گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۹۳ 

word  نوع فرمت : ورد ( قابل ویرایش )
ما براي شما پايان نامه اي کامل تهيه کرده ايم که با کمترين قيمت براي شما دوست خوبم آماده دانلواد مي باشد .
قسمتی از متن :
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حالي كه شركتها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصتها و شرايط ديكته شده توسط بازار مي دانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل يکم –  معرفي برنامه ريزي فرآيند به کمک کامپيوتر(CAPP) و الگوريتم ژنتيک ………………………………………. ۱۷
۱-۱-  برنامه ريزي فرآيند به کمک کامپيوتر…………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۱-۱- رويکرد بنيادي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۱-۲- رويکرد متنوع …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۲- الگوريتم ژنتيک………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۲-۱-کليات الگوريتم ژنتيک…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۲-۲-قسمت هاي مهم الگوريتم ژنتيک…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱-۲-۲-۱-تابع هدف و تابع برازش……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۱-۲-۲-۲- انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۲-۲-۳- تقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………   28
۱-۲-۲-۴- جهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
فصل دوم- نمونه هايي از کاربرد الگوريتم ژنتيک در برنامه ريزي فرآيند به کمک کامپيوتر………………………………….. ۳۴
۲-۱-بهينه سازي مسير فرآيند با استفاده از الگوريتم ژنتيک………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱-۱- توصيف توالي فرآيند……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱-۲- استراتژي کد گزاري……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱-۳- تجزيه و تحليل همگرايي……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱-۳-۱-همگرايي نزديک شونده……………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱-۳-۲-همگرايي با در نظر گرفتن احتمال…………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱-۳-۳-همگرايي G?ها در توالي سازي فرايندهاي پشت سر هم………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱-۳-۴-تعريف يک قانون……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱-۴-اپراتورهاي ژنتيک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱-۴-۱-اپراتور انتخاب………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱-۴-۲- اپراتور تغيير و انتقال………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱-۴-۳- اپراتور جهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱-۵- برقراري تابع تناسب……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۱-۵-۱- آناليز محدوديت ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۱-۵-۲- برقراري تابع برازش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۱-۶-مثال……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۱-۶-۱-مثالهايي براي کاربرد اين روشها ………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۱-۶-۲-تاثير پارامترهاي متغير بر روند تحقيقات ………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱-۷-نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۲-روشي براي برنامه ريزي  مقدماتي ترکيبات دوراني شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك……………………. ۵۱
۲-۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۲-۲-مدول هاي سيستمCAPP? پيشنهاد شده………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۳-تجسم قطعه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۲-۴-توليد توالي هاي ممکن…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۴-۱-الزامات اولويت دار…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۴-۲- الزامات تلرانس هندسي…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۲-۴-۳- رابطه ويژگي هاي اولويت دار…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲-۵ بهينه سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيک G?…………………………………………………………………………………….. 64
۲-۲-۵-۱- تابع برازش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۲-۵-۲- الگوريتم ژنتيك……………………. ………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲-۲-۶- نتايج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۲-۲-۷-نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
فصل سوم: الگوريتم پيشنهادي براي کاربرد الگوريتم  ژنتيک در طراحي قطعه به کمک کامپيوتر در محيط صنعتي ….. ۷۳
۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۲-الگوريتم ژنتيک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۲-۱-سيستم هاي توليدي توزيع شده………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۲-۲-نمايش طرح هاي فرايند………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۲-۳-جمعيت اوليه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۳-۳-توليد مثل………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۳-۳-۱-ادغام……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۳-۳-۲-دگرگوني و جهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۳-۴- ارزيابي کروموزوم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۴-۱- مينيمم سازي زمان فرايند……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳-۴-۲- مينيمم سازي هزينه هاي توليد…………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۵- مطالعات موردي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۵-۱- CAPPسنتي……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳-۵-۲- CAPP توزيع شده……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۶- ارزيابي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۶-۱- معيار اول……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۳-۶-۲- معيار دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
فصل چهارم -نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰


فهرست شکلها

عنوان صفحه
شکل ۱-۱- نمايش يک کروموزوم با ارقام صفر و يک…………………………………………………………………….. ۲۲
شکل ۱-۲-? دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدين)…………………………………………………………………………… ۲۲
شکل ۱-۲-?  دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)………………………………………………………………………… ۲۳
شکل ۱-۳- کروموزوم بعد از جهش۲………………………………………………………………………………………… ۲۳
شکل ۱-۴ – تقاطع چند نقطه اي۲………………………………………………………………………………………………… ۳۲
شکل۲-۱-نمودار جريان برنامه۲………………………………………………………………………………………………… ۴۶
شکل۲-۲………………………………………………………………………………. …………………………………………….. ۴۸
شكل۲-۳ -طرح دياگرام CAPP پيشنهادشده…………………………………………………………………………….. ۵۵
شکل۲-۴-ساختار سلسله مراتبي ويژگي هاي فرمي نوعي…………………………………………………………………. ۵۶
شکل ۲-۵………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
شکل۲-۶- مثالهاي الزامات اولويت دار………………………………………………………………………………………….. ۵۹
شکل ۲-۷- مثال الزامات تلرانس هندسي ……………………………………………………………………………………… ۶۰
شکل ۲-۸- يک شکل نمونه داراي ۱۸ ويژگي……………………………………………………………………………….. ۶۱
شکل ۲-۹-توليد مجدد گرافيکي………………………………………………………………………………………………… ۶۲
شکل۲-۱۰ توليد مجدد داخلي……………………………………………………………………………………………………… ۶۲
شکل ۳-۱- توصيف يک سيستم توليدي توزيع شده………………………………………………………………………… ۷۵
شکل ۳-۲- نمونه اي از يک طرح فرآيند……………………………………………………………………………………… ۷۵
شکل ۳-۳- اپراتور ادغام…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
شکل ۳-۴- اپراتور جهش…………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
شکل ۳-۵-يک قطعه منشوري براي ارزيابي الگوريتم………………………………………………………………………. ۸۱
شکل ۳-۶ تغييرات هزينه توليد در طي اجراهاي مختلف……………………………………………………………………. ۸۴
شکل۳-۷-يک قطعه منشوري شکل………………………………………………………………………………………………. ۸۵
 

فهرست جدولها

عنوان صفحه
جدول۲-۱- استراتژي کدگذاري……………………………………………………………………………………………….. ۳۷
جدول۲-۲ توالي سازي با استفاده از G?تحويل…………………………………………………………………………… ۴۷
جدول ۲-۳- رابطه نوع ويژگي کدبندي ويژگي سلول ماشينکاري و کدبندي طبيعي G?……………………. 48
جدول ۲-۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
جدول ۲-۵…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
جدول ۲-۶……………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ۵۰
جدول ۲-۷ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
جدول ۲-۸ توالي هاي  اوليه……………………………………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ۲-۹-جزئيات براي قطعه نمونه………………………………………………………………………………………….. ۶۵
جدول ۲-۱۰- الگوههاي اولويت و مجاورت………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۲-۱۱- جميعت اوليه………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
جدول۲-۱۲-نسل بعد از توليد مجدد…………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۲-۱۳ -فرآيند ادغام………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول ۲-۱۴- فرآيند جهش………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
جدول ۲-۱۵- توالي هاي بهينه/نزديك بهينه…………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول۳-۱- اطلاعات توليد………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
جدول ۳-۴-طرح فرآيند مطالعه موردي ……………………………………………………………………………………. ۸۳
جدول ۳-۳- ماتريس تقدم و تاخر…………………………………………………………………………………………….. ۸۳
جدول ۳-۲-منابع موجود در کارگاه توليد……………………………………………………………………………………. ۸۴
جدول ۳-۵- رابطه تقدم و تاخر براي مطالعه موردي……………………………………………………………………….. ۸۶
جدول ۳-۶- شاخصهاي زمان و هزينه در سه کارخانه……………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۳-۷- منابع مورد استفاده در سه کارخانه……………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۳-۸ توصيف هفت عمليات اصلي………………………………………………………………………………………. ۸۷
جدول ۳-۹ منابع موجود در عمليات ماشينکاري……………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۳-۱۰- طرح فرآيند بر طبق ضابطه کمينه کردن هزينه توليد…………………………………………………….. ۸۸
جدول ۳-۱۱ طرح فرآيند بر طبق ضابطه کمينه کردن زمان فرآيند…………………………………………………….. ۸۹

عتیقه زیرخاکی گنج