گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

چكيده
تخريب پيشرونده يك پديده غير خطي است كه از آسيب ديدگي قسمتي از سازه شروع شده و به كل سازه و
تخريب كلي آن ختم مي شود . لذا بررسي اين پديده در سازه هاي بلند مرتبه و بااهميت، ضمن ايمن كردن آن
باعث اطمينان از طراحي سازه نيز خواهد شد. در اين مطالعه به بررسي تخريب پيشرونده در قاب مهار بندي شده
هم محورمنظم و نامنظم در ارتفاع پرداخته شده است . تخريب پيشرونده معمولا در سازه به دليل از بين رفتن يكي
از عضو هاي اصلي در سازه كه معمولا ستون مورد نظر مي باشد، صورت مي گيرد. با حذف ناگهاني يك ستون در
سازه ، در گره اي كه ستون از سازه حذف شده است، تغيير مكاني كه ماهيت لرزه اي دارد به وجود مي آيد . اين
تغيير مكان به وجود آمده و همين طور باز توزيع نيرو، ناشي از حذف ستون بر روي ديگر المان ها در تحليل
ديناميكي مورد نظر است. بررسي مي شود كه ستون هاي كناري ستون حذف شده توانايي تحمل بار توزيع شده
را دارند يا پس از توزيع بار بر روي ستون ها بر اثر كمانش و گسيختگي از بين مي روند. براي اين منظور شش
مدل كه شامل سه مدل قاب نامنظم بادبندي شده و سه مدل قاب منظم بادبندي شده در ۵و ۱۰و ۱۵ طبقه، مدل
شده و سپس مطالعات موردي روي ستون هاي حذف شده صورت مي گيرد . در اين حالت تغيير مكان هاي
ديناميكي بدست آمده و توزيع بار و بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده بر روي سازه مورد بررسي قرار مي گيرد.
بيان مي گردد. مبناي SAP روند انجام آناليز استاتيكي و ديناميكي غير خطي در سازه با استفاده از نرم افزار ۲۰۰۰
مي باشد. نتايج بدست آمده از آناليز نشان مي دهدكه UFC بار گذاري و تحليل سازه با توجه به آيين نامه ۲۰۰۹
در آناليز ديناميكي پتانسيل تخريب پيشرونده ، در قاب هاي نامنظم در ارتفاع براي حذف يك ستون، پايين
ارزيابي مي شود. توزيع بار بعد از حذف ستون در همه ستون ها صورت مي گيرد و مختص به ستون هاي كناري
ستون حذف شده و ستوني خاص نمي باشد. در قاب منظم توزيع بار بعد از حذف ستون فقط مختص به ستون –
هاي بادبندي شده مي باشد. تغيير مكان جانبي در قاب هاي نامنظم به علت حذف ستون و بعد از حذف آن، در
مقايسه با قاب هاي منظم بسيار كم است. با توجه به بررسي قاب ها در آناليز استاتيكي غير خطي ملاحظه
مي شود كه ضريب افزايش بار ۲ در حالت استاتيكي غير خطي ضريب بسيار بزرگ و محافظه كارانه مي باشد.
پيشنهاداتي براي حذف ستون در پلان و ارتفاع بيان كرده است اما در اين پايان نامه براي پيش UFC آيين نامه
استفاده شده است. PUSH OVER بيني حذف ستون در هنگام زلزله از آناليز
كلمات كليدي: تخريب پيشرونده، روش مسير بار، تحليل استاتيكي غيرخطي، تحليل ديناميكي

  • بازدید : 214 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۳    کد محصول : ۱۶۶۸۴    حجم فایل : ۶۳۵۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی معماری عمران تحلیل دینامیکی مخازن مایع زیرزمینی استوانه ای

عنوان پایان نامه: تحلیل دینامیکی مخازن مایع زیرزمینی استوانه ای

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: اهمیت و پیشینه علمی موضوع
۱-۱) مسأله مورد نظر و هدف از انجام پایان نامه
۲-۱) پیشینه تحقیق
۱-۲-۱) سیستم مخزن- مایع
۱-۱-۲-۱) روش هاوسنر
۲-۱-۲-۱) روش ولتسوس
۳-۱-۲-۱) روش هارون- هاوستر
۴-۱-۲-۱) استانداردهای انستیتوی مواد نفتی آمریکا و هیأت کارهای آبی آمریکا
۵-۱-۲-۱) آئین نامه بتن آمریکا
۲-۲-۱) سیستم مخزن- خاک
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: تئوری سیستم مخزن- مایع
۱-۲) پایه های ریاضی مسأله
۲-۲) معادله لاپلاس
۳-۲) جزئیات تحلیل دینامیکی
۴-۲) جوابهای معادلات مربوط به مخازن با جدار صلب
۵-۲) مؤلفه ضربه ای
۶-۲) مؤلفه انتقالی
۱-۶-۲) پاسخ هارمونیک
۲-۶-۲) پاسخ گذر
۷-۲) ماکزیمم مقادیر فشار کل
۸-۲) نیروها و تنش های مخزن
۹-۲) برش پایه هیدرودینامیک
۱۰-۲) ممان های هیدرودینامیکی پایه
۱۱-۲) محدود کردن رفتار مؤلفه ضربه ای ممان پایه
۱۲-۲) مخازن با جدار انعطاف پذیر
۱-۱۲-۲) روش ولتسوس- یانگ
۱-۱-۱۲-۲) مؤلفه فشار ضربه ای پاسخ
۲-۱-۱۲-۲) ارتباط بین روابط برای مخازن با جدار صلب و مخازن با جدار انعطاف پذیر
۳-۱-۱۲-۲) مقایسه فشارهای جدار برای مخازن با جدار صلب و مخازن با جدار انعطاف پذیر
۴-۱-۱۲-۲) مقایسه بین برش پایه و ممان ها برای مخازن با جدار صلب و انعطاف پذیر
۵-۱-۱۲-۲) تصحیح روابط برای مخازن بلند و باریک
۶-۱-۱۲-۲) فرکانس اصلی ارتعاشی سیستم مخزن- مایع

فصل سوم: اندرکنش مخزن-خاک
۱-۳) اندرکنش سازه- خاک
۱-۳-۱) روش عمومی
۲-۳-۱) اندرکنش مخزن- خاک با استفاده از روابط تعادل دینامیکی
۳-۱-۳) معادلات حرکت سیستم

فصل چهارم: مدلسازی
۱-۴) مدلسازی
۱-۱-۴) المان PLANE 82
۱-۱-۱-۴) اطلاعات ورودی و خروجی برای المان PLANE 82
۱-۲-۴) المان FLUID 29
۱-۱-۲-۴) اطلاعات ورودی و خروجی برای المان FLUID 29
۲-۴) نحوه مدلسازی
۳-۴) مدلهای بررسی شده

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) بحث و نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

پیوست ۱

مراجع

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج