گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     
به موجب معرفي نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي                به شماره شناسنامه            ثبت      به مديريت / نمايندگي                 كه طبق آگهي / نامه شماره                روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد . 
ماده ۲- موضوع قرارداد : 
موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره (۱) مندرج مي باشد . 

ماده ۳- مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين              روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :
۱- مدت تهيه و تجهيز و تشكيل كارگاه            روز 
۲- مدت اجراي عمليات             روز كه پايان مدت تجهيز و تشكيل كارگاه شروع مي شود 
ماده ۴- مبلغ قرارداد : 
مبلغ كل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ريال و به حروف                       ريال كه بر اساس پيشنهادات پيمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره ۲) كه جز لاينفك قرارداد است محاسبه شده است 

ماده ۵- نحوه پرداخت 
۱-۵- كارفرما موافقت مي نمايد                             در مقابل ضمانت نامه بانكي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ                      ريال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذكور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در                         قسط و به ميزان                  % از هر صورت حساب پيمانكار كسر مي گردد ، به نحوي كه ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت كليه مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد . 
۲-۵- پيمانكار هر                    روز / ماه يكبار صورت وضعيت دقيق كارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفكيك در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد                 كارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي كارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي پس از رسيدگي به صورت حساب و تائيد كارفرما ضمن كسر مبالغ زير تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز به پيمانكار يا نماينده قانوني او پرداخت مي نمايد . 
الف : هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتي متعلقه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران 
ب: قسط پيش پرداخت به ميزان                             % از هر پرداخت 
ج : جرائم تاخير احتمالي (به شرح ماده ۲۴ قرارداد )
د: پنج درصد بابت وديعه بيمه هاي اجتماعي كه پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي توسط پيمانكار مسترد مي گردد . 
ه: ۱۰% بابت كسور وجه الضمان كه ۵% آن پس از تصويب صورت موقت و مابقي پس از تحويل قطعي در صورت انجام كامل تعهدات مسترد مي گردد . 
و : بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار 
۳-۵- پرداخت آخرين صورت حساب پيمانكار موكول به تحويل قطعي موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده ۵-۱۷) و ارائه صورت جلسه تحويل خواهد بود . 

ماده ۶- ساعات كار : 
ساعات كار در مورد خاكبرداري و                      توسط نماينده كارفرما تعيين و به پيمانكار اعلام مي شود و پيمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعايت نمايد . 

فصل دوم : تعهدات پيمانكار

ماده ۷- ضمانت نامه انجام تعهدات 
پيمانكار بايد همزمان با امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن معادل ۵% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهيه و تسليم وي نمايد . 
ضمانت نامه مذكور بايد پايان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمديد باشد . 

ماده ۸- تامين ماشين هاي سنگين راه سازي :
پيمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عمليات خاكبرداري ، بارگيري ، خاكريزي ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخليه ، ماشين هاي سنگين راه سازي را تامين نمايد به نحوي كه هيچ گاه وقفه اي در عمليات موضوع قرارداد پديد نيايد .
تامين سوخت روغن لاستيك ، باطري سرويس و قطعات يدكي ماشين آلات جزاً و كلاً به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي از هيچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشين آلات پيمانكار ندارد . 
تبصره : حفاظت از ماشين هاي راه سازي مستقر در كارگاه يا محل عمليات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت . 

ماده ۹- كاركنان 
۱-۹- پيمانكار متعهد است كليه نيرو انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاري و هرگونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي پيمانكار به عهده و مسئوليت پيمانكار است . 
۲-۹- پيمانكار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد . 
۳-۹- پيمانكار متعهد است افرادي را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي شغلي و قانوني باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادي كارائي و تجربه كافي در كار خود ندارد و يا فاقد صلاحيت اخلاقي مي باشند پيمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد يا افراد واجد شرايط ديگري ره به كار گمارند . 
۴-۹- پيمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل كليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود . 

ماده ۱۰- بيمه 
پيمانكار متعهد است كليه كاركنان ، كارگران وسايل و ماشين آلاتي كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنواني به كار مي گيرد در مقابل حوادث بيمه نموده و همچنين در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي كارگاه را به هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نمايد . 
و در حال مسئول جبران كليه خسارت و زيان هاي وارده به تاسيسات و وسايل و ابراز و تجهيزات و به طور كلي هر يك از اموال منقول و يا غير منقول كارفرما يا اشخاص ثالث كه توسط خود و يا كاركنان و كارگران وي وارد آيد مي باشد . 

ماده ۱۱- سرپرست عملياتي پيمانكار 
پيمانكار قبل از شروع عمليات موضوع قرارداد شخص واجد شرايط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملياتي كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفي خواهد نمود . 
سرپرست مزبور بايد شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات موضوع قرارداد تحت سرپرستي و نظارت او انجام گيرد . و در هر حال سرپرست مزبور بايد در طول مدت قرارداد مورد تائيد كارفرما باشد و اين تائيد از مسئوليت وي پيمانكار نمي كاهد . 

ماده ۱۲- منع قانوني 
پيمانكار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوي دولتي مصوب ۲۲ دي ماه ۱۳۳۷ نمي باشد . 
پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين پيمان را هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به مشاركت قبول نكند . 

ماده ۱۳- حسن انجام كار 
پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجرا و انجام عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فني ، عمومي و خصوصي پيمان و دستورات كارفرما و نماينده كارفرما و                  طرح به عهده دارد . 
نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا              طرح يا كاركنان او در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست . 

ماده ۱۴- مقررات ايمني 
پيمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستي خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعاليت دارند و همچنين محيط كار از لحاظ ايمني ، حفاظتي و كمك هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني كارفرما و وزارت كار و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد را رعايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت . 

ماده ۱۵- حق واگذاري به غير : 
پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود . 
بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرايط و مشخصات قرارداد ذكر گرديده به اتمام رساند . 

فصل سوم : اختيارات كارفرما
ماده ۱۶- نماينده كارفرما 
كارفرما پس از امضاء قرارداد نماينده خود را كه ………….طرح مي باشد كتباً به پيمانكاري مي نمايد . 
پيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فني عمومي و خصوصي و نقشه هاي پيوست و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه كارفرما يا ………….طرح مي دهد با بهترين روش و طبق زمان بندي مورد تائيد كارفرما به وسيله افراد و ماشين آلات مورد قبول كارفرما اجراء نمايد . 

ماده ۱۷- تحويل زمين : 
۱-۱۷- پيمانكار متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت …………………. روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداري واقع در ………………………….حضور بهم رساند و زمين موضوع قرارداد را طي  صورت جلسه از مجري طرح تحويل گيرد . 
تبصره : عدم اقدام پيمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداري و تحويل گيري زمين تا تاريخ فوق موجب افزايش مدت قرارداد نخواهد گرديد و تاريخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود . 
۲-۱۷- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرويس يا تعميرات ماشين هاي لازم براي انجام كار و تعويض روغن در محوطه زمين تحويلي از طرف پيمانكار و افراد تحت سرپرستي وي ممنوع خواهد بود . 
۳-۱۷- پيمانكار متعهد است پس از خاتمه عمليات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت جلسه به كارفرما تحويل نمايد . 
۴-۱۷- پيمانكار حق ندارد تجهيزات و ماشين آلات و وسايلي را كه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و يا مجري طرح تا تحويل موقت و رسيدگي به حساب هاي مالي شركت و تائيد كارفرما از محل پروژه خارج نمايد . 

ماده ۱۸- اجازه عبور 
كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشين آلات پيمانكار در سطح شهر به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد تشريك مساعي لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود . 

ماده ۱۹- تغيير مقادير كار :
كارفرما مي تواند حجم عمليات موضوع قرارداد را تحت همين شرايط تا ۲۵% كاهش يا افزايش دهد كه در هر صورت پيمانكار با توجه به موارد زير موظف به قبول آن مي باشد . 
الف : مبلغ افزايش يا كاهش مقادير كار بر اساس بهاي واحد كار مندرج در ماده ۴ اين قرارداد محاسبه و اضافه و يا كسر مي گردد . 
ب: مدت قرارداد به نسبت افزايش يا كاهش مقادير كار نسبتاً اضافه يا كسر خواهد شد . 

ماده ۲۰- توقف عمليات : 
كارفرما مي تواند با تشخيص و صلاحديد خود عمليات موضوع قرارداد را موقتاً براي حداكثر ۳ ماه معلق و متوقف سازد . در اين صورت بايد مراتب را كتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعليق با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار ابلاغ نمايد . در مدت تعليق پيمانكار موظف است كليه كارهاي انجام يافته و مصالح پاي كار و تاسيسات كارگاه را بر اساس پيمان به طور شايسته حفاظت نمايد . همچنين پيمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشين آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماينده كارفرما تقليل دهد در اين صورت ، پيمانكار بابت هزينه حفاظت و حراست كارگاه مبلغي را كه با تراضي طرفين تعيين خواهد شد دريافت مي نمايد . بديهي است در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد و طرفين به ادامه قرارداد توافق ننمايند پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده ۴۸ شرايط عمومي مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد . 

ماده ۲۱- بازرسي هاي فني 
بازرسان فني كارفرما مي توانند ماشين آلات پيمانكار را در كارگاه مورد آزمايشات فني قرار دهند و چنانچه بعضي از ماشين ها از لحاظ فني معيوب تشخيص داده شوند و يا قادر به انجام عمليات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگيري به عمل آورند و پيمانكار موظف است نسبت به جايگزيني آن اقدام عاجل نمايد . 

ماده ۲۲- فسخ قرارداد 
در موارد زير كارفرما مي تواند قرارداد را به طور يك جانبه فسخ و كليه تضمينات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نمايد . 
۱-۲۱- عدم معرفي سرپرست عملياتي براي كارگاه به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد و همچنين رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملياتي و يا تعطيل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهريه بيش از ده روز 

عتیقه زیرخاکی گنج