گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 174 views
  • بدون نظر

در این تحقیق یک رویکرد جدید برای بدست آوردن عدد اولویت ریسک با استفاده از روشهای فازی بیان گردیدو سه روش برای این کار ارایه شد. مدیریت کیفیت جامع نگرش تولید بی نقص استاندارهای نظام کیفیت و آنالیز حالات بالقوه  خرابی در طراحی سیستم  و تعاریف مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته است همچنین کاربرد pfmeaدر صنایع خودرو سازی و موضوعات گ.ناگون دیگر تشریح شده است و در پایان خلاصه مطالب گرد اوری  و بیان گردیده است.

فهرست مطالب

۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..۶

۱-۱سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..۷

.۱-۲مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..۱۰٫

۱۳………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲

……………………………………………………………………………………………………………………۱۴FMEAتاریخچه۲-۲

……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ FMEA2-4ویژگی

۵-۲كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

۲-۶تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول………………………………………………………………………………………۱۶

۷-۲مراحل تهیه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17

۸-۲فواید اجرای FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18

)……………………………۱۹System-FMEA كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( ۳

تعریف سیستم………………………………………………………………………………………………………………………۲۰ ۱-۳

۲-۳تعریف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

۳-۳خروجی System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

۳-۴فواید اجرای System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

۳-۵نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملكرد ……………………………………………………………..۲۲

۳-۶حالات بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۷آثار بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۸شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۹علل بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۱۰وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱۱كنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) …………………………………………………………………………۲۶

۳-۱۲رتبه تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۱۳محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

۳-۱۴اقدامات پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۱۵تجدید نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28

۲۹………….(Design-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول۴

۴-۱مبنا و هدف از تهیه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

۴-۲تعریف حالات بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۴-۳تعریف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

۴-۴كاربردهای DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32

۴-۵فواید استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

۴-۶مشتری در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

۴-۷نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..۳۳

۴-۸آثار بالقوه حالات خرابی …………………….…………………………………………………………....…………………۳۴

۴-۹شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35

۴-۱۰كلاسه بندی…………………….……………………………………………………………………....………………………..۳۵

۴-۱۱علل بالقوه خرابی …………………….……………………………………………………………………...……..…..……۳۷

۴-۱۲وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….۳۸

۴-۱۳كنترلهای جاری در طراحی…………………….………………………………….………………………………………۳۹

۴-۱۴تشخیص…………………….……………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱۵نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

۴-۱۶اقدامات پیشنهادی…………………….……………………………………………………………………………..………۴۳

۱۷-۴نتایج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..۴۴

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..۴۵

۴۶  …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید۵

۱-۵چرا از Process FMEA استفاده می كنیم؟………………………………………………………………………….۴۷

۲-۵حالت خرابی در فرآیند…………………..………………………….……………………………………………………..۴۷

۳-۵تعریف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

۴-۵كاربردهای PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….۴۸

۵-۵فواید بالقوه اجرای PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48

۶-۵تیم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49

۷-۵نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..۴۹

۸-۵مراحل طراحی PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49

۵۹آثار بالقوه خرابی …………………..……………………………..………………………….……………………………….۵۰

۵۱۰شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….۵۱

۵۱۱كلاسه بندی…………………..……………………………..………………………………………………………………….۵۵

۵۱۲علل بالقوه خرابی…………………..……………………………..………………………………………………………….۵۵

۵۱۳رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….۵۶

۵۱۴كنترلهای جاری فرآیند  …………………..………………………………..……………………………….…………….57          

۵۱۵رتبه تشخیص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

۵۱۶محاسبه نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) …………………..…………………………………………………59

۵۱۷اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

۵۱۸مسئول و زمان اقدام پیشنهادی …………………..………………………………..………………………………...۶۱

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..۶۲

۶۳ ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

۶۱تعریف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64

۶۲فواید اجرای MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64

۶۳تشریح مفاهیم ستون های یك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

۶-۳-۱نام زیر سیستم و تشریح عملكرد…………………..……………………………….………………………………۶۵

۶-۳-۲حالات خرابی در ماشین…………………..………………………………..…………………………………………..۶۶

۶۴اثر خرابی در ماشین …………………..…………………………………..………………………………………………….۶۶

۶۵شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..۶۶

۶-۷وقوع حالت خرابی …………………..……………………………………………………………………………………….۶۸

۶۸كنترل  های طراحی/كنترل های ماشین …………………..………………………………..……………………….۶۸

۶۹تشخیص…………………..………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۶۱۰نمره ریسك پذیری خرابی RPN…………………..…………………………………..………………………………69

۶۱۱اقدامات اصلاحی پیشنهادی……………………..………………………………..……………………………………۶۹

………………….……………….۷۲. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

۷۱تعریف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

۷۲اهداف اجرای Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….۷۴٫Service-FMEA3تشخیص ستونهای یك فرم

۷۴شرح عملكرد (وظیفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..۷۴

۷۵حالات خرابی بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………۷۵

۷۶آثار بالقوه خرابی …………………….………………………………………..……………………………………………….۷۵

۷-۷مشخصه های بحرانی…………………….……………………………………………………………………………………۷۶

۸-۷شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………۷۶

۹-۷علل بالقوه خرابی …………………….………………………………………………………………………………………..۷۸

۱۰-۷وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………۷۸

۷۱۱روشهای كنترل (تشخیص) …………………….………………………………………………………………………….۷۹

۷۱۲رتبه تشخیص …………………….…………………………………………..…………………………………………………۸۱

۷۱۳نمره ریسك پذیری (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

۱۴اقدامات پیشنهادی…………………….…………………………………………………………………………………….۸۳

۱۵تاریخ تكمیل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..۸۳

۱۶ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..۸۳

۱۷-۷تجدید نظر در RPN…………………….……………………………………….………………………………………….84


عتیقه زیرخاکی گنج