گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در مطالعات امكان سنجي جنبه هاي متعدد فني و اقتصادي مورد بررسي قرارمي گيرد. مولفه هاي هزينه نقش قابل توجهي در
دامنه تغييرات برآمدهاي اقتصادي پروژه داشته و تحليل توزيع سهم نس ب ي آنها ضروري است . ارزيابي اقتصادي و مالي بر مبناي
مفروضات و متغيرهايي صورت مي پذيرد كه مقادير آنها همراه با عدم قطعيت بوده و بنابراين حساسيت و ريسك برآمد هاي
جهت تحليل اقتصادي و مالي Comfar و Excel اقتصادي پروژه بايد ارزيابي گردد . در اين تحقيق, مدلي با استفاده از نرم افزارهاي
معدن مس سونگون تهيه و بر اساس آن سناريوهاي متعددي با توجه به مقادير مورد انتظار متغيرهاي بحراني، مورد بررسي قرار
گرفت. در ادامه جهت تحليل ريسک اقتصادي و مالي از روش شبيه سازي مونت كارلو براي تخمين محتمل ترين برآمد پروژه
استفاده گرديد.
بر اساس نتايج بدست آمده از تحليل هزينه, كارخانه تغليظ و معدن به ترتيب با ۴۱ و ۳۲ درصد بيشترين سهم از هزينه هاي
سرمايه اي و با ۵۲ و ۳۴ درصد بيشترين سهم را از هزينه هاي عملياتي به خود اختصاص مي دهند. همچنين حساسيت نرخ بازگشت
داخلی نسبت به قيمت فروش کنسانتره بيشتر از ساير عوامل است. در اين ارتباط نرخ بازيابی کارخانه فرآوری، نرخ برابری ارز،
هزينه های سرمايه ای، شيب نهايی معدن و هزينه های عملياتی، در درجات بعدی اهميت قرار مي گيرند. در نهايت تحليل ريسك
%۱۹/ ۹% بيشتر و از ۵۶ / انجام شده نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن سطح اطمينان ۹۰ درصد, محدوده نرخ بازگشت داخلی از ۳۲
كمتر خواهد بود.
در مطالعات امكا نسنجي و برنام هريزي معادن، جنب ه هاي
متعددي بايد مورد ارزياب ی قرار گير د, عوامل فنی مرتبط با
اندازه و نوع پروژه, عوامل اقتصادی مربوط به چگونگی
ساماندهی و تصمي مگيری و نهايتا مشخص ههای مالی که به
چگونگی تأمين منابع مالی، الگوي مالكيت و . . . وابسته اس ت.
اين مطالعات بر مبناي مفروضات و متغيرهاي متعددي صورت
مي پذيرد كه مقادير آنها ناشناخته بوده و بايد به كمك داد ههای
موجود تخمين زده شون د. معمولا مقادير تخميني همراه با خطا
بوده و چنين خطاهايی ممکن است تأثير زيادي در شاخ صهاي
امکان سنجی پروژه يا برنام ه ريزي معدن داشته باش د. بنابراين
ارزيابي برآمدهاي پروژه معدني براي محدود های از مقادير
محتمل برای هر متغير و تحليل پتانسيل ريسك، ضروري است
۱]. روش هاي متعددي جهت تحليل ريسك اقتصادي وجود ]
دارد كه از آن جمله م يتوان به تحليل حساسيت، تحليل
سناريو، درخت تصمي م گيري، روش مجذور مربعات و روش
شبيه سازي مونت كارلو اشاره كرد.
تحليل حساسي ت جهت برآورد اثرات احتمالي پارامترهاي يك
پروژه ب ه كار رفته و طيف تغييرات متغيرها، با توجه به مقادير
حدي شاخ ص هاي ارزيابي پروژه محاسبه م يشود. از مه مترين
مزاياي اين روش شناسايي تاثيرگذارترين عوامل بر اقتصاد پروژه
بوده و شناخت اين پارامترها به مديريت اين ام كان را م يدهد
كه شرايط بدبينانه و خوشبينانه را از قبل پي شبيني كند [ ۲ و
۳]. نمودارهاي عنكبوتي ساد ه ترين ابزار جهت نمايش گرافيكي
.[ نتايج حاصل و همچنين جهت مقايسه با يكديگر م يباشند [ ۴
به كمك نتايج اخذ شده م ي توان ميزان ريسك را نيز محاسبه
كرد. ميزان ريسك هر عامل از حاصلضرب عدم قطعيت در
ميزان تاثير آن محاسبه م يشود. عدم قطعيت در واقع سطح
دقت تخمين بوده كه معمولا به كمك قضاو ت هاي مهندسي يا
تحليل هاي آمار هاي تعيين م ي شود و ميزان تاثير نيز به كمك
.[ شيب منحني تحليل حساسيت به دست مي آيد [ ۲
با توجه به دشوار بودن تع يين اثر تركيبي پارامترهاي ورودي
يك طرح، گاهي بررس يهايي انجام م يشود كه در آن تغييرات
تركيبي متغيرها نيز مورد بررسي قرار م يگيرد. اين نوع رويكر د,
تحليل سناريو ناميده م يشود. با استفاده از اين نوع تحليل،
اطلاعات واقع گرايان ه تري به دست م يآيد ولي با اين وجو د اين
روش هيچگونه شاخصي از كيفيت پارامترهاي ورودي ب هدست
نمي دهد و همچنين تاثير انحراف معيار در نتايج ب هدست آمده
را مشخص نم ي كند[ ۴]. تحليل ريسك را م ي توان به عنوان
.[ مرحله نهايي تحليل سناريو در نظر گرفت

روش جذر مربعات براساس منحن ي هاي توزيع (انواع چولگ ي)
جهت تحليل پروژ ه هاي معدني ارائه شده اس ت. O’hara توسط
در اين روش با توجه به مقدار مورد انتظار (مقادير اولي ه) و
ميزان انحراف كلي نسبت به اين مقدار، منحني توزيع شاخص
ارزيابي پروژه ب ه دست م يآيد [ ۶]. در اين روش همبستگي
متغيرها بايد بررسي و در محاسبات لحاظ گردد.
روش كلي درخت تصميم بر شناسايي ضمني طر حهاي آينده و
نتايج اجمالي حاصل از يك تصميم اوليه مبتني اس ت. در اين
روش از شاخ ه ها براي نمايش طر ح ها و نتايج ممكن هر يك
استفاده م ي شود. در اين نوع از تصميم گيري، يك شيوه مناسب
كه بتواند گزين ه هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كند مورد نياز
.[ است [ ۷
روش مونت کارلو يکي از قو يترين ابزارها جهت تحليل آمار ي
مجهولات موجود در مسائل مهندسي بوده و مخصوصًا در
مسائل پيچيده که متغيرها با معادلات غير خطي به يکديگر
مرتبط م يشوند، بسيار مفيد ا ست [ ۸]. در اين روش، ميانگين
حاصل از توزيع آ ماري شاخ صهاي ارزيابي پروژه بر اساس توابع
توزيع مقادير متغيرهاي ورودي در جريان نقدينگي ب ه دست
مي آيد. بدين منظور براي هر متغير يك مقدار تصادفي از تابع
توزيع مربوط انتخاب شده و سپس شاخ ص هاي ارزيابي محاسبه
مي شوند. اين فرايند تكرار شده و در نهايت هيستوگرام ت وزيع
شاخص هاي ارزيابي ترسيم م يشو د. استفاده از ورود ي هاي
احتمالي براي متغيرها، ريسك حاصل از مقادير غير منطقي را
نشان م ي دهد [ ۵]. جهت توليد اعداد تصادفي در روش مونت
م ي توان استفاده نمو د. قبل @Riski کارلو از نر مافزارهايي نظير
از ورود اطلاعات، بايستي حداقل تع داد تكرار مورد نياز در
شبيه سازي تعيين گرد د. اين تعداد با توجه به تعداد متغيرهاي
.[ اوليه و سطح اطمينان موردنظر از رابطه ۱ بدست مي آيد.


عتیقه زیرخاکی گنج