گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس از مشخص نمودن محدودة زمين محل پياده كردن ستونها با نقشه برداري تعيين مي‌گردد . براي اطمينان از قائمه بودن زاويه‌ها از خاصيت مثلث ۳:۴:۵ استفاده شد .
در ابتدا زمين بطور كاملي به عمق حدوداً ۷۰ سانتي متر  گودبرداري شد .
سپس قالب فونداسيون و شناژها بوسيلة آجر اجرا شد . در پشت اين قالب بندي آجري پشت بند (Stiffner) قرار داده شد، تا از ريختن بتن جلوگيري بعمل آيد .
سپس تمامي شناژها و فونداسيون ها بوسيلة نايلون پوشيده شد تا از هدر رفتن آب بتن جلوگيري بعمل آيد .
پس از اجراي اين مرحله طبق نقشه هاي اجرايي آرماتوربندي صورت گرفت و شبكه هاي آرماتور اجرا شد . نكته قابل ذكر مرحلة آرماتور گذاري اين است كه در هنگام آرماتوربندي حتماً بايد روي بتن مگر و در زير آرماتورها لاشه سنگ (يا هر چيز ديگري) قرار داد تا ارتفاع آرماتورها از كف مقداري بالا بيايد تا بتن براحتي در زير آرماتورها رفته و كاملاً با آن درگير شود . پس از اجراي شبكه آرماتور بولت ها كارگذاشته شد .
سپس بتن ريزي انجام شد. اختلاط بتن با دستگاه بتونير صورت مي گرفت . در اجرا براي بدست آوردن عيار ۳۵۰ كه مقاومتي در حدود   300 را بدست ميدهد از اختلاط به شكل زير استفاده شد .
پيمانه ها حجمي بوده و از فرغون بعنوان پيمانه استفاده شد . بدين ترتيب كه يك و نيم ۱٫۵ فرغون ماسه و ۱٫۵ فرغون شن و حدوداً ۱٫۵ پاكت ۵۰ كيلويي سيمان و حدوداً ۴ پيمانه آب كه بصورت چشمي توسط كارگر كنترل مي شد ( از سطل بعنوان پيمانه استفاده شد) درون بتونير ريخته مي شد .نسبت هاي ياد شده داراي خطاي زيادي در اجرا مي باشد. ولي از آنجا كه محاسبات مباي محاسبات براساس  در نظر گرفته شده بود در حالي كه بتن اجرا شده تقريباً داراي   بود خطاها كاملاً قابل صرفنظر كردن بود . ولي در كل به نظر ميرسد براي پروژه هايي مهمتر بايد اين اختلاط با دقت بسيار بيشتري و با استفاده از طرح اختلاط كاملاً دقيق و با بچينگ انجام گيرد.
پس از اينكه بتن ريزي انجام شد صفحه ستونها كار گذاشته شدند.
صفحه ستونها بوسيله سيم هاي نازك به شبكه آرماتور متصل شدند. اتصال بايد كاملاً فيكس شود پس از بستن صفحه ستونها باسيم بوسيلة ريسمان كنترل مي كنيم كه آيا صفحه ستونها كاملاً در يك اكس هستند يا خير .
تلورانس ارتفاع صفحه ستون‌ها در حدود ۲۵ الي ۳۰ سانتيمتر مي باشد . پس از ريختن بتن صفحه ستونها بايد هواگيري شوند به اين معني كه با دوربين نقشه برداري تراز آنها را كنترل مي نماييم . و در صورت پايين‌تر بودن تراز برخي از صفحه ستونها آنها را مقداري بالاتر مي آوريم و در زير آن ملات مي ريزيم تا ارتفاع آن با بقية ستونها يكسان شود. پس از اينكه صفحه ستونها كاملاً تراز شدند كار اجراي فونداسيون تقريباً پايان يافته است.
همچنين در مرحله آرماتورگذاري براي اينكه آرماتورهاي فوقاني شبكه اجرا شوند حدوداً هر ۲ متر ار خرك استفاده شد، تا آرماتورهاي فوقاني روي آن بنشينند .
پس از پياده كردن نقاط و اجراي فونداسيون نوبت به اجراي اسكلت فلزي ميرسد .
براي اجراي اسكلت ابتدا يك شاسي كاملاً تخت در روي زمين بوسيلة پروفيل ها اجرا شد تا سطحي كاملاً صاف براي انجام جوشكاري تأمين نمايد. تمامي عمليات جوشكاري، برشكاري … بر روي اين شاسي انجام مي پذيرد . در ابتدا ستونها با اطلاعات داده شده در نقشه‌هاي اجرايي آماده سازي شد. يعني تيپ هاي مختلف ستون كه در پلان تيپ بندي ستون نمايش داده شده است با تمام جزئيات آنها در روي شاسي جوشكاري مي شوند . هرگونه بست اعم از افقي و مورب و هر نوع جوشي در اين مرحله و در روي شاسي انجام ميگيرد. در اجراي پروژه سعي بر اين بود كه تمامي جوشها بصورت تخت اجرا شده و اين بدان معني است كه تمامي جوش ها و اجراي تمام اتصالات حتي المقدور در روي زمين و نه در پاي كار صورت گيرد . چرا كه وقت بيشتري را در اجرا موجب شده و كيفيت بالاتري را تأمين ميكند.
در اين مرحله كه ستونها آماده سازي مي شوند نبشي هاي نشيمن نيز اجرا شدند كه در مرحلة بعد پل ها روي آنها كارگذاشته شوند .
در طي چند روز متوالي عمليات آماده سازي ستونها مطابق با نقشه هاي اجرايي صورت پذيرفت جوشكاري كلية قطعات با الكترود E60 و با استفاده از دينام صورت گرفت .
الكترود E60 داراي مقاومتي برابر ۶۰۰۰۰ psi معادل   4200 مي باشند .
نكتة قابل ذكر در جوشكاري اين ساختمان جوشكاري با قطب مثبت بود كه به گفتة جوشكار اسكلت بعلت وجود ناخالصي ها در فولاد ساختماني ناگزير به استفاده از الكترود جوشي روي قطب مثبت دستگاه شده بود.
همانطور كه ميدانيم جوشكاري با قطب منفي داراي كيفيت مطلوبتري نسبت به قطب مثبت مي باشد . ولي بعلت وجود ناخالصي ها بنا به گفتة جوشكار ساختمان نمي توان از قطب منفي استفاده نمود.
همانند اغلب ساختمانهاي فلزي غالب جوشهاي اسكلت جوش گوشه بود. و از جوش هاي شياري و كام بسيار كم استفاده شد.
پس از جوشكاري توسط جوشكار اسكلت قسمتهاي جوش شده براي جلوگيري از تنش هاي پسماند چكش كاري شد. اين كار در كلية جوشها اجرا شد.
ضريب كنترل كيفيت در نظر گرفته شده در طراحي طبق آيين نامه ۰٫۷۵ در نظر گرفته شده است و اين بدليل نوع بازرسي موجود مي‌باشد كه در كارگاه و فقط بصورت چشمي كنترل مي شد و از هيچ يك از روشهاي كنترل جوش استفاده نشد.
اغلب جوشها در يك پاس انجام گرفت .
پس از جوشكاري كلية ستونها و آماده سازي آنها موقع نصب آنها فرا رسيد .
تمامي ستونها توسط جرثقيل برپا شدند و از روي صفحه ستون در دو طرف آن نبشي هاي سخت كننده جوش داده شد . بعد از اطمينان از شاغول بودن ستونها در هر چهار طرف ستون جوشكاري ها كامل شد.
اجراي ستونهاي اين ساختمان نسبتاً بدون مشكل انجام شد و تمامي ستونها بصورت شاغول بودند و مشكلي از نظر اجراي پلها ديده نشد.
از آنجا كه در اين ساختمان اتصال خورجيني استفاده نشده بود اجراي هرچه دقيقتر ستونها ضروري به نظر مي رسد تا براي نصب پلها با كمبود جا مواجه نشويم .
چون در اتصال خورجيني  براحتي پلها نصب مي شوند و حتي در صورت وجود ناشاغولي اجراي آن ممكن است ولي اتصالات مفصلي نبشي نشيمن، نبشي جان نياز به دقت بسيار زيادي در اجرا دارند .
در ساختمان مذكور پس از اينكه ستونها كارگذاشته شد پلها براي نصب در محل آماده سازي شدند .
نبشي هاي نشيمن قبلاً در روي شاسي جوش شده بودند و فقط بايد پلها روي اين نبشي هاي نشيمن قرارداده مي شدند.
همانگونه كه در بالا ذكر شد بدليل عدم وجود ناشاغولي در ستونها نيازي به استفاده از تيفور نبوده و پلها براحتي در محل خود قابل نصب بود .
تمامي عمليات برپا كردن اسكلت در يك روز انجام شد زيرا در غير اينصورت بدليل عدم مهار كامل ستونها امكان واژگوني آنها و همچنين ناشاغول شدن آنها بسيار است ولي هنگامي كه پلها بصورت كامل اجرا شوند قابها بصورت كاملاً مهار شده درآمده و خطر واژگوني  كاملاً برطرف ميگردد .
در اين ساختمان هيچگونه تغيير مقطع در ارتفاع مشاهده نشد و ستونها در ارتفاع داراي يك تيپ بودند ولي در طبقات پايينتر بدليل وجود لنگرها و نيروهاي محوري بيشتر از ورق تقويت استفاده شده بود .
مشكلي كه در اجراي ورقهاي تقويت مشاهده شد عدم وصلة آنها در قسمتهاي مياني ستون بود .
در بعضي جاها اين وصله ها در نقاط نزديك به اتصالات كه لنگرهاي بسيار زيادي در آن وجود دارد اجرا شده بود ولي در اكثر جاها اين مورد رعايت شده بود .
بادبندها همانگونه كه در نقشه ها نمايش داده شده اند بصورت دوبل ناوداني طراحي شده بودند بنابر گفته مهندس طراح بادبندها طبق آيين نامه براساس كشش و فشار طراحي شده بودند . بهمين دليل و بخاطر مسائل طراحي استفاده از تك پروفيل امكانپذير نيست.
بادبندهاي دوبل بوسيلة ورق لقمه در فاصلة هر ۱ متر متصل شدند.
اجراي اين بادبندها به اين شكل بود كه يك پروفيل ناوداني بطور سراسري اجرا مي شد يعني به اندازة لازم با تلورانسي در حدود ۱۰ cm برش داده مي شد . و سپس به دو ورق در دو گوشه جوش داده شد،  پس از آنكه جوشكاري دوسر بادبند انجام شد ورق اتصال وسط پاي كار جوش داده شد، سپس پروفيل بعدي به دوقسمت تقسيم مي شد بطوري كه پروفيل يكپارچه كاملاً از ميان آن دو قطعه عبور مي‌نمود. پس از اجراي پروفيل دوم عمليات جوشكاري بصورت دقيق و با دقت كامل انجام گرفت.
نكتة بسيار مهم در مورد ورقهاي اتصال بادبندها اين است كه سطح مقطع اين ورقها بايد بزرگتر يا مساوي با سطح مقطع بادبند باشد، ولي در اين پروژه در بعضي موارد اين مهم رعايت نشده بود . و اين به آن معناست كه در هنگام كشش دربادبند قبل از اينكه كشش از بادبندها به جوش منتقل شود صفحة اتصال مقاومت نخواهد كرد و گسيخته خواهد شد. يعني هنگامي كه نيروي كششي از بادبند به ورق انتقال پيدا ميكند ظرفيت كششي ورق كمتر از ظرفيت كششي بادبندهاست و در نتيجه جوابگوي ، كشش وارده نخواهد بود و از هم خواهد گسيخت اين مطلب بسيار حايز اهميت است .
بعد از اجراي ستونها پلها به نحوي كه گفته شد و با استفاده از جرثقيل در جاي خود كارگذاشته شدند و پس از تراز شدن آنها توسط خال جوش در جاي خود بطور موقت فيكس شدند .
تيرهاي اصلي اين ساختمان اكثراً پروفيل هاي نورد شده بودند و فقط در يك قسمت ساختمان و آن هم بدليل تأمين اختلاف ارتفاع در پلان معماري از تيرآهن لانه زنبوري شده استفاده شد اختلاف ارتفاعي حدود ۴۰ سانتيمتر در قسمت اتاق خواب و سرويسها در پلان وجود دارد كه در نقشه ها آمده است .
تيرهاي اصلي اكثراً داراي ورق تقويت بودند كه در محل لنگر منفي نزديك اتصالات اجرا شدند تمامي اين ورقهاي تقويت بصورت تخت جوش شدند و سپس در محل كارگذاشته شدند.
اين موضوع داراي اهميت بسياري باشد چون جوش در سركار بسيار مشكل ساز است و اكيداً توصيه مي‌شود كه جوشكاري ها در زمين و روي شاسي كار انجام گيرد.

عتیقه زیرخاکی گنج