیار اهمیت داده است به نحوی که از یک طرف به آن قسم خورده و از طرف دیگر ، آن را در کنار روز قیامت گذاشته است . خداوند در سوره “قیامت” می فرماید:«لا اقسم بیوم القیامـة و لا اقسم بالنفس اللوامة »
   اما اینکه چرا خداوند متعال ، وجدان اخلاقی و نفس لوامه را در کنار روز قیامت قرار داده ؟
باید گفت به خاطر یک سری شباهت ، ویژگی و خصوصیاتی است که در هر دو مورد موجود است . قرآن کریم در اوصاف روز قیامت می فرماید که در آن روز ظلم و زور خبری نیست پارتی بازی و رشوه خواری هم آنجا یافت نمی شود و هر کس به سزای اعمالش می رسد اگر درست دقت کنیم خواهیم دید که اوصاف نفس لوامه یا وجدان اخلاقی نیز چنین است نه ظلم می پذیرد و نه پارتی را قبول می کند ونه رشوه می گیرد .
   بنابراین جوانان باید در گفتار و کردار و به طور کلی در همه شیوه زندگی خویش وجود این نعمت بزرگ را قدر بدانند و از این وسیله هشدار دهنده به نحو احسن استفاده کنند .
   
آداب ورسوم اجتماعی :     
   یکی دیگر ازعواملی که در کنترل جوانان ، می توان از آن مدد جست ، مراعات آداب و رسوم که در یک جامعه سالم وجود دارد ، مخصوصاً که این آداب و رسوم خالی از خرافات ، موهومات و گناه هم باشد . در این صورت متابعت از آن ، صد در صد یک امر طبیعی و بلکه یک عامل مهم بازدارنده از انحراف و سقوط خواهد بود .
  اصولاً مخالفت با مردم و حضور در جامعه که مستلزم حفظ آداب و رسوم اجتماعی است مورد تأکید روایات است . حضرت علی (ع) می فرمایند :« با مردم چنان در آمیزید که اگر از دنیا رفتید بر شما بگریند و در خوشی ها به شما تهنیت گویند .»
   مطلب دیگری که در این رابطه حائز اهمیت است این است که اگرافرادی پیدا شوند که توانسته اند گره از کار جامعه باز کنند ، برای این است که شخصیت اجتماعی داشته اند .

احترام به قانون :   
   احترام و رعایت قانون در هر جامعه ای لازم و ضروری است و اصولاً هر حزبی هر تشکلی هر کشوری و حتی هر دینی که بخواهد موفق و پیشرو باشد باید اجرای قانون در افراد آنها در حد اعلاء باشد .
   اجرای قانون اگر چه برای بعضی افراد ، همچون کسانی که طالب هرج و مرج هستند سخت است ، لکن برای جامعه و سلامت افراد آن ، مفید است و منافع فراوانی دارد .
   فکر کنید که در شهری که قوانین راهنمایی اجرا نمی شود چه هرج ومرجی بوجود می آید اگر این مثال را در همه ی قوانین و مقرراتی که در زندگی انسان نقش دارد پیاده کنیم ، آن وقت به عظمت فاجعه از یک طرف و به لزوم احترام و اجرای دقیق قوانین از طرف دیگر پی می بریم .
انعطاف پذیری  :
   عامل مهم دیگری که جوان را از انحراف و سقوط حفظ کرده و سعادت طلبی و حقیقت جویی او را تضمین می نماید انعطاف پذیری و به عبارت دیگر لجوج نبودن و دست برداشتن از سرسختی و لجبازی است .
   اگر یک مقدار دقت کنیم خواهیم دید منشأ و ریشه اصلی اختلافات و مشکلات وجود لجاجت و عناد در طرفین ،  اینگونه مسائل است .
   یک عامل بوجود آورنده لجاج ، عناد و انعطاف ناپذیری کبر و خودخواهی است .
پیامبر اکرم می فرمایند: « اکثریت دوزخیان از متکبرین هستند .»
 
نماز :
   یکی از مهمترین نیروهای کنترل کننده ، نماز و نیاز و اظهار عبودیت به درگاه خداوند است که در دین اسلام و از نظر قرآن جایگاه ویژه ای را داراست .
   اگر انسانی از نماز فاصله گرفت ، اگر جوانی به نماز بی اعتنا شد و خدای نکرده از بجا آوردن آن سر باز زد یا با بی میلی آن را اقامه کرد یقین بدارد که دیگر ، نه هدایتی در کار است و دست عنایت خداوندی از سر او برداشته بلکه از مواهب معنوی بی بهره خواهد ماند .
   از اینها بگذریم ، نماز در پیش اهل دل از بهترین عبادتهاست زیرا مکالمه طرفینی است ، هم بنده با خدا صحبت می کند و هم خدا با بنده حرف می زند . به قول اهل دل نماز مرکب از کلام صاعد و کلام نازل است ، کلام صاعد یعنی ذکر و دعا و کلام نازل یعنی قرآن و چه لذتی بالاتراز اینکه انسان هم با خداوند صحبت کند و هم طرف سخن پروردگار واقع شود . 
   امام صادق (ع) از قول رسول خدا می فراید :«از من نیست کسی که نمازش را کوچک شمارد .»

ایمان عقلی و ایمان قلبی :   
   آنچه که از ایمان عقلی و به اصطلاح علم الیقین ، مورد نظر ماست این است که انسان به واسطه عقل و قوه ادراکش به یک سری باورهایی از جمله وجود خداوند و حاضر و ناظر بودن او بر انسان و در پیش بودن معاد و حساب و کتاب و آمدن پیامبران و امامان در یک کلمه معارف اسلامی دست بیابد 
 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده:


اگر حفر قنوات بخشي از عرضه تونلسازي محسوب شود آنگاه قدمت اين فن به ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد. زيرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ايران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر اين نكته در اينجا در خور توجه است كه در سال ۱۹۶۲ طول كل قنوات در ايران را ۰۰۰/۱۶۰ كيلومتر تخمين زده‌اند. اگر از اين مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولين تونل زيرآبي در ۲۱۷۰ سال قبل از ميلاد در زمان بابليها در زير رودخانه فرات و بطول يك كيلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاري تونل اجرا نشده است 
هدفهاي اصلي اكتشافات زمين‌شناسي
۱ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
۲ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه‌نظر آبهاي سطحي، زهكشي‌هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه‌ها
۳ـ جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
۴ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني

مـراحـل اكتشـافي زمين‌شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني
اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزميني شامل سه مرحله زير است:
الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي
۱ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهاي موجود، سنگ‌شناسي چينه‌شناسي و محيط زيست
۲ـ الف ـ بررسي عكس‌هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه، مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعه گسل‌ها و چين‌خوردگي‌ها
۳ـ الف ـ مطالعات آب‌شناسي، وضعيت رودخانه‌ها، سيل‌ها، تعيين PH آب، تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعت سنگها و جنس زمين
۴ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائي سنگها و خاكهاي سطحي
۵ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومت الكتريكي، لرزه‌نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه‌هاي حاصل از گمانه‌هاي اكتشافي
۶ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه‌ها، گسيختگي‌ها و تهيه نقشه‌هاي مربوطه
ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث
۱ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي و شيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها
۲ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه‌ها، چين‌خوردگي‌ها، گسل‌ها، سطوح لايه‌بندي و درزه‌ها
۳ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت، خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني
۴ ـ ب ـ جمع‌اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت و خواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق
ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات
تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات داده شده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاح و تغيير روشها بايستي صورت گيرد.
نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفريات زيرزميني عبارتند از:
۱ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه‌گيري از سنگهاي جلوتر از سينه‌كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح
۲ ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها
۳ـ ج ـ اندازه‌گيري تنش‌ها و تقارب مقاطع

نتيجه‌گيري
احداث سازه‌هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف و يا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه‌اي مشابه در روي زمين بسيار پيچيده‌تر و مشكل‌تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه‌تر خواهد بود
اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكانات و توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه‌هاي روي زمين، با خطرات جاني و مالي بيشتري روبرو مي‌باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور، كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضروريات هر پروژه زيرزميني است.
بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه‌هاي زيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنياز بوده و قدرت تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژه داشته باشد و با كليه دستورالعمل‌هاي بين‌المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشنا باشد.
بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
۱ـ تنش در پوسته زمين
وضعيت تنش در پوسته زمين، براي زمان و مكان معين، نتيجه تأثير نيروهايي با خصوصيات و فشارهاي گوناگون مي‌باشد. معمولاً قبل از شروع هر كار مهندسي در ساختارهاي زميني سعي مي‌شود وضعيت تنش را بدست آورد. وضعيت تنش زمين در حالت بكر پس از انجام عمليات حفاري و ايجاد ساختار دچار دگرگوني شده است و توزيع جديدي از تنش در سنگ‌ها و محدوده آن به وجود مي‌آيد.
تنش‌هاي مؤثر بر هر نقطه از پوسته زمين را مي‌توان ناشي از فشاهاي زير دانست.
۱ـ تنش‌هاي ثقلي: اين تنش‌ها بر اثر وزن طبقات فوقاني ايجاد مي‌شود. به واسطه محصور بودن سنگ‌ها در دل زمين، تنشهاي جانبي نيز در اثر فشار ثقلي گسترش مي‌يابد. (اثر پواسون)
۲ـ تنش‌هاي تكتونيكي: اين تنش‌ها بواسطه تنش‌ها بواسطه تأثير نيروهاي تكتونيكي و زمين ساختي نظير كوهزائي و يا گسل بوجود آيد.
۳ـ تنش‌هاي محلي: اين تنش‌ها بواسطه ناهمگوني در جنس طبقات يا سنگ‌هاي همجوار بوجود مي‌آيند. نظير تمركز تنش در عدسيهاي ماسه سنگي يا اطراف كنكرسيونها.
۴ـ تنش‌هاي باقيمانده: اين تنش‌ها در حين تشكيل طبقات يا توده سنگها و در اثر فرآيندهايي نظير كريستاليزاسيون، دگرگوني، رسوبگذاري، تحكيم و بي‌آب شدن در سنگها بسته به مورد گسترش مي‌يابد. مثلاً تنش حاصل در مرز بين كريستالهاي يك سنگ كه داراي خواص فيزيكي متفاوت بوده و سرد شدن آنها متشابه يكديگر نيست از اين نوع مي‌باشند.
از بين انواع تنش‌هاي فوق تنش‌هاي ثقلي را مي‌توان از طريق محاسبه بدست آورد. ذيلاً به انواع تنش‌هاي ثقلي و نحوه برآورد آنها اشاره مي‌كنيم.
فرض كنيم كه توده سنگي در عمق H و تحت محدوديت كامل داراي رفتار الاستيك باشد. در اين صورت وضعيت تنش چنين خواهد بود.
  تنش قائم اصلي
كه در آن v وزن مخصوص سنگهاي فوقاني مي‌باشد.
 
كه در آن  ضريب پواسون سنگ موردنظر مي‌باشد.
در اين حالت نسبت تنشهاي اصلي عبارتند از:
 
اگر محدوديت جانبي براي سنگ كامل نباشد مقدار H بيشتر از حد بالا خواهد بود. همينطور اگر سنگ ما كاملاً داراي رفتار پلاستيك باشد ميزان تنش هيدرواستاتيكي (M=1 و SH=Sv)
بايد توجه داشت براي سنگي با مشخصات مكانيكي معين يك عمق بحراني وجود دارد كه پس از آن سنگ داراي رفتار الاستيك بوده و تنش افقي ثقلي را مي‌توان از ملاك تسليم بدست آورد به نحوه‌ي كه:
 
كه در آن OF برابر تنش تسليم (yield stress) مي‌باشد.
همينطور تنش قائم Sv در سنگهاي غيرهمگن (Heteregenous) ممكن است بواسطه تأثير ساختهاي زمين‌شناسي در يك فاصله افقي محدود دچار نوسانات زياد گردد. در شكل زير همانطوري كه ملاحظه مي‌شود وضع تنش قائم در صفحات افقي موازي كه يكسري طبقات چين خورده را قطع مي‌كند يكسان تغيير نمي‌كند در طول خط  تنش قائم واقعي در زير ناوديس به ۶۰% بيشتر از مقدار  و در نقطه درست زير تاقديس به صفر مي‌رسد.
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۱)
 
تأثير چين‌خوردگي سنگهاي لايه‌اي غير هموژن روي تنشهاي قائم زمين(۲)
در حالت دوم سنگ‌هاي چين‌خورده نظير يك چتر از انتقال مستقيم نيروهاي فوقاني به سنگ‌هاي تحتاني جلوگيري مي‌كند. حال اگر طبقاتي در طول تاريخ حيات خود دچار تغييراتي نظير فرسايش شده باشد مشخصات و وضعيت تنش‌هاي افقي باز هم با آنچه از رابطه ساده SH=MSv بدست مي‌آيند متفاوت خواهند بود. فرض كنيم جزئي از يك سنگ كه در عمق Ho قرار دارد و در آن M=Mo است بواسطه تخريب ضخامتي برابر  از طبقات رويي دچار كاهش بار گردد. (شكل ۲ـ۲) به واسطه حذف مقدار  از تنش قائم تنش افقي به اندازه  كاهش مي‌يابد. بنابراين بر اثر فرسايش ضخامت  از سنگ، تنش افقي در عمق  برابر خواهد بود.
 
بنابراين افزايش طبقات رويي باعث افزايش M شده و تنش افقي در اعماق كمتر از يك مقدار معين از تنش قائم بيشتر خواهد بود.
 
حال اگر چنانچه علاوه بر تنشهاي ثقلي انواه ديگر تنش نيز بر سنگ تأثير نمايد ممكن است نسبت تنشهاي افقي و قائم كاملاً متفاوت از آن است كه ذكر شد. برخي از دانشمندان معتقدند كه بواسطه خزش سنگها در طول اعصار زمين‌شناسي اختلاف تنش‌ها از بين رفته و شرايط هيدرواستاتيكي فراهم آمده است
 • بازدید : 67 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

براساس مدیریت زمان، توصیه در هر زمینه‌ای مبتنی بر اهداف صورت می‌پذیرد. به‌محض اینکه اهداف و اولویتها مشخص شدند، زمان مورد نیاز برای آنها تخصیص می‌یابد. به این روش می‌توان برای شرکت دانشجویان مجازی در آموزش درون شبکه‌ای برنامه‌ریزی کرده و از ایجاد اضطراب در آنها ممانعت به‌عمل ‌آورد. در این قسمت چند توصیه کلی برای دانشجویان مجازی ارائه می‌شود:
_ اهداف باید کاملاً مشخص باشند: آموزش درون شبکه‌ای شیوه‌ای ساده و آسان برای گذراندن واحدهای درسی نیست. برآورد می‌شود که دانشجوی درون شبکه‌ای ۱۲ تا ۱۵ ساعت در هفته درگیر تحصیل خواهد بود (گیلبرت، ۲۰۰۱). در نتیجه لازم است برنامه‌ریزی بر اساس آن صورت گیرد
مشخص نمایید، چه مقدار وقت برای مطالعه درون شبکه‌ای در اختیار است: ارزیابی واقع‌بینانه از وقت مورد نیاز برای انجام وظایف روزانه همچون انجام تکالیف درسی، رفت و آمد و رسیدگی به امور خانواده حائز اهمیت است. این ارزیابی به دانشجویان کمک می‌کند تا از گرفتن واحدهای درسی زیاد خودداری کنند. معمولاً دانشجویان اظهار می‌کنند که تکالیف آنها در واحدهای درسی ثبت نام شده، به حدی زیاد است که بسا ادامه‌ تحصیل را با مشکل روبرو می‌سازد.
تعیین اهداف
هنگامی دانشجوی مجازی در آموزش درون شبکه‌ای به موفقیت دست می‌یابد که اهداف مشخصی داشته باشد. ثبت نام در آموزش با هدف روشن، موجب جذابیت محیط یادگیری و ادامه تحصیل می‌شود.
بیشتر دانشجویان مسن صرفاً به منظور اخذ گواهی یا مدرکی برای حرفه‌ خود در آموزش درون شبکه‌ای شرکت می‌کنند. اگر چه ممکن است که دانشجویان جوان‌تر در راستای رسیدن به اهداف شغلی در این نوع آموزش شرکت نکنند، اما به‌پایان رسانیدن دوره جهت دریافت مدرک تحصیلی به خودی خود برای ایجاد انگیزه‌ در آنها کفایت می‌کند. در نتیجه، دانشجویان مجازی باید تشویق شوند که برای شرکت در آموزش و نیز ارزیابی نتیجه برنامه‌ها، اهداف روشنی را دنبال کنند. حتی اگر دانشجویان در پی تحصیل به منظور کسب مدرک باشند، داشتن اهداف واقع‌بینانه همراه با تعیین اولویتها می‌تواند به آنها در استفاده بهینه از وقت کمک کند.
برای مثال اگر هدف کلی در درس آمار که به‌صورت درون شبکه‌ای برگزار می‌شود، دستیابی به نمره‌ قبولی و هدف واقعی دستیابی به فهم بیشتر از موضوعات گوناگون درس باشد، دانشجو می‌تواند به ارزیابی و اولویت‌بندی اهداف درسی اقدام نموده و سپس بر اساس یک زمان‌بندی منطقی برای آنها برنامه‌ریزی نماید. اغلب به مربیان توصیه می‌شود که دانشجویان خود را تشویق کنند تا در ابتدای دوره به منظور کمک به تشکیل گروه در جهت اهداف یادگیری تشریک مساعی کنند. این فعالیتها مبنای مدیریت زمان را تشکیل می‌دهد.
لازم به ذکر است که دانشجویان در برخورد با محیط باید انعطاف‌پذیر باشند: آموزش درون شبکه‌ای در جهان واقعی صورت می‌گیرد، یعنی دانشجویان در محیط خود به خلق فضایی می‌پردازند که امکان یادگیری را فراهم می‌آورد. مسائل زندگی می‌تواند مانع از اجرای بهترین طرحها و تحقق اهداف و مقاصد شود. دانشجوی مجازی هنگامی که با مشکلی مواجه می‌شود، برای آنکه از درس عقب نیفتد، باید با مربی تماس گرفته و او را مطلع سازد. مربی نیز لازم است انعطاف‌پذیر بوده و برای فائق آمدن بر موانع و مشکلاتی که ممکن است مانع اتمام دوره تحصیلی شود، با دانشجویان همکاری نماید. البته این در صورتی است که مربی نسبت به وجود مشکل مطمئن شود. بهانه‌های دانشجویان برای عدم انجام تکالیف در جهان درون شبکه‌ای تغییر کرده است. دانشجو دیگر نمی‌گوید که «تکالیف را در خانه‌ام جا گذاشتم»، بلکه می‌گوید: ”رایانه‌ی من خراب شد“ یا ”من بر حسب اتفاق تکالیف خود را حذف کردم“ یا «تکنسینی به اشتباه هارد درایو مرا را دوباره فرمت‌بندی کرده است». چشم پوشی انحرافات جزیی دانشجوی مجازی در جریان کار از طرف مربی لازم است، اما در صورت تکرار بهانه‌ها، باید نسبت به آنها شک نمود و از دانشجویان دیگر درباره آنها سؤال کرد.
تعیین اولویتها
به محض مشخص شدن اهداف می‌توان به اولویت‌بندی آنها پرداخت. دانشجویان باید بر حسب اهمیت و ضرورت اهداف، در صدد تحقق آنها برآیند. جدول مدیریت زمان وآموزش درون شبکه ای ، به دانشجویان کمک می‌کند تا بر حسب اهمیت کارها، به تقسیم بندی زمان بپردازند. در این قسمت به توضیح ابعاد نمودار یادشده پرداخته می‌شود.
الف – فاقد اهمیت و فوریت
بسیاری از دانشجویان عنوان می‌کنند که برای انجام کارهایی همچون تماس تلفنی، تماشای تلویزیون و یا بازی رایانه‌ای نیاز به زمان‌بندی ندارند. این در حالی است که برای انجام هر کاری بر حسب اهمیتی که دارد، باید زمانی اختصاص داد.
اگرچه به‌نظر می‌رسد که انجام کارهای یاد شده، ‌وقت افراد را به هدر می‌دهند،‌ اما برای رفع خستگی پس از یک کار روزانه، مورد نیاز است. بنابراین باید دانشجویان نسبت به این نوع کارها توجه داشته و زمانی را به آن تخصیص دهند. زیرا حتی با انگیزه‌ترین دانشجویان نیز نمی‌توانند به طور دائم به کار مشغول باشند. کارهایی از قبیل تماس تلفنی، تماشای تلویزیون و … به ما کمک می‌کند که تجدید نیرو کرده و دوباره کارهای روزانه را ادامه دهیم. البته پرداختن به چنین کارهایی نباید به گونه‌ای باشد که مانع پیشرفت شود.
ب – فاقد اهمیت اما فوری
فشار روانی که بسیاری از دانشجویان در طی روز تحمل می‌کنند، بعضاً موجب حواس پرتی آنها می‌شود. به‌گونه‌ای که نمی‌دانند دقیقاً چه کارهایی را انجام داده‌اند. درگیرشدن (مشغول شدن) در فعالیتهایی که دارای اهمیت نیستند، اما فوری به نظر می‌رسند، باعث می‌شوند که دانشجوی مجازی احساس کند، صرفاً در حال انجام کار کم اهمیتی بوده و کار زیادی به انجام نرسانیده است. 
 
ح – مهم اما غیر فوری
کار با این طبقه مشکل است، زیرا اغلب کارها تا زمانی که فوریت پیدا نکنند، به تعویق می‌افتند. مثلاً شروع انجام تکلیف یا نوشتن مقاله مهم است، اما اگر در انجام آنها عجله‌ای نباشد، فوری محسوب نمی‌شود. واداشتن دانشجویان به انجام همه تکالیف درسی در مدت زمانی کوتاه ممکن نیست، اما این امر در درازمدت امکان‌پذیر است. مثلاً انجام هر یک از تکالیف درسی به نوبت تا پایان ترم، روشی سودمند است. بدین ترتیب فعالیتهای مهم در میان موضوعات مختلف گم نمی‌شوند.
مهم و فوری
تعیین ضرب‌الاجل برای انجام کار موجب ایجاد انگیزه در بسیاری از دانشجویان می‌شود. مهلت زمانی مشخص شده برای ارسال تکالیف، نوشتن مقاله یا پاسخ‌گوئی به بحثهای درون شبکه‌ای، اهمیت و فوریت کار را افزایش می‌دهد. با این حال برای عده‌ای از دانشجویان تعیین ضرب الاجل خوشایند نبوده و به تشکیل گروه صدمه می‌زند. مثلاً اگر مهلت ارسال تکالیف را تا یک هفته تمدید کنند، در صورتی که مطابق با مهلت زمانی تعیین شده قبلی، بیشتر دانشجویان اقدام به ارسال آنها کرده باشند، ممکن است از اینکه نمی‌توانند از مهلت زمانی تمدید شده در جهت ارائه‌ هر چه بهتر تکالیف درسی استفاده نمایند، ناراحت شوند.
بسیاری از دانشجویان مجازی همانند دانشجویان کلاسهای حضوری، ترجیح می‌دهند، انجام تکالیف درسی خود را تا آخرین فرصت به تعویق اندازند که این امر مشکلاتی را در خصوص تشکیل گروه به وجود می‌آورد. 
مدیریت مناسب زمان و تعیین اولویتها در برخورد با نیازها و تقاضاهای آموزش درون شبکه‌ای برای شکل‌گیری گروه یادگیری بسیار حیاتی است. اگر دانشجویان متعهد نباشند که به مطالعات خود بیش از دیگر فعالیتهای غیرمهم و غیرفوری اولویت دهند، دیگر اعضای گروه به‌واسطه عدم حضور آنها دچار مشکل خواهند شد.
تخصیص وقت برای مطالعه و تعامل درون شبکه‌ای
گیلبرت (۲۰۰۱) متذکر می‌شود که ابزارهای مؤثری برای مطالعه وجود دارد، خواه آموزش به‌صورت درون شبکه‌ای باشد و خواه به شکل حضوری و رو در رو. او رویکرد پیش نگری، بررسی و بازنگری را پیشنهاد می‌کند. پیش‌نگری به‌معنای توجه و نگریستن به کل دوره آموزش قبل از شروع آن است و شامل خواندن و مروری بر رئوس مطالب، برنامه‌ریزی پیش از انجام تکالیف، نوشتن مقالات، شرکت در امتحانات و هر جلسه‌ گفتگوی برنامه‌ریزی شده است. بررسی به معنای نحوه انجام تکالیف درسی و به روزبودن آن است. بازنگری، کل فرایند یاددهی –یادگیری را در بر می‌گیرد و شامل مرور مقالات مورد بحث و دیگر موارد به‌منظور آمادگی برای امتحانات و آزمونهای کوتاه جواب، نوشتن مقالات، درگیری در فعالیتهای گروهی کوچک و تمرکز بر دانش کسب شده و آموزه‌های پیشین می‌شود. برای بازنگری، دانشجویان باید به همه‌ مواد درسی و جزوات دسترسی پیدا کنند. انجام این کار به‌صورت درون شبکه‌ای ساده‌تر است، زیرا عمده مواد آموزشی که در سرتاسر ترم تدریس می‌شود، در وب سایت برنامه‌ درسی قابل حصول است.
در هر کلاس ممکن است روش آسان برای دانشجویان حذف نکات کم اهمیت و صرفاً انجام تکالیف درسی مهم برای گذرانیدن واحد درسی باشد. اما گیلبرت بر این عقیده است که به‌منظور یادگیری اصولی مطالبی که تدریس می‌شود، دانشجویان باید به مفهوم آنچه مربی ارائه می‌کند، توجه کرده، اطلاعات جدید را با اطلاعات قبلی پیوند دهند و حقایق و اطلاعات کلاسی را به تجارب کسب شده در زندگی واقعی مرتبط کنند. به این ترتیب زمینه‌ای برای آنها فراهم می‌شود که به تفکر انتقادی و یادگیری عملی دست یابند.
به‌منظور رسیدن به تفکر انتقادی در فرایند آموزش درون شبکه‌ای، دانشجوی مجازی باید اوقاتی را در طی هفته برای یادگیری مطالب اختصاص دهد. صرف تنها یک روز در هفته برای خواندن و انجام تکالیف درسی کافی نخواهد بود و به‌طور متوسط ۲ تا ۳ بار در هفته نیاز است که درخصوص ارسال مطالب مورد یادگیری و مراوده با گروه اقداماتی صورت گیرد. دانشجویان در زمان کوتاه قادر به پاسخگویی به همه همکلاسی‌های خود برای کمک به یادگیری نیستند. بنابراین دانشجوی مجازی باید برای رسیدن به یادگیری درون شبکه‌ای اثر بخش و کارآمد تلاش نماید. دو بعد اثربخشی و کارآمدی در خصوص انجام کارها ، را می‌توان در شکل یک مورد مطالعه قرار داد‌. 
انجام کارهای کم اهمیت به شکل ضعیف
اگر دانشجویی کارهای کم اهمیت را درست انجام ندهد، اثر بخشی کمی داشته و زیاد کار آمد نخواهد بود. به‌جای انجام کارهای کم اهمیت دانشجو باید تلاش کند که به وظایف مهم بپردازد. 
انجام کارهای مهم به شکل ضعیف
اگر کارهای مهم به شکل ضعیف انجام شوند، نشانگر اثربخشی بالا اما کارآمدی کم خواهد بود. انجام کارهای مهم به شکل ضعیف،‌ نتیجه‌ای ندارد. مثلاً وقتی دانشجویی تکالیف درسی خود را با تأخیر انجام می‌دهد، به نتیجه سودمندی نمی‌رسد. برای افزایش سطح کارآمدی نیاز است که در روند انجام تکالیف،‌ بازنگری شود. باید دانست که در این مورد نمی‌توان بر اساس قاعده خاصی عمل کرد و شیوه‌های مختلفی جهت افزایش کار آمدی وجود دارند. اما بعضاً دانشجویان اظهار داشته‌اند که چنین چیزی به ما گفته نشده است. انجام تکالیف زیر حد استاندارد صرفاً موجب می‌شود که دانشجو به ادامه فعالیتهایی بپردازد که به یادگیری اثر بخش کمک نخواهد کرد. دقیقاً همانند کلاس حضوری، ایجاد ارتباط در کلاس درون شبکه‌ای حائز اهمیت است و انجام تکالیف دلیل بر گرفتن نمره‌ خوب در درس نیست.
انجام درست کارهای کم اهمیت
اگر «دانشجویی کارهای کم اهمیت را درست انجام دهد»، نشانگر اثربخشی کم و کارآمدی بالا خواهد بود. همانند انجام کارهای مهم به شکل ضعیف، انجام درست کارهای کم اهمیت، نتیجه‌ای در بر ندارد.
بعضاً دانشجویان وقت زیادی را صرف ارائه‌ کاری می‌کنند که کاملاً بی ارتباط با برنامه درسی است، و وقتی آن را به عنوان کاری غیر قابل قبول باز می‌گردانیم، دچار شوک می‌شوند. بنابراین منطقی آن است که آنها وقت خود را صرف انجام کارهایی کنند که با ارزش است.
انجام کارهای مهم به شکل درست
وقتی دانشجویان از وقت به نحوی بهینه استفاده کرده و به انجام کارهای درست بپردازند به احتمال زیاد موفق می‌شوند که اهداف یادگیری را تحقق بخشیده و واحد درسی خود را بگذرانند. بنابراین وقتی که آنها یاد بگیرند از وقت خود درست استفاده کنند، به همه اهداف یادگیری دست خواهند یافت. بعضی از دانشجویان در یافته‌اند که اگر از برنامه‌ریزی درستی در جهت انجام تکالیف درسی برخوردار باشند، ‌می‌توانند به سطح بالای از کارآمدی و اثربخشی دست پیدا کنند. بعضی‌ دیگر پی برده‌اند که برای رسیدن به حد بالایی از کارآمدی و اثر بخشی می‌توانند تکالیف درسی را بر حسب اولویت در طی هفته انجام دهند. وظیفه دانشجویان این است که فعالیتهای کم اهمیت را از فعالیتهای با اهمیت تشخیص داده و فقط وقت خود را برای انجام کارهای مهم صرف کنند.
انجام کارها در طول هفته از متراکم شدن آنها جلوگیری کرده و دانشجویان تحت فشار روانی قرار نمی‌گیرند. از این رو با خونسردی بیشتری به فرایند یادگیری پرداخته و موفق می‌شوند.
 
 
 
دوری از کار زیاد
در زمان بندی تدریس موضوعات درون شبکه‌ای زمانی برای استراحت در نظر گرفته می‌شود. از آنجایی که کلاسهای درون شبکه‌ای به طور ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باز بوده و به فعالیتهای یاددهی-یادگیری می‌پردازند، به نظر می‌رسد که نیاز است زمانی برای استراحت دانشجویان و مربیان اختصاص یابد. تجربه نشان می‌دهد که یادگیری متراکم اثر بخش نبوده و جذابیت آموزش را از بین می‌برد. کلاس‌های درون شبکه‌ای مانند کلاس‌های حضوری از ایام تعطیلی برخوردار است . تعطیلات، فرصتی است برای دانشجویان که به انجام تکالیف و ارسال آنها اقدام کنند. این کار باعث فراهم آمدن فضای تنفس می‌شود، در غیر این صورت فرایند کار بسیار سخت خواهد بود.
به دانشجویان و اعضای هیأت علمی‌توصیه می‌شود که اوقاتی را در هفته جهت استراحت اختصاص دهند. مثلاً مربیان ممکن است به دانشجویان اطلاع دهند که جمعه‌ها تعطیل است. اعلام این که در آخر هفته به هیچ نامه الکترونیک پاسخ داده نخواهد شد، نیز غیر منطقی نیست. مادام که دانشجویان از قبل اطلاع یابند که مربی در زمانهای معینی در دسترس نیست، مشکلی به وجود نمی‌آید. دانشجویان نیز ممکن است با توجه به این مطلب برای تعطیلی خود برنامه‌ریزی کنند.
بدین ترتیب دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در دوره‌های درون شبکه‌ای شرکت دارند، می‌دانند که چه زمانی به مسافرت بروند. گرچه به دانشجویان و اعضای هیأت علمی‌توصیه نمی‌کنیم که برنامه‌ مسافرت در وسط ترم داشته باشند، با این حال امکان مسافرت مرتبط با کار، یکی از مزایای آموزش درون شبکه‌ای است. طبق مقررات، دانشجویان و اعضای هیأت علمی می‌توانند از قبل به یکدیگر اطلاع دهند که به دلیل مشکلی که دارند، در کلاس شرکت نمی‌کنند.
مشکلات دانشجویان آموزش درون شبکه‌ای بعضاً زیاد است. به علت ”گزارش دانشجویان در مورد انباشت اطلاعات، اضطراب در مورد برقرار کردن ارتباط، نگرانی در مورد پاسخهای تأخیری در محیط غیر همزمان، رشد روز افزون کار و مسئولیت، اشکالات موجود در خصوص ورود به آموزش درون شبکه‌ای و پیگیری بحث“ (هاراسیم، هیتز، تلس و تروف، ۱۹۹۶، ص ۱۵)، باید روش‌هایی جهت بر طرف کردن مشکلات آنها در نظر گرفت. بسیاری از مشکلات دانشجویان در آموزش درون شبکه‌ای ناشی از برخورد با مربیان تازه کار و کم تجربه‌ای است که تلاش می‌کنند، حجم زیادی از مطالب درسی را در زمان مشخص تدریس کنند. پیگیری مباحث در آموزش درون شبکه‌ای نسبت به کلاس‌ یا سخنرانی‌های رو در رو سخت‌تر است. علاوه بر این از دانشجویانی که به طریقه درون شبکه‌ای یاد می‌گیرند، انتظار می‌رود که مطالبی را در ارتباط با محتوای درس پیدا کرده و به دیگر دانشجویان معرفی کنند. در واقع وظیفه‌ مربی این است که رئوس مطالب درسی را مشخص کرده و مسئولیتهای یادگیری را به دانشجویان محول کند.
 
 
 
برای این که دانشجویان دچار مشکل نشوند، به آنها توصیه می‌شود که به موارد زیر توجه کنند:
_ صرفاً با هدف گرفتن مطالب از شبکه و ذخیره کردن آنها در رایانه خود وارد سایت برنامه درسی شوید.
_ در صورت امکان، به‌منظور بررسی و خواندن پیامها در اوقات فراغت، آنها را چاپ کنید.
_ به محض این که پیامها مطالعه و بررسی شدند، اقدام به ارسال پاسخهای تنظیم شده کنید. تصور نکنید که در محیطی غیر همزمان، پاسخهای فوری ضروری است.
_ به‌منظور ارسال پاسخ‌های دقیق‌تر، مطالب را با برنامه‌ی واژه‌پرداز تهیه و سپس آنها را کپی کرده، به سایت برنامه درسی بفرستید. اگر فضای دیسک سخت کم باشد یا از آزمایشگاه رایانه استفاده شود، پاسخها را به دیسک فلاپی کپی و از آنجا منتقل کنید (پالوف و پرات ۱۹۹۹، ص‌۵۳).
به حداقل رساندن استفاده از گفتگوی همزمان (چت)، شیوه دیگری برای دور شدن از مشکلات است. چالشهای برنامه ریزی در ارتباط با تعیین زمان برای جلسه گفتگوی همزمان، ممکن است تا اندازه‌ زیادی باعث ایجاد اضطراب شود. مربی با دانشجویان در خصوص تکالیف درسی گروهی، و نحوه‌ همکاری و همراهی با جلسه وایت بورد در ساعات اداری گفتگو می‌کند. وظیفه‌ مربی است که برای دانشجویان شرایطی فراهم آورد که در جلسات گفتگو شرکت نمایند. البته در صورتی که دانشجویان امکان شرکت در جلسات گفتگو را نداشته باشند،‌ فرصت دسترسی به اطلاعات را از دست نمی‌دهند. با استفاده‌ از ابزارهای چندگانه می‌توانند به مطالبی که در جلسات گفتگو مطرح شده، دست یابند. 
 
چگونگی ایجاد الزام، تعهد و مسئولیت
همان طور که گفتیم، مهارتهای مربوط به مدیریت زمان را باید همگام با آموزش درون شبکه‌ای مورد بحث قرار داد. از آن جایی که بسیاری از مؤسسات هنوز برنامه‌هایی در جهت راهنمایی آموزش درون شبکه‌ای ارائه نکرده‌اند، اغلب بعد از ثبت نام دانشجوی مجازی، مربی یا مشاور این وظیفه را برعهده می‌گیرند. مربی می‌تواند در ابتدای آموزش برای استفاده بهینه از وقت و ایجاد احساس تعهد و مسئولیت نسبت به قوانین و مقررات از پاره‌ای تمهیدات استفاده کند. اعتقاد ما بر این است که در هفته اول آموزش باید به فعالیتهایی جهت تشکیل گروه پرداخت. مثلاً ارسال معرفی‌نامه‌یا شرح حال دانشجویان، بیان اهداف و قوانین و مقررات آموزشی. این امر موجب می‌شود که دانشجویان درون شبکه‌ای نسبت به وظایف و تکالیف خود در طول ترم و همچنین اوقاتی که باید صرف آموزش کنند، آگاهی یابند. جلب توجه دانشجویان نسبت به مطالعه رئوس مطالب درسی ضروری است. بعضی از مربیان از رئوس مطالب، آزمون به‌عمل می‌آورند و بخشی از نمره درسی را به آن اختصاص می‌دهند. همه اینها به‌منظور حصول اطمینان از این که دانشجویان رئوس مطالب و انتظارات برنامه درسی را مطالعه می‌کنند و می‌فهمند، صورت می‌گیرد. اغلب بعد از این مرحله از دانشجویان خواسته می‌شود تا مقاله‌ای الکترونیک یا پیامی به صفحه‌ بحث ارسال کنند و متذکر شوند که رئوس مطالب درسی را مطالعه کرده و فهمیده‌اند. از این رو مشخص می‌شود که آنها با شرایط مندرج در آن از جمله نحوه‌ ارسال مقالات موافقند. این منجر به نوعی قرارداد یادگیری می‌شود، که در صورت به وجود آمدن مشکلاتی در طول ترم می‌توانند به آن مراجعه کنند.
بعضی از مربیان معتقدند که نیازی نیست، هفته‌ اول به فعالیت‌های مربوط به تشکیل گروه و توضیح نرم‌افزارهای آموزشی اختصاص داده شود. این امر وقت یادگیری را به هدر می‌دهد. با این حال اگر اهداف یادگیری واقع بینانه و حجم مطالب درسی متناسب با وقت باشند و دانشجویان با روش پژوهش در حوزه برنامه‌ درسی آشنا شوند، از وقت برای تشکیل گروه به درستی استفاده می‌شود. اغلب از دانشجویان انتظار می‌رود تا در هفته اول، مطالب مورد بحث در هفته دوم را مطالعه کرده و نظرات خود را در خصوص محتوای درس بیان نمایند. برای مثال، اولین سؤال در خصوص درسی تحت عنوان تغییر اجتماعی ممکن است، چنین باشد: درس تغییر اجتماعی چه تأثیری بر زندگی شما داشته است؟

عتیقه زیرخاکی گنج