گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 223 views
  • بدون نظر
ﻏﺬا و –ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و دارو ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧﯽ

ﺪاﺧﻼت و ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دارو ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دوز درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻤﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ داراي ﺗﺪاﺧﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .داروﻫﺎي ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ-ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮراﮐﯽ – ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ -ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن- ﺿﺪ ﺻﺮع ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -آﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ- ﻟﯿﺘﯿﻮم -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و (… اﮔﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ  ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﺨﻪاي ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از داروﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .
راه ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داروﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ  .ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺗﺪاﺧﻼت ﻏﺬا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .

ﺗﺪاﺧﻼت دارو ﺑﺎ دارو:
: -ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ۱
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ در ﺳﺮم ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ  .
ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼرﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ﻓﻠﻮﮐﺴﺎﻣﯿﻦﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻟﻮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و اُﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

عتیقه زیرخاکی گنج