گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد بود.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي، پيماني، و قراردادي اداره كل تربيت بدني استان يزد بود، كه بر اساس
اطلاعات كارگزيني اداره كل تربيت بدني استان يزد در سال ۱۳۸۹، تعداد آنها ۱۴۴ نفر اعلام گرديده بود و حجم نمونه
آماري نيز به دليل كوچك بودن جامعه آماري، منطبق با جامعه آماري در نظر گرفته شد. 
هدف تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد بود.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان رسمي، پيماني، و قراردادي اداره كل تربيت بدني استان يزد بود، كه بر اساس
اطلاعات كارگزيني اداره كل تربيت بدني استان يزد در سال ۱۳۸۹، تعداد آنها ۱۴۴ نفر اعلام گرديده بود و حجم نمونه
آماري نيز به دليل كوچك بودن جامعه آماري، منطبق با جامعه آماري در نظر گرفته شد. اين پژوهش از نوع همبستگي و
به شيوه پيمايشي اجرا گرديد. جهت اندازه گيري كيفيت زندگي كاري آزمودنيها از پرسشنامه استاندارد ريچارد والتون
استفاده شد كه پايايي آن ۰/۸۴ برآورد گرديد و براي اندازه گيري بهره وري از پرسشنامه محقق ساخته بهرهوري استفاده
گرديد، كه پايايي آن ۰/۸۳ برآورد گرديد. تجزيه وتحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي و با استفاده ازنرم
افزار spss، نسخه ۱۸ انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين كيفيت زندگي كاري و بهره وري رابطه معني داري
وجود دارد( ۰/۰۱ p و ۵۱۹=۰/ r). همچنين بين مؤلفه هاي فرصت امنيت و رشد مداوم، كار و فضاي زندگي،
قانونگرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي و كار، يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان، تأمين فرصت
كاربرد و بهبود توانايي هاي انساني با بهره وري رابطه معني داري وجود دارد( ۰/۰۱ p ). ولي بين مؤلفه حقوق كافي و
مناسب، ايمني و بهداشت محيط كار با بهره وري رابطه معنا داري مشاهده نشد. همچنين بين ميزان بهره وري بر اساس
جنيست،پست سازماني، تحصيلات و سابقه كاري آزمودني ها تفاوت معنيداري مشاهده نگرديد. 


عتیقه زیرخاکی گنج