گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۰۲ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری،پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

چكیده تحقیق

    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.

    جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان كه شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

   روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق                                    1

مقدمه                                                                                 3

۱- فصل اول                                                                             11-8

۱-۱- بیان مسئله                                                                 9

۱-۲-      اهمیت پژوهش                                                                            9

۱-۳- هدف پژوهش                                                                         9

۱-۴-سوالات پژوهش                              10          

۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها     10

۱-۵-۱- منبع کنترل                                                                   10

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                                                                 11

۱-۵-۲-عزت نفس                                                                                     11

۲- فصل دوم                                                                       63-12

پیشینه نظری                                  13

۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس                                                  13

۲-۱-۱- نظریه جیمز                                                                        13

۲-۱-۲- نظریه مید                                                                           14

۲-۱-۳- نظریه کولی                                                                        15

۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ                                                                  17

۲-۱-۵- نظریه سالیوان                                                           18

۲-۱-۶- نظریه هورنای                                                           20

۲-۱-۷- نظریه آدلر                                                                         21

۲-۱-۸- نظریه راجرز                                                             23

۲-۱-۹- نظریه مزلو                            26

۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت                                                                    27

۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                      28

۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور                                                              30

۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس         38

۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان     41

  2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس           42

  2-2-منبع كنترل                                 44

  2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل                                            45

  2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی       48

  2-2-3-تفاوت های فردی                          53

  2-2-4-كنترل                                    53

  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل         54

  2-2-6-منبع كنترل                               56

  2-2-6-1-منبع كنترل درونی                       57

  2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی                       58

  2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی    60

  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی         62

  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                      63

۳- فصل سوم                                                                     73-66

۳-۱ – طرح پژوهش                                                                         67

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش                                                  67

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری                                                           67

۳-۴-ابزارتحقیق                                67

۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل                                                                 67   

۳-۴-۲-آزمون عزت نفس                                                                 69

۳-۵-روش اجرای پژوهش                                                               72

۳-۵-۱-اجرای اصلی                                                                       72

۳-۶-۱-روش آمار                                                                          72

۴- فصل چهارم                                                                      78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                                                                      74

۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                    74

فصل پنجم                                                                                     81-79

۵-۱-بحث و نتیجه گیری                                                                       81

۵-۲-پیشنهادات                                                                                    82

منابع                                                                                                 83 

ضمائم                                                                                         100-86                                                                                      


عتیقه زیرخاکی گنج