گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي-خرید اینترنتی تحقیق آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي-دانلود رایگان مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي-دانلود رایگان پایان نامه آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي
این فایل در ۶۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين پايان‎نامه نقطه عطفي مهم در برنامه مهندسي مكانيك خصوصاً در زمينه تكنولوژي چوب در دانشگاه تكنولوژي ‎Lulea است موضوع اين كار توسط پروفسور ‎Holzwissenschaftenfur، استاد دانشگاه زوريخ فراهم شد و آزمايشات غيرمخرب ويژگيهاي الاستيك (ارتجاعي) و شكنندگي تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و فركانس ايگن را پوشش مي‎دهد. انتخاب اين موضوع با اين هدف انجام شد كه مرجع فارسي مناسبي براي مطالعات آينده علاقمندان فراهم شود و علاقمندان با فراغ خاطر بيشتر به مطالعه مهندسي مكانيك در زمينه تكنولوژي چوب بپردازند و باعث پيشرفت صنعت چوب و كاغذ شوند. 

– سابقه 
تخته خرده چوب قطعاًُ مواجه با تقاضاهاي كاربردي است. اين موارد موردنظر ويژگيهايي نظير مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي را به خوبي ديگر ويژگيها مورد لحاظ قرار مي‎دهند، در توليد معمولي، نمونه‎هائي تصادفي براي تعيين ويژگيهايشان برداشته مي‎شوند. رايج‎ترين روشهاي آزمايشي مورد استفاده مخرب و با اتلاف زمان زياد هستند و صرفاً بخش خيلي كوچكي از كل توليد، آزمايش مي‎شود. اين مطلب بدين معناست كه توليد با ترتيبات نادرست فرآيند مي‎تواند قبل از اينكه خطا مورد توجه قرار گيرد، تا زمان زيادي ادامه بيابد. همچنين ممكن است كه به مقادير زيادي از تخته‎هاي وازده (مردود) يا تخته‎هائي با كيفيت نامرغوب منتهي شوند كه هزينه‎هاي زيادي را براي توليد تخته دربردارد. 
براي پرهيز از اين مشكل، دستگاهي براي آزمايش كردن سريع توسعه يافته است كه آزمايشات را به طور خودكار (اتوماتيك) انجام مي‎دهد. در اين حالت، پروسه آزمايش سريعتر پيش مي‎رود اما هنوز اندازه‎گيري ساعتها به طول مي‎انجامد. به همين دليل، يك روش آزمايش غيرمخرب براي تعيين ويژگيهاي تخته خرده چوب هدفي مطلوب است كه بتواند بعد از پرس مستقيماً استفاده شود. احتمال تعيين ويژگيهاي تخته با روشهاي غيرمخرب در خط توليد بعد از پرس و بنابراين قابليت كنترل بهتر كيفيت پروسه مي‎تواند مزاياي زيادي را در كاهش ميزان تخته‎هاي رد شده و كيفيت پائين به ارمغان بياورد. 
۲-۱- هدف و منظور از اين مطالعه 
هدف از اين مطالعه جهت تعيين كارائي دو روش آزمايش غيرمخرب، سرعت فراصوتي و تحليل فركانس ايگن و براي آزمودن تأثير تعادل‎سازي بروي نتايج آزمايش غيرمخرب است. هدف توسعه مدلهاي مؤثر براي تشخيص مقاومت خمشي، مدل الاستيسيته و چسبندگي داخلي براي تخته خرده چوب است. 
۳-۱- دامنه و تعيين حدود 
اين مطالعه به يك نوع خاص از صنعت تخته خرده چوب محدود مي‎شود. نحوة كار شامل طراحي آزمون، جمع كردن اطلاعات، تحليل آنها و توسعه و گسترش مدلها براي تعيين چسبندگي داخلي، مقاومت خمشي و مدول يانگ مي‎باشد. اين مدلها عملاً بر پايه سرعت صوت و خمش پايه با فركانس ايگن در حالت عمود بر صفحه براي بررسي خواص فيزيكي تخته خرده چوب هستند. براي آزمايش نمونه تخته بزرگ، فركانس ايگن در جهت طولي نيز بكار برده مي‎شود. اين پايان‎نامه همچنين شامل يك ارزش‎يابي از تأثير متعادل‎سازي مي‎با‎شد. 
۴-۱- تئوري و كارهاي پيشين 
۱-۴-۱- آزمايشات غيرمخرب 
ارزشيابي غيرمخرب ويژگيهاي تخته خرده چوب مي‎تواند با روشهاي زيادي انجام شود. برخي از اين روشها عبارتند از:
اندازه‎گيري پروفيل دانسيته 
آزمايش فركانس ايگن براي تعيين خواص الاستيكي مختلف تخته 
اندازه‎گيري زمان انتشار صوت در حالت موازي و عمودي بر صفحه تخته جهت تعيين مقاومت خمشي ‎(MOR)، مدول يانگ ‎(MOE) و چسبندگي داخلي ‎(IB). 
تحليل نوسان صوتي براي شناسائي عيب ورقه ورقه شدن 
تحليل نوسان و فركانس صوتي براي تعيين ‎IB
تنها روش صنعتي كه با مقياس بزرگ در يك خط كاربردي استفاده مي‎شود، شناسائي عيب ورقه ورقه شدن بدون تماس با فراصوتي (بعنوان مثال توسط ‎Grecon) است. 
۲-۴-۱- تحليل فركانس ايگن 
اجسام الاستيك را مي‎توان با دو روش به ارتعاش درآورد:
توسط نيروهاي مداوم بيروني كه باعث ارتعاش مي‎شوند، كه اطلاعات با كمك واكنشهاي مختلف با فركانس‎هاي متفاوت جمع‎آوري مي‎شوند. فركانس طبيعي نمونه فركانسي است معادل فركانس نيروي مداوم وارده به تخته است كه سبب ايجاد تشديد مي‎گردد. 
از يك تكانه تكي، ارتعاشات آزاد در جسم ايجاد مي‎شود. اين ارتعاشات فركانس‎هاي ايگن جسم را دارند. اين ارتعاشات هر دو برپايه يك روش ارتعاشي هم اندازه روشهاي با ارتعاش بيشتر هستند. روشهاي ارتعاش بيشتر در مقايسه با روش پايه بدليل اصطكاك دروني مواد سريعتر نزول مي‎يابند كه احتمالاً آنرا به لحاظ كارآئي يك روش اساسي مي‎كند. 
روشهاي مختلف دستيابي به ويژگيهاي الاستيك يك ماده با استفاده از فركانس ايگن وجود دارند. اين روشها در سه نقطه فرق دارند (استاندارد ‎ASTM ‎- ‎۱۲۵۹ ‎- ‎[۲]C): 
استقرار تكيه‎گاه 
استقرار نقطه محرك 
انتخاب نقطه برداشت سيگنال 
استقرار تكيه‎گاه: تكيه‎گاه‎ها در نقاط گره‎دار ارتعاش دلخواه مستقر مي‎شوند. 
استقرار نقطه محرك: نقطه محرك در يك نقطه خطي براي روش ارتعاش دلخواه انتخاب مي‎شود. 
انتخاب نقطه برداشت سيگنال: دريافت‎كننده سيگنال در جائي مستقر مي‎شود كه روش ارتعاش به ساده‎ترين شكل اندازه‎گيري مي‎گردد. وقتي كه يك روش تماسي استفاده مي‎شود، بايستي به يك گره ارتعاشي نزديك باشد بطوريكه نمونه آزمايشي با سوزن سيگنال كه بر فركانس خاص اثر مي‎گذارد بارگذاري نمي‎گردد. اين روشهاي مختلف قادر به اندازه‎گيري (مدول) ديناميك يانگ، مدول ديناميك شكست و ضريب پوآسون در صفحات مختلف نمونه‎هاي آزمانش مي‎باشد. 
دو روش اصلي براي آزمايش فركانس ايگن و ويژگيهاي الاستيك عبارتند از:
اندازه‎گيري فركانس طبيعي در يك تخته تحت كنترل (يك سر آزاد) 
اندازه‎گيري فركانس ايگن نمونه  آزاد در تكيه‎گاه كه در گره‎هاي ارتعاش قرار مي‎گيرند. 
اين كار مربوط به فركانس ايگن نمونه‎هاي آزاد براي خمش دروني و بروني صفحه مي‎شود. اين روش براي آزمايش ديناميك مدول يانگ در چوب توسط ‎Gorlacher [s] بكار رفته است. او دريافت كه اين روش با دقت كافي براي نمونه‎هائي با ضريب اثر ارتفاع بيشتر از ۱۵ باشد، شدت برش براي معايب خمش تدريجي ناديده گرفته مي‎شود. 
‎Niemz و ‎Kucera و ‎[۱۸] Bernatowicz اين روش را براي ارزيابي غيرمخرب خواص الاستيك در ‎MDF استفاده كرده‎اند. آنها ارتباط بين مدول ديناميك يانگ با روش فركانس‎ خاص و مدول استاتيك يانگ را با آزمايشات ‎DIN با ‎R2 = 0.48 گزارش كردند. اندازه‎گيريهاي فركانس ايگن براي ارائه مدول يانگ ۱۵ تا ۲۰ درصد بيشتر از مقادير حاصل از آزمايشات ‎DIN گزارش شدند. اين تفاوت به علت پروفيل دانسيته در تخته خرده چوب فرض شده است، زيرا اين تئوري در اصل براي مواد هموژن بكار مي‎رود. 
۳-۴-۱- روش فراصوتي موازي با صفحه تخته 
فراصوتي كه از يك منبع پخش مي‎شود، سرعتي دارد كه مربوط به دانسيته  متوسط است. از آنجائي كه دانسيته تأثير خيلي زيادي بر مقاومت خمشي و مدول يانگ دارد، اين سرعت را مي‎توان براي تعيين اين ويژگي‎ها بكار برد. مدول الاستيسيته ديناميك با فرمولهاي رايج براي مواد ايزوتروپيك محاسبه مي‎شود. ‎(Krautkramer [13])
(رابطه ۱)                                                             
(مگاپاسكال) مدول ديناميك يانگ MOEdyn = 
(گرم بر سانتي‎متر مكعب) دانسيته ‎ 
‎  سرعت صوت ‎V = 
ضريب پوآسون =  
و چون ضريب پوآسون محاسبه‎اش مشكل است،‌رابطه مذكور بصورت زير بكار مي‎رود. 
(رابطه ۲)                                    ‎        
اكثراً تحقيق براي تعيين ‎IB با سرعت صوت بروي سطح عمودي تخته انجام شده است. براي حالت موازي با تخته، ‎Niemz و ‎Poblete ‎[۱۷] نشان داده‎اند كه رابطه مناسب ‎(R2 = 0.55). بين مقاومت خمشي و سرعت صوت به همان شكل رابطه بين سرعت صوت و مدول يانگ ‎(R2 = 0.24) است. اين روش چندان در صنعت استفاده نشده است. از آنجائي كه سرعت صوت با افزايش دانسيته زياد مي‎شود، وضعيت ترانسديوسر (مبدل‎ها) در تخته خرده چوب با دانسيته مشخص مهم است. بدليل رطوبت زياد در تخته خرده چوب و فواصل طولاني‎تر كه رطوبت به تخته نفوذ مي‎كند، اكثراً‌ از اندازه‎گيري انتقالي (ناقل و دريافت‎كننده در سمتهاي مقابل مورد آزمايش مستقرند) استفاده مي‎شود ([۱۲]Plinke, Greuble‎). 
به علت رطوبت زياد، صوت در تخته خرده چوب با يك فركانس كمتر در حد ۲۰ تا ۱۰۰ كيلوهرتز در مقايسه با كاربردهاي معمول براي مواد ايزوتروپيك و هموژن (۵/۰ تا ۱۰ مگاهرتز) استفاده مي‎شود. ‎(Krautkramer [13], Greuble, Plinke [12])
۴-۴-۱- روش فراصوت عمود بر صفحه تخته 
هنگام استفاده از سرعت فراصوتي در حالت عمود بر صفحه تخته براي تعيين مقاومت چسبندگي داخلي، بايد به پروفيل دانسيته توجه گردد. از آنجائيكه زمان پراكنش صدا محاسبه مي‎شود، سرعت صوت انتگرال زمان پراكنش صدا در لايه‎هاي مختلف تخته است. هنگامي كه دانسيته كاهش مي‎يابد، سرعت صوت نيز كاهش مي‎يابد و پالس صدا زمان بيشتري براي عبور از لايه را نياز دارد. اين مسئله بدين مفهوم است كه دانسيته كم لايه مياني منوط به قسمت اعظم زمان عبور امواج صوتي (شكل ۱) است. به همين علت است كه لايه مياني بيشترين اثر را بر وي زمان پراكنش صوتي دارد. از همين روي امكان تعيين چسبندگي داخلي با روش فراصوتي ناشي مي‎شود. 
در شكل ۱ يك پروفيل دانسيته بصورت نمونه نشان داده مي‎شود. 
شكل ۱- پروفيل دانسيته بر صفحه تخته زمان پراكنش صدا براي هر لايه در تخته
Plinke  و [۱۲] Greuble مقاله‎اي تهيه كرده‎اند كه براي تعيين مقاومت چسبندگي داخلي چندين مرتبه از آن استفاده نموده‎اند. متغيرهاي مورد استفاده حداقل دانسيته از مقادير پروفيل دانسيته در ۴ درصد فاصله از لايه مياني به همراه روش سرعت صوت عمود بر صفحه تخته بودند. اين روش نتايج خيلي خوبي را از ‎IB با يك دامنه واريانس از ‎R2 = 0.53  تا ‎R2 = 0.98 ارائه داد. 
در مقاله‎اي ديگر، ‎Kruse، ‎Broker و ‎[۱۵] Fruhwald روش صوتي با تماس آزاد به عنوان يك تفاوت براي تماس اندازه‎گيري سرعت صوت را محاسبه كردند. آنها دريافتند كه اين روش با استفاده از فركانس و تحليل كيفيت امواج صوتي مشخص،  با عبور از صفحه تخته، يك مقدار مشخص از چسبندگي داخلي در تخته خرده چوب با ضخامت ۳۴ ميلي‎متر را ارائه مي‎دهد اين مقدار مشخص براي مدلهاي مورد استفاده براي مقادير متوسط هر نمونه با ‎R2 = 0.90 (تخته‎هاي سمباده خورده) و ‎R2 = 0.74 (تخته‎هاي سمباده نخورده) يك واريانس مشخص را نمايان كرد. 
۲- مواد و روشها 
۱-۲- مواد 
در اين مطالعه، تخته خرده‎هاي سه لايه با ضخامت ۱۸ و ۱۹ ميلي‎متر آزمايش شدند. اين تخته‎ها تمامشان  توسط يك توليد‎كننده تهيه شده و در يك كارخانه اندازه‎گيري شند. تخته‎هاي آزمايش شده عموماً مورد استفاده در صنايع مبلمان بودند. تخته‎هاي مورد آزمايش پارامترهاي زير را داشتند:
خرده‎هاي چوب: با آسياب چكشي و ۱۰۰% سوزني برگ 
لايه سطحي (۳۵%): ۱۰۰% خرده‎هاي رنده / خرده‎هاي چوب بري / خاكه سمباده زني 
لايه مياني (۶۵%): تكه تخته‎ها ۴۰ تا ۵۰%
 خرده چوب ۲۰%
 خرده‎هاي رنده كاري و چوب‎بري ۲۰%
  چوب ماسيو ۱۰%
چسب: اوره فرمالدئيد، توليد شده در كارخانه 
ميزان چسب: در لايه مياني ۸ تا ۵/۸%
      در لايه سطحي ۱۲ تا ۵/۱۲%
دانسيته (مقدار نهائي):  682 كيلوگرم بر مترمكعب
 زمان پرس / دماي پرس: ۲۸۰ ثانيه / ۱۸۵ درجه سانتي‎گراد 
۲-۲- طراحي آزمايش 
از آنجائي كه فقط كيفيت يك تخته از توليد منظم در كارخانه مورد مطالعه قرار گرفت، رسيدن به حداكثر واريانس ممكن در ويژگيهاي تخته با توليدي معمولي اهميت خاصي داشت. براي دستيابي به اين فرم، برخي از وقايع در خط توليد مورد توجه واقع شدند. اين موارد از طريق كاركنان متخصص در كارخانه تهيه شدند كه عبارت بودند از:
تخته‎ها در طبقات پائين‎تر پرس در مقايسه با تخته‎هاي طبقات فوقاني بدليل عدم يكنواختي فشار در طبقات مذكور، نازكتر شدند. 
پرس غيريكنواخت، تخته‎هائي (تراكم كم) در يك طرف صفحه پرس توليد كرد. 
با توجه به معيار واريانس دانسيته كل تخته در توليد اين مدل، نمونه‎ها متناوباً از طبقات بالا و پائين پرس برداشته شدند. از آنجائيكه دانسيته تخته‎ها نيز فرق داشت، نمونه‎هاي آزمايش خمشي از قسمتهاي مختلف تخته مطابق طراحي آزمايش مشروح در جدول ضميمه ۱، برداشته شدند. 
۳-۲- روش آزمايش 
تخته‎هاي مورد آزمايش، مستقيماً پس از سرد شدن از تخته اوليه بريده شدند كه از روي نمونه‎هاي كنترل كيفيت معمولاً بريده مي‎شوند. روش آزمايش و مراحل اصلي آن ذيلاً آورده شده است:
در ابتدا لبه‎هاي تخته اندازه‎بري شدند و چهار قطعه تخته با پهناي ۵۰ ميلي‎متر از تخته، عمود بر جهت توليد برده شدند. اين قطعات در يك ‎testrob (يك دستگاه آزمايش سريع)، دو نمونه قبل از متعادلسازي و دو نمونه بعد از متعادلسازي آزمايش شدند. ويژگي‎هاي مورد آزمايش دانسيته، مقاومت خمشي و مقاومت چسبندگي داخلي بودند. 
قسمت باقيمانده تخته آزمايشي ‎۵۰ Cm)×۱۳۷) با استفاده از روش فراصوتي در هر دو جهت موازي با صفحه تخته و فركانس ايگن طولي عمود بر جهت توليد، موازي با صفحه تخته آنچنانكه در جدول ضميمه ۶ مشروح است، آزمايش شدند. دما، دانسيته و اندازه‎هاي تخته نيز برآورده شدند. چون ويژگيهاي الاستيك براي هر جهت فرق دارد، تخته به نمونه‎هاي آزمايشي در جهت عمودي تخته بريده شد. نمونه‎هاي آزمايشي هم براي قبل از متعادل‎سازي و هم براي بعد از متعادل‎سازي با استفاده از روشهاي غيرمخرب آزمايش شدند. 
نهايتاً هر نمونه با استاندارد ‎DIN – EN با ارائه مقادير مرجع براي ويژگيهاي اندازه‎گيري شده آزمايش شدند و رطوبت نسبي هر نمونه مشخص شد. برنامه كامل آزمايش را مي‎توان در جدول ضميمه ۷ مشاهده كرد. نمونه‎ها براي آزمايشات متنوع به ابعاد اصلي مورد آزمايش مطابق با الگوي برش كه در شكل ۲ نشان داده شده، بريده شدند. 
شكل ۲
قسمتهاي نشانه‎گذاري شده ۱، ۲، ۳ براي تيرهاي خمشي استفاده شدند. هشت نمونه براي آزمايش خمش از سه قسمت، يك قسمت براي هر جهت، در جهت عمود بر جهت توليد بريده شدند. شرايط آزمايش تخته‎ها مطابق برنامه آزمايش (جدول ضميمه ۱) تفاوت داشتند. 
۴-۲- مدل‎سازي ‎PLS و تحليل داده‎ها 
تحليل ‎PLS يك ابزار نسبتاً جديد براي مدلهاي چندتائي و سنجشي است. براساس يادآوري، اين روش از يك كتاب در اين زمينه توسط ‎Naes[22] و ‎Martens، ‎SIMCA [23] كاربرد دستي، و يك پايان‎نامه ‎(Andresson [27]) ناشي مي‎شود. براي مقالات مربوط به اين تئوري و كاربرد تحليل ‎PLS، خوانندگان ممكن است كه كارهاي موارد ‎[۲۴] و ‎[۲۵] و خصوصاً ‎[۲۶] را بيابند. 
۱-۴-۲- روش ‎PLS
براي مدلهاي چندمنظوره، روش ‎PLS ‎(Partial Least Square) استفاده شده است. ‎PLS يك روش دوخطي نزولي است. تحليل ‎PLS را مي‎توان براي تحليل بسياري از متغيرهاي همزمان بكار برد. يكي از مزاياي ‎PLS اين است كه مي‎تواند صداي مزاحم (اطلاعات نامفهوم) را از اطلاعات مشخص مجزا كند. همچنين ‎PLS مي‎تواند رابطه بين عوامل قابل  تغيير در مدل را نمايان سازد. 
قبل از تحليل ‎PLS، يك ‎PCA (تحليل اصولي ذره) نيز اغلب انجام مي‎شود. در ‎PCA اجزاء اصلي غيرمربوط (عوامل غالب) به عنوان تركيبات خطي اطلاعات اصلي كنترل مي‎شوند. اجزاء اصلي با مرتب كردن متغيرهاي اصلي بروي محورهاي اورتوگونال در يك فضاي چندبعدي يافت مي‎شوند. در دسته‎اي از نقاطي كه بدست مي‎آيند، اولين جزء اصلي به جهت غالب دسته (گروه) وصل مي‎شود. جزء اصلي بعدي با جهت غالب دوم، اورتوگونال به اول، مشاركت دارد. اين روند براي بقيه اجزاء اصلي تكرار مي‎شود. با كنترل اجزاء اصيل روي يك صفحه دوبعدي، در يك «‌پلات با پراكندگي فراوان» يك ماي گرافيكي از اطلاعات مرتب كاربردي بدست مي‎آيد، گروه‎ها و ساير اطلاعات مهم را مي‎توان به آساني مشخص كرد. 
در تحليل ‎PLS، فاكتورها ‎(X) از پاسخها ‎(Y) جدا مي‎شوند. جزئيات اصلي براي هر دو مورد محاسبه مي‎شوند و سپس براي دستيابي به بهترين مدل به هم وصل مي‎شوند. مدلها مي‎توانند حاوي يك يا چند پاسخ ‎(y) باشند. مدلها در شكل ‎y = c + a.x1 + b.x2 + … با يك پاسخ، در اين مطالعه هستند. 
ارزيابي يك مدل ‎PLS در ميان واريانس معني‎دار ‎(R2) نشان داده مي‎شود كه مقدار تغيير در ترتيب اطلاعات را كه مدل توضيح مي‎دهد، نشان مي‎دهد. ‎R2 = 0 بدين مفهوم است كه هيچ واريانسي توسط مدل توضيح داده نمي‎شود و ‎R 2 = 1  هم واريانس ورودي توسط مدل را بيان مي‎كند. اين واريانس مي‎تواند شامل اطلاعات مفيدي نظير صداهاي مزاحم باشد. صداي مزاحم اطلاعات نامفهومي است كه بدين معنا است كه يك مدل با ‎R2 = 1 ممكن نيست. كه بهترين باشد زيرا مي‎توانست مدلي با صداي مزاحم باشد. براي مشخص كردن اينكه صداي مزاحم چيست و چه اطلاعات مفيدي دارد، مجذور عدد معين ‎(Q2) در مدل استفاده مي‎شود. اين يك سنجش قابليت مدل براي تعيين مقادير ‎y براي مشاهدات جديد است و شامل مراحل ساخت مدل نيست. ‎Q2 با استفاده از ارزيابي عرضي ‎(SIMCA [23] دستي) محاسبه مي‎شود. 

عتیقه زیرخاکی گنج