گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي-دانلود رایگان مقاله بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي-دانلود رایگان پایان نامه بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي-پایان نامه بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي
این فایل در ۸۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را “صنعت” ميخوانند
متغيرهاي تحقيق 
در تحقيق حاضر كه با عنوان “بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي” انجام پذيرفته است، دو متغير، مد نظر بوده اند:
۱) روشهاي منتخب بازاريابي (متغير مستقل)، 
۲) ميزان فروش خدمات بيمه اي (متغير وابسته)
 كه سعي شده است در ضمن تحقيق، رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته تبيين گردد. 
((ساير عوامل)u، روشهاي منتخب بازاريابي) f = ميزان فروش خدمات بيمه اي.

قلمرو تحقيق 
الف) مكاني: قلمرو مكاني تحقيق، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا را دربرمي گيرد. 
ب) موضوعي: در بازاريابي روشهاي نظير: پيشبرد، كالا(محصول)، قيمت و مكان وجود دارد. تحقيق حاضر تدثير دو روش از روشهاي فوق (يعني قيمت و حق بيمه) البته اين رساله وارد بحث قيمت گذاري و تئوريهاي مربوط نمي شود و تنها به بررسي تأثير قيمت با حق بيمه در ميزان فروش بيمه عمر مي پردازد و پيشبرد را در ميزان فروش خدمات بيمه اي بررسي مي نمايد. شايان ذكر است كه در روش پيشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهي هاي تجاري بوده است. ضمناً نوع بيمه مورد بررسي ـ به دليل وسعت حجم كار ـ صرفاً بيمه عمر مي باشد. 
ج) زماني: تحقيق حاضر بعضاً به بررسي محدوده زماني سالهاي بين ۶۸ تا ۷۲ پرداخته است. 

فرضيه هاي تحقيق 
تحقيق حاضر داراي يك فرضيه اصلي مي باشد كه توسط سه فرضيه جزئي به آزمون گذاشته شده است. 
فرضيه اصلي: بين روشـهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه اي رابطه معني داراي وجود دارد. 

فرضيه هاي جزئي: 
۱) “ابزار ارتباط جمعي حامل آگهي هاي تجاري در افزايش فروش بيمه عمر مؤثر است.”
۲) “افزايش حق بيمه عمر، باعث كاهش ميزان فروش آن مي شود.”
۳) “محتواي آموزشي آگهي هاي تجاري در ميزان فروش بيمه عمر مؤثر است.”

استفاده كنندگان از تحقيق: 
پيش بيني مي شود افرادي كه مي توانند از تحقيق حاضر استفاده كنند به قرار ذيل باشند: 
الف) شركتهاي بيمه. 
ب) پژوهشگران و دانشجويان. 
پ) اقشار آسيب پذير جامعه خصوصاً، و ساير اقشار عموماً. 
ت) سازمانهاي خيريه، از جمله كميته امداد امام خميني(ره). 
ث) و ساير علاقمندان.

محدوديت هاي تحقيق
اين پايان نامه با وجود محدوديتهايي كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد، تهيه و تدوين شده است: 
اولين و مهمترين محدوديت، عدم وجود آمار و اطلاعات مدون و همگن مورد نياز بود، كه بدين ترتيب، محقق مجبور شده با مراجعات مكرر از مسئولين امر اجازه بگيرد تا پرونده ها را مستقيماً بررسي، و آمارهاي لازم را استخراج نمايد. حتي در بعضي موارد، آمار و ارقام بدست آمده را دراختيار شركتها قرار داده و اهميت آنها را در تصميم گيري‌ها گوشزد مي كرده است. 
دومين محدوديت، برخوردهاي بسيار متفاوت مسئولين بود بطوريكه بعضي از آنها با محقق جهت جمع آوري آمار و ارقام همكاري نكرده و از آن كار ممانعت بعمل مي آوردند. 
سومين محدوديت، تعويض برخي از مسئولين در خلال انجام تحقيق را مي توان محدوديتي ديگر دانست. براي هر مسئولي كه پس از مسئول قبلي، متصدي امور مي شد لازم بود تا تمامي ماجرا از اول شرح داده شود، تا شايد راضي شده و اجازه جمع آوري اطلاعات لازمه را به محقق بدهد. 
چهارمين محدوديت، قديمي بوده غالب منابع مرتبط فارسي بود كه براي جبران اين امر، محقق مجبور به استفاده گسترده از كتابهاي لاتين شد. 
بكر بودن موضوع تحقيق، پنجمين محدوديتي بود كه خودنمايي مي كرد. 
كثرت متغيرهاي كيفي و مشكلات خاص كمي كردن آنها، ششمين محدوديت تحقيق بود. 
محدوديتهاي مالي(هزينه هاي فراوان كپي، تكثير، اياب و ذهاب، استفاده از كامپيوتر جهت انجام محاسبات و …)، هفتمين محدوديت تحقيق بوده است كه اهميت زيادي داشت.

تعريف بيمه 
براي واژه بيمه تعاريف متعددي ارائه گرديده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود: 
((بيمه ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور كه براي شخص يا مال، مبلغي به شركت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شركت مبلغ معيني مي دهد.))  ضمناً مرحوم دهخدا واژه بيمه را برگرفته از زبان هندي مي دانند.((بيمه يعني اطمينان در مقابل مخاطره اي كه محتمل الوقوع باشد.)) 
((بيمه عملي است كه از اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعق كنند تا در صورتي كه موضوع بيمه گذاشته شده به نحوي از انحاء در مخاطره افتد، شركت بيمه از عهده خسارت برآيند.))  مرحوم معين معناي لغوي بيمه را ضمانت دانسته ، ضمناً بيمه گر، بيمه گزار، بيمه كردن ـ كه تعاريف آنها خواهد آمد ـ را از مشتقات بيمه به حساب مي آورد. 
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص در كتاب “مسئله ربا به ضميمه بيمه” گفته اند: 

عتیقه زیرخاکی گنج