گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين قرارداد در تاريخ ………………………… في مابين ……………………………………………………به نمايندگي ………………………………… به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ………………………………………. به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند . 
ماده ۱- موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني متعهد له كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده ۶ همين قرارداد مي باشد و هنگام تحويل موضوع قرارداد مي بايستي با نمونه و مشخصات مزبور كاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در اين رابطه مي باشد . 
ماده ۲- بهاي قرارداد :‌
مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………………………………..

ماده ۳-مدت قرارداد 
مدت كل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ………………………. الي …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل : 
انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماينده متعهد له تحويل نمايد . 

ماده ۴- نحوه پرداخت 
الف : پيش پرداخت : 
متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ريال معادل  ………….% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ………………………. بانك ………………………….. به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ………………………………………………………………………………………………………………
۱- ضمانت نامه بانكي شماره ………………………………………………..مبلغ …………………………………………ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك …………………………………….كه تا تاريخ ……………………………..معتبر بوده و يا به درخواست متعهد له قابل تمديد باشد و يا : ……………………………………………………………….
۲- سفته شماره …………………………………به مبلغ …………………………………….ريال (معادل دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار متعهد قرار دهد . طبق تشخيص متعهد له به شرح ماده ۱۰ در هر مرحله (             %-                         درصد ) از مطالبات متعهد بابت پيش پرداخت كسر مي گردد ، به نحوي كه كليه مبلغ پيش پرداخت تا پايان مدت اجراي قرارداد مستهلك شود . 
ب: مابقي مبلغ پس از تحويل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده ۱۰ اسناد و مدارك همين قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد . 

ماده ۵- تضمين حسن انجام كار : 
متعهد مبلغ به حروف و به عدد …………………………………………………………………………………………………ريال معادل …………….درصد كل بهاي قرارداد را به صورت : 
۱- تضمين نامه بانكي شماره …………………………………… صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت : 
۲- به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد خريدار مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت ……………….. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحويل قطعي توسط متعهد ، تضمين مذكور را مسترد نمايد . 

ماده ۶- نوع و مشخصات فني 
نوع و مشخصات فني قرارداد به شرح زير مي باشد : 
۱-
۲-
۳-
و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح كار موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد به عذر عدم اطلاع  نمي تواند متعذر باشد . 

ماده ۷- مواد اوليه و تعهدات در اين مورد :
الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان همكاري / الزام از طريق ……………………………….در اختيار متعهد قرار ميگيرد ، به شرح زير مي باشد : 
۱-
۲-
۳-
۴-
ب: متعهد به عنوان امين موظف است مواد مذكور را كلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له مي باشد . 
در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتي غير از فورس ماژور (قوه قهريه )در مواد تحويلي كسري يا تفاوتي مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده ۵ مبناي محاسبه بهاي مواد را راساً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد . 


ماده ۸- بسته بندي و مشخصات آن 

ماده ۹- تحويل موضوع قرارداد 
تحويل موضوع قرارداد در …………………………………………….به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل له عهده ……………………………… ميباشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده ۶ و شرايط اين قرارداد منطبق باشد . 
چنانچه پس از تحويل ، خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت مي باشد . 

ماده ۱۰- اسناد و مدارك 
اسناد مربوط به تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظيم و توسط متعهد به معاونت اداري و مالي ………………….. ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (……………….%                                 درصد )بابت پيش پرداخت در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسورات قانوني ظرف مدت                    روز از تاريخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود . 
در پايان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نمايد . 

ماده ۱۱- كسورات قانوني 
پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له آنرا هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند . 

ماده ۱۲- تاخيرات 
الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانوني او با حق توكيل به غير وكالت بلا عزل براي تمام مدت اجرا كامل اين قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در ساخت و تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خيارت تاخير از قرار هر روز / ماه مبلغ ………………………………………………… ريال معادل ………………………….% موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد . 
ب: چنانچه مدت تاخير از ………………………………………..روز / ماه بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هرگونه مطالبات ديگر متعهد و يا به هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد . 

ماده ۱۳- انتقال به غير 
متعهد به هيچ وجه انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير را ندارد و همچنين مجاز نمي باشد مفاد اين قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه كتبي متعهد له فاش نمايد . 
ماده ۱۴- قانون منع مداخله در معاملات دولتي 
متعهد راساً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسي و ممنوعيت مذكور و قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب ۲۲ دي ماه ۱۳۳۷ نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند در صورتيكه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار كند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين او را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد . 

ماده ۱۵- فورس ماژور 
در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار متعهد براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد متعهد بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نمايد و در صورتي كه مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . 

ماده ۱۶- تغييرات 
متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود (…………………..% ………………………….درصد ) از موضوع مورد معامله را كسر و يا اضافه نمايد . در هر حال مراتب ظرف مدت ………………………روز قبل كتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گرديد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان ميزان كسر يا به آن اضافه خواهد شد . 
چنانچه تغييرات كيفي در مشخصات مندرج در ماده …………….. پيش آيد مراتب كتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ مي شود . 

ماده ۱۷- فسخ 
عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد . 
تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي نسبت به تشخيص مزبور ندارد . 
تبصره : در هرحال متعهد مي تواند با ……………………روز اعلام قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده ۱۰ همين قرارداد خواهد بود . 

ماده ۱۸- حل اختلاف 
طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                              ارجاع نمايد و نظر مرجع مزبور را براي طرفين لازم الاجراء است . 

ماده ۱۹-متفرقه 
۱-۱۹- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارائي ها  خود جبران نمايد . 
۲-۱۹-

ماده ۲۰- نشاني طرفين 
نشاني دقيق متعهد : 
نشاني دقيق متعهد له : 
طرفين قرارداد ملزم هستند كه در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت ده روز نشاني جديد را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند در غير اين صورت كليه مراسلات آگهي ها و اخطار هاي قانوني به نشاني هاي مذكور نافذ و معتبر خواهد بود . 
اين قرارداد در …………………………………..ماده و با حذف مواد ……………………در سه نسخه با اعتبار و حكم واحد منعقد و بين طرفين مبادله گرديد . 
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد عبارتست تولید ، فروش و تحویل پارتیشن پروژه           به نشانی                 مطابق با مشخصات ارائه شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره            مورخ         پیوست که جز لاینفک این قرارداد می باشد . 
تبصره یک – مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه ، متره دقیق انجتم و پس از تایید نماینده خریدار و فروشنده ، صورتحساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود .
تبصره دو- خریدار می تواند ۷ تا ۱۰ درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش دهد ، بدیهی است مقادیر افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره             مورخ           محاسبه و برکل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .  

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد 
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی
۲-۳- استعلام بها شماره                    مورخ 

ماده سه – مشخصات اجرا
۳-۱- کلیه پارتیشنها مدولار که تا ارتفاع سقف می باشند از نوع                خواهد بود .
۳-۲-  در قسمتهائی که مدول            سانتیمتر قابل اجرا نمی باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می گردد.
۳-۳- در برخی از قسمتها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع                        که بر روی نقشه ها مشخص شده استفاده می گردد این پارتیشنها از نوع           به ارتفاع                             می باشد . 
۳-۴- شیشه ها مصرفی در پارتیشنها به سمت راهرو از نوع سند پلاست           می باشد .
   هلندی با کد                  است . PVC  3-5- روکش های دیواری از نوع روکش  
۳-۶- پروفیلهای مصرفی رنگ                 مد نظر است . 
 داخل فریمها                    می باشد . PVC3-7- 
۳-۸- سقف کاذب از نوع رابیتس می باشد .
۳-۹- پرده کرکره با کد                        می باشد .

ماده چهار –  مدت قرارداد 
مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط                      روزکاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت                    روز ( باستثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .
آخرین مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره برداری از مجموع تجهیزات تحویل شده             روز می باشد .
در صورتی که پیش پرداخت بند ۶-۱ در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد وگرنه بازاء هر روز تاخیر یک روز به مدت قرارداد اضافه می شود . 

ماده  پنج – مبلغ قرارداد 
بهای کل قرارداد بر اساس پیش فاکتور پیوست در حدود                  ریال می باشد که پس از کسر ۵ درصد مالیات قابل پرداخت می باشد . 

ماده شش- نحوه پرداخت 
۶-۱-۶۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                ریال بعنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره              عهده بانک                معادل مبلغ پیش پرداخت بعنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عینا به فروشنده مسترد می شود . 
۶-۲- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                    ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد .
۶-۳- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل                         ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد ، دریافت می گردد و فروشنده معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ                     ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت ۳۰ روز از زمان تحویل و امضاء صورتجلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عینا به فروشنده مسترد گردد . 

ماده هفت – تعهدات فروشنده 
۷-۱- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در قبال اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .
۷-۲- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید . 
۷-۳- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده ۱۰ این قرارداد نباشد به ازای هر روز تاخیر معادل                   ریال از مبلغ قرارداد را بعنوان خسارت تاخیر انجام تعهد و خریدار پرداخت نماید .
۷-۴- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار ، در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است . 
 7-5-فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتبا به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .
۷-۶- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .
۷-۷- تامین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز ، ابزار آلات و مواد لولیه برای اجرای کار تماما به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمانهای ذیربط ندارد . 
۷-۸- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارهانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری بجز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .
تبصره – در صورتیکه عملیات اجرائی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می باشد .

ماده هشت – تعهدات خریدار 
۸-۱- خریدار متعهد است کلیه پرداختها را در راس موعد مقرر در ماده ۶ قرارداد پرداخت نماید . در غیر اینصورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تاخیر مبلغ                ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تاخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد . 
۸-۲- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید و در صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .
۸-۳- خریدار متعهد می گردد طی مدت ۲ روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .
۸-۴- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید . 


۸-۵- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و بر حسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمانبندی ، نواقص موجود در محل پروژه را بر طرف نماید . 
 8-6- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح ، قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرورت و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد . 
۸-۷- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تاخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تاخیر در اجرای کار گردد ، ایام وقفه و یا تاخیر به مدت قرارداد امضا شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از ۵ روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد . 
۸-۸- در صورت عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دو جداره پارتیشنها ، خریدار می بایست سریعا ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تاسیسات مذکور اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت زمان تحویل متناسب با تاخیر در اجرای تاسیسات به تاخیر خواهد افتاد . 
۸-۹- فروشنده با توجه به نقشه های تایید شده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی . وی . سی و پرده کرکره می نماید لذا هر گونه تغییر پس از تایید و شروع برشکاری موجب تاخیر در تحویل و خسارت مالی می باشد که به عهده خریدار می باشد. 

عتیقه زیرخاکی گنج