گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول¬ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و ۰۰۰ نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين از اين روش در اجراي شبکه هاي ترازيابي سراسري کشوري و ايجاد نقاطپايه (کنترل زميني ) براي تبديل عکسهاي هوايي و ماهواره اي به نقشه استفاده مي گرددبا وجود دقت بسيار بالاي روش ترازيابي سنتي اجراي اين روش بسيار زمان بر و پر هزينهبوده و تاکنون روش جايگزيني نيز براي نقشه برداران متصور نبوده است و هنوز هم بعد از گذشت ساليان اين عمليات در كشور ما و تنها توسط سازمان نقشه برداري كشور صورت مي¬پذيرد 
تراز يابي 
مقصود از ترازيابي يا نيولمان Leveling تعيين اختلاف ارتفاع بين دو يا چندين نقطه (نسبت به هم يا نسبت به يك سطح مبناي معين)است كه با استفاده از دستگاههاي مختلف و با روشهاي گوناگون صورت مي گيرد.منظور از ارتفاع نقطه اي مثل A فاصله قائم اين نقطه از سطح ارتفاعي مبداء(ژئوئيد )است .به مجموعه نقاطي كه ارتفاع آنها يكسان باشد سطح تراز مي گويند.فاصله بين دو سطح تراز يا همپتانسيل تعيين كننده اختلاف ارتفاع بين نقاط واقع بر روي ان دو سطح است.چون اندازه گيري ارتفاع هر نقطه از سطح مبنا ميسر نيست لذا در نقشه برداري موقعيت هر نقطه را از نظر ارتفاعي نسبت به نقطه مشخص ديگري كه ارتفاع آن نسبت به مبدا ء معلوم است تعيين مي¬كنند و يا انكه ارتفاع را به طور نسبي (با مبداء فرضي )معين مي¬كنند.
 
 
 انواع تراز يابي
عمليات ارتفاعي از نظر دقت به صورت زير طبقه بندي مي گردد.۱-تراز يابي
۱-تراز يابي بسيار دقيق
۲-تراز يابي دقيق درجه يك
۳-تراز يابي دقيق درجه دو
۴-تراز يابي درجه سه(معمولي)
۵-تراز يابي درجه چهارم
ترازيابي دقيق 
اين عمليات كه داراي دقت زيادي است براي كارهاي اجرايي دقيق انجام مي شود بطور مثال كاربرد ترازيابي دقيق را مي توان در صنعت و مكانيك ( جاگذاري و نصب دستگاههايي مانند توربين ، ژنراتور و … ) همچنين در صنعت و ساير مواردي كه نياز به ترازيابي دقيق و تعيين ارتفاع دقيق دارد استفاده مي شود .
به سبب دقت زيادي كه در ترازيابي مورد نظر است ، دقت ابزار و وسائلي كه در اين كار استفاده مي شود نيز بايد از نظر مشاهده و برداشت بالا باشد . بنابراين با توجه به دقتي كه احتياج داريم روشهاي مشاهده بايد به نحوي باشد كه خطاها و عوامل موثر در بوجود آمدن آنها را در مشاهدات حذف و يا به حداقل برسانيم كه اين روشها مي تواند به نحوي محاسباتي و يا عملياتي باشد . مثلاً خطاي كليماسيون دستگاه را مي توان با مساوي گرفتن فاصله شاخصهاي عقب و جلو تا دوربين حذف كرد . در ترازيابي دقيق قرائت مستقيم ۰٫۱ ميليمتر و دقتي كه ما حدث مي زنيم ۰٫۰۱ميليمتر مي باشد .
وسايل مورد نياز جهت عمليات ترازيابي دقيق :
–                                       دوربين N3
–                                       شاخص دو لبة انوار داراي تراز و پايه هاي مخصوص آن ( مير دو لبه )
–                                       سكل ( دو عدد ) 
–                                       متر براي متر كشي 
–                                       دفترچه ترازيابي دقيق 
–                                       چكش 
–                                       چتر آفتابي 
–                                       ميخ فولادي 
–                                       ريسمان (جهت سهولت كار )
ترازياب مكانيكي N3 ويلد :
دوربين N3 كه دقيقترين ترازياب مكانيكي است و دوربينهاي ديجيتالي هم به سختي به دقت آن مي رسند ، داراي ميكرومتر مي باشد كه براي ترازيابي سه رقم ( عدد صحيح ) بر روي مير و سه رقم بر روي ميكرومتر قرائت مي شود كه رقم سوم بر روي مير توسط عامل حدس زده مي شود . 
 
شاخص دو لبة انوار ( مير دو لبه ) :
اين شاخصها داراي دو لبه مي باشند ، به لبه اي كه اعداد كوچكتر روي آن نوشته شده است اصطلاحاً لبة كوتاه مي گوييم و به لبه اي كه اعداد بزرگتر روي آن نوشته شده است لبة بلند گوييم .
ثابت ميرهاي انوار ، عبارت است از اختلاف قرائت لبة بلند با قرائت لبة كوتاه كه برابر با ۳۰۱٫۵۵۰ مي باشد ; يعني در شرايط ايده آل اختلاف قرائت لبة بلند با لبة كوتاه بايد برابر ۳۰۱٫۵۵۰ باشد كه اين عدد به اندازة ±۰٫۰۳۰ قابل تغيير است يعني اختلافهاي <301.580 Δ۳۰۱٫۵۲۰<   قابل قبول مي باشند .
قبل از قرار دادن مير بر روي سكل مخصوص بايد حتماً حلقة مخصوص موجود براي هر مير را به انتهاي آن بست و سپس مير را درون حلقه قرار داد . ميرها به پايه بسته شده و به وسيلة پايه ها و تراز موجود بر روي مير ، پس از قرار گرفتن بر روي سكل تراز مي شوند .
چتر صحرائي :
جهت استفاده از دوربين ترازياب حتماًتراز¬يابي دقيق بايد ۱۰ دقيقه قبل از شروع به قرائت در بيرون از كيس خود قرار بگيرد تا درجه حرارت تك تك قطعات آن با محيط اطرف يكسان شود هنگاميً كه ترازيابي در زير  آفتاب انجام گيرد  حتماً بايد از چتر استفاده نمود و دوربين را به طور كامل در زير سايه چتر قرار دهيم در غير اين صورت در مشاهدات ما خطا بوجود خواهد آمد . در هنگام حركت نيز دوربين بايد در زير چتر صحرايي قرار داشته باشد و در اين حالت بايد دوربين را جهت استقرار در نقطه جديد حركت داد ،در كل دوربين به هيچ وجه نبايد در زير آفتاب قرار گيرد 

عتیقه زیرخاکی گنج