گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل نگهدارنده شغلي و تعهد سازماني دبيران تربيت بدني استان گيلان بود. جامعه آماري
تحقيق را كليه دبيران تربيت بدني ( ۵۹۸ نفر) مدارس دوره راهنمايي و متوسطه استان گيلان در سال تحصيلي -۸۹ ۸۸ تشكيل مي
دادند كه بر اساس جدول اودينسكي و روش خوشه اي تصادفي، ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. از پرسشنامه ۳۳
سوالي عوامل نگهدارنده شغلي اينگلس، چاك و پاستور ( ۱۹۹۶با ) مقياس هفت ارزشي ليكرت و ضريب پايايي۰/۸۷ و پرسشنامه ۲۰
سوالي تعهد سازماني مير و آلن ( ۱۹۹۷) با مقياس پنج ارزشي ليكرت و ضريب پايايي ۰/۸۴ استفاده گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات
با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون فريدمن در سطح (۰/۰۵ >p) نشان داد كه از ميان عوامل نگهدارنده شغلي،
دبيران تربيت بدني از نظر عامل شرايط كاري و عامل شناسايي و احترام در وضعيت بهتري قرار داشتند؛ همچنين تعهد هنجاري
آزمودني ها بالاتر از تعهد عاطفي و مستمر (عقلاني) آنان بود. ضمنا بين كل عوامل نگهدارنده شغلي با تعهد سازماني (=۰/۷۷ r) و بين
عامل هاي نگهدارنده شرايط كاري (=۰/۶۶ r)، شناسايي و احترام (=۰/۸۶ r) و عامل جامعيت و برابري (=۰/۷۴ r) با تعهد سازماني رابطه
مثبت و معني داري وجود داشت .بنابراين مديران مي توانند با بهبود عوامل نگهدارنده كاري معلمان، تعهد سازماني آنان را افزايش
دهند.


 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ورزش و تربيت بدني و اصولاً فعاليت هاي جسماني در دنياي امروز نه تنها به دليل داشتن اثرات تربيتي و بهداشتي بلکه به دليل نياز انسان به حرکت و فعاليت داراي موقعيت هاي ممتازي مي باشد.
ورزش به عنوان يک رفتار مرتبط با سلامتي و نشاط مورد توجه و امعان نظر مي باشد، به گونه اي که بسياري از مؤسسات زيبايي و سلامتي در نقاط مختلف دنيا، با استفاده از علوم روان شناختي و جامعه شناختي پيرامون علل و عوامل گرايش و مشارکت در فعاليت هاي بدني و نيز شناسايي عوامل مؤثر بر آن تحقيقات دامنه داري را آغاز نموده اند.
بيان مسأله
بدون شک سلامت يک جامعه به ميزان گرايش مردم به فعاليت هاي سالم ورزشي و تحرک جسمي آن ها وابسته است و به طور يقين تربيت بدني و ورزش يکي از سالم ترين و مفيدترين فعاليت هايي است که افراد جامعه مي توانند در اوقات فراغت به آن روي آورند.
ايجاد انگيزه در اقشار مختلف مردم براي انجام فعاليت هاي ورزشي امکانات وسيعي را طلب مي نمايد و در صورتي که اين علاقه در بين جامعه ايجاد شود، بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي از بين خواهد رفت، اعتياد و فساد اجتماعي کم خواهد شد. همچنين نسل هاي آينده از نظر قواي ذهني و استعدادهاي بدني در سطح بالاتري قرار خواهند گرفت و توانايي مبارزه با مشکلات اجتماعي و تحمل در مقابل سختي ها در نزد افراد افزايش خواهد يافت (کوزه چيان ، ۱۳۸۰) .
ورزش و فعاليت هاي بدني وسيله ارزشمندي است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت ميليون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسيار مناسب و مطلوبي جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا براي خدمات فراغتي و تفريحي در طي پانزده سال گذشته طوري توسعه يافته که بخش هاي خصوصي و همگاني آن شش ميليون شغل را به خود اختصاص داده است (ويد  ، ۱۹۹۵).
قرن بيستم به زعم رئيس انجمن بين المللي ورزش همگاني سلامت و آمادگي جسماني، قرن ورزش المپيکي بود و قرن بيست و يکم قرن ورزش همگاني و تفريحي است. در روسيه مردم علاقه خود را از ورزش هاي شديد و تماشاي فعاليت هاي ورزشي به تفريحات آخر هفته و فعاليت در فضاهاي ورزشي – تفريحي معطوف کرده اند (ديوس ، ۲۰۰۰) .
مطالعات تفضيلي توسعه ورزش همگاني و تفريحي در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد که تاکنون آمار دقيقي از تعداد افرادي که در ايران به ورزش همگاني مي پردازند در دسترس نمي باشد (سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۲).
در حالي که در دانمارک تأکيد دولت از فعاليت هاي رقابتي به سمت ورزش هاي آزاد تغيير کرده است. برنامه ريزان و سياست گذاران ورزش کشور نمي دانند که مردم چه فعاليت هايي را در اولويت مي دانند؟ آيا علاقه و نياز مردم به ورزش همگاني است يا رقابتي؟ با شناخت ماهيت ورزش و نيازهاي اجتماعي برنامه ريزي براي آن کاملاً روشن مي شود.
براي برنامه ريزي اصولي ورزش همگاني در ميان اقشار مختلف جامعه، بررسي علل گرايش افراد به اين ورزش، به عنوان يکي از راهکارهاي ممکن در اين مقطع زماني به حساب مي آيد. لذا اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگاني در شهر مشهد چه مي باشند و آيا بين انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگاني تفاوتي وجود دارد يا خير؟
به نظر مي رسد پاسخ به اين سوالات بتواند متخصصان اين رشته را براي ترسيم سياست و راهبردهاي مربوطه کمک نمايد.
ضرورت و اهميت پژوهش
سلامتي موهبت و وديعه اي الهي است و هر صاحب خردي با توجه به بيان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثيرات متقابل روح و جسم بر يکديگر اذعان مي کند. اين موضوع از سوي بسياري از انديشمندان چون شيلر ، پستالوژي ، فروبل ، روسو  و … تأکيد شده است. تاليران  معتقد است «جسم انسان حقي براي تربيت دارد که با انجام ورزش اين حق ادا مي شود» (جاويد، ۱۳۵۱). 
جوامع با ديدگاه هاي متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخي از تمدن ها به اين پديده، انگيزه نظامي بود، برخي ديگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه يک تفريح به آن نگاه کرده اند و در پاره اي از تمدن ها به عنوان شيوه اي تربيتي به کار گرفته شده است. 
افراد جوامع نيز با انگيزه هاي متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضي از افراد انگيزه شرکت در ورزش به ويژه ورزش همگاني را کسب نشاط و احساس لذت، بعضي به منظور حفظ سلامتي و ايجاد مصونيت از ابتلا به بيماريها، برخي خصيصه فرح بخش بودن آن و گروهي نيز تعاملات اجتماعي و ارضاي نياز تعلق به گروه را علت گرايش فرد به ورزش مي دانند.
ورزش در نزد بسياري از افراد جامعه در ذات خود فعاليتي ارزشمند، مثبت و مفيد ارزيابي مي شود  و بدين لحاظ، انتظار مي رود که اعضاي جامعه ضمن تأييد ورزش در بعد نظري، به بعد عملي نيز با مشارکت ورزشي و انجام فعاليت هاي فيزيکي بر اين نظريه صحت گذارده و فاصله ميان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربي حاکي از آن است که در جامعه ما مشارکت هاي ورزشي مردم در مقايسه با سال هاي قبل رشد محسوسي داشته است. اما اين رشد در مقايسه با مشارکت هاي ورزشي مردم ساير کشورها قابل ملاحظه نيست و رسيدن به سطح مطلوب، تلاش هاي بيشتري را مي طلبد (قره، ۱۳۸۲).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد. 
اهداف پژوهش
الف) هدف کلي از انجام اين پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار مي باشد.
ب) اهداف ويژه
۱- توصيف آماري منتخبي از مشخصات فردي شرکت کنندگان در ورزش همگاني 
۲- توصيف آماري داده هاي مربوط به منتخبي از متغيرهاي تحقيق
۳- تعيين سهم هريک از عوامل مؤثر بر گرايش به ورزش همگاني 
۴- مقايسه عامل آرامش و فراغت به عنوان يك انگيزه براي مشاركت  در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۵- مقايسه عامل اجتماعي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت  در ورزش همگاني در گروههاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۶-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت
۷- مقايسه عامل آمادگي جسماني و تندرستي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۸- مقايسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۹- مقايسه عامل اختصاصي به عنوان يك انگيزه براي مشاركت در ورزش همگاني در گروه هاي تحت بررسي، به تفکيک جنسيت
۱۰- بررسي رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگاني با منتخبي از مشخصات فردي شرکت کنندگان
فرضيه هاي پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش 
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش 
۱- بين عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲- بين عامل اجتماعي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۳- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۴- بين عامل آمادگي جسماني و تندرستي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۵- بين عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
۶- بين عامل اختصاصي به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پيش فرض هاي پژوهش
۱- پرسشنامه ي مورد استفاده در اين پژوهش اهداف پژوهش را به دقت مي سنجد.
۲- آزمودني ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاري و پاسخ مي دهند.
۳- آزمودني ها ازسئوال هاي پرسشنامه برداشت يكنواخت دارند.
محدوديت هاي پژوهش
الف) محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود:
۱- محدوديت مكاني: اين تحقيق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است.  
۲- محدوديت زماني: زمان اجراي تحقيق و توزيع پرسشنامه در سال تحصيلي۸۷-۸۶ مي باشد.
۳- آزمودني ها: كليه افراد شركت كننده در ورزش همگاني كه تحت نظارت هيئت ورزش همگاني اداره كل تربيت بدني و مركز ورزش و تفريحات سالم شهرداري مشهد در مكان هاي مشخص به فعاليت هاي مختلف ورزش همگاني  مي پردازند، در دامنه تحقيق قرار دارند.
ب) محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشد:
۱- گستردگي موضوع تحقيق و موقعيت جغرافيايي.
۲- عدم همكاري هاي لازم مديران و مسئولان ذينفع.
۳- بي علاقگي و اظهار نظرهاي منفي بعضي از شركت كنندگان در مورد پژوهش.
۴- عدم آگاهي و كنترل بر ميزان فعاليت هاي بدني و تجربيات حركتي آزمودني ها.
۵- سوگيري احتمالي پاسخ دهندگان كه ممكن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد. 
تعريف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاريف نظري 
۱- ورزش همگاني:
پرداختن عامه مردم به ورزش، حتي در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرايط افراد است (حيدري، ۱۳۸۶).
۲- ورزش:
فعاليتي نهادينه شده است که مستلزم کاربرد نيروي جسماني و با استفاده از مهارت هاي جسماني پيچيده بوسيله شرکت کنندگاني است که توسط عوامل بيروني و دروني تحريک مي شوند (آزاد، ۱۳۷۴). 
۳- انگيزش:
عبارتست از مجموعه اي از نيروها که باعث مي شود فرد به روش هاي خاصي رفتار کند (مقيمي ۱۳۷۷).
۴- مشارکت ورزشي:
تمايل و آمادگي افراد براي شرکت در رقابت ها و فعاليت هاي ورزش گروهي و انفرادي است  (گرنيسيکي  ،۱۹۹۳ ).
۵- گرايش :
گرايش ارزيابي احساسي واکنشي مي باشد. اين مفهوم که توسط لوئيس تورستن  و برخي ديگر از متخصصان رفتاري ارايه شده مبين آن است که گرايش، نوعي احساس مطلوب يا نامطلوب نسبت به امور يا پديده هاي مختلف است. مکاتب ديگر نظري مانند نظريات خوردن آلبورت گرايش را به عنوان تمايل واکنش به موضوع با پديده اي خاص تلقي مي کند (فرجاد، ۱۳۷۳).
۶-  عامل آرامش و فراغت (رواني) :
در اين حيطه قابليت ها و ويژگي هاي روانشناختي افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر كردن اوقات فراغت، دوري از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار مي گيرند (آزاد، ۱۳۷۴).
۷- عامل اجتماعي :
ورزش يک پديده اجتماعي است و به طور کلي ارزش ها، ساختار و نيروهاي محرک جامعه را نشان داده و ويژگي هاي جامعه را منعکس مي سازد. در کنار ورزش فرايندهايي چون اجتماعي شدن، رقابت و مسابقه، همکاري و دوست يابي، ايثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعي اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب مي شود (آزاد، ۱۳۷۴).
۸-عامل پیش گیرنده و درمان : 
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند. 
۹- عامل جسماني :
اين حيطه به ساخت توان بدني از طريق برنامه هاي تمريني اي که موجب توسعه و تکامل سيستم هاي ارگانيکي مختلف بدن مي شوند مربوط است (آزاد، ۱۳۷۴).
۱۰- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها : 
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد. 
۱۱- عامل اختصاصي : 
اين حيطه به ويژگي ها و جذابيت هاي اختصاصي ورزش همگاني مربوط مي شود. 
ب) تعاريف عملياتي
۱- عامل آرامش و فراغت (رواني):
منظور از عامل رواني گرايش به ورزش همگاني مجموعه شاخص هاي مطرحي چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بيشتر، دوري از نگراني هاي روزمره مي باشد که در این پژوهش به وسيله سئوالات شماره ۱ تا ۵ پرسشنامه سنجيده مي شود. 
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .

هدف از اين تحقيق توصيف عدالت سازماني از ديدگاه كاركنان فدراسـيونهاي ورزشـي جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت .
عدالت و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسـب جهـت توسـعه جوامـ ع انسـاني
فراهم كرده استدر. عدالت سازماني به شيوهاي برخورد با كاركنان توجه مي شود به نحوي كه احساس بي عدالتي نكنند. جامعه
آماري اين تحقيق كاركنان فدراسيونهاي ورزشي بوده كه تعداد ۲۵۰ به نفر عنوان نمونه آماري و به شـيوه در دسـترس در تحقيـق
شركت داده شدندناي در. تحقيق از پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي و پرسشنامه ۱۷ سوالي رگـو و كانهـا اسـتفاده گرديـد .
اعتبار پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصين مديريت ورزشي مورد تأييـد قـرار گرفـت و پايـايي بـا آن ضـريب آلفـا كرونبـاخ
( ۰/۹۰ ) بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده از ها آزمون هاي ك الموگروف اسميرونوف براي تعيين توزيـع طبيعـي داده هـا،
ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين روابط و به نيز منظور بدست آوردن تفاوت معني دار بين عدالت سازماني و خـرده مقيـاس
هاي آن براساس ويژگي جمعيت شناختي از آزمون t تك نمونه و اي t مستقل در سطح معنيداري ( ۰/۰۵ ≥ P) استفاده گرديد.

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

چكيده : با ظهور اينترنت و شبكه هاي پيوسته ي كامپيوتري در دنياي امروز، وب سايت سازمان، اولين نقطه ي برخورد و ارتباط
ميان كاربران با سازمان و خدمات است. هدف از مطالعه ي حاضر، بررسي ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب
سايتها در سازمانهاي ورزشي ايران در نيمسال اول سال ۱۳۹۰٫بود به همين منظور از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده
گرديد. 
چكيده : با ظهور اينترنت و شبكه هاي پيوسته ي كامپيوتري در دنياي امروز، وب سايت سازمان، اولين نقطه ي برخورد و ارتباط
ميان كاربران با سازمان و خدمات است. هدف از مطالعه ي حاضر، بررسي ويژگيهاي ساختاري و محتوايي مطرح در طراحي وب
سايتها در سازمانهاي ورزشي ايران در نيمسال اول سال ۱۳۹۰٫بود به همين منظور از روش تحقيق توصيفي تحليلي استفاده
گرديد. ابتدا وب سايت رسمي سازمانهاي ورزشي كل كشور، شامل وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك و پارالمپيك،
آكادمي ملي المپيك، سازمان ورزش و جوانان استانها، فدراسيونهاي ورزشي و…. (=۷۷ N) شناسايي و از طريق ابزار تحقيق كه
چك ليست ارزيابي محتوايي و ساختاري وب سايت سازمانها بود، مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل يافتهها از
آمار توصيفي و آزمون تي يك نمونهاي استفاده گرديد. يافتهها نشان داد كه از بين ده عامل مورد بررسي، عامل به روز
رساني(۱/۶۷ ±۳/۴۳ ) مطلوبترين شرايط و عامل ارائه خدمات خاص(۰/۲۶ ± ۱/۳ ) نا مطلوبترين شرايط را دارا بود. 

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

مقدمه: هدف تحقيق حاضر به شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي جهرم بود.
روش شناسي: جهت گرد آوري داده ها، از اسناد و مدارك و مطالعه ادبيات پيشينه و نيز پرسشنامه نظر سنجش Scan PEST و تحليل SWOT
استفاده گرديد. جامعه آماري شامل ۴۷ نفر از نخبگان ورزشي، مديران و كارشناسان تربيت بدني بود كه همه آنها به عنوان نمونه آماري مورد
استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفي و برگزاري جلسات تجزيه و تحليل راهبردي، ۶ قوت، ۶ ضعف، ۶ فرصت و ۶ تهديد تاييد شد. در
نهايت از ماتريس QSPM جهت اولويت سنجي استراتزي ها استفاده گرديد.

مقدمه: هدف تحقيق حاضر به شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي جهرم بود.
روش شناسي: جهت گرد آوري داده ها، از اسناد و مدارك و مطالعه ادبيات پيشينه و نيز پرسشنامه نظر سنجش Scan PEST و تحليل SWOT
استفاده گرديد. جامعه آماري شامل ۴۷ نفر از نخبگان ورزشي، مديران و كارشناسان تربيت بدني بود كه همه آنها به عنوان نمونه آماري مورد
استفاده قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفي و برگزاري جلسات تجزيه و تحليل راهبردي، ۶ قوت، ۶ ضعف، ۶ فرصت و ۶ تهديد تاييد شد. در
نهايت از ماتريس QSPM جهت اولويت سنجي استراتزي ها استفاده گرديد.
نتايج و يافته ها: نتايج نشان داد دانشگاه داراي بودجه بالاي تجهيزات و فقدان برنامه استراتژيك بودند. وجود واحدهاي تربيت بدني عمومي از
فرصت ها و عدم رشته هاي مرتبط با ورزش از تهديد هاي اين حوزه بودند. با استفاده از ماتريس IE استراتژي رشد و توسعه توصيه شد. با توجه
ماتريس TOWS از جمله راهبردهاي تعيين شده، تشكيل كميته ورزش دانشگاهي شهرستان و استان و كميته فوق برنامه هاي ورزشي بودند كه
با استفاده QSPM از بيشترين نمرات جذابيت برخوردار بودند.
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد تشكيل كميته ورزش دانشگاهي فرصت مغتنمي را براي توسعه ورزش فراهم نمايد. همچنين استراتژي
تشكيل واحد فوق برنامه ورزشي مي تواند گام مهمي را در توسعه ورزش همگاني در دانشگاه بردارد.


 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونه گيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر اهواز» بوده
است كه از نوع «توصيفي- همبستگي » به روش ميداني انجام شده است. جامعه آماري، كليه دبيران تربيت بدني مدارس
متوسطه شهر اهواز كه در سال تحصيلي -۹۰ ۸۹ مشغول به كار بودند (۱۴۴=N). نمونهگيري به روش سرشماري و كل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگيري پرسشنامه مشخصات فردي، پرسش نامه استاندارد كيفيت زندگي
كاري والتون (۱۹۷۳) و پرسشنامه استاندارد دلبستگي شغلي ادواردز و كيلپاتريك (۱۹۸۴) بود، پايايي دروني پرسش
نامهها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب و ۰/۸۹ ۰/۷۳ برآورد گرديد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش آمار توصيفي
و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و رگرسيون چندگانه) استفاده و
در سطح معنيداري (۰/۰۵ = α) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد، ميزان كيفيت زندگي كاري و دلبستگي
شغلي دبيران تربيت بدني در حد متوسط ميباشد. همچنين، رابطه مثبت و معنيداري بين كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني به دست آمد. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد، بين ابعاد كيفيت زندگي كاري و
دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر اين، بين كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني
با جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كار مختلف، تفاوت معنيدار مشاهده گرديد و نيز بين دلبستگي شغلي دبيران
تربيت بدني در سنين مختلف تفاوت معني دار بود.

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان ارتباط بين فرهنگ يـادگيري سـازماني، انگيـزه بـراي يـادگيري و كيفيـت
خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسشنامه اسـتاندارد دي (ژي ۲۰۰۵) اسـتفاده شـد .
پايايي پرسشنامه پس از يك مطالعه مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي كرونبـاخ (۰/۹۵ = α) بدسـت آمـد . جامعـه
آماري مورد نظر تحقيق را تمامي كاركنان فدراسيون هاي شنا، بسكتبال، هندبال، جودو، دو و ميداني و ژيمناستيك
تشكيل داده اند و نمونه برابر با جامعه آماري مي باشد. براي تجزيه و تحليل دادهها از روش هاي آمار توصـيفي و
استنباطي (جداول توزيع فراواني و نمودار، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافتـه هـا
نشان داد، بين فرهنگ يادگيري سـازماني ( ۰/۰۱ >p،۰۶۸۸/ =r)، انگيـزه بـراي يـادگيري ( ۰/۰۱ >p، ۰۵۳۰/ =r) بـا
كيفيت خدمات داخلي كاركنان فدراسيون هاي منتخب ارتباط مثبت و معناداري (۰/۰۵ >p) وجود دارد. شايان ذكر
است كه بكارگيري متغيرهاي مورد مطالعه در تحقيق بمنظور بهبود كيفيت خدمات داخلي كاركنان، جزء از طريـق
توجه و ارائه برنامه هاي استراتژيك از سوي رهبران و مديران منابع انساني سازمانها ميسر نخواهد شد


 • بازدید : 105 views
 • بدون نظر

این پایان نامه اماده با فرمت ورد وقابل ویرایش میباشد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و

 علوم ورزشی

پروژه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸

محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹

واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

تعریف توجّه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

تاریخچۀ توجّه………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

نظریه­های توجّه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

کانون توجّه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

شیوه­های توجّه………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

ویژگی­های توجّه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

 

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه


         

هوشیاری و توجّه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

توجّه­ انتخابی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

توجّه و سطح مهارت………………………………………………………………………………………………… ۲۲

رابطه توجّه و سطح مهارت………………………………………………………………………………………… ۲۲

رابطۀ توجه و اجرا…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه………………………………………………………………………………… ۲۴

تصویرسازی ذهنی چیست…………………………………………………………………………………………. ۲۵

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی……………………………………………………………………………….. ۲۶

انواع تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن………………………………………………………………….. ۲۹

نظریه­های تصویرسازی ذهنی……………………………………………………………………………………… ۳۱

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………….. ۳۸

کاربردهای تصویرسازی ذهنی…………………………………………………………………………………….. ۳۹

افزایش مهارت­های روان­شناختی…………………………………………………………………………………. ۳۹

تحقیقات مربوط به توجّه…………………………………………………………………………………………… ۴۱

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی………………………………………………………………………….. ۵۳

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه   


    

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه…………………………………………………………………… ۶۲

نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

جامعه و نمونۀ آماری………………………………………………………………………………………………… ۶۷

متغیّرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………. ۶۸  

روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷۲

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه


 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

آزمون فرضیۀهای آماری……………………………………………………………………………………………. ۸۰

فرضیۀ اول…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فرضیۀ دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فرضیۀ سوم……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

فرضیۀ چهارم…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

فرضیۀ پنجم…………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

فرضیۀ ششم…………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸۸

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. ۹۱

پیشنهادات آموزشی………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                   صفحه


جدول ۱-۳ : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش……………………………………………………. ۷۳

جدول ۲-۳ : طرح کلّی روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………… ۷۴

جدول ۱-۴ : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی…………………………………………………. ۷۸

جدول ۲-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

جدول ۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جدول ۴-۴ : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه…………………………………….. ۸۲

جدول ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

جدول ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۷-۴ : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه……………………………….. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                 صفحه


 

نمودار ۱-۴ : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه………………………………………… ۷۹

نمودار۲-۴ : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه…………………………. ۷۹

نمودار۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

نمودار ۴-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمودار ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

نمودار ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

نمودار ۷-۴ : رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی… ۸۴

نمودار۸-۴: رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها                                                                                               صفحه


         

 شکل ۱-۲ : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی… ۱۶

شکل ۲-۲ : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران ۱۹۸۴……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

شکل ۱-۳ : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط……………………………………………………….. ۶۹

شکل ۲-۳ : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها………………………………………………………… ۶۹

شکل ۳-۳ : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده……………………………………………………………….. ۷۰

شکل ۴-۳ : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) …………………………………………………….. ۷۰

شکل ۵-۳ : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن…………………………………………………………………… ۷۱

شکل ۶-۳ : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا……………………………………………… ۷۱

شکل ۷-۳ : تصویر دستگاه تعقیب­سنج………………………………………………………………………….. ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر

تجربه شخصي يكي از منابع همگاني است كه انسان
هميشه در عمل از آن استفاده مي كند و به كمك آن
بسياري از مشكلات خود را حل مي كند.


تجربه شخصي يكي از منابع همگاني است كه انسان
هميشه در عمل از آن استفاده مي كند و به كمك آن
بسياري از مشكلات خود را حل مي كند.
رسيدن به جزئيات از طريق كليات براساس قياس
منطقي.
ارسطو و بسياري از فلاسفه يونان قديم اين روش
را به كار مي برند.

 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. 
چكيده: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثر بخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است.
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري را كليه كاركنان ادارات تربيت بدني استان
آذربايجان شرقي تشكيل مي دهند (۱۷۸نفر). ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازماني مارشال ساشكين و پرسشنامه
اثربخشي حميدي مي باشند. پايايي اين پرسشنامه ها بر اساس آلفاي كرونباخ به ترتيب ۷۹و % ۹۰% بوده است.
از آمار توصيفي در اين پژوهش براي ترسيم جداول و نمودارها استفاده گرديد و از آمار استنباطي جهت آگاهي از توزيع نرمال داده ها
و بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان ادارات تربيت بدني استان مازندران استفاده شد. از نرم افزار ۱۷/SPSS جهت
تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بين فرهنگ سازماني با هيچ يك از مولفه هاي اثربخشي (تعهدسازماني، انگيزش كاري،
ميزان مقاومت منفي در برابر تغييرات، بهبود كيفيت ارتباط معناداري وجود ندارد


 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هفته تربيت بدني همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنايي جامعه با اهميت و اثرات کاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و توسعه و ترويج ورزش در خانه و خانواده و هدايت و ارشاد جامعه به ورزش هاي همگاني برگزار مي شود. ورزش و فعاليت فيزيکي در سلامت روان نيز مؤثر است
مطالعات نشان مي دهد که موارد افسردگي، اضطراب و …. در اثر فعاليت فيزيکي بهبود يافته و ورزش به عنوان يک عالم حمايتي در درمان بيماري رواني پذيرفته شده است. 
سازمان تربيت بدني و ورزش
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت مقوله تربيت بدني و ورزش در زندگي روزمره مردم، بر لزوم توسعه آن در بين آحاد مردم تأكيد كرده است، به گونه اي كه براي گسترش ورزش، تشكيلاتي شامل: سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراسيون ها و هيأت ورزشي، تربيت بدني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، كار و امور اجتماعي، نيروهاي مسلح و ? شكل گرفته اند. از جمله مهمترين وظايف اين تشكيلات ورزشي، فراگير كردن ورزش و ايجاد زمينه لازم براي تحقق برنامه ?ورزش براي همه? است. 
اهداف
پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد و توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم و همچنين ايجاد و اداره امور مراكز ورزشي به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران
وظايف اساسي
ـ توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور.
ـ تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.
ـ تأسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها ( استاديومها ) و اردوگاهها و پلاژها و ميدانها و مراكز اسكي و ساير مراكز ورزشي تابع سازمان تربيت بدني و كمك به توسعه آنها.
ـ صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين صلاحيت اخلاقي مديران مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر فعاليتهاي آنها طبق آيين نامه مصوب فوق الذكر
ـ همكاري و راهنمايي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي از نظر حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه ورزشي.
ـ ايجاد و اداره مؤسسات لازم براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني.
ـ بازرسي و نظارت در امور فني مربوط به ورزش و تربيت بدني در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاههاي عالي و ساير سازمان هاي دولتي و نهادهاي انقلابي
كميته ملي المپيك ايران
تعريف و هدف۱ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران كه در اساسنامه ?كميته? ناميده مي‏شود و بر اساس اصول اساسنامه كميته بين المللي المپيك، به منظور حمايت از نهضت المپيك و بازي هاي مربوط به آن و همچنين ورزش آمارتوري در ايران در تاريخ ۴/۲/۱۳۶۴ تشكيل گرديد. ۲ـ كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران سازماني است، مستقل، غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي، مذهبي، سياسي و تجاري. 


وظايف كميته:
ـ وظايف كميته ملي المپيك به شرح زير مي‏باشد: ۱ـ تشويق و ترغيب عامه مردم به حفظ سلامت و تندرستي خود از طريق مشاركت فعال در ورزش به منظور تحقق مفهوم آيه ۵۹ سوره انفال (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه) و شما (اي مومنان) در مقام مبارزه، خود را مهيا كنيد.۲ـ اجراي قوانين و رعايت مقررات كميته بين المللي المپيك۳ـ ارتباط دائم با كميته بين المللي المپيك و كميته هاي ملي المپيك كشورها و فدراسيون‏هاي بين المللي و قاره اي و شوراهاي المپيك قاره اي براي حفظ نهضت المپيك و منافع فدراسيون‏هاي ملي ورزشي كشور. ۴ـ معرفي فدراسيون‏هاي ملي و ارگان هاي ورزشي ايران به مجامع بين المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان. ۵ـ فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران منتخب ايران در بازهاي المپيك و آسيايي و بازي‏هاي همبستگي اسلامي و مسابقات بين المللي دانشجويي و دانش آموزي۶ـ آشنا نمودن عامه مردم با مرام بازي‏هاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني از نهضت بازي‏هاي المپيك۷ـ تشكيل نمايشگاه‏هاي هنري وابسته به بازي هاي آسيايي و المپيك و جهاني. ۸ـ نظارت بر اجراي اصول آماتوري در مسابقات ورزشي و كوشش در آشنا ساختن جامعه به ارزش‏هاي معنوي ورزش و رعايت اصول آماتوري در مدارس و باشگاه ها و مراكز عمومي با استفاده از وسايل ارتباط همگاني۹ـ اعزام نمايندگان كشور به مجامع مربوط به بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني۱۰ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خلاف ها و يا گزارشات واصله از فدراسيون هاي ملي و بين المللي و ارگان هاي ورزشي بين المللي عليه فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي كشور و مربيان، داوران و ورزشكاران۱۱ـ تشكيل كلاس هاي آموزشي، اعم از داخلي و بين المللي در ايران با همكاري دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك و فدراسيون هاي مربوطه و سازمان هاي ورزشي و علمي (داخلي و خارجي)و اعزام افراد به دوره هاي آموزشي دفتر همكاري هاي بين المللي المپيك۱۲ـ تأييد و همكاري در تنظيم برنامه اعزام نمايندگان فدراسيون هاي ملي و ارگان هاي ورزشي و ايرانيان عضو سازمان هاي ورزشي بين المللي به كنگره ها و مجامعه بين المللي به هنگام برگزاري بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني در صورت لزوم. ۱۳ـ همكاري در انجام امور فدراسيون هاي ورزشي آسيايي و بين المللي كه دفتر آنان در ايران مستقر است. ۱۴ـ همكاري با فدراسيون هاي ورزشي جهت آماده نگاه داشتن افراد تيم ملي براي اعزام به بازي هاي المپيك و آسيايي. ۱۵ـ بررسي و تطبيق اساسنامه و آيين نامه هاي فدراسيون هاي ملي ورزشي آماتوري ايران با موازين و مقررات آماتوريزم. ۱۶ـ معرفي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در كميته هاي بين المللي، طبق مقررات آن كميته‏ها۱۷ـ تشكيل جلسات مشورتي روسا و دبيران فدراسيون هاي ورزشي با هيأت اجرايي كميته و روسا و دبيران كنفدراسيون هاي مستقر در ايران هر سه ماه يك بار به منظور بررسي امور بين المللي فدراسيون ها. ۱۸ـ تدوين و نشر اخبار و كتب و نشريات و مقالات ورزشي و هنري مربوط به المپيك فدراسيون ها و مقررات فني بين المللي۱۹ـ اختصاص يك روز يا يك هفته در سال به نام المپيك با همكاري فدراسيون هاي ورزشي۲۰ـ ثبت و نگهداري كليه سوابق بازي هاي المپيك و آسيايي و جهاني و ثبت حد نصاب‏ها و نتايج مقام هاي بدست آمده.۲۱ـ تهيه و نگهداري پرونده هاي پزشكي براي كليه قهرمانان ورزشي با همكاري فدراسيون‏هاي پزشكي ورزشي كشور
سازمان و تشكيلات كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
ـ كميته ملي المپيك ايران داراي اركان زير مي‏باشد. 
ـ مجمع عمومي
ـ هيأت اجرايي
ـ دبيرخانه كل
ـ كميته تداركاتي بازي هاي المپيك و آسيايي
تعريف مجمع عمومي
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري كميته است كه در اساسنامه مجمع خوانده مي‏شود و افراد و مقام هاي وزرشي و غير ورزشي مختلفي تشكيل مي‏شود
تعريف هيأت اجرايي
هيأت اجرايي مسئول كليه امور اداري، مالي، فني و بين المللي كميته است كه متشكل از يازده نفر (رييس، دو نايب رييس، دبيركل، خزانه‏دار و شش نفر عضو) است كه در يكي از جلسات عادي و يا فوق العاده مجمع از بين اعضاي رسمي مجمع انتخاب مي‏شوند و تا پايان بازي هاي المپيك بعدي انجام وظيفه مي‏نمايند
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . 
هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . نتايج آزمون تي استيودنت و تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه در ادراك تعهدسازماني با توجـه بـه متغيرهـاي
جمعيت شناختي (جنسيت ، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) تفاوت معناداري وجود ندارد، اما در ادراك تعهد سازماني در سطوح تحصيلي تفـاوت
معناداري مشاهده شد (۰/۰۵ >P) . همچنين نتايج نشان داد كه در ادراك دلبستگي شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسـيت ، سـابقه
خدمت ، وضعيت استخدامي و سطوح تحصيلي ) تفاوت معناداري وجود نداشت .عتیقه زیرخاکی گنج