گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۴۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ميان مباحث مختلف علوم بحث طراحي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مورد آن بايد تحقيقات وسيعي انجام شود. در مورد دستگاهها و وسايل الكتريكي نيز موضوع طراحي جايگاه ويژه اي دارد.
شايد پركاربردترين وسيله اي كه در اغلب دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي بصورت مستقيم يا غيرمستقيم و در اندازه هاي كوچك و بزرگ استفاده مي شود، ترانسفورماتور مي باشد.
تعاريف و مفاهيم: 
مدل مدور (Circular Mil) : 
ميل مدور يكي از واحدهاي متداول بين كننده سطح مقطع هاديها مي‌باشد. وقتي كه قطر هادي برابر با يك ميل (mil) باشد، سطح مقطع هادي طبق روابط زير و با توجه به شكل يك ميل مدور خواهد بود. 
 
(mil) قطر هادي D =
(CM) سطح مقطع هادي A=
۱ mil = 0.001 inch 
۱ inch = 2.54 cm 
 
(۱-۱)   
ضريب شكل موج (From Factor) : 
ضريب شكل موج برابر با نسبت مقدار rms موج ولتاژ مورد استفاده به مقدار ميانگين اين شكل موج است، كه بدين ترتيب براي هر شكل موج مشخصه موجود، اين ضريب متفاوت خواهد بود. براي مواردي كه از موج متناوب سينوسي استفاده مي شود، مقدار اين ضريب برابر با ۱۱/۱ در نظر گرفته خواهد شد. 
(۲-۱)     
در شكل موج سينوسي روابط ۳-۱ و ۴-۱ برقرار مي باشند: 
(۳-۱)     و (۴-۱)  
و از روابط قبل براي موج سينوسي بدست مي آيد: 
(۵-۱)   
ضريب انباشتگي در سطح مقطع (Stacking Factor) : 
ضريب انباشتگي در سطح مقطع براي بيان اين واقعيت مطرح مي‌شود كه، سطح مقطع محاسبه شده هسته هميشه از مقدار واقعي سطح مقطع آهن هسته بيشتر است. بنابراين براي استفاده از پارامتر سطح مقطع در فرمولها بايد اين ضريب را كه مقدار آن اغلب عددي نزديك يك بوده و تقريباً ۰٫۹ و يا ۰٫۹۵ مي باشد، به مقدار سطح مقطع ضرب كرد. 
در اغلب موارد و نيز در اين پروژه فاكتور انباشتگي با حرف كوچك s نمايش داده مي شود. 
معرفي دو فرمول اساسي در طراحي‌ها: 
در طراحي ترانسها دو فرمول اساسي كاربرد زيادي دارند كه در زير آورده شده اند. با استفاده از اين دو فرمول مي توان به نتايج ارزشمندي رسيد و روند طراحي را بصورت مدون و مشخص ارائه نمود. در اين روابط مقدار ضريب انباشتگي سطح مقطع (s) را تقريباً برابر با يك در نظر گرفته ايم. 
فرمول ولتاژ: 
در اين فرمول مقدار موثر توليد شده در يك سيم پيچي توسط رابطه (۶-۱) بيان مي شود: 
(۶-۱)   
F : ضريب شكل موج 
f : فركانس (Hz) 
a : سطح مقطع هسته  
N : تعداد دور سيم پيچي 
B : چگالي شار مغناطيسي  
  : ولتاژ توليد شده در سيم پيچي (ولت) 
با استفاده از اين رابطه مي توان يكي از مهمترين پارامترهاي طراحي يعني تعداد دور به ازاي هر ولت   را براحتي محاسبه كرد و با توجه به شكل موج ولتاژ مورد استفاده يك رابطه مشخص بين اين پارامتر و پارامترهاي ديگر بدست آورد: 
(۷-۱)   
اگر در رابطه (۷-۱) مقدار a بجاي   برحسب   بيان شود و نيز مقدار F هم براي موج سينوسي شكل در فرمول جاگذاري شود، رابطه (۸-۱) بدست خواهد آمد: 
(۸-۱)   
فرمول ظرفيت توان: 
اين فرمول مقدار تواني را كه در يك هسته مشخص با چگالي جريان مشخص و در يك فركانس معين مي تواند توليد شود بيان مي‌شود: 
(۹-۱)   
J : چگالي جريان سيم  
f : فركانس (Hz) 
W : مساحت پنجره هسته  
a : سطح مقطع هسته  
B : چگالي شار مغناطيسي  
P : ظرفيت توان توليدي (ولت آمپر) 
با استفاده از اين رابطه نيز مي توان يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در طراحي را بدست آورد. اين فاكتور كه در واقع حاصلضرب دو پارامتر W و a مي باشد، با نام حاصلضرب Wa ، شناخته مي شود و در حالتي كه مقدار a و W را با واحد   ، و مقدار J را بر حسب   بيان شده و رابطه (۹-۱) را مرتب كنيم، رابطه (۱۰-۱) بدست خواهد آمد كه از مهمترين و پرمصرف ترين روابط در طراحي مي‌باشد: 
(۱۰-۱)   
در روابط (۹-۱) و (۱۰-۱) ، اگر ميزان چگالي جريان را با پارامتر ديگري كه داراي واحد اندازه گيري معكوس چگالي جريان قبلي است، بيان كنيم و پارامتر جديد را با S نمايش دهيم، بعد از اعمال ساير ضرايب معادل سازي، روابط (۱۱-۱) و (۱۲-۱) بدست خواهد آمد كه در آن واحد سنجش چگالي جريان جديد (S) برابر با ميل مدور بر آمپر   بيان مي گردد: 
(۱۱-۱)   
(۱۲-۱)   
تلفات و افت ولتاژ در ترانسفورماتورها: 
فلز هسته مانند سيمهاي مسي توسط يك شار مغناطيسي متغير لينك مي شود. در نتيجه اين شار يك جريان گردشي در هسته القا مي‌شود. اين جريان كه eddy current ناميده مي شود به همراه اثري ديگر بنام هيسترزيس يك تلفات توان به شكل گرما در آهن هسته ايجاد مي كنند، كه اغلب آن را تلفات آهن مي گويند. 
همچنين جريان بي باري در سيم پيچي اوليه با مقاومت سيم مسي روبرو مي شود كه باعث ايجاد تلفات   و نيز افت ولتاژ مي شود. اين تلفات مستقل از بار بوده و به همراه تلفات آهن بخش عمده تلفات بي باري را تشكيل مي دهند. 
علاوه بر موارد بالا جريان بار كه از مقاومت سيمهاي اوليه و ثانويه عبور مي كنند، تلفات   را بوجود مي آورد كه سيمهاي مسي را گرم مي كند و ايجاد افت ولتاژ مي كند. اين تلفات را تلفات بار مي گويند. تلفات توان هسته آهني و جريان هاي بار سيم پيچ اوليه هم فاز مي‌باشد و بنابراين بطور مستقيم جمع پذيرند. اين تلفات قسمت غالب تلفات توان را جواب مي دهند و اغلب تنها فاكتوري مي باشند كه در طراحي ها به حساب آورده مي شوند. 
منابع ديگر تلفات از جمله تلفات ناشي از جريان مغناطيس كنندگي نيز وجود دارند. اين جريان به راكتانس سيم پيچي اوليه مربوط مي‌باشد و مستقل از بار است. بخاطر اينكه اين جريان نسبتاً راكتيو است، تلفات ناشي از آن نيز با تلفات توان هسته و جريان هاي بار هم فاز نمي باشد و نمي تواند بطور مستقيم با آنها جمع شود و زمانيكه اين مقادير بايد به حساب آورده شوند (كه البته تقريباً به ندرت و در تعداد كمي از ترانسهاي قدرت) بايد بصورت برداري وارد محاسبات گردند. خازن پراكنده و اندوكتانس نشتي دو فاكتور مهمي هستند كه در تلفات و ساير پديده هاي نامطلوب اثر مي گذارند. 
خاصيت خازني پراكنده به طور حتم در بين دور سيمها، بين يك سيم پيچي با سيم پيچي ديگر و نيز بين سيم پيچي ها و هسته وجود دارد. اين خازنها در عملكرد ترانس ايجاد اختلال مي كنند، ولي با توجه به اينكه اين خازنها به غير از فركانس هاي نسبتاً بالا تأثير قابل توجهي روي مقادير ترانس ندارند در شرايط معمولي و كار با فركانس هاي پايين از آنها چشم پوشي مي كنيم. 
اندوكتانس نشتي بخاطر اينكه مقداري از خطوط شار سيم پيچي را در درون هسته لينك نمي كنند و مسير فلو را در خارج هسته كامل مي‌كنند، بوجود مي آيد. اين نشت در هر دو سيم پيچ اوليه و ثانويه وجود دارد، ولي اگر هر دو سيم پيچ اوليه و ثانويه در روي يك ستون و بصورت روي هم پيچيده شوند مقدار آن بشدت كاهش خواهد يافت. اثر اين اندوكتانس در فركانسهاي پايين بسيار كم خواهد بود. 
در طراحي ترانسهاي قدرت از اكثر فاكتورهاي تلفات پراكنده بجز در موارد خاص كه يك مقدار راكتانس كوچك را در نظر مي گيريم، چشم‌پوشي مي شود. به عنوان مثال فاصله هاي هوايي در هسته هايي كه بصورت نامناسب ساخته شده اند، يا حركت هسته به درون ناحيه اشباع اندوكتانس سيم پيچ اوليه و بنابراين راكتاس را كاهش مي دهد. اين امر باعث مي شود كه جريان مغناطيس كنندگي بالا رفته و به دنبال آن افت ولتاژها و تلفات مس در درون سيم پيچ اوليه زياد شود. 
در شكل (۲-۱) يك مدار معادل دقيق از ترانسفورماتور آورده شده است كه در آن همه پارامترها منظور شده اند. شكل (۳-۱) براي حالت فركانسهاي پايين تنظيم شده است و فقط پارامترهاي موثر در نظر گرفته شده اند. 
با در نظر گرفتن شكل (۳-۱) بعنوان شكل مورد استفاده در اين پروژه مطالعات زير را انجام مي دهيم. 
از روابط جريان ها داريم: 
(۱۳-۱)    
(۱۵-۱)   و (۱۴-۱)   
(۱۷-۱)     و (۱۶-۱)   
براي ايجاد رابطه بين نسبت ولتاژها و تعداد دورها داريم: 
(۱۸-۱)   
(۱۹-۱)   
از رابطه (۱۹-۱) مي توان نتيجه بسيار مهم ديگري را بدست آورد. كاربرد اين رابطه در بدست آوردن نسبت تعداد دورها در حالت جبران سازي افت ولتاژها براي حالتي كه يكي از تعداد دورها و نيز افت ولتاژ سيم پيچي ها مشخص باشند، است. 
اگر تعداد دور اوليه مشخص باشد، براي اينكه بدانيم با چه تعداد دوري در طرف ثانويه علاوه بر ايجاد نسبت ولتاژ مناسب، افت ولتاژها را جبران نماييم، از رابطه (۲۰-۱) استفاده مي كنيم: 
(۲۰-۱)  
در حالتي كه تعداد دور سيم پيچي در ثانويه مشخص باشد، تعداد دور اوليه با شرايط بالا بدست خواهد آمد: 
(۲۱-۱)   
تخمين تلفات ترانسفورماتور براي راندمان ماكزيمم: 
يكي از آسانترين و مفيدترين اعداد و ارقامي كه به عنوان فرض از آن استفاده فراواني خواهد شد، راندمان مي باشد. راندمان را با   نشان مي دهيم. از نظر قاعده ترانسفورماتورها ادوات كم تلفاتي هستند و اغلب راندماني بين ۷۵/۰ و ۹۵/۰ دارند. بنابراين هر عددي در اين فاصله مي تواند مقدار مناسبي براي يك حدس اوليه باشد. 
با استفاده از اين عدد اوليه براحتي مي توان مقدار توان مورد نياز ورودي برحسب وات را محاسبه كرد: 
(۲۲-۱)    
بصورت منطقي از مقدار توان ورودي مي توان جريان اوليه را برحسب آمپر محاسبه كرد: 
(۲۳-۱)   
براي ايجاد حالت بهينه در راندمان و نيز اقتصادي تر كردن طراحي بايد دو موضوع مهم را در نظر بگيريم: 
۱- تلفات سيم پيچ اوليه و ثانويه با هم برابر باشند. 
۲- تلفات آهني با تلفات مسي كل برابر باشند. 
به بيان ديگر يعني نصف كل تلفات در آهن هسته و نصف ديگر در مس باشند و تلفات مسي بصورت برابر بين سيم پيچي اوليه و ثانويه تقسيم شود. 
در اين حالت به تجربه فرمول ديگري را مي توان بدست آورد كه نسبت تعداد دور اوليه و ثانويه را از طريق راندمان به نسبت ولتاژها مربوط مي‌سازد: 
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:


امروزه با توسعه روز افزونی که در طی چند دهه اخیر در سطح زندگی مردم کشورمان مشاهده می شود استفاده از برق وسایل برقی شتاب و گسترش رو افزونی یافته به گونه ای که بیش از ۶۰% مردم کشورمان حداقل از یکی وسایل برقی خانگی استفاده می کنند، که پیش بینی می شود با گسترش هر چه بیشتر شبکه برق رسانی کشور طی سالهای آینده میزان استفاده از وسایل برقی نیز افزایش بیشتری پیدا کند.
ترانس تقویت که در این طرح به بررسی آن می پردازیم امروز به عنوان یکی از دستگاههای مکمل دیگر محصولات برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و … بازار مصرف خود را در میان  مصرف کنندگان علی الخصوص طی سالهای اخیر شبکه برق کشور توام با قطع و وصل و نوسانات بیشتری بوده ، به سرعت ایجاد نموده ، به گونه ای که محصول فوق به خصوص طی سالهای اخیر جزو کالاهای کمیاب درآمده و دارای نرخهای متفاوتی در بازار رسمی و آزاد بوده است .
کالاهای فوق به غیر از مصارف خانگی که فوقاء بدان اشاره شد در قالب واحدهای خدماتی و صنعتی نیز که از وسایل برقی استفاده می کند مورد مصرف دارد .
این کالا در حال حاضر در داخل کشور تولید می گردد و تولید کنندگان عمده این محصول کارخانجات فاراتل ، با خزر ترانس ، راسیکو، کالای گنجینه ایرانفرد و تعاونی صنعتی ۱۲ بهمن می باشد که مجموعا بیش از ۶۰% تولیدات کشور را در دست دارند .
بجز واحدهای فوق در واحد دیگر در داخل کشور محصول فوق را تولید می نمایند که در حدود ۱۵ واحد آن بدون هیچ گونه پروانه اي مشغول ساخت این محصول می باشد .
علاوه بر تولید محصول فوق در داخل کشور آمار اداره کل گمرکات کشور حاکی از آن است که طی سالها ی ۶۳ ، ۶۷ مقادیر زیادی ترانس تقویت وارد بازار ایران گردیده است.
جدول زیر آمار واردات محصول فوق را جهت ترانسهای تقویت تا ۲ کیلو وات و ۲ کیلو وات به بالا حاوی ارزش ریالی واردات سالهای فوق را نشان می دهد .
این کالا عمدتا توسط کشورهای شوروی ، لهستان ، تایوان ، آلمان غربی ، انگلستان ، فنلاند ، فرانسه ، بلژیک ، سوئیس ، اسپانیا ساخته و وارد بازار ایران گردیده است .
۲- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول
در حال حاضر انواع ترانس های تقویت خانگی و خدماتی در رنج ۵۰۰ الی ۷۰۰۰ وات تولید می شود که همگی دارای پروسه تولید یکسانی می باشد ، اما بر طبق بررسی های انجام شده ، عمده مصرف بازار ترانس تقویت ۲ کیلو وات می باشد که بر مبنای همین مدل بررسی های بعدی صورت پذیرفته که می تواند به عنوان مبنا ی محاسبه قیمت تمام شده و فروش انواع ترانس تقویت مورد نظر قرار گیرد . همچنین باید یادآور شد که ترانس هایی که عمدتا در بازار مورد مصرف قرار می گیرد ترانس های  اتوماتیک می باشد . و ترانس های دستی ( سلکتوری ) بازار مصرف کمی دارد ، قیمت تمام شده آنها نیز بیشتر می باشد و در حال حاضر عمدتا واحدهای تولیدی به تولید ترانس اتوماتیک می پردازند و ترانس های سلکتوری در واحدهای بدون پروانه تولید می گردد.
لذا در اینجا ما به بررسی فنی و اقتصادی و مالی در زمینه ترانس تقویت اتوماتیک ۲ کیلو وات       (سه مرحله تقویت ) پرداخته و جهت ترانس سلکتوری و ترانس ۶ کیلو وات فقط به ذکر مواد اولیه مورد نیاز اکتفا می کنیم .
همچنین از آنجا که در ترانس های تقویت ، ترانسفورماتور مربوطه رکن اساسی و با اهمیت آنرا تشکیل می دهد و باید مطابق استانداردهای بین المللی تولید گردد، لذا در ابتدا به بررسی ترانسفورماتور می پردازیم .
۱-۲- کلیات
-تعریف ترانسفورماتور 
ترانسفورماتور یکی از وسایل بسیار مهم تبدیل کمیاب جریان و ولتاژ الکتریکی متناوب است ، که بر خلاف ماشین های الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را بهم تبدیل می کند ، ترانسفورماتور در نوع انرژی تغییری نمی دهد بلکه ولتاژ و جریان را با همان فرکانس جریان متناوب انتقال دهد ، بطوریکه انرژی ولتاژ پائین را تبدیل به همان انرژی بالاتر می نماید و همچنین جریان را از مقدار داده شده در یک مدار به جریانی با اندازه های متفاوت در مدار دیگر تبدیل کند .
امروزه ترانسفورماتور وسیله ای لازم و ضروری در دستگاههای انتقال انرژی الکتریکی و بخش و توزیع انرژی الکتریکی متناوب است .
ترانسفورماتورها بطور بسیار وسیعی در مدارهای وسایل الکترونیکی و مدارهاو دستگاههای خودکار یا اتوماتیک و راه اندازی موتورهای الکتریکی و تطبیق ولتاژ مورد نیاز جهت تغذیه مصرف کننده هایی از قبیل یکسو سازها و مبدل های جریان دائم به جریان متناوب ، شارژ کننده های باطری و ایجاد دستگاههای چندین فازه از دستگاههای دو فازه و سه فازه و در ارتباطات به منظور تطبیق امپدانس و همچنین در سیستم های قدرت به منظور بالا بردن ولتاژ برای انتقال اقتصادی قدرت یعنی پایین آوردن ولتاژ به مقادیر مورد نیاز بکار می رود. 
همچنین ترانسفورماتور یک وسیله بسیار ضروری در مدارهای اندازه گیری الکتریکی و در مدار های جوشکاری و کوره های الکتریکی است . بعنوان یک مجزا کننده مدار با ولتاژ زیاد از مدارهای با ولتاژ پایین و حذف کننده مولدهای مستقیم جریان در یک مدار دستگاه انرژی نیز بکار می رود .
 1-1-2-اساس کار  ترانسفورماتور   
اساس کار ترانسفورماتورها بر القا الکترو مغناطیسی متقابل بین دو سیم پیچ که بر روی هسته آهنی قرار دارد . مبنا نهاده شده است ،  ترانسفورماتورها انواع مختلفی دارند . 
۱- ترانسفورماتورهای جدا کننده ، ترانسفورماتورها یی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای تحقق تدابیر حفاظتی «جداسازی حفاظتی» برای اتصال به مصرف کننده جریان بکار می رود .
۲- ترانسفورماتورهای عایق، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای انتقال انرژی ها بین سیستم های با پتانسیل های بسیار مختلف که در آنها ولتاژ عایق نسبت به ولتاژ اسمی ترانسفورماتور معین نشده است. به کار میروند.
۳- ترانسفورماتور های کنترل، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند. و برای تهیه مواد کنترل به کار می روند.
۴- ترانسفورماتورهای منبع تغذیه، ترانسفورماتورهایی هستند با یک یا چند سیم پیچ ثانویه که از سیم پیچ اولیه از نظر الکتریکی جدا می باشد.
۵- اتو ترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها با هم مشترک می باشند.
۶- ترانسفورماتورهای جرقه زن، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند و برای مشتمل کردن مخلوط هوا و گاز یا هوا و روغن به وسیله جرقه یا قوس الکتریکی به کار می روند.
۲-۱-۲ مشخصات فنی 
مشخصات ابعادی ترانس تقویت kw 2 عبارتند از :
طول ۵/۳۱ سانتی متر 
عرض ۲۳ سانتی متر 
ارتفاع ۵/۱۵ سانتی متر
وزن ۱۰ کیلوگرم
۳-۱-۲ قطعات و اجزاء تشکیل دهنده محصول
هر دستگاه ترانس تقویت از قسمتهای زیر تشکیل گردیده است.
۱- بدنه شامل کنه – درب – سینی – شاسی
۲- فیبر مدار چاپی
۳- هسته پلاستیکی
۴- صفحه پلیت
۵- پلاک راهنما
۶- لامپ سینال
۷- فیوز
۸- پیچ و مهره و پرچ 
۹- سیم و دو شاخه
۱۰- سیم لاکی
۱۱- رله
۱۲- مقاومت – دیود – آی سی – خازن – ترانزیستور
۱۳- نوار چسب
۱۴- پتانسیوتر 
۱۵- مقوا
۱۶- سیم لحیم
۱۷- رنگ و تینر
از آنجا که در ترانسهای تقویت، ترانسفورماتور نقش اساسی را به عهده دارد. لذا در اینجا به بررسی جا معتبری در زمینه ترانسفورماتور می پردازیم. این بررسی بر اساس استاندارد DIN انجام گرفته است.
در ترانسفورماتورها اجزاء زیر بکار می روند و باید مورد نظر قرار بگیرند.
هسته ترانسفورماتور
قرقره بوبین
سیم پیچ
مواد عایق
۴-۱-۲- هسته ترانسفورماتور
هسته ها را از ورق هایی که به صورت لایه لایه روی هم قرار داده می شوند، می سازند، به علت افت جریان فوکه، هسته را ورقه ورقه ساخته و بین آنها به وسیله اکسیداسیون یا کاغذ می پوشانند و یا اینکه از ورق های عایق شده استفاده می کنند.
با توجه به پیشرفت در ساخت مواد برای ورق های هسته و هسته های نواری برش دار اکنون انواع مختلف این ورق ها و نوارها بسیار زیاد شده است. مهمترین آنها اکنون ورق ها و نوارهای دینامو که سرد نورد شده اند می باشند که با کرمتالهای نا منظم بر طبق DIN 45400 و با کریستالهای منظم بر طبق DIN 45400 در حال حاضر هنوز وجود دارند.
از میان انواع گوناگون ورق ها، ورق M بیشتر به کار برده می شود زیرا دارای کمترین پراکندگی شار می باشند. در هسته های M، فاصله هوایی عملا وجود ندارد. با قرار دادن ورق ها به صورت متناوب در خلاف یکدیگر، زمان ساخت ترانسفورماتور بیشتر خواهد شد، ولی فاصله هوایی عملا از بین خواهد رفت. امروزه از سایر انواع هسته ها، از قبیل هسته های نواری برش دار نیز بسیار استفاده می شود ولی در این موارد قیمت مواد افزایش پیدا می کند.
ضخامت ورق در ترانسفورماتورهای کوچک اغلب ۳۵/۰ میلی متر می باشد.
۵-۱-۲- قرقره بوبین
شکلهای مختلف برای قرقره بوبین ها وجود دارد. اندازه های قرقره بوبین باید بر حسب استاندارد DIN 41304 باشد.
در زیر مشخصات قرقره بوبین ها برای هسته های M داده شده است. 
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اتصال زیگزاگ از لحاظ مداری همان اتصال ستاره می باشد
و از این اتصال در اولیه ی ترانسفورماتور ها استفاده می گردد.
تفاوت این اتصال با اتصال ستاره در توزیع سیم پیچی بر روی هسته می باشد.
مدار اون رو در این پست قرار می دم
دلیل استفاده از این سیم : در صورتی که یک ترانس با اتصال ستاره  ستاره  Yy مورد نظر باشد
اگرا ز خروجی ترانس به صورت تکفاز استفاده گردد یا بار خروجی به صورت نامتعادل باشد
سیم پیچی های اولیه که ثانویه ی آن ها زیر بار نرفته باشد و یا کمتر زیر بار رفته باشد جریان شدیدی 
می کشد که این جریان سبب اشباع شدن هسته و در نتیجه سوختن ترانس می شود.
خوب برای رفع این مشکل سیم پیچی های هر فاز رو به جای اینکه بر روی یک بازو انجام دهیم
آنها رو بر روی دو بازو انجام می دهیم که این همان توزیه سیم پیچی بر روی هسته ی ترانس است
با این راه مشکل این نوع ترانس ها رفع می شود.اتصال  زیگزاگ ستاره   Zy
خوب یه سوال هم اینجا مطرح میشه
چرا برای رفع این عیب از اتصال مثلث ستاره استفاده نمی شود
در طراحی های شبکه در صورتی که ولتاژ انتقال داده شده به پست توزیع ولتاژ بالایی باشد از ترانس مثلث ستاره استفاده می گردد
ولی در صورتی که این ولتاژ پایین تر حد مشخصی باشد باید از اتصال زیگزاگ ستاره استفاده شود.
اتصال زیگزاگ از لحاظ مداری همان اتصال ستاره می باشد و از این اتصال در اولیه ی ترانسفورماتور ها استفاده می گردد. تفاوت این اتصال با اتصال ستاره در توزیع سیم پیچی بر روی هسته می باشد. مدار اون رو در این پست قرار می دم.  

دلیل استفاده از این سیم : در صورتی که یک ترانس با اتصال ستاره ستاره Yy مورد نظر باشداگرا ز خروجی ترانس به صورت تکفاز استفاده گردد یا بار خروجی به صورت نامتعادل باشد  سیم پیچی های اولیه که ثانویه ی آن ها زیر بار نرفته باشد و یا کمتر زیر بار رفته باشد جریان شدیدی  می کشد که این جریان سبب اشباع شدن هسته و در نتیجه سوختن ترانس می شود.
خوب برای رفع این مشکل سیم پیچی های هر فاز رو به جای اینکه بر روی یک بازو انجام دهیم.


 • بازدید : 72 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پيدايش ترانسفورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در اين صنعت بوجود آورده است :
۱- ارتباط سراسري ميان شبكه هاي مصرف و توليد در سطح يك يا چند كشور 
۲- امكان طراحي وسايل الكتريكي با منابع تغذيه دلخواه.
گستردگي منابع انرژي در سطح هر كشور و مقرون به صرف بودن تاسيس نيروگاههاي برق در نزديكي منابع انرژي ، همچنين ضرورت تعيين محلي خاص براي احداث سدها سبب مي شود كه هنگام انتقال انرژي الكتريكي با ولتاژ پايين ، تلفات زيادي در انرژي توليد شده به وجود آيد. بنابراين ، يا بايد نيروگاههاي برق ، محلي طراحي شوند يا به دليل پايين بودن بازده اقتصادي از احداث آنها صرفنظر شود. بهره گيري از ترانسفورهاي قدرت موجب افزايش ولتاژ جريان انتقال و كاهش تلفات انرژي به مقدار زياد مي شود، در
اصول و طرز كار ترانسفورماتور 
ترانسفورماتور دستگاه استاتيكي ( ساكن ) است  كه قدرت الكتريكي ثابتي را از يك مدار به مدار ديگر با همان فركانس انتقال مي دهد . ولتاژ در مدار دوم مي تواند بيشتر يا كمتر از مدار اول بشود، در صورتيكه جريان مدار دوم كاهش يا افزايش مي يابد. 
بنابراين اصول فيزيكي ترانسفورماتورها بر مبناي القاء متقابل مي باشد كه بوسيله فوران مغناطيسي كه خطوط قواي آن اوليه و ثانويه را قطع         مي كند، ايجاد مي گردد.
ساده ترين فرم ترانسفورماتورها بصورت دو سيم القائي است كه از نظر الكتريكي از يكديگر جدا شده هستند ولي از نظر مدار مغناطيس داراي يك مسير با مقاومت مغناطيس كم مي باشد . 
هر دو سيم پيچ اوليه و ثانويه داراي اثر القايي متقابل زياد مي باشند . بنابراين اگر يك سيم پيچ به منبع ولتاژ متناوب متصل شود، فلوي مغناطيسي متغير بوجود خواهد آمد كه بوسيله مدار مغناطيسي ( هسته ترانسفورماتور كه از يكديگر عايق شده اند ) مدارش بسته شده و در نيتجه بيشتر فلوي مغناطيسي مدار ثانويه را قطع نموده و توليد نيروي محركه التريكي         مي نمايد. ( طبق قانون فاراده   نيروي محركه القاء شده ) . اگر مدار ثانويه ترانسفورماتور بسته باشد يك جريان در آن برقرار مي گردد و        ميتوان گفت كه انرژي الكتريكي سيم پيچ اوليه ( بوسيله واسطه مغناطيس) تبديل به انرژي الكتريكي در مدار ثانويه شده است .
 
تعريف مدار اوليه و ثانويه در ترانسفورماتور.
بطور كلي سيم پيچ كه به منبع ولتاژ متناوب متصل مي گردد را سيم پيچ اوليه يا اصطلاحاً «طرف اول » و سيم پيچي كه اين انرژي را به مصرف كننده منتقل مي كند ، سيم پيچ ثانويه     « طرف دوم » مي نامند .
حال مي توان بطور كلي مطالب فوق را بصورت زير جمع بندي نمود: 
بنا به تعريف ترانسفورماتور وسيله ايست كه :
۱- قدرت الكتريكي را از يك مدار به مدار ديگر انتقال مي دهد. بدون آنكه بين دو مدار ارتباط الكتريكي وجود داشته باشد.
۲- در فركانس مدار هيچگونه تغييري ايجاد نمي نمايد.
۳- اين تبديل بوسيله القاء الكترومغناطيسي صورت مي گيرد.
۴- در صورتيكه مدار اوليه و مدار ثانويه بسته باشند ، اين عمل بصورت القاي متقابل و نفوذ در يكديگر صورت مي گيرد.
ساختمان ترانسفورماتور : 
اجزاي يك ترانسفورماتور ساده عبارتند از :
۱- دو سيم پيچ كه داراي مقاومت اهمي و سلفي مي باشند.
۲- يك هسته مغناطيسي .
۳- قسمتهاي ديگري كه اصولاً مورد لزوم مي باشند عبارتند از :
الف : يك جعبه براي قرار دادن سيم پيچ ها و هسته در داخل آن 
ب : سيستم تهويه – كه معمولاً در ترانسفورماتورهاي با قدرت زياد، علاوه بر سيستم تهويه مي يابد مخزن روغن نيز براي خنك كردن بهتر كار گرفته شود.
ج : ترمينالهايي كه بايد سرهاي اوليه و ثانويه روي آنها نصب شود. 
خصوصيات هسته مغناطيسي : 
در تمام انواع ترانسفورماتورها هسته از ورقه هاي ترانسفورماتور ( ورقه هاي دينامو ) ساخته مي شود كه مسير عبور فوران مغاطيسي را با حداقل فاصله هوايي ايجاد نمايد و جنس آن از آلياژ فولاد مي باشد كه مقداري سيليس به آن اضافه گرديده است.
با فعل و انفعالاتي كه در متالوژي بر روي اين نوع فولاد انجام مي شود وعمليات حرارتي كه صورت مي گيرد سبب مي شود كه پر مي ابليته ( قابليت هدايت مغناطيسي ) هسته بالا رفته و به عبارت ديگر تلفات هيستر زيس كاهش مي يابد و بطور كلي مقاومت مغناطيسي كوچك مي گردد.
از طرف ديگر براي كاهش تلفات ناشي از جريان گردابي فوكو هسته ترانسفورماتورها را به صورت ورقه مي سازند و اصولاً يك طرف اين ورقه ها را با ماده اي كه بتواند فوران مغناطيسي را عبور دهد ولي عايق جريان الكتريكي باشد، مي پوشانند و بنابراين اين ورقه ها بايد به ترتيبي چيده         مي شوند كه از يكديگر عايق الكتريكي باشند.
معمولاً ضخامت ورقه هاي هسته ترانسورماتورها در فركانس ۵۰ تا ۲۵ بين ۳۵/۰  تا ۵۰/۰ ميليمتر مي باشد.
اين ورقه ها پهلوي هم قرار مي گيرند. و اصولاً مقدار آن محاسبه         مي گردد. همانطوريكه در اين شكل مشاهده مي شود ، با قرار گرفتن ورقه ها بر روي يكديگر بين آنها فاصله هوايي بوجود مي آيد و در نتيجه در سطح مقطع هسته هميشه يك شكاف وجود دارد كه اجتناب ناپذير است.
انواع هسته هاي ترانسفورماتور 
ساختمان هسته ترانسفورماتورهاي معمولي بدو صورت كلي ساخته        مي شوند.
الف : هسته نوع معمولي 
ب : هسته نوع زرهي 
البته ترانسفورماتور با هسته هاي حلزوني يا مارپيچ هم ساخته مي شود، ولي قسمت عمده را در صنعت تشكيل نمي دهد.
از نظر فيزيكي در ترانسفورماتور با هسته معمولي سيم پيچي اوليه و ثانويه در دو طرف بازوهاي هسته و بصورت مجزا پيچيده مي شوند. در حاليكه در نوع زرهي كه كاربرد بيشتري هم دارد ، اين سيم بندي بر روي قسمت وسط ( اوليه و ثانويه ) روي هم پيچيده مي شوند . و از نظر اقتصادي راندمان كار بيشتر دارد و ارزان تر تمام مي شود . به شكل (۴) توجه كنيد.
در قسمت ( الف ) و ( ب ) دياگرام فوران در هر دو نوع هسته مشخص شده است . در قسمت ( الف ) دياگرام بسيار ساده ترانسفورماتور با هسته نوع معمولي و وضعيت سيم بندي اوليه و ثانويه و جهت مخالف فوران در دو بازوي هسته كاملاً مشخص شده است.
ولي بايد توجه داشت كه مقداري فوران بصورت فوران پراكندگي نيز وجود دارد كه سبب كاهش فوران از مقدار اصلي شده و به آن نشد مغناطيس مي گويند.
اما اگر دقت كنيد ، در مي يابيد كه اينبار فوران مغناطيسي در دو مسير دور مي زند و اگر بخواهيم كه هر يك از سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه بر روي بازوي اول و دوم نوع معمولي پيچيده شده اند. ( يعني بر خلاف نوع معمولي كه مي يابد كه مي بايد اوليه بر روي يك بازو ثانويه بر روي بازوي ديگر باشند ) .
بايد توجه داشت كه چه نوع هسته معمولي باشد و چه نوع زرهي  هر دو نوع هسته از ورقه هاي ترانسفورماتور ساخته شده است كه در نوع معمولي اين ورقه ها را بفرم L   در مي آورند و در نوع زرهي اين ورقه ها را بصورت E  و I  در مي آورند پهلوي هم قرار مي دهند .
نحوه سوار كردن هسته و بستن سيم پيچ يك ترانسفورماتور با هسته نوع معمولي بصورت مي باشد.
همچنانكه در شكل مشاهده مي گردد. اگر قسمت نمايش يك طبقه هسته باشد، قسمت  نمايش طبقه دوم هسته است و به همين ترتيب اين عمل تكرار مي شود تا سطح مقطع خواسته شده بدست آيد. و اين عمل براي جلوگيري از افزايش ( مقاومت مغناطيسي ) در نقاط اتصال هسته و كاهش فوران پراكندگي صورت مي گيرد.
نتيجه مي گيريم كه در ترانسفورماتور با هسته نوع معمولي هميشه بايد هر طبقه ورقه ترانسفورماتور نسبت به طبقه بعدي در خلاف جهت هم چيده شوند.
نحوه سوار كردن هسته و بستن سيم پيچ ترانسفورماتور باهسته نوع زرهي هم مانند نوع معمولي است و مطابق صورت مي گيرد.تئوري مقدماتي ترانسفورماتور آيده آل : 
ترانسفورماتور ايده آل ، ترانسفورماتوري است كه افت ندارد. براي مثال سيم پيچ هاي آن مقاومت اهمي ندارد و پراكندگي فوران معناطيسي در آن وجود ندارد . تلفات مسي   و تلفات مسي آهني ( p Fe )   در آن موجود نمي باشد. 
پس بطور كلي يك ترانسفورماتور ايده آل شامل دو سيم پيچ با ندوكيتويته خالص ( مقاومت سلفي ) كه روي هسته بدون افت فوران مغناطيسي پيچيده شده مي باشد . بايد خاطر نشان شود كه چنين ترانسورماتوري عملاً غير ممكن است و وجود خارجي ندارد و به همين دليل به آن ايده ال مي گوييم . ولي براي كار بحث در مورد ترانسفورماتورها را از حالت ايده آل شروعت كرده و مرحله جلو مي بريم تا به حالت واقعي آن نزديك شويم.
تراسنفورماتور ايده آلي كه مدار ثانويه آن باز است و مدار اوليه آن به مدار اوليه آن به منبع ولتاژ متناوب سينوس V1  متصل است را در نظر        مي گيريم . اين ولتاژ باعث يك جريان متناوب در مدار اوليه مي شود. از آنجائيكه سيم پيچي اوليه سلف خالص است و مدار خروجي هم باز است ، پس جرياني كه از مدار اوليه عبور مي كند فقط جريان مغناطيس كننده   است . اثر اين جريان فقط مغناطيس كردن هسته مي باشد و از لحاظ دامنه مقدار آن خيلي كوچك است و نسبت به V1   مقدار ۹۰ درجه اختلاف فاز دارد، كه چون مدار سلفي است اين اختلاف فاز بصورت « پس فاز »      مي باشد . جريان متناوب    يك فوران مغناطيسي متغير   كه در تمام مدت متناسب با جريان   است را توليد مي كند ( فرض مي كنيم قابليت هدايت مغناطيسي هسته ثابت است ) و بنابراين با آن هم فاز است . اين فوران متغير هم سيم بندي اوليه و هم ثانويه را قطع مي كند . و طبق قانون لنز نيروي الكتروموتوري E1  را در اوليه توليد مي كند و اين نيروي الكتروموتوري كه در اين حالت به آن خود القاء هم مي توان گفت از نظر مقدار در هر لحظه معادل V1   ولي در جهت مخالف آن مي باشد. به همين ترتيب در ثانويه نيز نيروي الكتروموتوري E2   توليد مي شود كه به آن       مي توان نيروي القاي متقابل نيز گفت ، كه جهت آن در خلاف جهت فاز V1   و دامنه آن متناسب با مقدار تغيير فوران مغناطيسي و تعداد دور سيم بندي ثانويه مي باشد.
مقادير لحظه اي ولتاژ بكار رفته و نيروي الكتروموتوري القاء شده و جريان مغناطيسي كننده بوسيله منحني هاي سينوسي  مشخص گرديده اند . 
معادله نيروي الكتروموتوري در يك ترانسفورماتور 
فرض مي كنيم كه تعداد دور سيم پيچهاي اوليه برابر N1   و تعداد دور سيم پيچهاي ثانويه برابر N2  باشد ، و از طرفي فوران مغناطيسي ماكزيمم در هسته نيز برابر است با : 
  
  = فوران مغناطيس ماكزيمم هسته 
  =  چگالي فوران مغناطيسي ماكزيمم هسته .
S  = سطح مقطع هسته .
چون جريان   متناوب است ، بنابراين شكل موج فوران مغناطيس هم كه همفاز با آن مي باشد نيز متناوب است بنابراين اگر مطابق شكل (۱۰) زماني معادل ۴/۱ زمان تناوب يعني   را در نظر بگيريم در اين مدت زمان فوران مغناطيسي از مقدار صفر به مقدار ماكزييم خود    افزايش       مي يابد.
 
بنابراين اگر بخواهيم مقدار فوران مغناطيسي متوسط هسته را بدست آوريم بايد مقدار از صفر تا ماكزييم را بر زماني كه اين مقدار در طي آن افزايش مي يابد تقسيم كنيم تا مقدار متوسط فوران بدست آيد. يعني : 
 مقدار متوسط تغييرات فلوي مغناطيسي  
كه واحد آن بصورت وبر (wb)   بر ثانيه (sec)  مي باشد. (wb/sec)  
چون مي دانيم كه مقدار نيروي محركه القايي    مي باشد . از مقادير متوسط را بررسي كنيم فرمول را بصورت زير براي مقادير متوسط  مي توان نوشت: 
   
يعني : مقدار متوسط نيروي محركه القايي برابر است با مقدار متوسط فوران مغناطيس كننده كه در فرمول فوق N , e   را مي توان هم براي اوليه در نتيجه صورت N1 , E1   و هم براي ثانويه در نتيجه بصورت N2 , E2  در نظر گرفت . با توجه به بحث فوق در حالت كلي مي توان فرمول بالا را بصورت زير تعريف نمود. 
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت توزيع برق استان اصفهان به عنوان پيمانكار در شهرستانهاي خود مشغول تعميرات و نگهداري شبكه هاي توزيع از قبيل شبكه فشار متوسط ، شبكه فشار ضعيف و همچنين پست هاي زميني و كيوسك پست هاي هوايي براي روشنايي و انتقال موجود مي باشد .
برق شهرستان نطنز يكي از شهرستان هاي هجده گانه اداره توزيع برق استان اصفهان مي باشد كه قسمت اعظم آن را بخش بادرود در بر مي گيرد ، در شهرستان نطنز ۱۸ هزار مشترك عادي و همچنين ۳۰۰ مشترك ديماندي كه از پمپ هاي آب و مخازن استفاده مي كنند ، وجود دارد كه از برق اين بخش استفاده مي كنند . در اين شهرستان عمليات تعميرات و نگه داري ۵۶۶ كيلومتر شبكه فشار متوسط و ۶۶۲ كيلومتر شبكه فشار ضعيف و كليد پست هاي زميني و هوايي عادي و ديماندي را تعداد ۱۴ نفر نيروي انساني فني ، تخصصي انجام مي دهند كه نيمي از اين نيروي انساني در بخش بادرود مشغول انجام وظيفه هستند 
بخش بادرود داراي يك واحد خدمات مشتركين و يك واحد بهره برداري و يك واحد روابط عمومي و همچنين نيروه هاي نگهباني زير نظر مديريت بخش كه خود شاخه اي از چارت سازماني برق شهرستان مي باشد ، مشغول به فعاليت هستند .
در اين اداره بخش هاي مرتبط به رشته كارآموز به اين گونه است كه در واحد بهره برداري فعاليت هاي گسترده اي صورت مي پزيرد كه لازم است چند موارد آن را نام ببريم : 
۱- تعويض المنت هاي سر خط و المنت ترانسفورماتورهاي هوايي و زميني 
۲- تعويض لامپهاي سديم و جيوه اي و التهابي 
۳- تعمير و يا تعويض قطعات مربوط به ايجاد روشنايي در تابلو ها 
۴- تعويض فيوزهاي فشنگي و گازي و كارهاي جانبي ديگر 
 
مقدمه 
تاريخچه اي درباره صنعت برق كشورمان و وظايف وزارت نيرو در اين رابطه :
اطلاعات كلي در مورد صنعت برق از آغاز تا حال 
نگرشي به ساختار صنعت برق ايران در گذشته و حال 
تاريخچه تشكيل صنعت برق در ايران از سال ۱۲۸۳ شمسي با بهره برداري از يك مولد ۴۰۰ كيلوواتي كه توسط يكي از تجار ايراني بنام حاج امين الضرب تهيه و در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير ) نصب گرديده بود آغاز مي شود . اين موسسه تحت نام دايره روشنايي تهران زير نظر بلديه اداره مي شد  و در سال ۱۳۱۶ موسسه برق تهران كه بعداً به اداره كل برق تهران تغيير يافت زير نظر شهرداري بهره برداري از يك نيروگاه ۶۰۰۰ كيلو واتي اشكودا را به عهده گرفت . سپس در سال ۱۳۲۷ بهره برداري از يك نيروگاه ۸۰۰۰ كيلو واتي آغاز گرديد . در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران كه بعداً در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغيير نام يافت تحت نظر وزارت كشور فعاليت هاي مربوط به تأمين برق را عهده دار گرديد . در سال ۱۳۳۲ دو واحد ديزل ۲۰۰۰ كيلو واتي و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۳۵ يك ديزل ۱۹۰۰كيلو واتي و در اسفند ماه همان سال يك ديزل ۱۰۰۰ كيلوولتي مورد بهره بداري قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۳۳۸ نيروگاه طرشت با چهار واحد توربين بخار هر يك به قدرت ۱۲۵۰۰ كيلو وات مشغول بكار گرديد  بطوري كه در پايان سال مذكور مجموع     ظرفيت هاي مولدهاي نصب شده در تهران به ۷۸۳۰۰كيلووات رسيد . بعلاوه از سال ۱۳۲۸ به بعد شركت هاي مختلفي كه عهده دار سرويس برق به مشتركين بودند در گوشه و كنار تهران مشغول فعاليت شدند كه مجموع ظرفيت نصب شده مولدهاي آنها به حدود ۴۰۰۰۰ كيلووات بالغ گرديد .
در سال ۱۳۴۱ به منظور تشكيل شركتهاي برق ناحيه اي جهت توليد و توزيع برق سازماني بنام برق ايران ايجاد گرديدكه پس از تشكيل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۳ سازمان مذكور ابتدا بصورت سازماني وابسته و سپس در سال ۱۳۴۴ بصورت معاونت واحد برق در وزارت مذكور ادغام گرديد . وزارت آب و برق از سال ۱۳۵۳ بر اساس لايحه قانوني كه از تصويب مجلس گذشت به وزارت نيرو تغيير نام يافت كه تا حال حاضر به همين نام باقي است .
وظايف وزارت نيرو در رابطه با برق كشور
فعاليت هاي اساسي وزارت نيرو د ررابطه با برق كشور بر اساس اهداف زير استوار است :
بررسي و مطالعه و تحقيق درباره انواع انرژي و بر آورد ميزان احتياجات انرژي كشور در بخش ها و هماهنگ نمودن مصارف انواع انرژي.
مطالعه و تحقيق براي شناسائي و در اختيار گرفتن انرژيهاي دست نيافته 
تعيين سياست انرژي كشور
نظارت بر نحوه استفاده انواع انرژي 
تهيه و اجراي طرحهاي لازم در زمينه احداث نيروگاههاي توليد برق و ايجاد شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو 
تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز 
تهيه و تدارك و ساخت وسائل لازم و لوازم و ماشين آلات مربوط به امور توليد انتقال و توزيع روابط اصلي سازمان صنعت برق در وزارت نيرو جهت اطلاع در نمودار پيوست داده شده است.
 پست هاي فشار قوي
چون لازم است از يك طرف د رنقاط مختلف (توليد ،انتقال و توزيع) ولتاژهاي متفاوت داشته باشيم و از يك طرف ديگر شبكه ارتباطي وجود  داشته باشد بنابراين مراكزي كه اين عمليات (قطع و وصل كردن و تبديل سطوح ولتاژ در نقاط مختلف) را انجام دهند .
ضرورت پيدا مي كند اين مراكز به پست هاي فشار قوي موسوم مي باشند كه بستگي به سطح ولتاژ آنها ، طراحي وسايل و تجهيزات آنها از قبيل وسايل قطع و وصل ترانسفورماتورها ، وسايل ارتباط دهنده و سيستم هاي حفاظتي پيچيده تر و با اهميت تر مي گردد .
در اين قسمت انواع پست هاي فشار قوي ، اجزاء تشكيل دهنده پست هاي شبكه زمين ، كليدهاي فشار قوي و شين بندي و خلاصه كاربردي از درله ها و سيستم هاي قدرت مورد بحث قرار گرفته است .
تعريف پست 
محل تجهيزات برقي غير مولد از قبيل ترانسفورماتور ها ، كليدها و غيره به منظور تبديل ييا مبادله انرژي مي باشد . انواع پست فشار قوي بشرح زير است :
مزاياي پست هاي GIS 
الف – اشغال فضاي كمتر(فضاي لازم حدود ۱۰ تا ۱۵% فضاي مورد نياز براي احداث پست هاي باز).
ب- بي صدا بودن 
پ- فاقد تشعشات فركانس زياد 
ت – سرويس كمتر و از اتصال قطعات پيش ساخته به هم تشكيل مي شوند . 
ث – گاز SF6 بعنوان عايق در اين پست ها بكار مي رود عايق بسيار خوبي است . عوامل خارجي وجودي مثل گرد و خاك و باد و طوفان و غيره در آن بي اثر است و چون تمام قطعات زير فشار در داخل كپسولها قرار دارند ، امكان هيچگونه تماس سهوي با قطعات زير ولتاژ ممكن نيست و بدين جهت خالي از خطرات برق زدگي و برق گرفتگي است و احتياج به هيچگونه حصار و محدوديتي ندارد .
اجزاء تشكيل دهنده پست ها بشرح زير است : 
اجزاء تشكيل دهنده پست ها بشرح زير است : 
سويچگير ۱-۳-۸
ترانسفورماتورهاي قدرت ۲-۳-۸
ترانسفورماتورهاي جريان ولتاژ ۳-۳-۸و ۴-۳-۸
ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي و يا زمين ۵-۳-۸
سيستم هاي جبران كننده از قبيل خازن و راكتور۶-۳-۸ و ۷-۳-۸
برقگير ۸-۳-۸ 
شبكه زمين ۹-۳-۸ 
كليدهاي فشار قوي ۱۰-۳-۸ 
شين ها ۱۱-۳-۸ 
رله هاي حفاظتي ۱۲-۳-۸
در زير اين اجزاء به ترتيب شرح داده شده اند .
سويچگير 
سويچگير به مجموعه اي از تجهيزات فشار قوي گفته مي شود كه عمل ارتباط فيدرهاي  مختلف را به شين يا باس بار BusBar (شين) و يا قسمت هاي مختلف باس بار را به يكديگر در يك سطح ولتاژ معين انجام مي دهد .
ترانسفورماتورهاي قدرت 
ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از اجزاء مهم پست هاي فشار قوي مي باشند و نوع هر پست را از روي نسبت تبديل ترانسفورماتور مشخص مي كنند . مثلاً پست ۲۳۰-۴۰۰ كيلو وات ، ترانسفورماتور هاي قدرت بسيار گران بوده و رقم بالايي را نسبت به هزينه احداث يك پست فشار قوي بخود اختصاص مي دهند با ذكر ارقام در اين مورد به اهميت ويژه ترانسفورماتورهاي قدرت در پست هاي فشار قوي پي  مي بريم .
ترانسفورماتورهاي جريان 
CT داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه جدا از هم مي باشد كه بر روي هسته آهني پيچيده مي شوند . سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور جريان بطور سري در مسير جريان قرار مي گيرد و در طرف ثانويه آن آمپر متر وصل مي گردد . سيم پيچ اوليه با تعداد دور كم و قطر زياد و سيم پيچ ثانويه با تعداد دور زياد و قطر كم مي باشد . معمولاً نسبت تبديل ترانسفورماتورهاي جريان طوري است كه در صورت عبور جريان نامي از اوليه آن ، از مدار ثانويه ۱ يا ۵ آمپر عبور مي كند (مثلاً ۵/۱۰۰).
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترانسهاي جريان خشك براي سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ كيلو وات :
اصولاً كاربرد اين ترانسها به منظور جدا سازي مدارهاي حفاظتي و اندازه گيري از قسمت فشار قوي و تبديل مقادير جريان به ميزان مورد نياز دستگاههاي اندازه گيري و حفاظتي استفاده مي شود . 
استانداردها :
اين ترانسها بر اساس استانداردهاي BS,ANSI , VDE , IEC و استانداردهاي ديگر ساخته مي شود . 
اجزاء اصلي :
ترانسهاي فوق به دو صورت با نسبت تبديل در اوليه (۱: ۲) يا بدون آن ساخته مي شود . هسته هاي بكار رفته در اين ترانس ها بسته به كلاس دقت آنها از دو نوع ورق مغناطيسي ساخته مي شود .
عايق اصلي اين ترانس ها رزين اپوكسي ريخته گري شده تحت خلا با خواص عايقي و مكانيكي برتر است و ترانسي داراي دو ترمينال اوليه وثانويه است كه ترمينالهاي اوليه از جنس مس يا برنج است و ترمينالهاي ثانويه توسط درپوش و بكارگيري پيچهاي اب بندي كننده بطور كامل پوشيده ميشود . اين درپوش داراي ورودي كابل از جنس لاستيك مناسب براي كابل با قطر   16  ميليمتر است. ترمينال قرار گرفته در كتار ترمينالهاي ثانويه كه با علامت       مشخص شده است بايد بطور كامل به زمين متصل شود . اتصالات ثانويه به وسيله پيچ M5  بسته مي شوند . و ترانسهاي جريان خشك با ولتاژ ها و نوعهاي مختلفي وجود دارد كه ما در شركت كار كرديم و اين ترانسها عبارتند از :
۱-ترانسهاي جريان خشك براي سطوح ولتاژ ۲۴-۱۲ كيلو وات UNA
۲- ترانسهاي ولتاژ خشك براي سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ كيلو ولت VPA
۳- ترانسهاي جريان خشك بيروني براي سطوح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت APE
۴- ترانسهاي جريان خشك بيروني براي سطوح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت AGE
۵- ترانسهاي ولتاژ خشك بيروني براي سطح ولتاژ ۳۶-۲۴ كيلو ولت VPV
ترانسهاي فوق براي جريان و ولتاژ استفاده مي شوند كه ترانسهايي كه در موقع كارآموزي استفاده كرديم از شركت سازنده اين ترانسها نيرو ترانس استفاده شده است و در جاهاي مختلف ترانسهاي مختلف استفاده مي شوند كه براي انتخاب ترانس  مناسب مي توانيم از روي جدول ترانس را انتخاب كنيم و براي انتخاب درست از روي جدول بايد سطح ولتاژ جريان اوليه و جريان اتصال كوتاه تعداد هسته و مشخصات آنها الزامي است.
براي حفاظت خطوط انتقال و توزيع برق شهرستان ايذه بخش سوسن كه زير نظر شركت نوروز پيمان ايذه مي باشد براي شبكه سازي هاي جديد و نسب ترانسها و كنتورها و خيلي مسائل برقي ديگر نيز مورد تجربه قرار گرفت كه از جمله وسايلي كه در اين موارد كاري استفاده مي شوند را ليست كرده و در مورد آنها توضيح خواهم داد.
براي عبور سيمها از بالاي پايه هاي چوبي و يا سيماني كه شبكه را توسعه مي دهند از مقره هايي استفاده مي شوند كه يك نوع مقره ها روي پايه ها قرار گرفته و سيمها از بالاي آنها قرار مي گيرند و بعضي به صورت رديفي قرار مي گيرند . 
سر راه هر شبكه فشار قوي بايد فيوز قرار و براي اين كار فيوزها درون وسيله اي به نام كت اوت قرار مي گيرد كه كت اوت كليدي است براي حفاظت از خطوط انتقال فشار متوسط و ترانسفورماتورهاي توزيع مورد استفاده قرار مي گيرد و اين نوع وسيله در نوع هاي مختلفي وجود دارد به طوري كه هر كدام قدرت عايقي و يك ولتاژ نامي متفاوت دارد .
براي قطع و وصل فيوزهاي فشار قوي از يك وسيله اي به نام چوپ پرش استفاده مي شود كه ميله عايقي الكتريكي از جنس فايبر گلاس يا اپكسي كلاس براي دسترسي به تجهيزات فشار متوسط از فاصله دور از ۲ متر تا ۷ متر به صورت تلسكوپي و يا پيچ و مهره اي براي ولتاژ هاي ۲۰ الي ۴۰۰ كيلو ولت جهت آزمايش خطوط انتقال فشار قوي و انتقال فشار متوسط از تفنگ ارت استفاده مي شود.
دستگاه فاز ياب مورد استفاده جهت مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع برق براي رديابي فاز و يا اينكه فاز و يا سيم برق را مشخص مي كند .
در بعضي از مواقع هنگامي كه براي راه اندازي تجهيزات الكتريكي استفاده مي شود اتصال زمين به صورت موقت براي زمين كردن و حفاظت خطوط بدون برق هنگام كار بر روي تجهيزات استفاده مي شود . 
با ولتاژهاي ۲۰-۳۳-۶۳-۱۳۲-۲۳۰-۴۰۰ كيلو ولت و ۳۸۰ ولت 
ترانسفورماتورهاي جريان بيروني براي نصب در نيروگاه هاي انتقال و توزيع : 
ترانسفورماتورهاي جريان با حداقل روغن ساخته مي شود و از نوع سنجاقي مي باشد . صحت طراحي اين نوع ترانسفورماتور كه تعداد زيادي توسط ABB ساخته شده و در كشورهاي مختلف جهان نصب گرديده است كار آيي خوب و قابل ملاحظه اي را دارد .
تركيب منحصر به فرد روغن و دانه اي خالص كوارتز باعث شده است كه حجم روغن كم و اندازه ترانسفورماتور كوچكتر شود .
به علت آب بندي كامل نياز به سرويسهاي دوره هاي ندارد .
بخاطر وجود سيستم جبران كننده تغييرات حجم و به كمك گاز نيتروژن و بدون استفاده از قطعات متحرك ، نيازي به تعويض روغن نيست .
تمام قطاعت آهني خارجي گالوانيزه گرم شده اند .
طراحي انعطاف پذير 
مقاومت بال در برابر زلزله تا ۵/۰ گرم 
سيم پيچ ها و هسته هاي ترانسفورماتور : 
سيم پيچ اوليه يا چند هادي آلومينيومي يا مسي كه اساساً به صورت بوشينگ U شكل ، طراحي گرديده تشكيل شده است . سيم پيچها با استفاده از كاغذي با خصوصيات استقامت مكانيكي و عايقي بالا تلفات عايقي پائين و مقاومت خوب در برابر كهنگي عايق بندي شده است . اين سيم پيچ به دو قسمت موازي متصل شده است كه مي توانند با استفاده از اتصالات بيروني سري يا موازي متصل شوند . ظرفيت بار خروجي در هر دو نوع اتصال با ترانسفورماتوهاي جريان معمولاً مي توانند هسته را در خود جاي دهند ، ضمن اينكه بيشتر از ۴ هسته نيز بر اساس سفارش ساخته مي شود . هسته ها به صورت حلقه استوانه اي شكل مي شوند .
 هسته هاي حفاظتي با استفاده از ورقه هاي از جنس استيل با كيفيت بالا ساخته مي شوند و هسته هاي اندازه گيري از جنس آلياژ نيكل با خصوصيات تلفات كم (دقت بالا ) و سطح اشباع پائين ساخته  مي شوند . براي مصارف خانگي خاص ، هسته هاي حفاظتي با شكاف هوائي نيز قابل ساخت مي باشند .
سيم پيچ ثانويه از سيم بالاك دوگانه تشكيل شده كه به طور يكنواخت در تمامي محيط هسته پيچيده شده است و در نتيجه راكتانس نشتي ثانويه در سيم پيچ ها و بين سرهاي خروجي قابل اغماض مي باشد . هسته هاي حفاظتي بدون در نظر گرفتن تصحيح دور طراحي مي شوند . در حاليكه در هسته هاي اندازه گيري جهت رسيدن به بارها ودقت هاي مورد نياز تصحيح دور انجام مي گردد .
نحوه نصب : 
بلافاصله پس از دريافت ، هر ترانسفورماتور را بايستي  به منظور مشخص كردن صدمات احتمالي حين حمل و نقل بازرسي نمود . هيچگونه اثري از نشت روغن يا شكستگي مقر نبايد وجود داشته باشد . سطح روغن نيز بايستي در وضعيت مناسب باشد . 
قبل از هر گوه تلاش براي تعمير ترانسفورماتور صدمه ديد بايد شركت سازنده تماس گرفته ، هنگام نصب اطمينان حاصل شود كه سازه نگهدارنده، تراز باشد 
اتصالات اوليه بايد به نحوي نصب گردد كه باعث كمترين بار استاتيكي به ترمينالها شود . 
سيم پيچهاي ثانويه كه مورد استفاده قرار نمي گيرند بايستي اتصال كوتاه و زمين شوند. سر ولتاژ خازني نيز در صورت عدم استفاده بايد به بدنه محفظه روغن زمين شود . 
نحوه نگهداري : 
نگهداري ترانسفورماتور به طور معمول شامل بررسي چشمي سطح روغن به صورت دوره اي به منظور مشخص شدن نشت احتمالي روغن مي شود . علاوه بر اين مي بايست مواظب گرم شدن اتصالات اوليه كه به خاطر محكم نبودن اتصال ايجاد  مي شود نيز بود 
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به نياز مبرك مملكت و جامعه ما به سوي خودكفايي و صنعت مستقل ملي اين واحد صنعتي با نام شركت نيرو ترانس سپاهان اقدام به توليد و تعمير انواع ترانس هاي كوچك و بزرگ كرده است. 
امروزه كمتر مركزي وجود دارد كه يكي از انواع ترانسفورماتورهاي كوچك و بزرگ در آن مورد استفاده قرار نگيرد. گسترش كاربرد اين دستگاه ساده ايجاب مي¬كند كه اطلاعات فني و دقيقي در اختيار توليد كنندگان ، دست اندركاران و علاقه مندان گذاشته شود تا بتوانند براي ساختن ترانسفورماتور، مانند هر دستگاه الكتريكي ديگر ابتدا طراحي و محاسبه نمايند، سپس به امر توليد اقدام نمايند
ساخت ترانسفورماتورها وقتي مي تواند با موفقيت همراه باشد كه دستگاه ساخته شده از كيفيت قابل قبولي برخوردار بوده و هزينه ساخت آن براي عرضه به بازار مناسب باشد. براي اين منظور، سازنده بايد به تمام نكات فني و ظرايف كار واقف باشد و تئوريهاي كاربردي لازم را بداند حتي كساني كه مي¬خواهند مشابه سازي كنند. قبلاً بايد اطلاعات كافي در مورد كاري كه انجام مي¬دهند بدست آورند. 
ايمد است كه به اين ترتيب كمك بيشتري به صنعت نوپاي ترانسفورماتور سازي ايران كه بيشتر جنبه تقليدي داشته، شده باشد. 

موقعيت كارآموز در واحد صنعتي 
در مورد ترانسها اطلاعات بدست مي آورد.
موقعيت كارآموز: 
هم كار مي كند هم كار ياد مي گيرد و كار كشته مي شود. 

در اين كارخانه كارآموز رسماً در يك قسمت شروع بكار مي كند ولي مي تواند در همه امور و قسمتهاي عملي كمك و كار ياد بگيرد. و اطلاعات بيشتري در مورد ترانس بدست آورد. 

امور جاري و امور آينده در دست اقدام 
امور جاري بروجن دو عدد ترانس kv 63 به kv 20 كه براي مونتاژ كردن ترانسها و نيز كوله و تصفيه روغن در حال بهره برداري است. 

آينده: 
تعمير ترانس kvA1250 ، ترانس kvA 200 كاشان، دو عدد ترانس kvA 200 زابل، تعمير ترانسkvA 500 فرودگاه اصفهان تعمير ترانس kvA 800 – مونتاژ كردن ۲ عدد ترانس kvA400.
نوع قطعاتي كه جوشكاري يا مورد مصرف هستند
قطعات مورد استفاده بيتر ورق هستند با ورقهاي نمره ۲ و ۵/۱، نبشي ۵ و بيشتر مخازن در ترانس جوشكاري مي شوند. 
ورق هستله دينا موبلش است، كه ورقه ورقه شده است. 
ورق، تانكهايش ورق آهن است. 
ورق سفيد و ورق نبشي. 

WPSها 
استانداردهاي JDE آلمان ۵۳۲/۵۴ . 
آلمان ۵۳۲٫IEC 76
استانداردهاي الكتريكي هستند. 
 
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدمات 
با توجه نوع عمل اين شركت، فعاليت بيشتر بصورت مونتاژ كردن يك ترانس است يعني به برطرف كردن مشكلات يك ترانسفورماتور كه مي تواند انواع داشته باشد مي پردازند. و ترانس را تعمير مي كنند. كه فرايند عمل كرد تعمير يك ترانس به اين صورت است كه ابتدا درب ترانس را بايد باز كنيم. كه اين كار با شروع كردن پيچهاي درب ترانس آغاز مي شود. لازم به ذكر است در هنگام باز كردن و بلند كردن درب ترانس بوسيله چرخ بالابر نبايد لاستيك درب آن از بدنه جدا شود. 
بعد از جدا كردن درب بايد بدنه را از قسمت دروني جدا كنيم و بيشتر مشكلات يك ترانس در هسته و سيم پيچ آن است و خيلي كم پيچ پيش مي آيد قسمتهاي ديگر ترانس مانند سري و پره و كفي مشكل داشته باشد. 
بعد از جدا كردن قسمت داخلي شروع به انجام فعاليت و مونتاژ مي كنيم (تخريب) كه اين فعاليت تخريب بوسيله تكنسين جوشكار يا جوشكار تجربي انجام مي شود كه نوع استفاده از فرايند جوشكاري از نوع اكسي استيلن است. 
بعد از عمليات تخريب با توجه به نگاهي كه به سيستم مي كنند متوجه مشكل آن مي شوند كه بطور معمول مشكل در سيم پيچ  است. 
سيم پيچها بر حسب نوع ترانس تعداد آنها مختلف است كه بعد در مورد چگونگي سيم پيچي در اين كارگاه توضيح مي دهم. هسته ها معمول اين است كه سالم هستند در غير اين صورت هسته هايي كه در كارگاه تهيه شده بعد از تميزكردن آنها بوسيله كارگر بوسيلة تكنسين برق و با توجه به قدرت ترانس كه مي خواهيم استفاده كنيم هسته ها را مي بنديم، يوقه نگهدارنده هسته است. سيم پيچهايي كه در سه رديف استوانه اي با توجه به نوع ترانس هر رديف ۳ تا يا ۴ تا 
مي گذاريم دورشان را عايق مي¬گيريم و بعد روي آن هسته ها را مي¬گذاريم. 
سيمهاي كه از سر سيم پيچها جدا شده اند يا بيروني را به تاب وصل مي كنيم تاب همان كليد تنظيم ولتاژ است. كليدهاي سيم هم به مقعرهاي فشار قوي مي رود مقعره همان قسمت سفالي مانند است كه در سر ترانس وجود دارد كه همان سيمي است كه برق اوليه ولتاژ فشار قوي را تنظيم 
مي كند. بايد دور سيم هايي كه تاب مي رود با ورقهاي عايق بپوشانيم و براي وصل كردن هر سيم به قسمت ديگر يعني سيمي كه از سيم پيچ  مي آيد و سيمي كه از تاب بايد اين دو بايد بوسيله جوشكاري گاز بهم متصل شوند و همچنين وقتي كه مي خواهيم سرفازها را به هم وصل كنيم جوشكاري كنيم و از نوع جوشكاري هاي ديگر كه قابل استفاده است چوش نقره جوش است. 
از ديگر اقداماتي كه در اين شركت در زمان تعمير يك ترانس انجام مي شود اين است كه بايد بدنه ترانس بايد كاملاً براي دوباره استفاده كردن آماده شود كه اين كار بوسيله كارگر انجام 
مي شود كه ابتدا بايد بدنه ترانس را با آب كاملاً شست و داخل آن را از زدگي پاك كرد يا سمباده زني شود و بعد از خشك كردن آن بايد سوراخها و پوسيدگي آن كاملاً مشخص شود و بعد بوسيله يك جوشكار ماهر تمام سوراخها و پوسيدگيها جوشكاري شوند و براي اطمينان از سوراخ نبودن آن درون ترانس را از روغن پر مي¬¬كنند اگر ديگر ترانس نشر نكرد پس ترانس آماده كار است و مي توانيم ترانس را داخل آن بگذاريم و لازم به ذكر است به اين علت جلوگيري 
مي¬كنند از سوراخ و پوسيدگي چون داخل ترانس ها از روغن پر است، تا روغن بيرون نريزد. 
روغن مورد استفاده براي اين شركت از شركت زنگان وابسته به كارخانه ايران ترانسفور – روغن شيمي تهيه مي شود.

خلاصه:
ترانسها برق از لحاظ قدرت و ولتاژ ورودي و خروجي با هم فرق دارند. 
ترانس kvA 200 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 100 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 50 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانسkvA  25 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
بعضي ترانس ها ترانس خاص مي باشند. مثلاً ولتاژي به ترانس داده مي شود. و از طرف ولتاژ خروجي آن، ولتاژ كم ولي آمپر زيادي از آن مي گيرند. مثلاً كارخانه ذوب آهن به ترانس ها ولتاژ kv 20 اعمال مي شود و از طرف ديگر آن ولتاژ كم ولي آمپري معادل A 1000 مي گيرند. 

مشخصات افراد و سوابق كاري و تحصيلات و آموزش آنها 
رئيس كارخانه كارشناس رشته مهندسي برق قدرت با سابقه ۲۰ ساله كاركنان اين شركت تكنسينهاي برق هر كدام با سابقه ۲۰ ساله در مورد مونتاژ و صنعت هستند و چندين كارگر و يك جوشكار عملي (تجربه) كارگاهي با تجربه جوش Co2 – برق . 

مشخصات دستگاههاي جوش 
اين شركت داراي ۲ دستگاه جوش برق كه داخل آنها پر از روغن است براي خنك كردن دستگاه Electro HONAR . 
همچنين داراي يك دستگاه جوش اكسي استيلن هستند و نيز داراي يك دستگاه جوش MIG (صنايع جوش GAAM electro) دارند كه از اين دستگاه براي ترانسهاي مخصوص كه مي¬خواهند بدنه را به پره يا سري را به پره وصل كنند استفاده مي شود و در دنياي امروز بيشتر جوشكاريهاي ترانسها از جوش MIG استفاده مي شود. 

مشخصات مواد مصرفي 
ورقهاي مورد استفاده شده را در ابعاد ۲×۲ برش مي زنند و بر اساس خمي كه مي خواهند خم مي زنند. 
اتصال تمام شمشهاي مسي جوشكاري مي شوند. مس ها را با نقره جوش، جوش مي دهند. 
الكترود مورد استفاده از خود كارخانه تهيه مي كنند. 
الكترود چين T-12E6013
الكترود يزد MT-12E 6013
كلفتر YE- 6013 2P 
بلندتر YE – ۶۰۱۳ 
MT – ۱۲ E6013 
از نقره جوش AWS E 6013 
دستگاه جوش MIG (صنايع جوش برش GAAM) 

نام مشتريان شركت 
ذوب آهن و شركتهاي وابسته به ذوب آهن 
قائم سپاهان 
نيروگاه شهيد منتظري 
كارخانه هاي مختلف صنايع آجر 
كارخانه نسوز آذر
كارخانه نويد آلياژ 
كارخانه نويد منگنز 
تمام كارخانه هايي كه در آنها تقسيم ولتاژ است 
كارخانة چدن سازان 
ذوب آهن آلياژي ملاير 
پستهاي برق اداره برق – فرودگاه
شركتهاي خصوصي، گلپايگان ، ماهشهر، خرمشهر، آبادان 
ترانسفورماتور دستگاه استاتيكي (ساكن) است كه قدرت الكتريكي ثابتي را از يك مدار به مدار ديگر با همان فركانس انتقال مي دهد. ولتاژ در مدار دوم مي تواند بيشتر يا كمتر از مدار اول بشود، در صورتي كه جريان مدار دوم كاهش يا افزايش مي يابد. 
بنابراين اصول فيزيكي ترانسفورماتورها بر مبناي القاء متقابل مي باشد كه بوسيلة فوران مغناطيسي كه خطوط قواي آن اوليه و ثانويه را قطع مي كند ايجاد مي گردد. 
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱-۱-۱- پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده 
پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
 می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.
۱-۱-۲- پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
پست ۲۰ کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.
۱-۱-۳- انواع ترانسفورماتورها 
بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت  دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها  عبارتند از:
پست ۲۰ کیلو ولت  مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
پست ۲۰ کیلو ولت  استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور يكي از نيازهاي بسيار مهم سيستم‌هاي انتقال بسيار بزرگ مي‌باشد .اين بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسيله‌اي براي انتقال قدرت برق به مقادير واقعي ولتاژ در هر يك از مراحل چندگانه‌ي انتقال و توزيع عمل مي‌كند .از مرحله‌ي توليد در منبع تا ولتاژي كه احتياجات مصرف كننده‌را برآورده مي‌كند ،ترانسفورماتورهاي متعددي در ايستگاه‌هاي قدرت و شبكه‌هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي‌گيرند اين مجموعه ترانسفورماتورهاي متفاوت را مي‌توان به دسته‌هاي گوناگوني تقسيم نمود كه 
هر يك هدف خاصي را برآورده مي‌سازد .اين پروژه‌ي پايان نامه به بررسي ترانسفورماتورهاي برق قدرت و شرايط خطاي مربوط به آن‌ها مي‌پردازد . 
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني حجم اصلي ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده در شبكه‌ي انتقال و توزيع برق را تشكيل مي‌دهند .سيم‌پيچ‌هاي راكتور
 اين ترانسفورماتورها در مايع هيدروكربني غير قابل اشتعال كه از تقطير و پالايش نفت خام به دست آمده‌است قراردارند .نقش اين مايع هيدروكربني محافظت از سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور از آثار زيان‌بار و خاصيت خورنده‌ي محيط مي‌باشد .همچنين اين مايع
 به عنوان يك هادي حرارتي و يا يك وسيله‌ي سرمايشي عمل مي‌كند .
اين روغن معدني(نفتي) كه در ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده‌است ،‌جهت برآوردن اين نيازهاي بزرگ ، استقامت در برابر اكسيداسيون ،ويسكوزيته ،نقطه‌ي اشتعال ، نقطه‌ي روان سازي ،ميزان سوفور مضر ،ولتاژ تفكيك الكتريكي و فاكتور پراكندگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت .
۱-۱- این توصیه نامه برای یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی و یا مجموعه ای از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی و برای اتصال به سیستمهای قدرت متناوب با فرکانسهای نامی ۵۰ هرتز و ولتاژهای نامی ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ کیلو ولت و نیز سیستم فشار ضعیف بکار می رود . این پست ۲۰ کیلو ولت بصورت شنت و جهت تصحیح ضریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و یا محیط سربسته مورد استفاده می باشد . 
۲-۱- این توصیه نامه برای پست ۲۰ کیلو ولت از نظر پست ۲۰ کیلو ولتی که جهت کار در دمای بین ۴۰ تا ۵۰+ درجه استاندارد نصب می کردند بکار می رود .
بهمین منظور پست ۲۰ کیلو ولتی که جهت کار در دمای کار دسته بندی گردیده اند و هر دسته توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کار پست ۲۰ کیلو ولت در آن دماها وجود داشته باشد مشخص می گردد . برای حداقل دما سه مقدار ۴۰- و ۲۵- و ۱۰- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:

حداکثر دمای محیط به درجه سانتیگراد حدبالای برای گروه منتخب دمای پست ۲۰ کیلو ولت به درجه سانتیگراد
متوسط دما در یکسال متوسط دما در ۲۴ ساعت متوسط دما در ۱ ساعت
۲۰ ۳۰ ۴۰ ۴۰
۳۰ ۴۰ ۴۵ ۴۵
۳۵ ۴۵ ۵۰ ۵۰

حدود در دمای کارخانه را در چهار گروه زیر استاندارد کرده است .
 C  -۴۰/-۴۰- و C  ۴۰- ۲۵- و C  ۴۰-/۱۰- و C  -۴۵/۱۰-
با توجه به شرایط محیطی پست ۲۰ کیلو ولت را در حد امکان می بایست از حدود استاندارد شده دما استفاده گردد. ولی اگر بعلت شرایط حامی محیطی می بایست . امکان انتخاب حدود استاندارد دما وجود نداشته باشد در آنصورت می یابست حدود دمای کار پست ۲۰ کیلو ولت با توجه به بخش ۱۷۱ این توصیه نامه تعیین گردد . 
توجه ۱- تعریف دمای محیط ودمای هوای خنک کننده در بخش (۴۱-۳) و (۱۵-۳) آورده شده اند.
توجه ۲- این توصیه نامه برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که جهت نصب در محلهای تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر استفاده می کردند تهیه شده است .
برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا نصب می کردند می بایست ولتاژهای آزمایشهای مربوط به عایق خارجی برابر مقادیر مشخص شده در این توصیه نامه تقسیم برضریب ارتفاع مربوطه باشند . 
 
K = ضریب ارتفاع 
H = ارتفاع از سطح دریا به متر 
برای نصب پست ۲۰ کیلو ولت در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر بغیر از تصحیح بالا،تصحیح دیگری لازم نبوده لازم نبوده سایر مطالب این توصیه نامه صادق می باشند .
۱-۲- اهداف 
هدف از تعیین این توصیه نامه عبارتست از :
(a  تعیین قوانینی جهت کار مطمئن و سالم پست ۲۰ کیلو ولت 
(b  تعیین قوانینی در مورد آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت و همچنین چگونگی و حدود پارامترهای مورد لزوم برای پست ۲۰ کیلو ولت 
(c  تعیین قوانینی در مورد بسته بندی حمل و انبار کردن پست ۲۰ کیلو ولت 
(e  تعیین مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت جهت انتخاب و خرید مناسب آن 
۱-۳- تعاریف 
تعاریف تعدادی از عبارات بکار رفته در این توصیه نامه بشرح زیر می باشد:
۱-۳- ۱- عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی 
یک جزء غیر قابل تقسیم بوده که از الکترودهای جدا شده توسط دی الکتریک تشکیل می گردد . 
۱-۳-۲- واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
مجموعه ای از یک با تعدادی عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی که در یک محفظه با ترمینالهای در دسترس ، قرار گرفته باشند . 
۱- ۳-۳- بانک پست ۲۰ کیلو ولتی 
گروهی از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که به صورت الکتریکی بهم متصل شده باشند بطور مثال مانند یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی سه فاز از سه واحد پست ۲۰ کیلو ولتی تکفاز تشکیل شده است . 
۱-۳-۴-  تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت 
مجموعه ای از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی و ابزار جانبی مناسب اتصال به شبکه 
۱-۳-۵- وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت 
وسیله ای که ما بین ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت و یا باس بارها و یا در داخل واحد پست ۲۰ کیلو ولتی قرار داده می شود تا در موقع قطع اتصال از منبع بار ذخیره شده در داخل پست ۲۰ کیلو ولت از طریق این وسیله تخلیه گردیده تا ولتاژ پست ۲۰ کیلو ولت سه فسفر برسد.
۱-۳-۶- ترمینالهای خط 
ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت که به خطوط متصل می گردند . در پست ۲۰ کیلو ولتی چند فازه ترمینالهالی که به خط نول یا زمین متصل می گردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمی گردد .
۱-۳-۷- ولتاژ نامی Un
مقدار r.m.s ولتاژی که بین ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت برقرار می گردد . برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که شامل یک یا چندین مدار مجزا باشند (مانند واحدهای تک فاز که در سیستم سه فاز استفاده می گردند ). Un مربوط به ولتاژ نامی هر مدار می باشد . 
برای پست ۲۰ کیلو ولتی چند فاز با اتصالات الکترویکی داخلی بین فازها  Un مربوط به ترمینالهای خطی بوده که مابین آنها بیشتری مقدار ولتاژ پدید می آید .
۱-۳-۸- سطح عایقی U1 
برای یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد پست ۲۰ کیلو ولتی بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند . 
برای یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش ، عایق بین ترمینالهای مربوط به بانک پست ۲۰ کیلو ولتی وقسمتهای فلزی که به زمین متصل می باشند . بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند . 
۱-۳-۹- خروجی نامی 
توان راکتیوی که در ولتاژ و فرکانس نامی برای پست ۲۰ کیلو ولت منظور گردیده است . 
۱-۳-۱۰- جریان نامی 
جریان r.m.s عبوری از یک ترمینال خط در ولتاژ فرکانس و خروجی نامی 
۱-۳-۱۱- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت 
توان اکتیوی که توسط پست ۲۰ کیلو ولت مصرف می گردد .
۱-۳-۱۲- تانژانت زاویه تلفات (tan ) 
تلفات خزن تقسیم بر توان راکتیو خروجی خزان 

۱-۳-۱۳- حداکثر ولتاژ سیستم Um 
حداکثر r.m.s ولتاژ خط به خط که پست ۲۰ کیلو ولت در مواقع کار عادی کار خود بتواند در هر زمان و هر نقطه از سیستم تحمل نماید . این شامل تغییرات موقت ناشی از بروز خطا یا قطع بارهای بزرگ نمی گردد.
۱-۳-۱۴- دمای هوای محیط
دمای هوا در محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۱۵- دمای هوای خنک کننده
دمای هوای خنک کننده ای که در گرمترین نقطه از یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی اندازه گیری می شود . این نقطه ، در وسط دو واحد پست ۲۰ کیلو ولتی قرار دارد . اگر فقط از یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی استفاده شده باشد . دراین صورت دمای اندازه گیری شده، در نقطه ای به فاصله حدوداً ۲۰ سانتیمتری از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت و در ارتقاعی به اندازه   قد پست ۲۰ کیلو ولت بالاتر از کف پست ۲۰ کیلو ولت خواهد بود. 
۱-۳-۱۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت 
اختلاف بین دمای گرمترین نقطه محفظه پست ۲۰ کیلو ولت و دمای هوای خنک کننده .
۱-۳-۱۷- دمای استاندارد آزمایش 
حدود استاندارد محیط برای انجام آزمایش ،بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد . در صورتی که تصحیحی لازم باشد . دمای مرجع ۲۰ درجه سانتیگراد منظور می شود . 
۱-۴- طراحی و ساخت 
۱-۴-۱- پست ۲۰ کیلو ولتی مورد استفاده می بایست تا حد امکان کمترین میزان تلفات را داشته باشد . بهمین منظور توصیه می گردد که از پست ۲۰ کیلو ولتی بادی الکتریک پلاستیکی یا (Oriented polyproprione film)opp و انباشته از یکی از روغن های MIPB استفاده گردد.
۱-۴-۲- پست ۲۰ کیلو ولتی مورد نظر میبایست برای کار عادی تحت شرایط کار مشخص شده مناسب باشند . 
۱-۴-۳- تمام اتصالات می بایست به شکل غیر قابل نفوذی با موادی که تحت هر شرایط کاری فساد ناپذیر باشند آب بندی شوند .
۱-۴-۴- پست ۲۰ کیلو ولت و متعلقات نصب مربوطه میبایست طوری طراحی شوند که بتوانند در مقابل بار ناشی از باد نیروهای کششی روی ترمینالهای بعلاوه نیروهای ناشی از زلزله ایستادگی نمایند مقادیر مربوطه در جدول II مشخص گردیده اند . 
۱-۴-۵- محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت و همچنین کلیه اجزاء فلزی که در معرض هوا قرار دارند (مانند ترمینالها،پیچها ، مهره ها ،واشر ها و غیره ) می  بایست در برابر زنگ زدگی ،خوردگی و دیگر عوامل فساد مقاوم باشد . 
۱-۴-۶- در طراحی محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت با توجه بایستی وسیله مناسبی جهت اتصال الکتریکی مطمئن بدنه پست ۲۰ کیلو ولت تعبیه گردد تا بدینوسیله بتوان پتانسیل محفظه پست ۲۰ کیلو ولت را در مقدار ثابتی قرار دارد . 
۱-۴-۷- درطراحی محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت با توجه به طریقه نصب پست ۲۰ کیلو ولت پیش بینی های لازم جهت نصب مطمئن پست ۲۰ کیلو ولت انجام می گیرد . 
۱-۴-۸- جهت طراحی و ساخت پست ۲۰ کیلو ولت محل موارد بالا ، می بایست کلیه شرایط و مشخصات ذکر شده در دیگر فصول این توصیه نامه نیز رعایت گردد. 
فصل دوم 
مشخصات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۵- توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱-۵-۱- واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که برای ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت بکار می روند می توانند در سه اندازه ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلو واری باشند.
۱- ۵-۲- توان واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی برای فشار ضعیف با توجه به میزان پست ۲۰ کیلو ولت مورد نیاز و همچنین تعداد پله های پست ۲۰ کیلو ولتی جهت کلید زنی اتوماتیک تعیین گردیده و سپس با توجه به اندازه واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که توسط سازندگان تولید می شود پست ۲۰ کیلو ولت مناسب انتخاب می گردد . (به بخش (۷-۱۲) مراجعه شود).
۱-۶-  اضافه بار قابل قبول 
۱-۶-۱- حداکثر ولتاژ قابل قبول :
واحدهای ولتاژ پست ۲۰ کیلو ولتی می بایست برای کار طولانی در ولتاژی که مقدار r.m.s آن از ۱۰/۱ برابر ولتاژ نامی تجاوز ننماید باشند . البته مقادیر ولتاژ در حالات گذرا جدای از این بحث می باشند . 
۱-۶-۲- حداکثر جریان قابل قبول :
جریان خط برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی در حالت کاردائم باستثنا جریانهای حالات گذرا نامی پست ۲۰ کیلو ولتد (جریانی که با ولتاژ سینوسی نامی وفرکاس نامی کشیده میشود) بیشتر نگردد . 
۱-۷- پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۷-۱- هر واحد پست ۲۰ کیلو ولتی می بایست به پلاک شناسایی از جنس ضد زنگ یا دیگر مواد معادل ضد آب و ضد فساد مجهز گردد و دریک وضعیت قابل رویت اطلاعات زیر را نشان می دهد . پلاک مشخصات می بایست به صورت حکاکی کراور سازی یا دیگر روشهای تائید شده ساخته شود . 
 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد ترانسفورماتور رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این فایل:
۱- ترانسفورماتور جريان((currnt rtansrormerict
۲- پارامتر هاي اساسي در ct
۳- كلاس ودقت اندازه گيري ترانس جريان 
۴- ظرفيت ترانس جريان

 و بسیاری موارد دیگر

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

همانطور كه مي دانيد ولتاژهاي بالاتر از v 600 را نمي توان بصورت مستقيم بوسيله دستگاه هاي اندازه گيري اندازه گرفت، بنابراين لازم است كه ولتاژ را كاهش دهيم تا بتوان ولتاژ را اندازه گيري نموده و يا اينكه در رله هاي حفاظتي استفاده كرده ترانسفورماتور ولتاژ به همين منظور استفاده مي شود. ترانسفورماتور ولتاژ از انواع مغناطيسي مطابق بشكل صفحه بعد داراي دو نوع سيم پيچ اوليه و ثانويه مي باشد كه براي ولتاژهاي بين v 600 تا HV 132 استفاده مي شود.

در اين شكل مدار الكتريكي يك vt رانشان مي دهد.

 

 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

     سنجش دقيق ولتاژ، جريان يا ديگر پارامتر هاي شبکه ي نيرو پيش نيازي براي هر شکلي از کنترل مي باشد که از کنترل اتوماتيک حلقه ي بسته تا ثبت داده ها براي اهداف آمارب مي تواند متغير مي باشد . اندازه گيري و سنجش اين پارامتر ها مي تواند به طرق مختلف صورت گيرد که شامل استفاده از ابزار ها ي مستقيم خوان و نيز مبدل هاي سنجش الکتريکي مي باشد.
    مبدل ها خروجي آنالوگ D.C دقيقي را توليد مي کنند – که معمولا يک جريان است- که با پارامتر هاي اندازه گيري شده مرتبط مي باشد (مولفه ي مورد اندازه گيري)آنها ايزولاسيون الکتريکي را بوسيله ي ترانسفورماتور ها فراهم مي کنند که گاها به عنوان ابزولاسيون گالوانيکي بين ورودي و خروجي بکار برده مي شوند
اين مسئله ابتداء يک مشخصه ي ايمني محسوب مي شود ولي همچنين به اين معني است که سيم کشي از ترمينال هاي خروجي و هر دستگاه در يافت کننده مي تواند سيک وزن و داراي مشخصات عايق کاري کمي باشد مزيت هاي ابزار هاي اندازه گيري گسسته در زير ارائه گرديده است.
الف) نصب شدن در نزديکي منبع اندازه گيري، کاهش بار ترانسفورماتور وسيله و افزايش ايمني بدنبال حزف سلسله ي سيم کشي طولاني. 
ب) قابليت نصب نمايشگر دور از مبدل
ج) قابليت استفاده از عناصر نمايشگر چندگانه به ازاي هر مبدل
د) بار روي CT’s/VT’s  بصورت قابل ملاحظه اي کمتر است.
خروجي هاي مبدل ها ممکن است به روش هاي مختلف از ارائه ي ساده ي مقادير اندازه گيري شده براي يک اپراتور تا بهره برداري شدن بوسيله ي برنامه ي اتوماسيون سک شبکه براي تعيين استراتژي کنترلي مورد استفاده قرار گيرد.
۲-۲۲) مشخصه هاي عمومي 
     مبدل ها مي توانند داراي ورودي ها يا خروجي هاي منفرد و يا چند گانه باشند ورودي ها ، خروجي ها و تمامي مدار هاي کمکي از همديگر مجزا خواهند شد. ممکن است بيش از يک کميت ورودي وجود داشته باشد و مولفه ي مورد اندازه گيري مي تواند تابعي از آنها باشد-هرچند مبدل اندازه گيري که مورد استفاده قرار گيرد معمولا انتخابي بين نوع مجزا و پيمانه اي وجود دارد که نوع اخير يعني پيمانه اي توسط پريز واحد ها را به يک قفسه ي ايتاندارد وصل مي کند موقعيت و اولويت استفاده نوع مبدل را تعيين مي کند.
۱-۲-۲۲)  ورودي هاي مبدل     
     ورودي مبدل ها اغلب از ترانسفورماتور ها گرفته مي شود که اين امر ممکن است از طرق مختلف صورت پذيرد . به طور کامل ، براي بدست آوردن بالا ترين دفت کلي بايد کلاس اندازه گيري ترانسفورماتور هاي دستگاه مورد استفاده قرار گيرد. و سپس خطاي ترانسفورماتور، ولو اينکه از راه جبر و بصورت رياضي گون، به خطاي مبدل اضافه خواهد شد. هرچند که اعمال مبدل ها به کلاس محافظتي ترانسفورماتور هاي دستگاه عموميت دارد و به اين علت است که مبدل ها معمولا بر اساس توانايي تحمل اضافه بار کوتاه مدت مشخص روي جريان ورودي آنها توصيف مي شوند. مشخصه هاي عمومي مقاومتي مناسب براي اتسال به کلاس حفاظتي ترانسفور ماتور هاي دستگاه براي مدار ورودي جريان يک ترانسفور ماتور در ذيل آمده است:
الف)۳۰۰ درصد کل جريان پيوسته
ب)۲۵۰۰ درصد براي سه ثانيه
ج)۵۰۰۰ درصد براي يک ثانيه
مقاومت ظاهري ورودي هر مدار ورودي جريان بايد تا حد ممکن پايين و براي ولتاژ ورودي بايد تا حد ممکن بالا نگه داشته شود. اين کار خطا ها را بعلت عدم تناسب مقاومت ظاهري کاهش مي دهد .
۲-۲-۲۲) خروجي مبدل ها
     خروجي يک مبدل معمولا منبع جريان مي باشد. و به اين معنا يت که در طول محدوده تغييرات ولتاژ خروجي (ولتاژ مقبول) مبدل ، وسايل نمايشگر اضافي بدون محدوديت و بدون هرگونه  نيازي براي تنظيم مبدل مي تواند اضافه گردند.ميزان ولتاژ قابل قبول ، حداکثر مقاومت ظاهري حلقه ي مدار خروجي را تعيين مي کند . به طوري که ميزان بالاي ولتاز قابل قبول ، دوري موقعيت دستگاه مزبور را تسهيل مي کند.
     در جايي که حلقه ي خروجي براي اهداف کنترلي مورد  استفاده قرار گرفته مي شود ، ديود زينر هاي به طور مناسب ارزيابي شده گاها در ميان ترميتال هاي هر وسيله در حلقه ي سري براي حفاظت در برابر امکان تبديل مدارات داخلي آنها به مدار باز نصب مي شوند.اين امر اطمينان مي دهد که يک وسيله خراب در داخل حلقه منجر به خرابي کامل حلقه ي خروجي نمي گردد. طبيعت جريان ساده ي خروجي مبدل حقيقتا ولتاژ را بالا مي برد و تا تحت فشار قرار دادن سيگنال خروجي صحيح اطراف حلقه ادامه مي يابد.
۳-۲-۲۲) دقت مبدل
     معمولا دقت از اولويت هاي اوليه مي باشد . اما در مقايسه بايد اشاره گردد که دقت مي تواند به طرق مختلف تعريف گرديده و شايد تحت تعاريف بسيار نزديک شرابط استفاده اعمال گردد. مطالبي که در زير اشاره مي گردد تلاش دارد تا برخي از موضوعاتي که داراي عموميت بيشستري هستند و نيز ارتباط آنها با شرايطي که در عمل رخ مي دهد با استفاده از تروينولوژي معين در ICE 60688 را روشن مي سازد.
     دقت مبدل بوسيله ي عوامل مختلف (به يک مقدار کم يا زياد) تحت تاثير فرار خواهد گرفت که با نام مقادير تاثير شناخته مي شود که روي آن استفاده کننده کنترل کمي داشته يا حتي هيچ کنترلي ندارد. جدول ۱-۲۲ ليست کاملي از مقادير تاثير را به نمايش در آورده است.دقت تحت گروهي از شرايط که به عنوان شرايط مرجع شناخته مي شوند بررسي مي گردند. شرايط مرجع براي هر يک از مقادير تاثير مي تواند به صورت يک مقدار منفرد (براي مثال ۲۰ درجه ي سانتي گراد) يا محدوده ي تغييرات ( براي مثال ۱۰ تا ۴۰ درجه ي سانتي گراد ) بيان گردد.
جدول ۱-۲۲ ) ——————————————————–
خطاي تعيين شده تحت شرايط مرجع به خطاي ذاتي باز مي گردد. همه ي مبدل هايي که داراي خطاي ذاتي يکساني هستند در يک کلاس دقت مشخص گروهبندي مي شوند که بوسيله ي نشانه ي کلاس مذکور مشخص مي گردند. نشانه ي کلاس با خطاي ذاتي بوسيله درصدي مشخص مي گردد( براي مثال مبدلي با خطاي ذاتي ۰٫۱ درصد از کل مقياس داراي نشانه ي کلاسي برابر با ۰٫۱ مي باشد) يکي است.
سيستم نشانه ي کلاسي که در IEC 60688  استفاده مي شود نيازمند اين است که تغييرات براي هر يک از مقادير تاثير دقيقا مرتبط با خطاي ذاتي باشد و اين به اين معني است که بيشترين مقدار دقت آن است که کارخانه ي سازنده ادعا دارد و کمترين مقدار ناشي از حدود ناپايداري است.
    به علت آنکه مقادير تاثير زيادي وجود دارند ، پايداري ها به صورت منفرد تعيين مي گردند ضمن اينکه همه ي ديگر مقادير تاثير در شرايط مرجع نگهداري مي شوند محدوده تغييرات اسمي استفاده از يک مبدل بوسيله ي کارخانه ي سازنده مشخص مي گردد. محدوده تغييرات اسمي به طور طبيعي گسترده تر از ميزان يا محدوده ي تغييرات مرجع مي باشد. مطابق با محدوده ي تغييرات اسمي استفاده از يک مبدل خطاهاي اضافي به علت يک خزا روي هم جمع مي شوند. اين خطا هاي اضافي به مقدار تاثير منفردي که اغلب نشانه ي کلاس مي باشد محدود مي شود. جدول ۲-۲۲ جزئيات اجزاء محدوده ي تغييرات نوعي يک مبدل را طبق استاندارد ارائه مي کند.
جدول ۱-۲۲ ) ——————————————————–
همچنين آشفتگي براي مشخص شدن کارائي تحت شرايط عملي واقعي بالا مي رود. سيگنال خروجي اغلب يک مولفه ي اندازه گيري آنالوگ D.C مي باشد اما از يک مقدار ورودي متناوب بدست مي آيد و به ناچار مقدار مشخصي از اجزاء متناوب يا موج دار را دارار خواهد بود. موج يا شکن بوسيله ي اختلاف بين مقادير ماکسيمم و مينيمم اخزاء متناوب سيگنال خروجي تعريف مي گردند . هر چند که برخب سازنده ها از اختلاف بين ميانگين تا ماکسيمم يا r.m.s (Remote Monipulator system) استفاده مي کنند. براي با معني بودن شرايطي که تحت آن مقدار موج يا شکن اندازه گرفته شده است بايد توضيح داده شود ، براي مثال ۰٫۳۵% r.m.s = 10% peak-to-peak ripple .
    با تغييرات شرايط مولفه ي مورد اندازه گيري سيگنال به طور آني از تغييرات طبعيت نمي کند بلکه داراي تاخير زماني مي باشدو اين مسوله به علت فيلترينگ مورد نياز براي کاهش شکن يا ،در مبدل هايي که از تکنولوژي رقمي استفاده مي کنند ، ممانعت از بد نمايي زمان واکنش معمولا مي تواند در عوض افزايش شکن کاهش يابد و بالعکس. مبدل هايي که داراي زمان واکنش گکمتر از معمول هستند مي توانند براي چنان مواردي مورد استفاده قرار گيرد جايي که سيستم نيرو، نوسانات ، افت ها  و نوسانات فرکانس پايين را که بايد مانيتور گردد تحمل مي کند.
     مبدل هايي که داراي جريان خروجي مي باشند ولتاژ خروجي ماکسيممي دارند که به عنوان ولتاژ قابل قبول شناخته مي شود. اگر مقاومت بار خيلي بالا باشد و از اين رو ولتاژ قابل قبول از يک حدي تجاوز کند، خروجي مبدل داراي دقت بالايي نخواهد بود.
    ميدل هاي مخصوصي بوسيله ي سازندگان براي استفاده روي سيستم هايي که شکل موجي ، سينوسي خالص نيست مشخصه بندي شده اند. آنها عموما به انواع دريافت حقيقي r.m.s باز مي گردند . براي چنين انواعي عامل اختشاش شکل موج يک مقدار تاثير مي باشد. ديگر مبدل ها به دربافت ميانگين باز مي گردند و براي پاسخ به مقدار r.m.s يک مرجع سينوسي خالص تنظيم شده اند. اگر شکل موج ورودي به هم بريزد خطا ها بوجود خواهند آمد . براي مثال خطايي به علت آسيب ديدن سومين هارمونيک مي تواند بالغ بر يک در صد به ازاي سه درصد هارمونيک شود. اولين بار که دستگاه نصب شد استفاده کننده توقع دارد که دقت مبدل در طي زمان پايدارباقي بماند. استفاده از اجزاء داراي کيفيت بالا و نيز بررسي محافظه کارانه ي نيرو به اطمينان از پايداري طولاني مدت کمک خواهد کرد ولي شرايط محيطي مخالف يا ناسازگار مي تواند منجر به تغيير کارايي گردد که ممکن است نياز به جايگزيني آن در طي طول عمر دستگاه گردد.
۳-۲۲) تکنولوژي مبدل هاي ديجيتال
     مبدل هاي داراي سيستم نيروي ديجيتال از تکنولوژي مشابهي که در مورد رله هاي رقمي و ديجيتال که در فصل هفتم توضيح داده شده استفاده مي کنند. سيگنال هاي آنالوگ حاصل شده از CT’s و VT’s براي جلوگيري از بدنمايي فيلتر مي شوند ( با استفاده از مبدل A/P به ديجيتال تبديل مي شوند(  و سپس پردازش سيگنال براي بدست آوردن اطلاعات مورد نياز انجام مي گيرد. اطلاعات پايه در فصل هفتم ارائه گرديده است. نرخ نمونه برداري ۶۴  (نمونه/چرخه) يا بيشتر ممکن است مورد استفاده قرار گيرد و کلاس دقت آن به طور معمول ۰٫۵ مي باشد.
خروجي ها ممکن است هم ديجيتال و هم آنالوگ باشند . خروجي هاي آنالوگ به وسيله ي عوامل تاثير گزار روي دقت آنچنانکه در بالا توضيح داده شد تحت  تاثير قرار مي گيرند. خروجي هاي ديجيتال نوعا در شکل يک پيوند مخابراتي با انواع موجود RS232 و RS458 هستند زمان واکنش بسته به نرخي که مقادير به پيوند مخابراتي انتقال داده مي شوند و تاخبر در پردازش داده ها درد انتهاي دريافت کننده ممکن است در مقايسه با مبدل هاي آنالوگ قابل تحمل تر باشند . 
    در حقيقت همه ي مقادير تاثيري که يک مبدل آنالوگ سنتي را تحت تاثبر قرار مي دهند در مبدل هاي ديجيتالي نيز در برخي اشکال مشاهده مي شوند ولب خطاهاي ايحاد شده شايد خيلي کمتر از نوع مشابه در مبدل هاي آنالوگ بوده و نيز در يک چرخه ي زماني طولاني بسيار پابدار تر مي باشد.
مزيت استفاده از تکنولوژي رقمي در مبدل ها به صورت زير مي باشد:
۱- پايداري طولاني مدت بهبود شده
۲- اندازه گيري r.m.s با دقت خيلي بيشتر
۳- امکان ارتباطي بهبود يافته
۴- قابليت برنامه ريزي مقياس گزاري
۵- محدوده ي تغييرات گسترده تر از توابع 
۶- کاهش يافتن اندازه ي دستگاه
پايداري طولاني مدت بهبود يافته هزينه ها را به وسيله ي توسعه دادن اينتروال هاي بين کاليبراسيون مجرد کاهش مي دهد . اندازه گيري r.m.s با دقت خيلي بالا به استفاده کننده امکان استفاده از داده ها را با دقت بهتري روي منابعي با ميزان هارمونيک مشخص فراهم مي کند . امکانات ارتباتي بهبود يافته اجازه مي دهد که مبدل هاي زيادي پيوند ارتباتي مشابهي را به مشارکت گزارده و هر مبدل اندازه گيري هاي متعددي را فراهم آورد. اين مسئله منجر به صرفه جوبب در اتصالات سيمي و تعداد مبدل هاي مورد استفاده مي گردد . مقياس گذاري قابل برنامه ريزي موضعي يا ريموت يک مبدل اجازه مي دهد که مبدل را در محل مورد نظر مقياس بندي کرد. مقياس گذاري مي تواند براي انعکاس تغييرات در شبکه تغيير کرده يا در هر جاي ديگر مورد استفاده ي مجدد قرار گيرد . تغييرات مي تواند از راه پيوند ارتباطي دانلود شود بنابر اين نياز بازديد محل را از بين مي برد.
    همچنين اين عمل ريسک مقياس گزاري غلط را بوسيله ي استفاده کننده و باز گرداند مبدل به سازنده براي تنظيم کردن آن کاهش مي دهد . کار پرداز ها گستره ي وسيعي از مبدل ها را براي کاربرد ها ي بسيار و ورودي هاي در دسترس مناسب نگه مي دارند . بنابر اين زمان تحويل را کاهش مي دهند . مبدل ها در يک پکيج با گستره ي بسيار وسيعي از توابع موجود مي باشند بنابراين فضاي تجهيزات را روي تابلو برق کاهش مي دهند . توابع موجود شامل هارمونيک تا شماره ي سي و يکم ، انرژي و اطلاعات بار حداکثر مي باشند. مورد اخير براي مذاکره ي تعرفه مفيد مي باشند.
۴-۲۲) تکنولوژي مبدل هاي آنالوگ 
     همه ي مبدل هاي آنالوگ داراي مشخصه ي ضروري زير مي باشند:
الف) يک مدار ورودي داراي مقاومت ظاهري Zin   مي باشد.
ب) ايزولاسيون ( عدم وجود ارتباط الکتريکي) بين ورودي و خروجي
 • بازدید : 93 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتریکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی، تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی، پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرایندهای صنعتی بکار می رود. 
تاریخچه 
اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال۱۸۰۰م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال ۱۸۳۱م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود
نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود. 

نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر کردن ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان ۴/۳ می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال ۱۸۸۷م در ۳۰ حق انحصاری اختراع به ثبت رساند. 

در سال ۱۸۸۸م کار تسلا مورد توجه جرج وستینگهاوس که حق انحصاری اختراع یک ترانسفورماتور را در اختیار داشت و یک کارخانه روشنایی را از سال ۱۸۸۶م در گریت بارینگتون، ماساچوست راه اندازی کرده بود، قرار گرفت. اگرچه که سیستم وستینگهاوس می توانست از روشنایی های ادیسون استفاده کند و دارای گرم کننده نیز بود، اما این سیستم دارای موتور نبود. توسط تسلا و اختراع ثبت شده اش، وستینگهاوس یک سیستم قدرت برای یک معدن طلا در تلورید، کلورادو در سال ۱۸۹۱ ساخت که دارای یک ژنراتور آبی ۱۰۰ اسب بخار(۷۵ کیلو وات) بود که یک موتور ۱۰۰ اسب بخار (۷۵ کیلو وات) را در آنسوی خط انتقالی به فاصله ۵/۲ مایل (۴ کیلومتر) تغذیه می کرد. سپس در یک قرارداد با جنرال الکتریک که ادیسون مجبور به فروش آن شده بود، شرکت وستینگهاوس اقدام به ساخت یک نیرگاه در نیاگارا فالس کرد که دارای سه ژنراتور تسلای ۵۰۰۰ اسب بخار بود که الکتریسته را به یک کوره ذوب آلومینیوم در نیاگارا ، نیویورک و به شهر بوفالو، نیویورک به فاصله ۲۲ مایل (۳۵ کیلومتر) انتقال می داد. نیروگاه نیاگارا در ۲۰ آوریل ۱۸۹۵م شروع به کار کرد. 

انرژی الکتریکی در حال حاضر 
امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود. 
در بسیاری از کشورها شرکت های توان الکتریکی کلیه زیرساخت ها را از نیروگاه ها تا زیرساخت های انتقال و توزیع در اختیار دارند. به همین علت، توان الکتریکی به عنوان یک حق انحصاری طبیعی در نظر گرفته می شود. صنعت عموماْ به شدت با کنترل قیمت ها کنترل می شود و معمولا مالکیت و عملکرد آن در دست دولت است. در برخی کشورها بازارهای الکتریسته وسیع با تولید کننده ها و فروشندگان الکتریسته، الکتریسته را مانند پول نقد و سهام معامله می کنند.
 
برق و الكترونيك
فيزيك نيمه رسانا 
ترانزيستور 
در اواسط قرن نوزدهم با فراگير شدن راديو و تلويزيون ضرورت بهبود بخشيدن به كيفيت لامپهاي ديودي وتريودي احساس گرديد . تا اينكه در ۲۳ دسامبر ۱۹۴۷ ترانزيستور توسط سه فيزيكدان به نامهاي شاكلي؛باردين وبرتين به صنعت الكترونيك معرفي گرديد. 
اولين ترانزيستور دنيا از يك نارساناي مثلثي تشكيل شده كه توسط دوسوزن طلا به نيمه رساناي ژرمانيم متصل ميشود .اين ترانزيستور برعكس لامپهاي ديودي براي به گرما احتياج نداشت وسريعا به كار مي افتاد و همچنين بسيار سبكتر و ارزانتر از لامپهاي ديودي بود . 
بدين ترتيب شاكلي و همكاران وي به كمك فيزيك نيمه رسانا انقلابي را در عرصه الكترونيك پديد اوردند وبه پاس اين اختراع مهم اين محققان مفتخر به دريافت جايزه نوبل گرديدند. 
ترانزيستور به سرعت روند تكاملي خود را طي مينمود به طوريكه در سال ۱۹۴۸ ترانزيستور صفحه اي ساخته شد. 
امروزه ترانزيستورها عموما pnp,npn هستند كه بعنوان كليد قطع و وصل جريان ويا بعنوان تقويت كننده در مدارات الكترونيكي استفاده مي شوند. 
در سالهاي ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ به دليل استفاده از ترانزيستور حجم وسايل ا لكترونيكي بسار كوچك شد به همين دليل به واژه ميكروالكترونيك متدول گرديد. 
ميكروالكترونيك نيز بسرعت رشد مي كرد .بطوريكه امروزه با استفاده از فن سا ختمان اكسيد فلز مي توان تعداد زيادي از ترانز يستورها را بر روي يك نيمه رسانا جا داد. 
امروزه از اكسيدهاي نيمه رسانا مانند اكسيد روي در ترانزيستورهاي با سرعت انتقال بالا استفاده مي گرد ( ترانزيستورهاي فايل افكت -FET) جديدا محققان ژاپني هيدو هوسونو و كولت كاگوش از يك صفحه نيمه رساناي كريستال مجرد درترانزستورهاي فايل افكت استفاده كردند كه سرعت انتقال ان ۸۰ سانتيمتر مربع ولت بر ثانيه است كه دها بار سريعتر از ترانزيستورهاي قبلي مي باشد(ساختمان مولكولي ان در شكل زير ديده مي شود) 
اگرچه اين ترانزيستور فعلا بسيار گران است ولي اين تحقيقات نشان داد كه امكان رسيدن به سرعتهاي بالا وجود دارد.
يك باطري آبي 
در يك تلاش ديگر از اين دست لاري كاستيوك از دانشگاه آلبرتاي كانادا در حال كار روي يك نوع باتري است كه نيروي خود را از آب مي گيرد، يعني توليد الكتريسيته به طور مستقيم از آب ، اما در مقياس بسيار كوچك.
در حال حاضر نيز واژه اي با نام هيدروالكتريسيته يا همان برق آبي وجود دارد و بيشتر افراد نيز با آن آشنا هستند.
در هيدروالكتريسيته ، آب از ارتفاعي به پايين مي ريزد و توربين ها را چرخانده و به اين ترتيب الكتريسيته توليد مي كند؛ اما روشي اين دانشمند باارزش كه ذكر شد، كاملا فرق دارد.
وي آب را تحت فشار قرار مي دهد و آنها را از كانال هاي ميكروسكوپي و بسيار بسيار ريز كه درون يك لوله شيشه اي قرار دارند، رد مي كند و به اين ترتيب مستقيما برق را از آب مي گيرد.
با عبور آب از سطح كانال ها، يونهاي آب به سطوح جامد ماليده مي شوند و شارژ الكتريكي شده و به كمك الكترودهايي كه در انتهاي هر يك از كانال ها قرار مي گيرند، انرژي الكتريكي استخراج مي شود.
گرچه جريان توليد شده در اين روش نيز بسيار كم و در حد ۴ ميكرووات است ؛ اما اگر ميليون ها كانال با خصوصيات ذكر شده به يكديگر ملحق شوند، مي توان خروجي را افزايش داد و به اين ترتيب نيروي كافي خلق يك باتري آبي را به دست آورد.
ابررسانايي چيست ؟ 
از كشف ابررسانايي در سال ۱۹۱۱ ميلادي تا سال ۱۹۸۶ ، باور عموم بر آن بود كه ابررسانايي فقط مي تواند در فلزاتي در دماهاي بسيار پايين وجود داشته باشد، كه فقط در دماهاي حداكثر ۲۵ درجه بالاي صفر مطلق اتفاق مي افتاد. با كشف ابررسانايي در دماهاي بالاتر در سال ۱۹۸۶ ، در موادي كه تقريبا ضد فرو مغناطيسي بودند، و در هواپيماهاي شامل a nearly square array of اتم هاي مس و اكسيژن، فصل جديدي در علم فيزيك باز كرد. حقيقتا، درك ظاهر شدن ابررسانايي در دماهاي بالا (حداكثر دماي ۱۶۰ كلوين) يك مساله ي بزرگ براي بحث كردن مي باشد. تا آن جا كه امروزه بيش از ده هزار محقق روي اين موضوع تحقيق و بررسي انجام مي دهند. 
پس از مقدمه اي بر مفاهيم پايه ي فلزات معمولي و مرسوم، دماي پايين، و ابررسانايي، مروري بر نتايج مشاهدات انجام شده در دهه ي گذشته خواهم داشت ، كه نشان مي دهند ابررساناهاي دماي بالا فلزات عجيبي با خواص غيرعادي بسيار بالاي ابررسانايي مي باشند. سپس، پيشرفت هاي نظري اخيري را شرح خواهم داد كه طبيعت چنين فلزات عجيب را آشكار مي سازد، و به شدت اين پيشنهاد را كه “تعامل مغناطيسي بين تحريكات ذره ي quasi مسطح است كه رفتار حالت عادي آن ها را به هم مي زند و باعث روي دادن حالت ابررسانايي در دماهاي بالا مي شود” پشتيباني و تاييد مي كنند. 
در سال ۱۹۱۱ ، H. Kamerlingh-Onnes هنگام كار كردن در آزمايشگاه دماي پايين خود كشف كرد كه در دماي چند درجه بالاي صفر مطلق، جريان الكتريسيته مي تواند بدون هيچ اتلاف اختلاف پتانسيل در فلز جيوه جريان پيدا كند. او اين واقعه ي منحصر به فرد را “ابررسانايي” (Superconductivity) ناميد. هيچ نظريه اي براي توضيح اين رخداد در طول پنجاه و شش سال بعد از كشف ارائه نگرديد. تا وقتي كه در ۱۹۵۷ ، در دانشگاه الينويس ، سه فيزيكدان : John Bardeen ، Leon Cooper ، و Robert Schrieffer نظريه ي ميكروسكوپي خود ارائه كردن كه بعدا با نام تئوري BCS (حروف ابتدايي نام محققان ) شناخته شد. سومين رخداد مهم در تاريخ ابررسانايي در سال ۱۹۸۶ اتفاق افتاد، وقتي كه George Bednorz و Alex Mueller ، در حال كار كردن در آزمايشگاه IBM نزديك شهر زوريخ سوئيس، يك كشف مهم ديگر كردند : ابررسانايي در دماهاي بالاتر از دماهايي كه قبلا براي ابررسانايي شناخته شده بودند در فلزاتي كاملا متفاوت از آنچه قبلا فلز ابررسانا شناخته مي شود. اين كشف باعث ايجاد زمينه ي جديد ي در علم فيزيك شد : مطالعه ابررسانايي دماي بالا، يا . 
در اين مقاله، كه براي غير متخصص ها تنظيم گشته است، اين را كه ما چقدر در فهم دماي بالا پيشرفت كرده ايم را توضيح خواهم داد و درباره چشم انداز هاي آينده ي توسعه ي يك نظريه ي ميكروسكوپي بحث خواهم كرد. من با مروري بر برخي مفاهيم پايه ي نظريه ي فلزات شروع مي كنم؛ برخي اقدامات كه منجر به ارائه ي نظريه BCS گشت را توضيح مي دهم؛ و كمي در باره ي تئوري BCS بحث خواهم كرد و آن را توضيح خواهم داد. سپس مختصرا در باره ي پيشرفت هايي كه به فهم ما از ابررسانايي و ابرسيالي، در جهان ارائه شده است، بحث خواهم كرد، پيشرفت هايي كه بوسيله الهام از تئوري BCS بدست آمده اند. كه شامل كشف رده هاي زيادي از مواد ابرسيال مي باشد، از هليوم ۳ مايع كه چند ميلي درجه بالاتر از صفر مطلق به حالت ابرسيالي در مي آيد تا ماده ي نوترون موجود در پوسته ي سياره ي نوترون، كه در چند ميليون درجه به حالت ابرسيالي در مي آيد. سپس درباره ي تاثيرات كشف مواد ابررساناي دماي بالا بحث خواهم كرد ، و برخي نتايج تجربي كليدي را جمع بندي خواهم كرد. سپس يك مدل براي ابررسانايي دماي بالا ارائه خواهم داد ، نزديك به نظريه ي ضد فرومغناطيسي مايع فرمي ، كه به نظر داراي توانايي ارائه ي مقدار زيادي از خواص غيرعادي حالت معمولي مواد ابررساناي سطح بالا مي باشد. من با يك توضيح تجربي براي خواص جالب توجه حالت عادي ابررساناهاي پيش بيني شده و در دست بررسي جمع بندي و نتيجه گيري مي كنم، كه يك رده جالب از مواد را معرفي مي كند : مواد قابل تطبيق پيچيده . كه در آن بازخورد غيرخطي طبيعي، چه مثبت و چه منفي، نقشي حياتي در تعيين رفتار سيستم باز ي مي كنند. 

عتیقه زیرخاکی گنج