گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به سند وعتبر از حضرت موسي بن جعفر (ع) منقول است كه حضرت ابراهيم عليه‌السلام متيظ و آگاه شد به عبرت گرفتن بر معرفت حق تعالي و احاطه كرد دلايل او بعلم ايمان بخدا و او پانزده ساله بود. و از حضرت رسول (ص) منقول است كه اول كسي را كه او در قيامت بخوانند من خواهم بود پس از جانب راست عرش خواهم ايستاد و حلة سبزي از حله‌هاي بهشت در من خواهند پوشانيد پس پدر ما ابراهيم (ع) را خواهند طلبيد و از جانب راست عرش در ساية عرش باز خواهد داشت و حلة سبزي از حله‌هاي بهشت در او خواهند پوشانيد پس منادي از پيش عرش ندا خواهد كرد 
نيكو پدريست پدر تو ابراهيم و نيكو برادري است برادر تو علي. و به سند معتبر از موسي بن جعفر (ع) منقول است كه حقتعالي از هر چيز چهار چيز اختيار فرموده است : از پيغمبران براي شمشير و جهاد اختيار فرموده است ابراهيم و داوود و موسي و مرا، و از خانه آبادها چهار خانة آباده را اختيار فرموده است چنانچه در قرآن مجيد است كه خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان.
از حضرت اميرالمؤمنين (ع) منقول است كه ابراهيم (ع) از پيغمبراني است كه ختنه كرده متولد شدند و اول كسي بود كه امر فرمود مردم را بختنه كردن.
و بسند معتبر از اميرالمؤمنين (ع) منقول است كه ابراهيم (ع) اول كسي بود كه مهماني كرد و اول كسي بود كه موي سفيد در ريش او بهم رسيد پرسيد اين چيست؟ وحي باو رسيد كه اين وقار است در دنيا و نور است در آخرت. بدانكه حق تعالي در چند موضع از قرآن مجيد فرموده است : اخذ كرد خدا ابراهيم را خليل خود ( و خليل يار و دوستي را گويند كه هيچگونه خلل در شرايط دوستي نكند ) و در سبب آنكه حق تعالي او را خليل خود گردانيد احاديث بسيار وارد شده است از آنجمله : به سند معتبر از حضرت رضا (ع) منقول است كه خدا براي آن ابراهيم (ع) را خليل خود فرموده كه هيچكس از او چيزي سؤال نكرد.
به سند صحيح از حضرت صادق (ع) منقول است كه آن حضرت را خدا براي اين خليل خود گردانيد كه سجده بر زمين بسيار مي‌كرد. به سند معتبر از حضرت امام علي‌النقي (ع) منقول است كه براي اين او را خليل خود گردانيد كه بسيار صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مي‌فرستاد. از رسول خدا (ص)  منقول است كه ابراهيم (ع) را خدا خليل خود نگردانيد مگر براي طعام خوارانيدن به مردم و نماز كردن در شب در هنگاميكه مردم در خواب بودند. مؤلف مي‌گويد : در ميان احاديث منافاتي نيست و آن حضرت را حق تعالي خليل خود گردانيد براي انكه به مكارم اخلاق بشريه همگي آراسته بود و در هر حديث بعضي از آنها كه مدخليت عظيم در خلت داشته براي ترغيب خلق بمثل آن بيان فرموده‌اند.
به سند معتبر از امام محمد باقر (ع) منقول است چون خدا ابراهيم (ع) را خليل خود گردانيد بشارت خلت را ملك موت آورد بصورت جواني سفيدرو كه دو جامة سفيد پوشيده بود و از سرش آب و روغن مي‌ريخت چون ابراهيم خواست داخل خانه شود ديد كه او از خانه بيرون مي‌آيد، ابراهيم مردي بود بسيار با غيرت و چون پي كاري مي‌رفت در را مي‌بست و كليد را با خود برمي‌داشت، پس روزي پي كاري بيرون رفت و در را بست چون برگشت و در گشود ناگاه مردي را ديد كه ايستاده است در غايت حسن و جمال! او را غيرت از جا بدر آورد گفت : اي بندة خدا كي ترا داخل خانة من كرده است؟ گفت : پروردگار خانه مرا داخل خانه كرده است! فرمود : پروردگارش حق است از من، پس تو كيستي؟ گفت : ملك موتم! حضرت ابراهيم (ع) ترسيد فرمود : آمده‌اي قبض روح من بكني؟ گفت : نه وليكن خدا بنده‌اي را خليل خود گردانيده است آمده‌ام كه اين بشارت را به او برسانم؛ فرمود كيست آن بنده شايد خدمت او كنم تا بميرم؟ گفت تو آن بنده‌اي، پس آمدم بنزد ساره و فرمود خدا مرا خليل خود گردانيده است. به سند معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است كه چون رسولان ملائكه از جانب خدا بسوي ابراهيم (ع) آمدند براي هلاك كردن قوم لوط براي ايشان گوساله بريان آورده فرمود بخوريد بگوئيد ( بسم الله ) و چون فارغ شويد بگوئيد ( الحمدالله )، پس جبرئيل رو كرد برفقايش و ايشان چهار نفر بودند و جبرئيل سر كردة ايشان بود و گفت سزاوار است كه خدا وا را خليل خود گرداند – پس حضرت صادق(ع) فرمود : چون ابراهيم (ع) را در آتش انداختند جبرئيل در هوا او را ملاقات كرد در وقتيكه به زير مي آيد و گفت : اي ابراهيم آيا ترا حاجتي هست؟
فرمود : اما بسوي تو پس نه. به سند معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است كه ابراهيم (ع) اول كسي بود كه براي او ريگ آرد شد در وقتيكه رفت بنزد دوستي كه در مصر داشت كه از او طعامي قرض كند و او را در منزل خود نيافت و نخواست بار بردار  خود را خالي برگرداند پس هميان خود را پر از ريگ كرد چون داخل خانه شد چهار پا را را با ساره گذاشت و از خجلت بخانه رفت و خوابيد! چون ساره هميان را گشود آردي در آن ديد كه از آن بهتر نتوان بود! آنرا نان پخت و بنزد آن از نزد خليل مصري آورده ابراهيم (ع) فرمود از كجا آوردي اين را؟ عرض كرد از آن آردي كه از نزد خليل مصري آورده بودي؛ فرمود : آنكه آرد بمن داده است خليل من هست ام مصري نيست و باين سبب خدا او را خليل خود خواند ؛ پس خدا را شكر و حمد كرد و از آن طعام تناول نمود.
به سندهاي معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است كه چون روز قيامت شود محمد(ص) را بخوانند و حله سرخي به رنگ گل بر او بپوشانند و او را در جانب راست عرش باز دارند پس بخوانند ابراهيم (ع) را و بر او حلة سفيدي بپوشانند و در جانب چپ عرش او را باز دارند پس بطلبند امير المؤمنين (ع) را و حلة سرخي بر او پوشانند و در جانب راست رسول خدا (ص) باز دارند پس بطلبند اسمعيل (ع) را و حلة سفيدي بر او بپوشانند و در جانب چپ ابراهيم (ع) باز دارند پس حضرت امام حسن (ع) را بطلبند و حلة سرخي بپوشانند و در جانب راست امير المؤمنين (ع) بازدارند پس بطلبند حضرت امام حسين (ع) را و جامة سرخي بپوشانند و در جانب راست امام حسن (ع) باز دارند و همچنين هر امامي را بطلبند و حلة سرخي بپوشانند و در جانب راست امام سابق باز دارند پس شيعيان ائمه را بطلبند و در پيش روي ايشان باز دارند پس بطلبند فاطمه (ع) را با زبان و فرزندان و شيعيان و داخل بهشت شوند بي‌حساب پس منادي از ميان عرش از جانب رب‌العزه و از افق اعلي ندا كند : خوب پدري است پدر تو اي محمد (ص) و او ابراهيم (ع) و خوب برادري است برادر تو و او علي بن ابيطالب (ع) است و نيكو فرزند زاده‌هايند فرزند زاده هاي تو ( يعني حسن و حسين (ع) ) و نيكو جنيني كه در شكم شهيد شده است جنين تو كه آن محسن است و نيكو امامان راهنمايند ذريت تو امام زين‌العابدين (ع) تا آخر ائمه و نيكو شيعه‌اند شيعيان تو بدرستي كه محمد و وصي او و فرزند زاده‌هاي او و امامن از ذريت او ايشان رستگارانند پس امر كنند ايشان را بسوي بهشت، اينست آنچه حق تعالي مي‌فرمايد : هر كه دور كرده شود از آتش جهنم و داخل شود در بهشت پس بتحقيق كه او رستگار است از حضرت امام حسن (ع) منقول است كه حضرت ابراهيم (ع) سينه‌اش پهن و پيشانيش بلند بود. از رسول خدا (ص) منقول است كه فرمود : هر كه بخواهد ابراهيم (ع) را ببيند در من نظر كند.
و در حديث صحيح از امام جعفر (ع) مرويست كه مردم قبل از زمان حضرت ابراهيم (ع) ريش ايشان سفيد نمي‌شد پس حضرت ابراهيم (ع) روزي موي سفيد در ريش خود ديد گفت پروردگارا اين چيست؟ وحي به او رسيد كه اين باعث وقار است ؛ عرض كرد، خداوندا وقار مرا زياد گردان.
به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر (ع) منقول است كه روزي حضرت ابراهيم (ع) چون صبح كرد در ريش خود موي سفيدي ديد گفت : الحمدالله رب‌العالمين كه مرا باين سن رسانيد و يك چشم زدن معصيت خدا نكردم. به سند معتبر از اميرالمؤمنين (ع) منقول است كه فرمود : پيشتر چنان بود كه هر چند آدمي پير مي‌شد ريشش سفيد نمي‌شد و گاه بود شخصي به جمعي مي‌آيد با پسرانش و در آن مجلس حاضرين پدر را از فرزندان تميز نمي‌دادند و مي‌پرسند كدام يك پدر شما است؟ چون زمان حضرت ابراهيم (ع) شد عرض كرد خداوندا براي من علامتي قرار ده كه بآن شناخته شوم ؛ پس موي سر و ريشش سفيد شد. به سند معتبر مروي است كه محمد بن عرفه بحضرت صادق (ع) عرض كرد : جمعي مي گويند ابراهيم (ع) ختنه كرد خود را بتيشه بر روي خمي؟ فرمود : سبحان‌الله چنين نيست كه آنها مي‌گويند، دروغ گفتند بلكه پيغمبران در روز هفتم ناف و غلاف ايشان با هم مي‌افتد.
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي-دانلود رایگان مقاله طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي-دانلود کمک پایان نامه طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي-پایان نامه طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش شامل موارد زیر تهیه شده:

طرح احداث گلخانه توليد خيار هندوانه مكعبي و گلهاي تزئيني گلخانه اي در سطح ۵۰۰۰ متر مربع
محل اجرا، استان قزوين- شهرستان آبيك- روستاي قره قباد

  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

FORUM يك شركت غيرانتفاعي صنعت مدار مي باشدكه براي كمك به تسريع و اعتبار سنجي قابليت عمل بينا بيني محصولات بي سيم نوار پهن منطبق با استانداردهاي ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ايجاد شده است. هدف اين شركت اين است كه راه اندازهاي جهاني راه حل هاي دستيابي بي سيم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتني بر استانداردها را تسريع  بخشد. و بازار را براي اين راه حل ها، گسترش دهد. تاريخچه محاسباتي نشان داده است كه ابتكار و نوآوري سيار يريع روي مي دهد زماني كه يك ساختار صنعتي مبتني بر استانداردها وجود داشته باشد با مشترياني كه از ذينفع هاي اوليه بشمار مي آيند. كاهش ها را هزينه هاي تجهيزات و روشهاي محكم و پايدار براي طراحي شبكه نيز تا حد زيادي اين مدل تجاري رابراي خدمات رسان ها ارتقاء بخشيده اند.
تجهيزات گواهي شدهWIMAX FORUM  براي طيف وسيعي از سناريوهاي به كار اندازي دسترسي بي سيم نوار پهن طراحي مي شود و براي اين راه حل‏ها قابل پيكره بندي مي باشد. 
اين سناريوها عبارتند از احتمالات براي طيف طولاني تر (تا۵۰k) در چگالي پايين، شرايط بيروني خط ديد(los) براي راه اندازي هاي غير los طيف كوتاهتر در محيط هاي شهري پرجمعيت و شلوغ. 
اين دستگاهها مي توانند ثابت باشند، قابل حمل يا بوبايل باشند يا تركيبي از ايندو در اين طيف از شرايط، ويژگي مشترك، قابليت ارائه انتقال پذيري نوار پهن است به كاربران خانگي و تجاري. تقاضاي قابل ملاحظه اي براي دسترسي نوار پهن بي سيم قابل انعطاف سريع راه انداز وجود دارد. به اين دليل،۸۰۲-۱۶ از ابتدا براي حمايت از سطوح خدمات چندگانه طراحي شد. مثلاً خدمات سطح E1 يا T1 ضمانت شده براي شركتهاي تجاري و خدمات بهترين سرعت DS براي مصرف كنندگان خانگي Quality of service” ” نيز در اين استاندارد طراحي شده است براي ارائه خدماتي كه نيازمند زمان ركود كمي هستندمثل خدمات صدا و ويدئو.
با انعطاف پذيري كه سيستم هاي دسترسي نوار پهن بي سيم ارائه مي دهد، يك سرويس دهنده مي تواند امتباز قابليت هدايت و انتقال سرعت بالاي «طبق تقاضا» را براي رويدادهايي چون نمايشگاه تجاري با صدها يا حتي هزاران كاربر هات اسپات ۸۰۲-۱۱ فراهم آورد- اين هات اسپات هاي wifi از راه حل‏هاي ۸۰۲-۱۶  به عنوان back haul خودش به شبكه اصلي استفاده خواهد كرد. چنين قابليت انتقال «طبق تقاضا»همچنين مي تواند براي شركتهايي نافع باشد كه نياز هاي انتقال پذيري نوار پهن دارند.
مهمترين نكته اين است كه تاثير- اين تكنولوژي – با فرض شرايط قانوني مطلوب در كشورهاي در حال توسعه كه خدمات رسان ها زير ساخت سيم دار را به كار نينداخته اند يا جايي كه سيم بندي كيفيت كافي براي حمايت از يك جمعيت با سواد در كامپيوتر روز افزون وجود ندارد، خيلي مهم خواهد بود. بخصوص براي نواحي با چگالي جمعيت پايين و راه اندازي هاي مربوطه، دسترسي نوار پهن بدون سيم ممكن است بسيار آسان و سريع تر و ارزان تر باشدنسبت به زير ساخت سيم دار جديد.
اهميت هماهنگ سازي جهاني:
يكي از موانع اصلي كه براي تسريع در دسترسي بي سيم نوار پهن در سراسر دنيا بايد به آن فائق شد، هزينه مي باشد. گرچه هزينه كل اين راه‏اندازي شامل هزاران فاكتور مي باشد(جوازها، فضاي برج يا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزينه تجهيزات واقعي يك مؤلفه مهمي استو كانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخيل درWIMAX FORUM، مي باشد. هماهنگ‏‏سازي جهاني يا تخصيص يكنواخت طيف در سراسر دنيا، براي پايين آوردن هزينه هاي تجهيزات بسيار ضروري و حياتي است چون راديوها، مولفه هزينه اي مهمي در گسترش سيمهاي WIMAX FORUM Certified به شمار مي روند. براي بالا بردن عملكرد  راديويي و به حداقل رساندن هزينه ها، راديوها را بايد براي هريك از نوارهاي طيف اصلي كه مناسب براي راه اندازي هاي Wimax شناخته شده اند، بهينه سازي كرد.
هرچه راديوهاي كمتري براي در خدمت بازار جهاني BWA مورد نياز باشد، صرفه جويي هاي مقياسي كه مي توان در توليد بدست آورد بيشتر است و به كاهش هزينه تجهيزات خواهد انجاميد. Wimax، همچنين مطرح مي دارد كه دولتها در تخصيص دهي طيف، براي اين تكنولوژي خنثي عمل مي كنند.
نوارهاي طيف بايد به طريقي اختصاص يابند كه به دارندگان جواز و مجوز امكان دهد مناسبترين خدمات و تكنولوژي ها را براي بازار خودشان بكار برند تا مادامي كه اين راه حل ها براي حمايت از سازش پذيري دستگاه ها و رفتار در يك حالت پايدار و ايمن كه الزامات قانوني دست جويند. با سرعت روز افزون پيشرفت تكنولوژي، روشهايي كه مشخص مي كند كدام تكنولوژي ممكن است يك تخصيص خطر خاص بكار روند، سريعاً منسوخ و متروك مي‏شوند Wmax، به كار بار سياست گذاران تعهد دارد براي تضمين كاربرد كارآمد و موثر و پرمنفعت اقتصادي طيف. 


باندهاي اوليه مورد توجه
در سه سال آينده- تا چارچوب زماني سال ۲۰۰۶- Wmax بر اين عقيده است كه يك سطح قابل قبولي از هماهنگ سازي جهاني براي BWA را مي توان در نوارهاي طيف ذيل به دست آورد:
۵GHZ معاف از مجوز: طيف هاي فركانس مورد نظر عبارتند از نوارهاي بين ۵٫۸۵GHZ و ۵٫۲۵ چون در اكثر كشورها طيف معاف از مجوز براي استفاده، «آزاد» مي باشد، اين باند براي راه اندازي هاي اجتماعي محلي روستايي در بازارهاي دور از مركز و روستايي با تراكم جمعيت كم و ارائه خدمات كم، باندي استراتژيك به شمار مي آيد. WIMAX متفاوت از WiFi كه هدف اوليه‏اش برنامه هاي كاربردي شبكه منطقه محلي مي باشد، بدنبال برنامه هاي كاربردي ناحيه پايتخت نشين طيف بلندتر مي باشد و از سطوح بازده توان مجاور بالاتري برخوردار است در باند GHZ5 بالايي، بسياري از كشورها خروجي برق بالاتري را مجاز مي دانند. -۴واتي در برابر ۱ وات يا كمتر از EIRP در باندهاي GHZ5 پايين تر- كه اين باند را براي كاربردهاي WIMAX جذاب تر مي كند.
WIMAX منابع اضافي ديگري را تهمه خواهد كرد. بخصوص در قاره اروپا، انتشار وسيع تر اين باند را به يك شيوه زمانبندي شده و هماهنگ شده تسريع نمايد.
-دولت آمريكا در حال بررسي پيشنهاداتي امنيتي بر افزايش بازده توان سدر باندهاي معاف از جواز در نواحي روستايي تا راه اندازي هاي كم هزينه تري را در اين نواحي تسهيل بخشد- خروجي برق بالغ بر ۲۵ وات پيشنهاد شده است. 
GHZ5/3 داراي مجوز: طيف اصلي و اوليه محو دار اختصاص يافته براي كاربردهاي BWA در اين مجاورت كلي بين ۴/۳ و GHZ6/3 قرار دارد قرار دارد گرچه تخصيص هاي جديدي بين ۴/۳-۳/۳ و GHZ8/3-6/3 هم وجود دارند. باندهاي بين ۴/۳و GHZ6/3 براي دسترسي بي سيم ثابت در اكثزيت كشورهاي اختصاص يافته اند به جز در كشور ايالات متحده. در اين باندها، نوكري WIMAX اين است كه الزامات و مقتضيات قانوني و تكنيكي غيرضروري كه شايد مانع بكارگيري مدل هاي BWA نمونه اي شود را به حداقل يرساند.
GHZ5/2 مجوزدار: باندهاي بين ۵/۲ و GHZ7/2 در امريكا، مكزيكو، برزيل و برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي اختصاص يافته اند. WIMAX در اقدامات جهاني پيش رونده مشاركت دارد. اين تلاش ها از توصيه هايي منشاء مي گيرند كه از «كنفرانس راديوي جهان (WRC)» نتيجه شده اند. –با اين هدف كه قابليت دستيابي اين باندها را براي كاربردهاي نوار پهن موبايل قابل حمل و ثابت گسترش دهد. همچنين باند GHZ3/2 در اسياي جنوب شرقي (از جمله استرليا، كره جنوبي، نيوزيلند)اختصاص يافته است كه WIMAX از برخي از توليدكنندگان اين تجهيزات انتظار دارد با راديوهاي GHZ5/2 خود آنجا پوشش دهند.

باندهاي جديد مورد نظر براي فركانس پايين تر:
هسته طيف مساوي نمي باشد، امواج راديويي از باند فركانس پايين تر، بيشتر منتشر مي شوند و يك رابطه مستقيمي بين تعداد پايگاههاي مبناي مورد نياز براي پوشش يك ناحيه خاص را بوجود مي آورند هرچه باند فركانس پايين تر و كمتر باشد، پايگاههاي مبناي كمتري مورد نياز مي باشد. چون هزينه راه اندازي يكي از فاكتورهاي اصلي است براي تسريع راه اندازي BWA، دسترسي به باندهاي فركانس پايين تر، حياتي و ضروري است. مثال هاي زيادي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. از استفاده از اين باندهاي فركانس پايين تر براي بالا بردن تله دانسيته. قابليت دستيابي باندهاي فركانس پايين تر براي دسترسي نوار پهن مشابهاً نفوذ نوار پهن را افزايش خواهد داد.
WIMAX براي بالابردن اختصاص دهي طيف معاف از جواز و طيف جواردار در باندهاي فركانس پايين تر، با استانداردهاي جهاني و طرفين قانوني كار خواهد كرد. باندهايي در طيف زير فركانس GHZ1 را انتظار مي رود كه مثل انتقال ايستگاههاي تلويزيوني از پخش آنالوگ به ديجيتال، قابل دسترسي شوند. براي مثال در آمريكا كميسيون ارتباطات فدرال FCC طيفي را براي دسترسي بي سيم نوار پهن در كانال هاي UHF TV قبلي ۵۹-۵۲ مجاز دانسته است و در حال بررسي راه اندازي كانال هاي UHF با باند ۶۹-۶۰ مي باشد. 
FCC همچنين يك بيانيه اي را براي استفاده معاف از مجوز از كانال هاي TV زير MHZ700 صادر كرده است. طيف هاي بين ۵۱۲و MHZ698 پركاربردترين ها هستند چون ممكن است آنتن ها براي فركانس هاي زير MHZ500 مشكل آفرين شوند.
بايد توجه نمود كه پخش كنندگان TV آنالوگ تا چارچو ب زماني ۲۰۱۰/۲۰۰۹ براي طيف خالي لازم نيستند. پس تلاش هايي در حال جريان است تا راه حل هايي با اين پخش كنندگان يافت شود و براي دولت ها كه يك گذار سريع تري را برانگيزانند. WIMAX بررسي هاي مشتركي را به انجام خواهد رسانيد تا نشان دهد چگونه دستگاه WIMAX Forum certihed مي تواند در باندهاي مجاور به پخش تلويزيوني و ديگر كاربردها در باندهاي فركانس پايين تر عمل كند.

خلاصه
در دنياي امروز رسترسي نوار پهن براي رشد اقتصادي ملت ها ضروري مي باشد. Forum بر اين عقيده است كه اين براي دولت ها لازم و واجب است كه يك نقش رهبري و هدايتي را در تخمين اين مطلب ايفا كنند كه شهروندانشان از بزرگترين انتخاب هاي عرضه كننده هاي دسترسي نوار پهن و مقرون به صرفه ترين خدمات دسترسي نوار پهن و دستگاهها، بهره مند شوند.مدل هاي مورد تجاري براي دسترسي بي سيم نوار پهن ثابت بر مبناي تكنولوژي WIMAX و استاندارد ۸۰۲-۱۶

مقدمه:
اصطلاح WIMAX با استاندارد واسط هوا شبكه ناحيه مركز شهر بدون سيم IEEE802-16 (MAX) مترادف شده است. استاندارد ۸۰۲-۱۶ در انتشار اصلي و اوليه اش به كاربردهايي در نوارهاي مجاز و غيرمجاز در زير طيف فركانس GHZ11 پوشش دهد. بي سيم هاي مطابق WIMAX كه شكاف بين LANهاي بي سيم و شبكه هاي ناحيه گسترده را پر مي كنند، يك راه ديگر بدون سيم ثابت كه از نظر هزينه هم كارآمد و مقرون به صرفه است را براي DSL سيم خط و كابل معمولي و متعارف فراهم مي آورد و در نواحي كه اين تكنولوژي‏ها به سهولت قابل دستيابي هستند و نكته مهم تر اينكه تكنولوژي WIMAX مي تواند در نواحي وراي دسترسي به DSL و كابل معمولي راه حل دستيابي نوار پهن مقرون به صرفه اي را فراهم آورد. پيدايش و تكامل پيشرونده ۲EEE802-16 اين استاندارد را بسط خواهد داد تا كاربردهاي موبايل را دربرگيرد و امكان دستيابي نوار پهن را بطور مستقيم براي ابزارها و دستگاههاي قابل حمل كه با WIMAX كار مي كنند. فراهم آورد. اين ابزارها از تلفن هاي هوشمند گرفته و PDAها تا نوت بوك و كامپيوترهاي كيفي هستند. اين نوشتار، يك آناليز مورد تجاري مفصلي را براي تكنولوژي WIMAX ارائه خواهد داد در كاربردهاي بدون سيم ثابت در طيف زير فركانس GHZ11. برنامه هاي كاربردي موبايل مبتني بر IEEE80216 در يك مقاله ديگر مورد بحث قرار خواهند گرفت. براي برنامه هاي كاربردي بدون سيم ثابت، دو سناريوي آمارنگاري و دو مدل بازاري مورد آناليز قرار مي‏‏گيرند، يك مدل بازاري كه در آن اپراتور فقط انتخاب مي كند كه سرويس‏ها را به مشتريان ساكن محلي ارائه دهد و در دومي، هم مشتريان ساكن محلي و هم مشتريا تجاري كوچك تا حد متوسط مورد نظر قرار مي گيرند. بسياري از فرضيه هاي مورد تجاري بكار رفته در اين آناليز، نمونه اي هستند از پارامترهايي كه يك اپراتور در پيشرفته ترين كشورهاي توسعه يافته تجربه مي كند، يعني در جايي كه دسترسي بدون سيم، يك راه حل رقيبي را براي DSL، كابل و يا خطوط استيجاري به طور انبوه قيمت گذاري شده ارائه مي‏دهد. 

معماري WIMAX و كاربردهاي آن
يك MAN بي سيم مبتني بر استاندارد واسط هوا WIMAX به همان طريقي پيكره بندي مي شود كه يك شبكه سلولي سنتي با پايگاههاي مبنا كه از نظر استراتژيك محل يابي شده اند پيكره بندي مي شود. با استفاده از معماري يك نقطه به چند نقطه براي ارسال سرورها روي شعاعي بيش از چندين كيلومتر كه اين بستگي دارد و به فركانس قدرت ارسال و حساسيت رسيو يا دريافت كننده در نواحي با چگالي جمعيت بالا اين رنج عموماً از نظر ظرفيت محدوديت دارد نه از نظر طيف فركانس مرتبط با محدوديازس در مقدار طيف قابل دسترسي پايگاههاي مبنا يا اصلي به طور نمونه اي از طريق پيوندهاي ميكروويوفيبري يا نقطه به نقطه به گره هاي فيبري قابل دسترسي يا از طريق خطوط استيجاري از يك اپراتور -خط سيم متصدي به شبكه اصلي متصل مي‏شوند- اين رنج و قابليت NLOS  اين تكنولوژي را در انواع مختلف محيط‏ها، به يك تكنولوژي جذاب و مقرون به صرفه اقتصادي تبديل كرده است. اين تكنولوژي از همان ابتداي امر به عنوان وسيله اي تلقي شد براي ارائه دستيابي نوار پهن بدون سيم «آخرين مايل» در شبكه ناحيه مركز شهر (MAN) با عملكرد و سرويس ها و خدماتي قابل مقايسه با، يا بهتر از DSL سنتي، كابل و يا خدمات خطوط استيجاري TI/EI.
بخش هاي مربوط به بازار كه در تلفيق با آناليز مورد تجارت بحث خواهد شد عبارتند از:
۱- دستيابي به اينترنت سرعت بالاي ۵۰ و دستيابي اينترنت مسكوني:
امروزه اين بخش بازار اساساً وابسته است به قابليت دسترسي DSL با كابل. در برخي نواحي، خدمات قابل دسترسي ممكن است انتظارات مشتري را از نظر عملكردي يا اعتبارپذيري و يا خيلي گران بودن نتوانند برآورده سازند. دربسياري از نواحي روستايي، مشتريان مسكوني و محلي محدود شوند به خدمات شماره گيري سرعت پايين در كشورهاي در حال توسعه، نواحي زيادي وجود دارند بدون ابزار مناسبي براي دستيابي به اينترنت. اين آناليز نشان خواهد داد كه تكنولوژي WIMAX يك اپراتور نادر خواهد ساخت كه از نظر اقتصادي اين بخش بازار را مد نظر قرار دهد و تحت شرايط آمارنگاري مختلف يك موردتجاري برنده اي داشته باشد.
۲- شركت هاي تجاري متوسط و كوچك:
اين بخش بازار در اكثر موارد، در نواحي به غير از محيط هاي شهري به شهرت رقابتي كمتر بهره مند مي شوند و سرويس هاي كمتري به آن ارائه مي شود. تكنولوژي WIMAX مي تواند به نحو مقرون به صرفه اقتصادي، نيازهاي شركت هاي تجاري سايز كوچك و متوسط را در محيط هاي كم جمعيت، برآورده سازد و همچنين مي تواند يك راه حل مقرون به صرفه اي را در نواحي روستايي فراهم آورد كه با DSL به خدمات خطوط استيجاري رقابت كند. 

۳- بك هال (Back haul) لكه داغ wifi: 
اين نقطه هاي داغ wifi با سرعت فراواني در سرتاسر دنيا در حال نصب شدن هستند. يكي از مشكلات براي گسترش پيوسته و مداوم نقطه داغ hot spol، قابليت دسترسي راه حل هاي يك بك هاول مقرون به صرفه با ظرفيت بالا   مي باشد. اين برنامه كاربردي نيز با تكنولوژي wimax مطرح مي شود و با قابليت نماديك، wimax نيز مي تواند در شكاف هاي پوشش بين نواحي پوشش wifi پر كند. معماري wimax  و كاربردها در شكل ۱ به تصوير كشيده شده اند.

عتیقه زیرخاکی گنج