گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ابتدا تخريب بناي قديمي جهت آماده سازي محل اجراي ساختمان جديد و احداث پروژه مسكوني جديد در اين مرحله با توجه  به اهميت مكان و همچنين بناهاي اطراف بايستي ساختمان تخريب گردد .اولين قدم در تخريب بناي قديمي توجه به نوع بناهاي اطراف آن از حيث استحكام مي باشد كه در اين پروژه بناهاي سه طرف آن كه سمت غرب و شرق آن  ساختمان مسكوني قديمي و فاقد اسكلت بندي بوده و فونداسيون هم ندارند و ساختمانهايي بسيار ضعيف از نظر بار جانبي مي باشند و سمت شمال آن هم كه ديوار حياط همسايه مي باشد كه آن هم به جهت قديمي بودن و همچنين مجاورت با باغچه داراي پي بسيار ضعيف و قابل نشست مي باشد .لذا با توجه به دو طبقه بودن ساختمان به محض تخريب طبقه دوم بايستي ديوارهاي همسايه هاي شرقي وغربي شمع بندي گردد و از وارد كردن ضربه هاي خيلي زياد به آنها خودداري كرد پس از تمام شدن تخريب طبقه دوم نوبت به تخريب طبقه اول مي گردد كه در اينجا با توجه به اينكه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو بناي مجاور كمتر است و به جهت اينكه اين بناها بصورت ناخواسته تكيه گاه هم در برابر نيروهاي جانبي بوده اند لذا كار كمي مشكلتر مي گردد و بايد بسيار با احتياط اين طبقه برداشته شود .
سپس نسبت به برداشتن ديوارهاي جانبي پروژه اقدام گردد تا اينكه ريشه ديوارها نيز بيرون بيايد .
و بدين صورت تقريباكار تخريب پايان مي يابد .اما قسمت مشكل تر اجراي پروژه در خاكبرداري آن است .زيرا با توجه به نقشه يك طبقه جهت استفاده براي مكان ورزشي و….بايستي ارتفاع پايين تر از سطح زمين ساخته شود . بدين منظور ابتدا تا نصف پلان زمين در دو جهت هر دو ساختمان شرقي وغربي خوب شمع بندي مي گرددتا آنكه ارتفاع آن تقريبا نيمي از پلان ساختمان باشد خاك آن نيم ديگر زمين تا ارتفاع مورد نظر برداشته مي شود. در اين مرحله از قسمت خاك برداري شده زير ساختمانها شمع بندي مي شود . البته لازم به ذكر است كه گود برداري با فاصلاه يك متر ويا هفتاد سانتي متر از دو ساختمان صورت مي گيرد.سپس بوسيله كارگر و نه با لودر جاي چند شمع از جداره گود برداشته مي شود تا شمعها دقيقا در مرز ساختمانها كاشته شوند 
وبدين صورت نصف بعدي هم گود برداري مي شود .البته بايستي توجه داشت كه پاي شمع هاييكه در زير ساختمان قرار مي گيرند چه شمع هاي مايل و چه شمع هاي عمودي نبايستي شناژها قرار گيرند در مورد شمع هاي عمودي بايد در ارتفاع تا يك متر بالاتر از سطح گود قرار گيرند تا در داخل بتن فونداسيون قرار نگيرند و براي فونداسيون مشكلي پيش نيايد . و بدين صورت كار خاكبرداري هم پايان مي گيرد .
فونداسيون
مرحله بعدي كرسي چيني فونداسيون (ويا پياده كدن واجراي شناژها ) مي باشد . در اين قسمت طرح شناژها با گچ ريخته شده وبا آجر و ملات و ماسه و سيمان عيار خيلي پايين چيده مي شود اكنون نوبت به كندن و برداشتن خاك مانده (فاصله تا مجاورت پي ساختمانها جانبي )ميرسد كه با توجه به مقاومت خاك منطقه و مقاومت آن از زير خاك برداشته مي شود تا پي هاي جانبي ساختمان هم ساخته شود . پس از اجراي شناژها نوبت به كشيدن ملات مگر در كف فونداسيون مي رسد .ملات مگر ملات ماسه وسيمان با عيار پايين است كه صرفا جهت بدست آوردن يك سطح صاف در زيز فونداسيون مي باشد و هم چنين قطع ارتباط بين بتن فونداسيون  ريخته شده و خاك مي باشد .زيرا در صورت ارتبا ط سيمان داخل بتن بهمراه آب بتن در زمان پس دادن آب از بتن خارج شده و به داخل خاك  مي رود و بدين ترتيب بتن پوك مي شود .همچنين بتن مگر ارتباط بين ميلگردهاي قرار گرفته در فو نداسيون و خاك كه باعث زنگ زدگي آنها مي شود جلوگيري مي كند .براي اجراي بتن مگر بايستي توجه داشت كه سطح فونداسيون پس از كشيدن بتن مگر بايد كاملا تراز و صاف باشد تا ارتفاع ساختمان  در نقاط مختلف ساختمان 
برابر باشد .

مرحله بعدي آرماتور گذاري در فونداسيون مي باشد .اين كار بوسيله خبره اين كار صورت مي گيرد و از شبكه هاي ميلگردي خاصي كه به شكل سبد مي باشد 
در زير ستونها اتفاده مي گردد.پي هاي ستونها هم بوسيله شناژها به همديكر وصل مي شود وظيفه شناژها فقط ارتباط دادن پي ها به يكديگر بوده و از حركت آنها به سمت همديگر جلوگيري مي كنندو هيچ گونه نقشي در تحمل بارها ي ثقلي كه از ستون به فنداسيون وارد مي شود ندارند .البته لازم ابه ذكر است كه اين موضوع در مورد پي هاي باسكولي تفاوت دارد .در زمان آرماتور بندي موارد زير تكرار مي شود :
۱)فاصله ميلگردهاي سبدها معمولا بيشتر از مس ۷ است البته اين موضوع به ميزان بار وارده بر فونداسيون بستگي دارد .ولي حتي الامكان بايد اين فواصل
به گونهاي باشد كه عبور بتن و ويبره به راحتي صورت گيرد .در زمان اجراي آرماتور گذاري صفحات ستونها هم كه با ميلگردهاي بصورت عمود بر آنها بر روي سبدها طوري قرار مي گيرد كه ميلگردهاي متصل به صفحات بعنوان ريشه ستون در لابلاي شبكه سبد قرار گيرد و دقيقا تا زير سطح صفحه بتن ريخته مي شود .البته در زمان قرار گيري صفحات آنها را تنظيم مي كنند يعني آنها را از نظر اينكه در يك راستا باشند ودر محلهاي مورد نظر در نقشه قرار گرفته باشند و همچنين در يك تراز بودن آنها را دقيقا چك مي كنند . البته لازم به ذكر است كه پس از ريخته شدن بتن در فونداسيون سطح ترازي صفحات بهم مي خورد و بايستي دوباره آنها را چك كرد .زيرا تراز نبودن آنها با توجه به اينكه ستونها قبلا ساخته شده اند باعث اختلاف تراز سقفها ونامساوي بودن ارتفاع در نقاط يك يا چند طبقه مي شود .
بتن ريزي پي ساختمان : 
قبل از ريخته شدن بتن در پي ساختمان ابتدا ديوارهاي جانبي فونداسيون و شناژها را بطور كامل با نايلون مي پوشانند اين عمل به چند دليل صورت مي گيرد :
۱)اول اينكه ارتباط بتن ريخته شده با  خاك و يا ديوارها قطع گردد و در نتيجه آجرهاييكه در كرسي چيني استفاده گرديده اند .مجددا  قابل استفاده  باشند دليل دوم  و در واقع مهمترين دليل اينست كه از خروج آب و سيمان بتن از داخل بتن كه باعث پوك شدن بتن مي گرددجلوگيري شود .
پس از آنكه ديوارهاي شناژها و پي ها  با نايلون كاملا عايق گرديد بتن ريزي انجام مي گيرد . ريختن بتن از يك جهت شروع مي شود بتن تا پر شدن كامل شناژها و فونداسيون در هر مرحله ريخته مي شود . و سپس ويبره مي شود .
در زمان ويبره شدن بايد دقت كرد كه خيلي زياد و خيلي كم هر دو براي بتن مضر مي باشد زيرا ويبره زياد باعث ته نشين شدن سنگدانه ها در بتن گشته و در نتيجه همگني بتن به هم مي خورد و بتن پس از خشك شدن مقاومت مورد نظر را نخواهد داشت .و يا ويبره كم باعث مي شود كه بتن بخوبي متراكم نشود كه در اين حالت هم بتن مقاومت  خوبي از خود نشان نميدهد .در زمان ريختن  بتن بايد بدين نكته توجه داشت كه اگر بهر دليل بتن ريزي بصورت كامل انجام نشود مقطعي كه بتن ريزي از آنجا قطع شده بايستي بصورت شيبدار باشد .و قرار دادن ماننع در بين بتن براي جدا كردن بتن ريخته شده و بتني  كه بعدا ريخته مي شود كار درستي نمي باشد .
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با بیان ساده عریان شدن، شكست پیوند چسبندگی بین سطح مصالح سنگی و قیر می‌باشد. معمولاً عریان شدن از زیر لایه آسفالتی شروع می‌شود و به سمت بالا حركت می‌كند تا ساختمان روسازی ضعیف شود. زیرا با ترافیك تركها ظاهر می‌شوند و در مراحل پیشرفته روسازی شروع به خرد شدن می‌كند و عامل اصلی آن آب است.
مكانیزم عمل به این ترتیب است كه آب بین لایه نازك قیر و سطح مصالح سنگی دست می‌یابد و از آنجایی كه سطح مصالح سنگی جاذبه بیشتری نسبت به آب دارند تا به قیر، پیوند چسبندگی شكسته می‌شود.
اتصال قیر و سنگدانه‌ها با نیروی جاذبه بین مولكولهای غیرمشابه كه آنها را محكم به هم می‌چسباند حاصل می‌شود. چسبیدن یك ماده به ماده دیگر پدیده‌ای سطحی است. چسبندگی به تماس نزدیك دو ماده و جاذبه دو طرفه سطوح آن بستگی دارد.
چندین تئوری چسبندگی برای تشریح پیوند یا عدم پیوند قیر به كانیهای مصالح سنگی پیشنهاد شده است. براساس عمومی‌ترین تئوری پذیرفته شده، چسبندگی انرژی آزاد روی سطح سنگ كه انرژی آزاد روی سطح مایع (قیر یا آب) را جذب می‌كند، به وجود می‌آید. این انرژی آزاد همچنین كشش سطحی نامیده می‌شود. برای امكان نزدیكترین تماس بین قیر و سطح مصالح سنگی، قیر باید توسط گرم شدن، امولسیون نمودن یا مخلوط شدن با حلالهای نفتی به صورت مایع درآید. توانایی قیر مایع شده به ایجاد تماس نزدیك با سطوح مصالح سنگی، قدرت پوشش مصالح نامیده می‌شود. قدرت پوشش قیر به مقدار زیادی با ویسكوزیته آن كنترل می‌شود. اگر همه شرایط یكسان باشد، ویسكوزیته كمتر، قدرت پوشش بالاتر را به همراه دارد. توانایی مصالح سنگی برای تماس كامل با یك مایع، توانایی پوشش شدن نامیده می‌شود.
قیر عملاً جاذبه‌ای برای آب ندارد، از طرف دیگر، بیشتر مصالح جاذبه هم به قیر و هم به آب را دارند. بنابراین اگر یك لایه نازك آب روی سطح مصالح باشد، قیر ممكن است به راحتی ذرات مصالح را بپوشاند، اما به سطح آن نخواهد چسبید، مگر اینكه قیر جانشین لایه نازك آب شود.
قیر همچنین ممكن است ذرات سنگ پوشیده با غبار را بدون چسبیدن به آنها بپوشاند. لایه غبار از تماس قیر با سطح سنگ جلوگیری می‌كند. حتی اگر مصالح سنگی خشك باشند، ذرات غبار ممكن است حفره‌های ریزی در لایه نازك قیر ایجاد نمایند كه اجازه می‌دهد آب از آنها بگذرد.
در مورد قیرهای امولسیونی باید اذعان داشت كه هر دو نوع قیرهای امولسیونی آنیونیك و كاتیونیك می‌توانند خصوصیات چسبدگی و عمل آوری داشته باشند (با توجه به نوع مصالح). تجربه نشان داده است كه امولسیونهای آنیونیك (با بار منفی روی ذرات قیر) بیشتر مناسب استفاده با مصالح سنگی كه بارهای سطحی مثبت دارند می‌باشند. بالعكس امولسیونهای كاتیونیك (با بار مثبت روی ذرات قیر) بیشتر مناسب مصالح سنگی كه دارای بارهای سطحی منفی هستند می‌باشد. در كاربرد قیرها امولسیونی آنیونیك یا كاتیونیك، ته نشست اولیه ذرات قیر یك واكنش الكتروشیمیایی است، اما پیوند اصلی مقاومت بین لایه نازك قیر و مصالح سنگی بعد از، تبخیر آب امولسیون و آبی كه ممكن است روی سطح مصالح سنگی باشد، ایجاد می‌گردد. همچنین بافت سطحی مصالح، پوكی و خصوصیات جذب آنها روی چسبندگی قیر به مصالح سنگی اثر می‌گذارند. مصالح سنگی با سطح صاف به خوبی مصالح سنگی با سطح خشن، لایه نازك قیر را نگه نخواهند داشت. ذرات متخلخل كه قیر را جذب می‌كنند بهتر از مصالح سنگی با سطح صاف لایه نازك قیر را نگه خواهند داشت. مصالح سنگی متخلخل قیر بیشتری نسبت به مصالح غیرمتخلخل نیاز دارند.
انواع عریان شدن
عریان شدن زمانی كه پیوند بین قیر و مصالح سنگی با آب شكسته شود، اتفاق می‌افتد. به علت كامل خشك نشدن، آب ممكن است روی سطح مصالح یا داخل خلل و فرج سنگدانه‌ها باشد یا ممكن است از منابع دیگری بعد از اجرا آب نفوذ كرده باشد. حداقل به ۶ روش به شرح زیر ممكن است پیوند بین قیر و مصالح سنگی شكسته شود:
۱- به شكل ذرات ریز و پایدار در آمدن
علت عریان شدن تحت عنوان خود به خود خرد شدن و به شكل ذرات ریز و پایدار درآمدن.
۲- تفكیك
جدا شدن قیر از سطح مصالح سنگی توسط لایه نازك آب بدون شكست واضح و قابل دید در لایه نازك قیر است كه نهایتاً لایه نازك قیر می‌تواند كاملاً از مصالح سنگی جدا شود.
۳- جابجایی
این امر هنگامی است كه چسبندگی قیر به سطح مصالح سنگی توسط آب ضعیف شود. در این نوع عریان شدن، آب آزاد از طریق نفوذ در پوشش قیری به سطح سنگدانه‌ها راه می‌یابد. شكست ممكن است از پوشش ناكافی سنگدانه‌ها هنگام مخلوط كردن آسفالت در كارخانه آسفالت یا گسیختگی لایه نازك قیر باشد.
۴- گیسختگی لایه نازك
این پدیده نیز یك روش عریان شدن است كه در واقع می‌توان آنرا اولین گام در عریان شدن نامید. گسیختگی لایه نازك قیر روی ذرات مصالح سنگی عموماً بعلت اعمال تنشهای ناشی از ترافیكایجاد خرابی در لبه‌ها و گوشه‌های تیز كه پوشش قیر در آنها بسیار نازكتر است، اتفاق می‌افتد.
۵- فشار آب حفره‌ای
این فشار عاملی برای تشدید عریان شدگی می‌باشد. در مخلوطهای آسفالتی با فضای خالی زائد، آب ممكن است آزادانه از میان فضاهای خالی مرتبط داخلی عبور كند. ترافیك ممكن است درصد فضای خالی روسازی را كاهش داده، مسیرهای عبور بین فضاهای خالی را ببندد و آب را محبوس نماید. به علت جریان ترافیك و عبور مكرر آب، فشار آب حفره‌ای به حدی می‌رسد كه عریان شدن قیر از سطح مصالح سنگی را ایجاد می‌نماید.
۶- جریان آب هیدرولیكی
این جریان بیشتر از لایه‌های سطحی روسازی‌های آسفالتی و در قسمت زیرین لایه اعمال می‌شود. وقتی كه روسازی اشباع باشد، چرخهای وسیله نقلیه آب را به درون روسازی از جلو تایرها فشار می‌دهند و آن را از پشت تایرها به بیرون می‌مكند. این حركت آب به عریان شدن مصالح سنگی كمك می‌كند. همچنین غبار و ماسه و سنگدانه‌های رها شده در جاده نیز ممكن است با آب باران مخلوط شده و خراشیدگی لایه نازك قیر را تسریع بخشند.
علت عریان شدن 
به طور كلی فقط یك علت برای عریان شدن وجود دارد: آب بین لایه نازك قیر و سطح مصالح سنگی راه یابد و جانشین قیر به عنوان پوشش مصالح سنگی شود. آب به چند طریق ممكن است به سازه روسازی برسد. از میان آنها می‌توان به آب درون یا روی مصالح سنگی كه كاملاً خشك نشده‌اند، زه آب باران از میان شانه‌ها، تركها یا روسازی متخلخل، آب زیر سطحی (كه از نقاط بالاتر فشار هیدرواستاتیكی تولید می‌نماید)، آب موئینه از بستر راه و تبخیر آب از لایه‌های زیرین اشاره نمود. به هر صورت آب به روشهای مختلفی ممكن است به مصالح سنگی برسد.
  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر
خرید اینترنتی تحقیق احداث ساختمان مسكوني-دانلود رایگان مقاله احداث ساختمان مسكوني-دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني-تحقیق احداث ساختمان مسكوني
این فایل در ۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

   دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با
   درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي  
   آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست
   مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده
   وبا چشم خ.ود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه 
  همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره
   مي باشد.
     بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:
   اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه 
    حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند
    وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
   مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي
   ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به
   ساختمان دارند.
     در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين 
   ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران
  مرتبط با تمام رشته هاميباشد.
   برسسي آموخته ها وپيشنهادات:
  اصولا كارهايي راكه براي احداث يك ساختمان صورت ميگيرد بسيار گسترده 
  ميباشد وبه علت محدود بودن زمان كارآموزي نميتوان تمام كارهاي انجام شده
  راديد و از نزديك لمس كرد.در اين مجموعه سعي شده است تاحدودي به بيان  
   مراحل مختلف اجراازقبيل تخريب وآماده سازي زمين وتجهيزكارگاه وساخت
  و اجراي بتن وقالب بندي وآرماتوربندي واجراي سقف تيرچه بلوك پرداخته 
  شود.                                                                                                                                                     
   تخريب:
   زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك
    ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.
   تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط  
   كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن
   اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.
   قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و 
   همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه
  خارج شد.
  دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.
   رعايت اصول ايمني در تخريب:
  
   قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي
   شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با 
   نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود.
  كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ 
  عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.
   تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود.
  به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر 
  هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري 
  شود.
  البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده
  به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي
  ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد
  وخاك استفاده شد.                                                                                         
  تجهيز كارگاه:
  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود.
  مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه 
  ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان
  پاكتي استفاده شد.
  روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.
  براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل
  پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.
   انباركردن سيمان:
  
  درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد
  شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي
  پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده 
  شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.
  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي
  زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل
  مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود.
  چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در 
  قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتراز
  فاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.
  بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات
  اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.
  چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي
  فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.
  اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان دارد
  با ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.
  البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها در 
  فضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انها
  را با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.     
 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد
  بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت
  28 روزه ان تاثيري نخواهد داشت.
   پياده كردن نقشه
  پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد
  منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با            
  ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمينهاو
  عرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.
  همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان      
  مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ
  قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.
  بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود.
  در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك 
  بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.
  ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شدو بعد با كشيدن ريسمان در
  يكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين                    
 در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را ۳-۴-۵- ميگويند.
 درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند
 در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است 
 انتخاب ورسم مينماييم.  ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي         
 استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه
 براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه 
 اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد از             كنترل نماييم. 
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصطلاح حفاظت تقریبا برای همه آشناست از روزنامه ها تا تلویزیون، از ملاقاتهای کوچک تا کنفرانسهای بین المللی ، مردم اغلب موضوع حفاظت را در مورد منابع طبیعی مطرح می کنند، جنگلهای انبوه و بناهای تاریخی، تعریف حفاظت ایجاد ایستادگی و مقاومت و نگهداری یا محافظت از آنچه در حال حاضر وجود دارد، و جلوگیری از تخریب یا تغییر حالت دادن نامناسب آن، حفاظت طبیعی، دلالت میکند به حفاظت از حیوانات در حال انقراض و گونه گیاهی که به دلیل فعالیتهای مستقیم یا غیر مستقیم انسانها نابود شده یا از بین می روند. 
در طبیعت مفهوم نگهداری حفظ تعادل سیستم زیستی در حال ثابت است. همچنین ، حفاظت از بناها شامل نگهداری و ایجاد استقامت در بناهای قدیمی است، بناهایی که مفاهیم و مقاصد تاریخی و معماری دارند، حفاظت  مرحله ایست به سمت پایدار کردن مفاهیم فرهنگی و بهره برداری از آن برای امروز و آینده. 
اهمیت حفاظت ساختمان سابقه طولانی دارد. در مالزی تمرین حفاظت ساختمان جدیداً در مناظر و صحنه های معماری محلی مورد توجه قرار گرفته شده است و در چندین سال گذشته بسیاری از ساختمانهای قدیمی نگهدرای و حفاظت شده اند و دیگر بناها به بانک، رستوران مرکز اطلاعات یا چاپخانه تغییر کاربری داده شده اند. 
قبل از تمرین حفاظت از ساختمان افرادی شامل یک معمار پیمانکار ساختمان، نقشه کش یا هر کسی که به حفظ بناهای قدیمی علاقه دارد باید اطلاعات وسیعی از این رشته داشته باشد. مطمئنا برای تضمین کردن این است که تمام کارهایی که در طول حفاظت انجام می شود اجرای مناسب داشته باشد و فقط برای جور کردن تجهیزات ساختمان نباشد. 
بنابراین باید اطلاعات وسیعی از علوم جدید درباره موضوع داشته باشیم. 
هدف اصلی از این مقاله آموختن مشکلات عمومی درباره ساختمانهای قدیمی در مالزی است و بهسازی و وضعیت بناها. این موضوع نیاز به بحث و مذاکره در مورد مصالح ساختمان و مشکلات و نقصهای عمده آنها از جمله چوب، سنگ، آجر و گچ دارد.
مصالح ساختمانی و آسیبهای عمومی در آنها: 
اکثر ساختمانهای قدیمی در مالزی از مصالحی استفاده می کنند که به راحتی در دسترس است، بیشتر مصالح ساختمانها شامل، چوب، سنگ، آجر و گچ است. در محافظت  و مواظبت از بناهای قدیمی آگاهی داشتن از طبیعت مصالح ساختمان و تشخیص دقیق آسیبها بسیار مهم است. این به خاطر اینست که بناهای قدیمی مانند انسانها پیر، در مقابل هر بیماری آسیب پذیرند. بنابراین برای از بین بردن موفها، مرمت کاران ، پیمانکاران ، مخصوصا مهندسین طراح و افرادی که با حفاظت ساختمان سرو کار دارند در ابتدا باید با مصالح که عموما استفاده می شوند ، آشنا شوند، قبل از اینکه به سمت تکنیکهای مناسب حفاظت ساختمان بروند. مصالح عمومی ساختمان مثل چوب، سنگ، آجر و گچ به مهمی دلایل فساد در مصالح مطرح می شوند. 
چوب مدت زیادی است که مورد استفاده بخصوص در اسکلت ساختمان ، چوب پر مصرفترین عنصری است که استفاده می شود برای دیوار، کف، سقف و برای قاب کردن مصالح دیگر. تمام چوبهای تجاری می توانند دسته بندی شوند و به چوبهای نرم (مثل کاج، صنوبر، و دامارمینیاک) و چوبهای سخت (چون چنگال، مرانتی و کاپور) بستگی دارند به مشخصات  ذراتشان، وزن و میزان رطوبت در آنها، در کل چوب چه از نوع نرم یا سخت آن بین ۱۲ تا ۱۵ درصد رطوبت دارند. 
معمولا چوبی که بخوبی خشک شده باشد ۱۲% رطوبت دارد. اگر رطوبت چوب از ۲۰% تجاوز کند، رشد قارچها، هجوم حشرات و حمله موریانه در آن رخ می دهد، و این فرایند منجر به از بین رفتن ساختار آن می شود. 
بنابراین قبل از اینکه چوب برای مصالح ساختمانی استفاده شود، مسئله متعادل کردن و حفظ کردن چوب بسیار مهم است، هدف عمده در داروزنی به چوب ( چه داروزنی توسط هوا یا کوره) برای استحکام بخشیدن به چوب است تا حدی که امکان دارد. 
برای استحکام بخشیدن به چوب خشک کردن آن مسئله مهمی است. از طرفی دیگر، نگهداری از چوب، معمولا با فرایندهای شیمیایی انجام می شود چه قبل از تولید و چه بعد از آن، دقت داشتن به حفاظت از طریق کشتن، قارچها، حفاظتهای ضد آتش  استفاده از ضد آب. 
سنگ نیز مانند چوب از هزاران سال پیش در ساختمانها استفاده می شده، به علت دوام و قدرت طبیعی که در آن وجود دارد، سنگ از مصالحی است که برای ساخت ستونها، دیوارهای خارجی، راه پله ها، قاب پنجره استفاده
 می شده. 
سنگ به شکلهای مختلف و ویژگیهایی از قبیل سنگهای غیر قابل نفوذ چون گرانیت، تخته سنگ، مرمر تا سنگهای نرم و نفوذ پذیر مانند شن و آهک. اگر چه سنگ برای مدت زیادی دوام می آورد، گرایش به تخریب در آن در هر آب و هوایی امکان پذیر است. از قبیل فرسایش  در موقعیت: اول تخریب توسط محلول نمک مخصوصا هنگامی که از زمینی بالا می آید که در آن جریان رطوبت نباشد، در مکانهایی که نزدیک دریا هستند یا جو بسیار آلوده ای دارند. دومین مشکل ناشی می شود از رسوبات که به آرامی ته نشین 
می شوند و گرد و خاک کمک می کند به شروع تخریب توسط ارگانیسمهای گیاهی، سوم فرسایش مستقیم با باد و باران، اینگونه است که سنگ اشباع 
می شود.
وقتی که بیش از اندازه در معرض باران قرار گیرد در نتیجه اطراف آن زبر و فرو رفته می شود. 
علاوه بر آب و هوا، سنگ ممکن است با مصالح ناقص و کاربری ناصحیح تخریب شود. 
از مصالح دیگری که در ساخت بنا استفاده می شود بلوک سفالی پخته است. آجر کاری در بسیاری از بناهای قدیمی در مالزی استفاده شده. مخصوصا ساختمانهای که در دوران استعمار انگلیس ساخته شده اند. بعضی از بناهای مستعمراتی با دیوارهای آجری کاری شدهاند و بقیه با گچ کاری و نقاشی. آجرهای قدیمی نسبت به آجرهای جدید اندکی تفاوت دارند. بافت آجرهای جدید فشرده تر و صاف تر است، و نسبت به مصالح قدیمی لبه های صاف تر و تیزتری دارند. رنگ و اندازه ای متفاوت نیز دارند. اجر ممکن است از طریق تغییرات آب و هوایی شامل دود گوگرد که متاثر از جو آلوده است تخریب می شود. و همچنین ممکن است با نفوذ آب ازسوراخها و منافذ ریز آن تخریب شود. 
اجر ممکن است توسط گیاهان مخرب و همچنین کپک  و قارچی که در آن  رشد کرده و ایجاد توده ای در اطراف آجر می کنند تخریب شود. حرکت مصالح و ایجاد ترکهایی در آجر نیز از دیگر دلایل تخریب آجر است. این حرکتهای مصالح از پی ساختمان  نشات می گیرد وقتی که خاک ریزی زیر پی متراکم می شود در طول دهه ها  و قرنها باعث انحراف و شکستن دیوارها می شود که پی ضعیف یا براگذاری ناهماهنگ در دیوارها از دلایل آن هستند. 
مانند چوب سنگ ، یا آجر، گچ نیز در طول زمان تمایل به تخریب دارد. گچ معمولا از آهک، شن و ماسه و آب تشکیل می شود، و گاهی با ریختن موی حیوانات در آن قابلیت انعطاف را به آن می دهند. گچ بیشتر برای دکورونها، پوشش و اندود، گچبری و دیوارهای داخلی استفاده می شود. دلایل تخریب گچ شامل: در معرض مستقیم باران بودن، تغلیظ و جمع شدگی، تبخیر، آلودگی هوا، گرد و بخار در هوا، حرارت، دلایل ارگانیکی و گیاهی؛ حمله حشرات و فعالیت های انسانها و حیوانات. گچ ممکن است به دلیل انقباض یا حرکت لایه های زیر نبش ترک بخورد. انقباض معمولا در دوره اولیه ساختن بنا رخ می دهد اما حرکت لایه های زیرین اغلب از دلایل خرابی در مدت طولانی است. 
مشکلات مشترک در بناهای تاریخی
من نقشه برداری و بازرسی ساختمان و همچنین تحقیقی در مورد سایت را انجام داده ام، بررسی مصالح، وضعیت و آسیبهای ساختمان ، سیستم تهویه، و مطالعات تصویری در مورد ۷۰ ساختمان مستعمراتی ساخته شده بین سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ در سراسر شبه جزیره مالزی. هر ساختمان هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی بررسی شد البته با اجازه مستاجر و صاحب ان خانه. هدف اصلی از بازدید و بررسی ساختمانها آگاهی یافتن از آسیبها و مشکلات مشترک نسبت به موقعیت قرارگیری ساختمانها بوده است. 
از این تحقیق دریافتیم که گاهی اوقات یک ساختمان در سه آسیب یا بیشتر مشترک هستند. به نسبت محل قرار گیریشان، سن، مصالح ساختمانی و تغییر کابری. ۱۲ آسیب و مشکل مشترک بین ساختمانها وجود دارد، که شامل داغ و لکه قارچی یا رشد مضر و آسیب رسان، پوسته اندازی رنگ، اجرای پوشش گچ ناصحیح ، اتصال ضعیف در اجزای تهویه هوا،  املاح مخرب در آب باران ، کف های چوبی تخریب شده، ترک در دیوارها، فرسایش و فساد ملامت های بین مصالح، نفوذ رطوبت از دیوارها، آسیبهای سقف، حمله حشرات یا موریانه ها و عدم استحکام پی. 
دلایل ایجاد مشکلات و آسیبها 
لکه قارچی/ رشد مضر گیاهان: 
توده قارچی یا کپک معمولا زمانی ایجاد می شود که آب حضور داشته باشد یا مقدار زیادی رطوبت در دیوارها باشد. این توده ها در رطوبت بالا و نبود تهویه به راحتی می توانند رشد کنند و زیاد شوند. توده و لکه قارچی می تواند بر سطح دیوارهای حمام، اشپزخانه، مکانهای نزدیک اب باران شامل ناودان و آبرو و جاهایی که شسته می شوند به چشم بخورند. 
رشد مضر شامل خزیدن و پیچیدن گیاه می تواند روی اجر یا سنگ دیوارها رشد کند. این مسئله وقتی پیش می آید که غبار و آلودگی از سوراخهای ریز و منافذ و ترک دیوارها نفوذ کند و ملات بین مصالح زمینه مناسبی برای رشد هر دانه ای است. وضعیت بدتر می شود هنگامی که اب از سوارخها نفوذ کند. ریشه ها می توانند وارد سوراخهای بزرگتر از مصالح شده و ترکهایی در آن ایجاد کنند و باعث نفوذ بیشتر آب شوند. 


تخریب ملات بین مصالح
اصولا وظیفه اصلی ملات کم کردن ناهماهنگی بین مصالح است، چه اجر یا سنگ باشد. همچنین برای بیشتر کردن اتصالات بین مصالح. دلایل تخریب ملات شامل وجود بلورهای نمک، فرسایش توسط باد، متلاشی شدن بر اثر رشد گیاهان روی دیوار یا نفوذ آب و رطوبت. ملات تخریب شده می تواند به آرامی توسط اره های مکانیکی  یا شیار دادنهای با دقت با استفاده از چاقو یا میخ به صورت دستی خارج شود. 
پوسته اندازی لایه های رنگ: 
پوسته اندازی لایه رنگ معمولا در نماهای خارجی بنا اتفاق می افتد مخصوصا دیوارهای گچی، ستونها و دیگر فضاهایی که بیش از حد در معرض رطوبت باران قرار دارند. بعضی از ساختمانهایی که در نزدیک دریا قرار دارند. ممکن است با مشکلات و نشانه های بیشتری از تخریب لایه رنگ در دیواری نمای خارجی روبرو شوند. و این به خاطر وزش باد دائمی، تابش نور آفتاب و تماس باران به راحتی می توانند سطح رنگ را چروک و خرد شده و تاول زده کنند. در اکثر ساختمانهای قدیمی بر روی دیوارهای گچی چندین لایه از رنگ وجود دارد که روی هم افزوده شده اند.   
غير از ملات آهكي، شكل هاي ديگري از رنگ وجود دارد كه براي سطوح ديوارها استفاده مي شوند
شامل: رنگهاي امولسيوني، رنگ روغني، بيتومينوس و رنگ پلاستيك و آبرنگي
همه اينها به روشهاي متفاوت براي جداسازي نياز دراند كه بستگي به طبيعت و موقعيت رنگ دارد
اتصالات ضعيف در اجزاي تهويه هوا:
اكثر بناهاي تاريخي در مالزي بدون سيستم تهويه ساخته شده اند. هنگامي كه بناها مجبور به مبارزه با رطوبت بالا و هواي گرم بودند، نياز نصب سيستم تهويه هوا براي دست يافتن به نيازهاي يك ساختمان مدرن ضروري به نظر مي رسد. اجزاي پنجره و بازشو ها معمولا بسته و درزگيري شده اند براي نگهداري هواي خنك درون بنا. 
با توجه به كاربرد بنا، مصالح و تاثيرات بر پايه و اساس ساختمان،‌چيزهايي هستند كه بايد از ۴ جنبه مورد بررسي قرار گيرند قبل از اينكه بخواهيم سيستم تهويه هوا را در بناي قديمي نصب كنيم. 
اول: هواي خنك وخشك كه توسط سيستم تهويه هوا توليد مي شود ممكن است باعث انقباض مصالح بنا شود. 
دوم: ممكن است امكان رسوب بر روي سطح يا بين مصالح را فراهم كند و اين به كپك ها و قارچها اجازه رشد مي دهد. 
سوم:‌ ممكن است مشكلاتي در نصب پيش آيد كه شامل مشكلات و سختيهايي در نصب اجزا ست. و در آخر:‌ به واسطه زيبايي نما، نصب سيستم تهويه هوا متاسفانه در برخي از ساختمانهاي قديمي در شرايطي ضعيف با قرار گيري اجزا بر روي پنجره ها،‌ ديوارها يا نماي خارجي انجام مي شود و اين ظاهر ساختمان را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اندود گچي ناقص و تخريب شده:‌
در بسياري از بناهاي قديمي ،‌تخريب اندود گچي معمولاً در ديوارهاي خارجي،‌ستونها و سقف رخ مي دهد. در اقليم گرم و مرطوب آسيب پوششها معمولا متاثر از تخريب زيستي شامل نفوذ آب باران تبخير،‌ تغليظ،‌ آلودگي هوا ،‌نشست و شكهاي حرارتي بر مي خيزد. دلايل ديگرش ممكن است از كپك يا رشد مضر گياهان،‌حشرات،‌حيوانات و لرزشهاي ترافيكي باشد. پوشش گچي قبل از اينكه متلاشي شود و از هم بپاشد ممكن است به واسطه انقباض و حركت لايه هاي زيرينش ترك بخورد. 


ترك ديوار/ ديوارهاي منحرف و كج 
جدا از پخش كردن نيروها از بام و كف به پي ها، ديوارهاي خارجي اگر مصالح ناسالمي داشته باشند مي توانند مخرب باشند. تركها در ديوار،‌چه عمودي يا مورب،‌دلايل مشتركي از نااستواري مصالح هستند. چنين نقصهايي بايد رسيدگي شوند و دلايل آنها تشخيص داده شود چه در پي ها، مصالح ضعيف و اتصالات يا هر حركت انقباض يا انبساطي از قبيل قابهاي چوبي پنجره ها باشد تركهاي مورب، كه اغلب در پي ها وسيع تر هستند و ممكن است در گوشه هاي ساختمان منتهي شوند،‌ معمولا وقتي رخ مي دهد كه پي هاي كم عمق بر روي خاكهاي جمع شدني كه خشك تر از حالت طبيعي هستند گسترده شده اند يا وقتي كه يك حركت فيزيكي از ريشه هاي درختي كه نزديك ديوار به وجود مي آيد. گذشته از اين،‌دلايل ديگري براي انحراف ديوارها وجود دارد كه شامل گستراندن سقف كه نيروها و وزنش را از طريق ديوارها به زمين مي رساند،‌
نشست به دليل حركتهاي تحت الارضي، پي هاي ضعيف به دليل وجود رطوبت،‌خاك رسي جمع شده يا مصالح تخريب شده بنا،‌و تعرض درختهاي بزرگي كه به تدريج ريشه هايشان به تدريج توسعه پيدا مي كنند. 

املاح مخرب آب باران: 
دلايل عمومي كه وابسته به اثرات مخرب املاح آب باران هستند، شامل نشست يا فرسايش پيش آمدگي آبروبام، زنگ زدن يا شكستن فلزات گالوانيزه، لوله ها،‌يا نفوذ ذرات آب باران. علاوه بر اينها مي تواند شامل كوچك بودن اندازه آبروها يا لوله ها كه باعث لبريز شدن آب باران مي شود، مخصوصاً در بارشهاي سنگين باران،‌دسترسي نامناسب آب بر روي سطح زمين، دلايل ديگري نيز ممكن هستند به سبب رنگ كردن ناكافي كه ممكن است باعث زنگ زدن و شكستگي فلزات شود. 
هنگامي كه از بازديد ها و نگهداري روزمره غفلت شود،‌ ملاح آب باران به راحتي مي تواند انواع تخريبها را به وجود آورد. 
كفهاي چوبي مخروبه: 
كفهاي چوبي در بسياري از بناهاي تاريخي در مالزي از جمله كيساها، مدرسه ها،‌خانه ها و ايستگاههاي راه آهن استفاده مي شود. بعضي از كفهاي چوبي كه به صورت بندي استفاده شده باعث خرابي سطح چوب و تخرب آن مي شود،‌و موجب تخريب بشتر مصالح شده و ناامني ساكنين را فراهم مي آورد. دلايل اصلي تخريب حمله حشرات و موريانه ها،‌تعمير تخته ها با بي دقتي توسط ساكنين،‌ برق كارها يا لوله كشهاف‌عدم داروزني به چوب و حفاظت و پوسيدن ميخها هستند. 
حمله موريانه ها وحشرات:‌
چوب در بسياري از ساختمانهاي قديمي در مالزي استفاده مي شود. چوب اگر در معرض نفوذ آب رطوبت بالا و بيشتر شدن از حد اشباع باشد به راحتي مي تواند تخريب شود. حمله حشرات و موريانه ها معمول ترين خطر براي چوب است. حمله حشرات و موريانه ها معمولا در چوبهاي مرطوب رخ مي دهد كه در اجزايي چون روكش ديوارها،‌پايه تيرها و خرپاها و تيرها به كار مي روند،‌و در تمام چوبهايي كه در معرض يا درون رطوبت قرار گرفته اند. 
رها كردن چوبها با سوراخهايي كه توسط موريانه ها ايجاد شده اند،‌بسيار خطرناك است،‌به اين دليل كه اين سوراخها چوب را ترد و نرم كرده و باعث ايجاد ترك هاي بيشتر مي شود. چوب تحت تاثير واقع شده را مي توان با اسپري پر فشار حشره كشها و آفت زادها درمان كرد. 
آسيبهاي سقف: 
سقف علاوه بر اينكه يكي از سازهاي ساختمان است، به عنوان حفاظ و پوشش نيز عمل مي كند ، از ساكنين و استفاده كننده ها در برابر باران و خورشيد حفاظت مي كند. از اين رو تعمير سفالهاي سقفهاي كهنه بسيار مهم است. در مالزي ،‌قطعات سفالي در بناهاي تاريخي بسيار مورد استفاده است. آسيبهاي مشترك سفالهاي سقف؛‌ خوردگي و زنگ زدگي ميخهايي است كه اين سفالها را به تخته هاي نگهدارنده شان وصل كرده،‌تخريب و فساد تخته هاي نگهدارنده، ترك خوردن قطعات سفالي به خاطر رشد مضر گياهان يا راه رفتن بر روي سفالها. رشد مضر گياهان نسبتا براي سفالها مضر است به اين دليل كه ممكن است باعث حركت و جابجايي آنها شده و ايجاد سوراخ كند. جنبه ديگري كه بايد به آن رسيدگي شود ملاتي است كه براي پوشاندن درزهاي بين سفالها استفاده مي شود كه با گذشت زمان تمايل به كنده شدن و تخريب دارند. 
نفوذ رطوبت از ديوارها:
نفوذ رطوبت از ديوارها مي تواند مسئله بسيار مهمي باشد،‌مخصوصا در بناهايي كه در نزديكي منابع آب قرار گرفته اند،‌رطوبت تنها باعث تخريب مصالح ساختمان نيست بلكه به لوازم و اثاثيه نيز به همان اندازه آسيب مي رساند. 
دليل اصلي رطوبت آبي است كه ممكن است از چندين راه مختلف وارد ساختمان شود. نفوذ آب معمولا در ديوارهايي اتفاق مي افتد كه در معرض بادهاي مرطوب و باران قرار دارند، با وجود جاذبه زمين،‌آب تمايل به نفوذ در تركهاي ريز و شكافهاي بين ملات ها و آجرها دارد. 
همچنين رطوبت به دليل عوامل ديگر از قبيل نفوذ فاضلاب و لوله هاي آبرو،‌آبگذرهاي مخروبه، تركيدن لوله و كثيفي به خاطر تهويه ناكافي .رطوبت همچنين مي توانند با نفوذ آب از زمين توسط تركهايي در فونداسيون رخ دهد. 
پي هاي نا استوار: 
پي هاي جزئي از ساختمان هستند كه فشار و نيروهايي را كه از سقف ،‌ديوارها و كفها وارد مي شود بر روي زمين زيرش تقسيم و پخش مي كند.
از نظر مصالح براي بقا و پايداري بنا بسيار مهم هستند و اگر اشكالي در پي باشد خرج مبلغ زيادي پول و مرمت كاريهايي ظاهري بنا هيچ فايده اي ندارند. اغلب مشكلاتي كه در پي ها رخ مي دهند بستگي دارند به خاك و زميني كه ساختمان بر روي آن احداث و احاطه شده است، خرابي و نامرغوبي مصالح،‌و حضور و بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني. به علاوه مهمترين تخريب ممكن است در بنايي اتفاق بيفتد كه مشكلات مختل كننده و مخربي در پي هايشان دارند. يكي از نمونه هاي معروف آن برج كج (پيزا) در ايتالياست كه تخريبهاي اصلي آن به دليل اصلاحاتي است كه در طول ساختمان با لرزشهاي ترافيكي به وجود آمد، همچنين عمق ساختمان و جذب آب از لايه هاي زيرين خاك و پديد آمدن حالت كجي كه در حال حاضر دارد. 
نكته مهمي كه بايد بدانيم اينست كه تمام مشكلات مشتركي كه در فونداسيون ها اتفاق مي افتد ممكن است به دليل نامقاوم بودن مصالح باشد،‌كه براي ساكنين و استفاده كننده ها ايجاد ناامني مي كند. 
نا استواري پي ها به دلايل زيادي اتفاق مي افتد از جمله: جمع شدگي و انقباض خاكهاي رسي، در نتيجه پايين بودن سطح آبهاي زير زميني و خشك شدن لايه خاكهاي زيرين كه ديگر توان نگهداري و مقاومت در برابر نيروهايي كه از بالا بر آن وارد مي شود ندارد،‌نفوذ آب و رطوبت كه ممكن است به ديوارها و پي ها آسيب برساند، وجود درختهاي بزرگ در نزديكي ساختمان يا انجام حفاريهاي وسيع و استخراجهاي معدني در نزديكي بنا. دلايل ديگر شامل رانش زمين كه بر اثر بارانهاي شديد يا حضور ساختماني عظيم و سنگين در نزديكي بناي تاريخي و پايين رفتن سطح آبهاي زير زميني رخ مي دهد؛‌كه پايين رفتن سطح آبهاي زير زميني به دليل خاكبرداري هاي عميق اتفاق مي افتد. نا استواري پي ها ممكن است به خاطر لرزشهاي ترافيكي،‌تخريب و فساد مصالح صاختمان و افزايش فشار رخ مي دهد؛‌ مخصوصا هنگامي كه تغييراتي در كاربري ساختمان پيش آيد. 
عواملي كه آسيبها و مشكلات بنا را كنترل مي كند: 
۵ عامل براي كنترل عوامل آسيب رسان به بنا وجود دارد: 
وضعيت اقليمي: 
رسيدگي و توجه به وضعيت اقليمي مالزي و تاثيراتي كه بر مصالح ساختماني مي گذارد،‌مسئله مهمي است. مانند ديگر كشورهاي استوايي، مالزي داراي بارانهاي شديد و آفتاب گرم در تمام طول سال است. اين نشان مي دهد كه ساختمانهاي اين كشور به راحتي توسط تغييرات جوي تغيير مي كنند؛ مخصوصا در رابطه با مصالح خارجي ساختمان كه در معرض عوارض خارجي چون باران‌،  باد،‌پرتوهاي خورشيدي شامل اشعه ماوراي بنفش،‌و آلودگيهاي جوي. لكه قارچي ،‌رشد مضر گياهان،‌پوسته اندازي لايه رنگ؛‌ فرسايش ملات بين مصالح و پوششهاي پلاستيكي تخريب شده مثالهاي اندكي از عوامل تخريبي توسط آب و هوا هستند .
محل قرار گيري بنا: 
ساختمانهايي كه در كنار دريا يا رودخانه قرار گرفته اند تمايل به تخريب دارند. اين مسئله به خاطر آبي است كه از زير زمين بالا آمده و باعث نفوذ رطوبت و نا استواري مصالح مي شود. به طور مثال،‌در طول مرمت بناي«سلطان عبدل صمد» در كوآلالامپور مجبور به نصب مسيرهاي ضد رطوبت بوديم براي اينكه از بالا آمدن آبي كه به دليل نزديكي به رود «گمباك» به ساختمان نفوذ مي كرد جلوگيري شود. به علاوه محلول نمكي كه از دريا مي آيد و با آلودگيهاي جو مخلوط مي شود مي تواند باعث تخريب سطح مصالح خارجي بنا شود. 
نوع و شكل ساختمان و تغيير كاربري آن: 
اكثر ساختمانهاي قديمي كه به كاربري يا استفاده اصلي خود ادامه مي دهند كمتردچار مشكلات داخلي مي شوند،‌ گر چه مي تواند نشانه هاي تخريب بنا در بافت خارجي آن ديده شود. ساختمانهايي كه كاربري و فضاهاي آنها تغيير مي كند بايد تاثيراتي كه كاربري جديد بر روي ساختار ايجاد مي كند را بررسي كرده و به آنها رسيدگي كنيم. به اين دليل كه بناي تاريخي به گونه اي ساخته شده كه تنها قدرت تحمل يك اندازه باد مشخص شده را دارد و گاهي نمي تواند بر برابر بارهاي اضافه مقاومت كند. مكاني كه يك بنا به آن تبديل يم شود چه تجاري يا اداري،‌نياز به نصب سيستم تهويه در آن (همانگونه كه در ساختمانهاي جديد است) ضروري است. 
نمونه هاي چندي از نصب نامناسب سيستمهاي تهويه وجود دارد، كه فقط به ظاهر ساختمان آسيب نمي رساند بلكه بر اساس بنا نيز صدمه مي زند،‌مخصوصاً هنگامي كه در داكتها در نماي كامل سقف كشيده مي شوند. 
نگهداري و حفاظت از ساختمان: 
نگهداري از ساختمان تشكيل شده از يك برنامه سخت و كامل از مرمت ساختمان نقش عمده اي در جلوگيري از تخريب را ايفا مي كند؛‌ ساختمانهاي قديمي كه در نگهداري آن غفلت شده ممكن سات به چندين آسيب كه باعث تخريب اساس ساختمان مي شوند دچار شوند هر بازديدي چه توسط معمار يا نقشه بردار انجام شود بايد شامل بررسي هر نشانه اي از تخريب تمييز كردن قارچها و گياهان زائد،‌بررسي سيستم الكتريكي ساختمان؛‌ بر طرف كردن تمام سوراخها و حفره ها و تعويض شيرهاي آب است. براي حفظ استواري ساختار اصلي بنا و بقا بنا ،‌بازرسي كردن عناصر اصلي بنا شامل پي ها، ديوارها و سقفها كافي نيست بلكه بايد ديگر آسيبهاي عمومي بنا را نيز بررسي كرد. 
قدمت بنا: 
تمام عناصر ساختمان قديمي  با سرعتي كم يا زياد تمايل به تخريب دارند كه اين بستگي به مكاني كه آن بنا قرار گرفته و كاربري بنا دارد. عمر مصالح ساختمان، مخصوصا چوب هر گاه كه نشانه هايي از رشد قارچها و حمله موريانه ها در آن ديده شد بايد بررسي شود. به طور مثال ساختمانهايي كه دردوره اوليه استعمال انگليس ساخته شده اند معمولا با آسيبهاي در مصالحشان روبرو مي شوند. از اينرو،‌بايد به تعميير و نگهداري ساختمان به طور كامل رسيدگي شود. 
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه  حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.
مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي  ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به  ساختمان دارند.
در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران  مرتبط با تمام رشته هاميباشد.
زمين احداث اين منزل مسكوني يك زمين صاف وهموارشده نبود بلكه يك ساختمان فرسوده وكلنگي بود كه بايد تخريب ميشد.
تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت گرفت كه ابتدا سقف ان توسط  كارگران تخريب شداما ديوارها وكف ان توسط لودرتخريب گرديد وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل كارگاه شد.
قبل از اين مرحله اقدام به بريدن همه تيراهنهاي سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها و تمام كابينتها وشيرآلات ولوله هاي آب از محل كارگاه خارج شد. دو حلقه چاه نيزدرمحل وجود داشت كه با شفته آهك وقلوه سنگ پر شد.
  رعايت اصول ايمني در تخريب:
     قبل از هر چيز بايد روش تخريب مشخص شود و كار براي عوامل اجرايي شرح داده شود. تخريب در معابر عمومي بايد درمحوطه اي محصور با نرده هاي حفاظتي به ارتفاع دو متري انجام شود. كليه كارگران ميبايست مجهزبه كلاه ايمني باشند ودر ساعات غير كاري به هيچ عنوان نبايد اقدام به برداشتن حصار كرد.
تمامي راههاي عبورومرور افراد غير مسؤل به كارگاه بايد مسدود شود. به هيچ عنوان نبايد مسير ريزش آوار به عنوان مسيراصلي انتخاب شود ودر هنگام عمليات تخريب از اب براي ته نشين كردن غبار در محيط جلو گيري شود.
البته در اجراي اصول ايمني درعمليات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محيط استفاده نشد اما براي ايمني و اطمينان بيشترراههاي  ورودي به صورت موقت مسدود شد وهمچنين از آب پاشي براي كم كردن گرد وخاك استفاده شد.   
فصل سوم
تجهيز كارگاه:
  براي تجهيز كارگاه بايد مصالح وابزار مورد نيازبه كارگاه آورده شود. مصالحي مانند سيمان كه به دو صورت فله وپاكتي موجود ميباشددر كارگاه ميبايست به نحوي درست انبار شود كه البته در اين پروژه بيشتر از سيمان پاكتي استفاده شد.
  روش نگهداري ازسيمان در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.براي جلوگيري از شلوغ شدن كارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل پيش بيني ميشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل ميشد.
انباركردن سيمان:
 درموقع انبار كردن سيمان بايد دقت شود كه رطوبت هوا وزمين باعث فاسد شدن سيمان نشود.در اين پروژه براي انبار كردن پاكتهاي سيمان ابتدا تمامي پاكتها برروي قطعات تخته كه بازمين حدود ده سانتيمتر فاصله داشت قرار داده شد وكيسه ها در رديفهاي ده تايي روي هم چيده شد.
  علت اين كار اين است كه اگربيش ازده كيسه را روي هم قرار دهيم كيسه هاي زيرين دراثر فشار زياد سخت شده ودرصورت نگهداري دراز مدت غير قابل مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمايش سيمان خواهد بود. چنانچه سيمانهاي سخت شده به راحتي با دست پودرشوند قابل مصرف در قطعات بتني ميباشند درغير اينصورت سيمان فاسد شده وبراي اطمينان بيشتراز فاسد شدن ان از آزمايشهايي استفاده ميكنند.
بتني كه باسيمان فاسد شده ساخته ميشود باربر نبوده و نميتوان از ان در قطعات اصلي ساختمان مانند تيرهاو ستونها وسقف استفاده كرد.چنانچه اين سيمانها كاملا فاسد نشده باشند ميتوان ازانها به عنوان ملات براي فرش موزاييك ويا اجراي بتن مگر استفاده نمود.
اگر بخواهيم سيمان را براي مدت طولاني انبار كنيم بايد تا انجا كه امكان داردبا ديوارهاي خارجي انبارفاصله داشته باشد.
البته چون در اين پروژه از سيمان پاكتي استفاده شد  براي نگهداري پاكتها درفضاي بازپس از اينكه انها را بر روي چوبهاي تراورس قرار دادند روي انهارا با ورقه هاي پلاستيكي پوشانيدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگيري شود.     
 اگرسيمان به طرزصحيح انبارشود حتي تا يك سال بعد نيزقابل استفاده خواهد بود البته فقط ممكن است زمان گيرش آن قدري به تاخير بيافتد ولي درمقاومت ۲۸ روزه ان تاثيري نخواهد داشت.
پياده كردن نقشه:
پس از بازديد از محل اولين قدم در ساخت يك ساختمان پياده كردن نقشه ميباشد  منظور از پياده كردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين با  ابعاداصلي است.بطوري كه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها وزيرزمينهاوعرض پي ها روي زمين بخوبي مشخص باشد.
همزمان با ريشه كني وبازديد ازمحل بايد قسمتهاي مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوري كه در هيچ قسمت نقطه ابهامي وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پياده كردن نقشه بشود.
بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده شود. در انجام پياده كردن نقشه اين ساختمان كه پروژه من بود با توجه به كوچك بودن ساختمان از متر وريسمان استفاده شد.
ابتدا محل كلي ساختمان روي زمين مشخص شدو بعد با كشيدن ريسمان در يكي ازامتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي ازخطوط اصلي ساختمان تعيين                   شد .بعد از ان خط ديگر ساختمان را كه عمود بر خط اول ميباشد رسم شد. در اصطلاح بنايي استفاده از اين روش را ۳-۴-۵- ميگويند. درصورت قناس بودن زمين ممكن است دوخط كناري نقشه برهم عمود نباشند
 در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما بر خط اول عمود است انتخاب ورسم مينماييم.  ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنايي استفاده شود دراين صورت دقت كار كار كمتر ميشود. در موقع پياده كردن نقشه براي جلوگيري از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه اصلي كه آن را مبداء مي ناميم شروع وروي زمين منتقل مي نماييم . بعد از اتمام كار پياده كردن نقشه بايد حتما مجددا اندازه گذاري هاي نقشه پياده شده را كنترل نماييم. 
علت اين كار اين است كه حتي المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالي جلوگيري شود. براي اينكه مطمئن شويم  زوا ياي بدست آمده اطاق ها قائمه مي باشد بايد دوقطر هراتاق را اندازه گيري كنيم چنانچه مساوي بودند آن اتاق گونيا است .            
به اين كار اصطلاحا چپ وراست مي گويند.البته چنانچه در اين مرحله اطاقها۳ الي ۴سانتيمترنا گونيا باشد اشكالي ندارد زيرا با توجه به اينكه پي ها هميشه قدري پهن ترازديوارهاي روي آن مي باشد لذا در موقع چيد ن ديوار مي توان ناگونيايي ها را برطرف نمود. بطور كلي بايد هميشه توجه داشت كه پياده كردن نقشه يكي از حساسترين ومهمترين قسمت اجراي يك طرح بوده وكوچكترين اشتباه درآن موجب خسارتهاي فراوان مي شود .
پي كني  :
اصولا پي كني به دو دليل انجام مي شود .۱-دسترسي به زمين بكروبراي محافظت                          ازپي ساختمان . با توجه به اينكه كليه بار ساختمان به وسيله ديوارها ياستونها به زمين منتقل مي  شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل اعتماد بوده و قابليت  تحمل
بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. براي براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي باشيم . براي محافظت پايه ساختمان وجلوگيري از تاثير عوامل جوي در پايه ساختمان بايد پي سازي كنيم در اين صورت حتما در بهترين زمينها بايد حداقل پي هايي به عمق ۴۰تا۵۰ سانتيمترحفر كنيم.
 طول وعرض وعمق پي ها كاملا بستگي به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاك محل ساختمان دارد.
 در ساختمانهاي بزرگ قبل از شروع كاربوسيله ازمايشهاي مكانيك خاك قدرت مجاز تحملي زمين را تعيين نموده وازروي ان مهندس محاسب ابعاد پي را تعيين ميكند. ولي در ساختمانهاي كوچك كه ازمايشات مكانيك خاك در دسترس نيست بايد از مقاومت زمين در مقابل بار ساختمان مطمئن شويم.
 اغلب مواقع قدرت مجازتحملي زمين براي ساختمانهاي كوچك با مشاهده خاك پي وديدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روي همديگرو با ضربه  زدن بوسيله كلنگ به محل پي قابل تشخيص است.
البته قبل از ان بايد مهندس محاسب وزن ساختمان و ميزان باري كه ازطرف ساختمان به زمين وارد ميشود اگاه باشد.
بايد متذكر شد كه نوع پي استفاده شده در اين ساختمان پي نواري ميباشد. با توجه به تشخيص مهندس محاسب ساختمان وبررسي نوع خاك محل حداقل عمق پي در اين پروژه ۵۰ سانتيمتردر نظر گرفته واجرا شد.
  البته بايد در نظر داشت كه اگر در اين عمق به زمين بكرنرسيديم بايد عمق پي را تا زمين بكر ادامه داده ويااز روشهايي ديگراز جمله شمع كوبي ويا تسطيع اقدام به اصلاح مقاومت زمين كرد

كرسي چيني:
معمولا در طبقه همكف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتيمتراز كف حياط يا كوچه بلندتر ميسازند كه به اين اختلاف ارتفاع كرسي چيني . معمولا كرسي چيني به سرعت انجام ميشود.هدف از ساخت كرسي در ساختمان اين است كه درابتدااز قديم بشر تمايل بيشتر داشت قدري بلندتر از كف زمين سكونت كند وبدين ترتيب احساس امنيت بيشتري ميكرد درثاني ارتفاع طبقه همكف با سطح زمين مانع ورود برف وباران وغيره به داخل اطاقها ميگردد.وسوم اينكه چون اغلب زمينهايي كه ما براي ساختمان انتخاب ميكنيم كاملا 
  مسطح نبوده وداراي شيب ميباشند واز طرفي اتاقها وسالنهاي ساختمان بايد كاملا در يك سطح ساخته شوند لذا براي مسطح كردن اطاقها قسمتهاي پايين را بوسيله كرسي چيني با قسمتهاي ديگرهم سطح ميكنند.
عرض كرسي چيني بايد قدري از ديوار اصلي وقدري كمتر از پي زير ان باشد اگر ارتفاع كرسي چيني فقط در حدود ۱۰الي ۱۵ سانتيمتر باشد ميتواند پهناي ان مساوي ديوار روي ان باشد اماهميشه بايددر نظر داشت براي كليه ديوارهاي اعم از حمال ويا تيغه اي و پارتيشنها پي سازي و كرسي چيني انجام شود.
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي:
روز قبل از اجراي كرسي چيني چند كمپرسي سنگ معدني(لاشه) و چند كمپرسي ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد. پس از اماده شدن ملات سيمان انرا بوسيله فرغون در كنار پي براي شروع اجراي پي مياوردند. ملات ماسه وسيمان را به نسبت ۱به۴ با پيمانه مخلوط وبه ان اب دادند.اب دادن به اين طريق بود كه مخلوط ماسه وسيمان رابصورت دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه كوچكي با اين دپو كردند.  بعد از ان اب را به اندازه كافي وبا نظر مهندس كارگاه درون اين حوضچه   ريختن به اين كاردر اصطلاح آبخور كردن ميگويند.  سپس دو كارگر شروع به مخلوط كردن ان شدند. پس از ساخت ملات ماسه سيمان براي حمل كردن ان به محل از فرغون 
استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ايجاد پي يك نفر كارگر با بيل ملات را در پي ميريخت و استاد كار بوسيله كمچه ملات را درون پي پخش ميكرد وسنگهاي لاشه را روي ان ميچيد. از اين ملات هم به عنوان بتن مگر وهم به عنوان ماده چسباننده بين سنگها استفاده ميشد.
در موقع چيدن سنگها اگر سنگي وجود داشت كه نسبتا بزرگ بود يكي از    كارگرهابوسيله پتك اقدام به شكستن انها ميكرد واز قطعات كوچكترمعمولا استفاده ميشد. اين كاررادر سرتاسرپي انجام ميدادند تااينكه كار بعد از۳ روز به پايان رسيد.
استاد كارساختمان با وسيله اي بنام شيلنگ ترازسطح پي ها راترازنمود و ريسمان كشي كرد وملات صافي را روي ان كشيد. بعد از خشك شدن پي ها تا چند روز سطح پي ها را اب ميدادند تا ملات سيراب شود وبه مقاومت خوبي برسد ودر اين مدت زمان كه سطح پي ها را اب ميدادند كار تعطيل بود.                                 
 
فصل چهارم
قالب بندي:
  قالب يك سازه موقت است و مانند ظرفي ميتواند بتن تازه وخميري راتا زمان گيرش وكسب مقاومت كافي بصورت كاملا متراكم در برگيرد وبه ان فرم دهد. تهيه وساخت قالب را قالب بندي ميگويند كه از اصول وضوابطي از نظر طراحي وساخت پيروي ميكند.
  قالب بايدبه اندازه كافي محكم باشد تا بتواند دربرابرفشارهاي وارده از بتن خميري در زمان بتن ريزي و فشار ناشي از وسايل بتن ريزي و كارگران مقاومت كند وبيش از حد مجاز تغيير شكل ندهند. هميشه بايد توجه كرد كه ابعاد قالب بندي دقيق باشد واتصالات قالب بندي بايد محكم ومتناسب با جنس قالب باشد.
  براي جلوگيري از خروج شيره بتن در زمان بتن ريزي  مصالح مورد استفاده بايد قالب بندي به گونه اي انتخاب شوند كه قالب درزپيدا نكند. قالب بندي بايد طوري طراحي واجرا شود كه پس از گرفتن بتن باز كردن قالبها به راحتي امكان پذير باشد.     
 تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده ودر برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل بتن گشته ودرشكل تيرها وستونها و همچنين ممانهاي وارده برانها موثر ميباشد.
  اين تخته ها بايد به اندازه كافي نرم باشند تا در موقع نجاري دچار اشكال نشويم. از طرفي بايد انچنان محكم باشد كه بتواند وزن بتن و ارماتورها و كارگران بتن ريزي ووسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي و ويبراتور را بخوبي تحمل كند.
انواع قالب از لحاظ جنس:
انواع قالب از لحاظ جنس عبارتند از قالب چوبي – قالب فلزي-قالب فايبر گلاس-قالب آجري –قطعات پيش ساخته و قالب لغزان.
در اين پروژه از قالب بندي چوبي استفاده شد.         
قالب چوبي:      
معمولا در ايران از تخته اي كه به روسي معروف است براي قالب بندي استفاده ميشود.ضخامت اين تخته ها از ۲تا۳سانتيمتر وحداقل بعد ان ۸ سانتيمتر است. درقالب بندي چوبي تمام قسمتهاي ان از چوب استفاده ميشود قبل از كار گذاشتن قالب چوبي رويه قالب را روغن مالي ميكنند كه علت ان اين است كه شيره بتن توسط تخته خشك مكيده نشود ودر موقع باز كردن قالبها به راحتي از سطح بتن جدا شود.
قبل از قرار دادن قالبها در جاي خود بايد انها را روغن مالي كردتا روغن آرماتورها را آلوده نكند زيرادر صورت الوده شدن آرماتورها باعث نچسبيدن بتن به آرماتورميگردد.
مهمترين دلايل استفاده از قالب چوبي عبارتند از:
۱- دارا بودن مقاومت كششي وفشاري وبرشي مناسب براي تحمل بارهاي وارد شده
۲- سبك بودن نسبي ان براي حمل ونقل
۳- ساده بودن اتصال و طويل كردن تخته ها به يكديگر كه با ميخ به سرعت
انجام ميشود.
۴- چوب به علت داشتن ضريب حرارتي كم نسبت به فلز در فصل سرما و 
يخ بندان ودر نقاط سردسيربا بتن ريزي در مناطق گرم براي قالب بندي
بسيار مناسب است.     
۵- نسبت به قالب فلزي به جز مواردخواص هزينه اي كمتر دارد. 
 
فصل پنجم
 آرماتوربندي:
براي ايجاد مقاومت در مقابل نيروهاي كششي دربتن داخل شناژبتني چندرديف در بالاوپايين ميلگردهاي طولي قرار ميدهند واين ميلگردهاي طولي را بوسيله ميلگردهاي عرضي كه به آن خاموت ميگويند به همديگر متصل ميكنند. ميلگردهاي طولي وعرضي را از قبل در گارگاه آرماتوربندي ميبافند وبعد در داخل قالب بندي شناژ قرار ميدهند.
بايد توجه داشت كه پهناي اين قفسه بافته شده  بايد در حدود ۵ سانتيمتر كوچكتر از پهناي قالب شناژ باشد يعني از هر طرف ۵/۲ سانتيمتر بطوريكه اين ميلگردها كاملا دربتن غرق شده وآنرا از خورندگي در مقابل عوامل جوي محفوظ نگه دارد. اين ۵/۲ سانتيمتر در مناطق مختلف اب و هوايي وهمچنين محل قرار گرفتن قطعه بتن وهمچنين ميزان سولفاته بودن ابهاي مجاور ان متفاوت است كه ميزان ان بوسيله موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تعيين شده است.
 
هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني:
بتن جسمي شكننده است كه در مقابل نيروهاي فشاري  مقاومتي قابل توجه دارد اما مقاومت ان در برابر نيروهاي كششي ناچيز است. به همين دليل در محاسبات بتن آرمه اين مقاومت در نظر گرفته نميشود. مقاومت بتن در برابر نيروهاي كششي تقريبا ۱۰/۱مقاومت فشاري آن در نظر گرفته ميشود.
   با توجه به اينكه قطعات بتني مدام تحت تاثير انواع نيروهاي فشاري و برشي وكششي قرار ميگيرند لازم است  قطعات بتن براي مقاومت كافي در مقابل اين نيروها با عنصر مناسبي مسلح گردند. كه بهترين عناصر فلزاتي هستند كه بنام آرماتور معروف هستند.
انواع ارماتور استفاده شده در شناژ عبارتند از ارماتور طولي و عرضي. وظايف ارماتور طولي عبارتنداز تقويت ستون در مقابل بارهاي فشاري و خمشي است. 
اما ارماتورهاي عرضي وظيفه نگه داشتن ارماتورهاي طولي در جاي خود و جلوگيري از كمانه كردن ارماتورهاي طولي در هنگام وارد شدن نيروهاي فشاري را برعهده دارند.
تقويت ستون در جهت عرض ودر مقابل بارهاي جانبي از وظايف ديگر ارماتورهاي عرضي ميباشد. ارماتور عرضي را خاموت ميگويند.
بسته به نوع شكل هندسي ستون از خاموتهاي مختلف الشكلي استفاده ميشود.اگر ستونها استوانه اي يا دايره اي شكل باشند ويا براي ساخت شمعها از خاموتهايي دايره اي شكل به نام دورپيچ يا اسپيرال استفاده ميكنند .
دورپيچها علاوه بر داشتن عملكرد تنگها باعث محصور شدن هسته داخلي ستون وافزايش مقاومت آن ميشوند و همچنين در حين زلزله رفتار شكل پذيرتري- دارند يعني بدون ترك خوردن تغيير شكلهاي خوبي نشان ميدهند.
بستن ميلگردها به يكديگر:
ميلگردهاي فولادي بايد قبل از بتن ريزي براساس طرح ومحاسبه به يكديگربسته ويكپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طي عمليات بتن ريزي تا گيرش بتن جلوگيري شود. بستن ميلگردها به يكديگراز نظر زمان ومكان بستگي به وضعيت كارگاه ونوع قطعه دارد كه تصميم گيري در مورد چگونگي آن به عهده تكنسين ساختمان ميباشد تا حداكثر كارايي حاصل شود. گاهي تمام يا قسمتي ازميلگردها را خارج از قالب ميبندند و يك شبكه را تشكيل ميدهند وسپس انرا در قالب ميگذارند مانند شبكه كف فونداسيون تكي وگاهي   نيزميلگردها را در روي قالب به يكديگر ميبندند مانند ميلگردهاي سقف بتني. براي بستن دو ميلگرد به يكديگراز مفتول فلزي نرم با قطر ۵/۱تا۲ميليمتر استفاده ميكنند كه اصطلاحا به اين عمل گره زدن ميگويند.
نحوه خم كردن ميلگردها:
با توجه به سنگيني نسبي كار ميلگرد خم كني و فشارهاي نسبي زيادي كه درهنگام خم كردن ميلگرد بر دستها وكمر وبعضا تمامي اعضاي بدن وارد ميشود بهتر است براي كاهش اين فشارها ازميز ميلگرد خم كني استفاده ميشود.
ارتفاع اين ميز معمولا ۸۰ سانتيمترو عرض ان يك متر است وطول ان با توجه به طول ميلگردها و امكانات كارگاه ميتواند بين ۳تا۹متر درنظر گرفته شود. بر روي اين ميز صفحه خم كن ميلگرد قرار دارد.اين صفحه عبارت است از صفحه فولادي مربع يا مستطيلي كه برروي آن تعدادي خار فولادي تعبيه شده است واين خارها از حركت ميلگرد در بعضي ازجهات جلوگيري ميكند.
صفحه خم كن ميلگرد را از طريق پيچهايي بر روي ميز ثابت كرده وبا استفاده از اچار F يا اچار گوساله ميلگردها را را به شكلهاي مورد نظر خم ميكنند.  
براي ايجاد قلابها و خمهاي استاندارد قطر خار كه ميلگرد به دور ان ميچرخد وخم مورد نظر را بوجود مياورد بايد متناسب با قطر ميلگرد مورد خم باشد. با توجه به اينكه وظيفه اصلي ميلگردها در بتن تحمل نيروهاي كششي است بايد ميلگردهاي مصرفي در بتن صاف باشد .
با وارد شدن نيرو به ميلگرد مقطع ان بايد در مقابل نيروي وارده مقاومت كند. در ميلگردهاي ناصاف قبل از اينكه مقطع ميلگرد مقاومتي بروز دهد به دليل طول اضافي ناشي ازناصافي ميلگرد فاصله بين دونقطه اي كه بر انها نيروهاي عمل وعكس العمل وارد ميشوند ميتواند زياد شود  كه اين امر در قطعات بتني جايز نيست بنابراين ميلگردهاي مصرفي در بتن بايد حتما صاف وعاري از خميدگي باشند.
دركارگاههاي ساختماني ميلگردهاي خم شده را از طريق كشيدن بوسيله دستگاههاي كشش برقي صاف ميكنند امادر كارگاههاي كوچك كه فاقد اين دستگاهها هستند براي صاف كردن ميلگردها از پتك يا سندان استفاده ميشود. در اين صورت بايد وزن پتك انتخابي با توجه به قطر ميلگرد سنگين نباشد.
چنانچه ضربات پتك سنگين باشد امكان ايجاد تنش در ميلگرد وجود دارد يا ممكن است در بعضي از قسمتهاي ميلگرد لهيدگي ايجاد شود وسطح مقطع از مقدار محاسبه شده كمتر گردد.
برش ميلگردها:
برش ميلگردها به دو روش سرد وگرم انجام ميشود كه برش سرد از مزاياي بيشتري برخوردار است. اما معمولا برش گرم ممنوع است واستفاده از ان تنها با اجازه دستگاه نظارتي امكان پذير ميباشد. ساده ترين وسيله براي برش سرد قيچي دستي ساده است.
اين قيچيها در اندازه متفاوت وبا قدرت برش مختلف  ساخته ميشود. نوع ديگري از قيچيهاي دستي برروي پايه قرار دارند . اين قيچيها داراي ظرفيت برش بالاتري ميباشند و ميتوان با انها ميلگردهاي قطور رانيز بريد. البته ماشينهاي برقي برش ميلگرد كه به گيوتين معروف هستند نيز وجود دارند كه باعث سرعت بخشيدن در برش بدون نيازبه نيروي كارگر ميشود.
آچارخم كن ميلگرد يا آچار F:
ساده ترين وسيله دستي براي خم كردن مناسب ميلگردها ي نازك اچاري است به شكل F كه اصطلاحا به ان اچار گوساله نيز ميگويند كه قسمت سر اچار از فولاد سخت ساخته ميشود تا در اثر نيروهايي كه هنگام خم كردن ميلگرد به ان وارد ميشود فشرده و له نشود.
نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي:
نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي بدين صورت بود كه دو نفر كارگر براي درست كردن خاموتها ابتدا ميلگردهاي آج دار نمره ۸ را به اندازه مشخص شده قطع ميكردند وانرا روي ميز ميلگرد خم كني ميگذاشتند وبا چند حركت انرا بصورت مربع يا مستطيل خم ميكردند واين كار را با اچار F يا يك لوله كه ميلگرد را توي ان ميگذاشتندانجام ميدادند ودر انتها به خاموت خم غير ۹۰ درجه ميدادند كه اين كار براي خاموتهاي شناژهاي افقي به تعداد مشخص شده  انجام شد.
اما براي ميلگردهاي طولي از ميلگرد شماره ۱۴ استفاده شد بطوري كه ۴عدد ميلگرد را به طول پي بعلاوه طول خم(قلاب) ميبريدند كه مجموعا براي يك قسمت پي ۴ عدد ميلگرد را با خاموت به فاصله ۲۵ سانتيمتر با سيم ارماتوربندي و وسيله اي بنام سيم چين ميبستند. به اين قفسه ارماتوري شناژ ميگويند. بعد از ان شناژها را روي پي سنگي گذاشتند ودر جاههاي عمود بر هم شناژها را با سيم به هم محكم ميبستند.
بعد از اينكه شناژهاي افقي تمام شد وهمه را در جاي خود گذاشتند دوباره ميلگردهايي به قطر ۸ ميليمتر را به اندازه طولي طبق نقشه بريدند وانها را به شكل خاموت در اوردند. سپس ميلگردهاي به قطر ۲۰ميليمتر را با توجه به اندازه هاي موجود در نقشه بريدند وچهار ميلگرد را در گوشه هاي خاموتها ميگذاشتند وخاموتها را بفاصله ۲۵سانتيمتر از همديگر قرار دادند وبا سيم ارماتوربندي محكم ميبستند.
اين كار را براي تمام شناژهاي عمودي انجام دادند وبعد از اماده شدن شناژها انها را در جاي خود قرار دادند .      
قالب بندي شناژهاي افقي وعمودي:
پس از آماده شدن شناژها قبل از انكه انها را در جاي خود قرار دهند ابتدا با اب سطح پي سنگي را تميز كردند وبه فاصله معين قطعات بتني كوچكي بنام فاصله نگهدار يا لقمه را در زيرشناژها  قرار دادند.
قطر اين قطعات در حدود ۵/۲تا۳ سانتيمتر بود كه در زير شناژهاي افقي كار گذاشته شد تا اينكه سطح زير شناژها به اصطلاح كارگري بتن خور داشته باشد. 
البته علت اصلي استفاده از فاصله نگهدار ايجاد فاصله مناسب با سطح پي ميباشد تا اين فضاي ايجاد شده توسط بتن پر شود و ميلگردها عملا در بتن غرق شوند. 
بعد از اينكه شناژها در جاي خود مستقر شدند  كار قالب بندي شروع شد كه سه روز تمام كارگران ارماتوربند مشغول اين كار بودند اما نحوه كار قالب بندي به اين گونه بود كه ابتدا چند تخته نسبتا طويل را كنار همديگرقرار ميدادند  سپس بوسيله تخته هاي زخيم تري كه عمود بر تخته هاي اول بودند و انها را پشت بند ميگفتند  تخته هاي طويل را ميخ ميكردند. 
بدين طريق يك صفحه قالب چوبي ساخته ميشد. تعداد وابعاد پشت بندهاي لازم براي يك صفحه قالب با توجه به ابعاد قالب ونيروهاي وارد بران تعيين ميشد.
بعد از اينكه اين صفحات به اندازه كافي ساخته شد انها را در دوطرف يك شناژ قرار دادند وابتدا با تيرهاي چوبي به اسم مهاري نگه داشته شدند.
نحوه قرار گرفتن اين تيرها بدين شكل است كه  يك سر انها را به بدنه قالب تكيه ميدهند و سر ديگر را بر روي زمين مهار ميكنند .

عتیقه زیرخاکی گنج