گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

سد یکی از زیر ساخت های مهم هر کشوری است . میدانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در آنهاست که میتواند خطرناک باشد. بطوریکه پایداری سد را بخطر بیاندازد.

در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله می باشد. در این تحقیق سد کوینا مدل شده و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده است و افزایش طول ترک تا جایی در نظر گرفته شده است که تنش کششی انتهای ترک از تنش کششی مجاز بتن مصرفی کمتر باشد برای المان بندی بدنه سد با نرم افزار ANSYS از المان هشت گرهی PLANE 183 و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی CONTA 178استفاده شده  و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج