امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

نگراني اصلي در مورد آسيبهاي ناشي از رعدوبرق، احتمال ايجاد ايست قلبي يا تنفسي است. اكثراً رعدوبرق مستقيماً به يك مصدوم برخورد نميكند بلكه ابتدا به اماكن مجاور اصابت كرده و سپس به مصدوم  بر مي خورد.
اقدامات و كمكهاي اوليه
۱- ABC را بررسي كرده و چنانچه فردي دچار ايست قلبي تنفسي شده بود CPR را شروع كنيد.
۲- در صورت بروز شوك، آن را درمان كنيد.
۳- كمكهاي اوليه در مورد سوختگي را انجام و مصدوم را سريعاً ارجاع دهيد.
 توصيه هاي ضروري در زمان وقوع رعدوبرق
۱- زير درختان تك و بلند در مناطق باز قرار نگيريد.
۲- از قرار گرفتن در مناطقي كه صاعقه را به خود مي گيرد مانند ايستادن روي تپه بپرهيزيد.
۳- از آبهاي سرباز دوري كنيد.
۴- وسايل فلزي را از خود دور كنيد.
۵- از دوچرخه يا موتورسيكلت پياده شويد.
۶- از سيم برق و خطوط فلزي دوري كنيد.
۷- چمباتمه بزنيد ولي روي زمين دراز نكشيد.


عتیقه زیرخاکی گنج