گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصول و مقررات معماری و شهرسازی می باشد.با توجه به این وظیفه شهرداری می بایست در مراحل مختلف ساخت و ساز بر آنها نظارت داشته باشد و در صورت تخلف آنها را به کمیسیون تخلف معرفی نماید.
لايحه شهرهاي جديد كه در تاريخ  5/5/79  به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است به منظور طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.  لذا تا تصويب و ابلاغ قانوني آن،  مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي كماكان كميسيون موضوع تبصره  (2)  بند (۳)  الحاقي به ماده  99 قانون شهرداريها مي باشد
معرفي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري
شروع عمليات ساختماني محتاج به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري است و در غيراينصورت شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري مي‌كند. در اينگونه موارد كه از لحاظ اصول شهرداري يا فني يا بهداشتي تخريف تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد. به تقاضاي شهرداري ، موضوع در كميسيون ماده صد شهرداري مطرح مي‌شود. رسيدگي به كليه تخلفات ساختماني از وظايف اين كميسيون است كه در دو قسمت قابل بيان است: اولا رسيدگي به پرونده‌هايي كه توسط شهرداري به آن ارجاع شده است. از قبيل : تخلف از مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند، مكلف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح كند. در غيراينصورت موضوع با تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. كميسيون ماده صد مركب است از نمايندگان شوراي اسلامي شهر ، واردات كشور و وزارت دادگستري . جلسات كميسيون بعدازظهرها با حضور اعضاي كميسيون و نماينده فني شهرداري (بدون حق راي) تشكيل مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد. پس از انقضاي مدت مزبور كميسيون موظف است موضوع را با نماينده شهرداري و عنداللزوم مالك (يا نماينده او ) كه براي اداي توضيحات دعوت مي‌شوند مطرح نمايد و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ جلسة مذكور باملاحظه و برسي گزارش و دفاعيات مالك و انطباق مورد تخلف باتبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري تصميم مقتضي اتخاد شود. در صورتي كه تصميم كميسيون بر تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌شود. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به تخريب بنا ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را از مالك دريافت خواهد نمود. در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني (مسكوني) كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بناء ، با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضايي ايجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي باشد تعيين كند. شهرداري نيز مكلف است براساس آن، نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداي نمايد. شهرداري مكلف است دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كمسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريف اقدام خواهد نمود. در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و سختي و اداري ، كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب بانوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين نمايد. شهرداي نيز بايد بر اين اساس نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود. در مورد احداث بناي بدون پروانه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد، كميسيون مي‌تواند با صدور راي براخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است، از ذينفع دريافت نمايد. در مورد اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز نيز براساس مقررات فوق‌الذكر عمل خواهد شد. در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان برابر هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد. شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان است. در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند درهنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب ، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايد. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه، تجاوزي در اين مورد انجام گيرد، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. شهرداي در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه در منطقة غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود، شهرداري مورد را در كميسيون مذكور مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد، در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند. اين تصميم بوسيلة مامورين شهرداري انجام مي‌شود و كسي كه غالبا از محل مزبور پس از تعطيلي براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي‌شود. يادآور مي‌گردد كه تخلف مالكين ساختمانهايي كه پروانة ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است قابل طرح در كميسيون ماده صد نبوده ولي چنانچه ساختمان قبل از تصويب نقشة جامع شهر بدون پروانه احداث گرديده باشد قابل طرح در كميسيون مذكور خواهد بود. هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او به راي صادره اعتراض داشته باشند بايد ظرف ۱۰روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به آن اعتراض نمايند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد(كه اين كميسيون در عرف اداري و شهرداري به كميسيون تجديد نظر ماده صد معروف است) خواهد بود و اعضاي آن بايد غير از افرادي باشد كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند. راي اين كميسيون قطعي است. از آراي قطعي كميسيون ماده صد مستندا به بند ۲ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مي‌توان به ديوان مزبور شكايت نمود.

عتیقه زیرخاکی گنج