گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  سطح دو حوزه  نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی   ( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )  . این پروژه پایان نامه در قالب صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۴۵ هزار تومان میباشد …
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
: تربیت ونقش مادر درتربیت نوجوان 
فصل اوّل : تربیت 
برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفا وت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی این کلمه است ، برخی تربیت را مشتق از« ربّ » می دانند وبه معنای فراهم نمودن بستری برای برانگیختن ورشد هرگونه استعداد بالقوّه دریک موجود ، وبرخی تربیت را ازمادّه ی « رَبَوَ » به معنای افزودن ورشدونمو کردن می دانند . درکتب روایی روایات زیادی درمورد تربیت آورده شده است .
   پسربچّه بوسیله ی رفتارپدرش درس زندگی ، زن داری وبچّه داری می آموزد وبا رفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده ی خویش تصمیم می گیرد .
   اگرنوجوان نتواند به والدین خود اعتماد کند به طورطبیعی ازحوزه ی اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود .
   قاطعیّت ازشرایط لازم درتربیت است ، منظورازقاطعیّت ، محکم ، جدّی واستواربودن شخص دررأی وتصمیم خویش است . لازم به یادآوری است که قاطعیّت غیرازخشونت است وآن دورا نباید باهم اشتباه کرد .
   تنبیه بدنی آثارسوئی دارد ، چه ازجانب اولیاء خانواده یا مدرسه صورت گیرد.
   فصل دوّم : مادرونقش اودرتربیت 
   آیات ۲۷تا۲۹ و۳۳ سوره ی مریم ، مقام مادررا به زیبایی بیان می کند.  
مادربارزترین منشأآسایش ومهروعالی ترین منبع سعادت خانوادگی است . مادرمظهرعاطفه ومهروچهره ی دوست داشتنی خانه است ، اوست که درچهاردیواری خانه ، مدینه ی فاضله  می سازد وبه پرورش وسازندگی شخصیّت ها می پردازد .
   اهمیّت مقام مادرآن گاه معلوم می شود که سری به پرورش گاه ها وزندان کودکان ونوجوانان بزنیم وچهره های بزهکاررا که اغلب معرّف وجود مادران تبهکارونالایق و… هستند ، ببینیم . درآن صورت برخود فرض خواهیم دید که به مادران واقعی تعظیم واززحماتشان تشکّرکنیم ، زیرا آنان منشأ کرامت ها وپدید آورنده ی هرگونه خیروسعادتی هستند . 
   بسیاری ازدانشمندان معتقدند که غریزه ی مادری طبیعی ترین غرایزاست وهرزنی به طورغریزی می خواهد مادرشود . داشتن فرزند عالی ترین هدف ممکن درزندگی هرزنی است. زن بودن ، تکامل زن وسعادت اوبا مادرشدن امکان پذیراست .
   کلمه ی «اُم » درقرآن وروایا ت به طورفراوان ذکرشده است . درحقیقت مادر اصل ، ریشه وسرچشمه ی وجود کودک است وکودک انعکاسی ازواقعیّات جسمی وروحی مادراست .
   دخترقبل ازاینکه ازدواج کند باید توجّه داشته باشد ، یا به اوتوجّه دهند که مادرفرداست وباید بیشتردرغذا ، رفت وآمد و…دقّت کند تا موجود ومولود نسلی پاک باشد . درقرآن آیات ۸۶-۸۴ انعام وآیات ۱۵و۱۶ سوره ی احقاف به این مسئله می پردازد .
مادری چیست ؟  مادری فنّی است عمیق همراه با مبانی که زن در درون خانه دارد ، روزبه روزبه سوی کمال وترقّی می رود واعمال این تخصّص بدون هیچ گونه چشم داشت است . فنّی است که غفلت واشتباه درآن موجب تباهی نسل وفساد جامعه می گردد ومراقبت ازآن جامعه ای خیرخواه ومتکامل پدید می آورد . مادرسالم فردی است که درابعاد جسمانی ، ذهنی ، روانی ،
اجتماعی وشغلی ، شخصیّت رشد یا فته ای داشته باشد .
    ویژه گی های مادرحقیقی :
۱- باید مادرپیش ازهرچیزسطح فرهنگی خود را بالاببرد وبا آموزش های دینی آشنا باشد .
۲- همراه بردن فرزندان درمجالس دینی وعلمی اثربزرگی درساخت شخصیّت فرزند 
ونفوذسخن خیردرذهن اودارد .
۳- پاک کردن فضای منزل ودمیدن روح تقدّس درآن ودورکردن هرچیزی که روان وعاطفه ی شفّاف فرزندان راآلوده می کند ازآن است .
۴- پرورش فرزندان به گونه ای که دیگران رادوست داشته باشند وبه کارخیربرای دیگران تمایل نشان دهند .
   مادرالگوی فرزندان: برای پسرپدربه عنوان الگو می باشد وبرای دخترالگویش مادراست . اگرمادربا دخترخود انس وصمیمیّت کافی نداشته باشد ، زمینه برای پرورش ویژگی های زنانه دروی فراهم نمی شود .باید ازکودکی به طورخاصّ وجداگانه ای با هریک ازدختران وپسران برخوردشود تا ازهمان ابتدا متوجّه جنسیّت خود شوند ودرمسیری که آفرینش با تدبیری حکیمانه پیش پای آنها نهاده است ، سوق داده شوند . 
   ضرورت تقوا وهدفداری برای مادر: دامان مادر نخستین آموزشگاه فرزند است ، براین اساس مادرباید ساخته ترازپدر، هدف دارتروبا تقواترباشد . اونیازمند است درهمه حال خدا را درنظر داشته باشد تا امکان کاستن مصائب ازجامعه بیشترباشد . مادربزرگ ترین منبع تربیت درخانواده است ، مادرخودشناسی ، لازم دارد ، تقوا وهدف می خواهد وچنین کسی است که  می تواند شاهکارخلقت باشد.
   درگذشته مادران ارزش زیادی داشتند ، ازسربازگرفته تا یک پادشاه ، همه به مادرانشان احترام می گذاشتند ولی حالا گاهی پسران ودختران جوان دورهم جمع می شوند ، خیلی راحت وبدون فکر، اندیشه ی مادران خود را عامل عدم موفّقیّت خود می دانند وهرگزسخنی ازپدربه میان نمی آید . باید به جوانان آموخت که یک زن درمنصب مادر، هرگزنمی تواند بدون اندیشه به فرزندش زندگی کند .

چگونه مادرموفّقی باشیم : 
۱- هرگزبه حرف هایی که موجب بروزاحساس ندامت درشما می شود گوش ندهید .
۲- به شعورخودتان اطمینان کنید .
۳- درابتدا هرچیزرا همان طورکه هست بپذیرید .
۴- سعی نکنید خود یا فرزندتان را ازشرایط کلّی مستثنی کنید.
۵- وقتی شما نگران رفتارهای فرزند خود درشرایط سنّی خاص می شوید، سعی کنیدبا مادران عاقل وبا صداقت صحبت کنید .
   فصل سوّم : تربیت دینی ، عاطفی، اجتماعی نوجوان 
   تربیت دینی : منظورازتربیت دینی ، پرورش شوروشوق فطری نوجوان نسبت به جمال وجلال الهی است نه ارائه ی مستقیم معارف الهی .هدف ازتربیت دینی عشق به دین است نه انتقال دین . باید به نوجوان گفته شود که دین تنها دراعمال عبادی ازقبیل نمازوروزه و…خلاصه نمی شود ودین سراسر زندگی انسان را دربرمی گیرد مانند کسب علم ،       راست گویی ، امانت داری و… را باید ازوظایف دینی خود بشمارند .
   ضرورت درک نوجوان : 
قاعده وروش این است که بزرگترها خود را درحدّ نوجوان قراردهند تا بتوانند نیازهای آنان را درک کنند ، زیرا انسان هرگز نمی تواند فرد دیگری را درک کند ، مگرآنگاه که خودرا درقالب اوقراردهد.
   مسئولیّت پدران ومادران درتربیت دینی نوجوانان :
   حقوق والدین قبل ازازدواج پدران آغازمی گردد ، زیرا پدرموظّف است همسری برای خود انتخاب کند که پارسا ومتدیّن واصیل ونجیب باشد وازازدواج با زنان آلوده وپست واحمق ونادان جدّاً خودداری نماید ، زیرا مادرپلید وآلوده و… نمی تواند وظایف اصیل مادری را درباره ی 
تربیت فرزند نوجوان خود ایفا نماید وپدرباید با کوشش خود لقمه ی حلال برای خانواده فراهم کند تا مادرهم شیره ی جانش را ازطریق لقمه ی حلال به فرزند منتقل کند.
   پدرباید فرزندش را به مدارس بیگانه نفرستد تا ازلحاظ دینی متنفّرازاسلام بارنیاید . مواظب دوستان فرزند ، مطالعات او و…باشد تا به عقاید گمراه سوق پیدا نکند ، همچنین این وظایف را انجام دهد : 
۱- راهنمایی فرزند به جا نب ایمان به خدای یکتا .
۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند .
۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی .
   راههای تقویت رفتارمذهبی :  
     برای تقویت رفتارمذهبی خصوصاً نماز ، خانواده ومدرسه نقش مهمّی را ایفا می کنند . برخوردهای فرد با مسائل دینی ازروزتولّد ودوران کودکی تا نوجوانی اوشکل می گیرد . اوّل اینکه فرزند همیشه با ید روش های تداعی مطلوب ازنمازپیدا کند ودیگراینکه بروزپاسخی به نام اقامه ی نمازرا با محرّک های خوشایند توسّط فرزند افزایش دهیم .
   چنان چه والدین رفتارهای منطقی ، صحیح، سنجیده وعلمی براساس عاطفه ومحبّت با یکدیگرداشته باشند ، سرمشق خوبی برای فرزندان هستند . پدرومادری که فرزندان خود را به کارهای نادرست وامی دارند ، اوّلین تیغ مشکلات این فرزندان به چشم خودشان می رود .
   آن چه بیش ازهمه فکرنوجوان را به خود مشغول می سازد زندگی پس ازمرگ است . وارد 
کردن فشارهای جسمی برای نوجوانانی که ضعف دینی دارند یاآنهایی که دراین مورد افراط 
می کنند ،جایزنیست . 
تربیت عاطفی نوجوان :
   اگرما می خواهیم که بزرگسالان جامعه ی ما نسبت به یکدیگربا احترام رفتارکنند ، پس باید 
فرزندانمان را آن گونه بپرورانیم که اصیل باشند وحرمت نفس داشته باشند ، تنها به این طریق است که دوجنس می توانند به درستی یکدیگررا محترم شمارند وباید فرزندانمان را آن گونه 
بپرورانیم که خودشان را دوست داشته باشند.
مادروپرورش عاطفی فرزندان : 
تردیدی نیست که سهم عمده درپرورش فرزندان ، ازآن مادراست واوست که باید درپرتو عواطف ملکوتی خود بذرعاطفه رادردرون فرزندان خود بپرورانند . فرزندانی که به هرعلّت ازاین مهروعاطفه محروم می شوند ، انسان های خودخواه ، بی عاطفه وخشن بارمی آیند که فرسنگ ها ازانسانیّت حقیقی فاصله دارند. 
تربیت اجتماعی نوجوان : 
   عزّت نفس را می توان شاخص استفاده ازتوانایی ها دانست که نیروی انگیزش لازم را برای انجام فعّالیت ها فراهم می آورد . خانواده اوّلین ومهم ترین نقش را دررشد شخصیّت واجتماعی شدن نوجوان به عهده دارد ووقتی خود، ارزش واهمیّت خود را دریابدوابرازدارد ، درحقیقت استعدادش را ظاهرساخته است .
بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی مشکلات ودرمان آنها 
   دوره ی نوجوانی وبلوغ به سنین بین ۱۲الی ۱۸ سال اطلاق می شود که یکی ازبحرانی ترین دوره های زندگی می باشد . برخی گفته اند که معمولاً آغازنوجوانی با بلوغ مشخّص   می شود وبه تغییرات بدنی اطلاق می شود که به رشد اندام تناسلی می انجامد .
   نیازهای نوجوانان شامل : ۱- نیازهای فیزیکی وجسمی   2- بیکاری  3- گردش وتفریح وپرکردن اوقات فراغت 
   مراقبت ها درنوجوانی : ۱ – درزمینه ی غذا  2- درزمینه ی لباس  3- درزمینه ی استحمام 
۴- درزمینه ی خواب وبیداری     5- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها    6- دیدن ها           7- شنیدن ها    8- خواندن ها    9- لمس ها   10- ستایش ها 
   مشکلات نوجوانی : 
   نوجوانان دراین دوره دارای مشکلاتی هستند ، شناختن این مشکل ها به والدین مخصوصاً 
مادراین امکان را می دهد تا برخورد بهتروکارآمدی را با نوجوان داشته باشد وقبل ازبروز مشکلات بیشتر، ازانحراف فرزند جلوگیری کند.
۱- ترس ها ونگرانی ها : ترس مانع فعّالیّت وعمل سازنده ومثبت درفرد می شود . مطالعات نشان می دهد که افراد ناسالم ویا خسته بیشترازافراد سالم وبا نشاط درمعرض ترس ونگرانی هستند . روان شناسان همراه کردن ترس با موقعیّت یا فعّالیّتی مطبوع را به عنوان مؤثرترین راه مقابله با ترس توصیه می کنند .
۲- خشم وحسادت: ازمجموعه ی عواطف وهیجانات ، خشم وعصبانیّت متداول ترین آنهاست . هرگاه نوجوان خشم را با فراوانی وشدّت زیاد تجربه کند سازگاری اوبه خطرمی افتد . عمدتاً حسادت نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر بروزمی کند وناشی ازتبعیض والدین درمورد فرزندان است ، با بزرگترشدن کودک وتماس های بیشتراجتماعی او ، حسادت نسبت به خواهر وبرادر کاهش می یابد .
۳- دروغگویی : یکی ازمشکلات مهم این دوران دورغگویی است . دروغ معمولاً شامل بیاناتی خلاف واقع یا کتمان یک واقعیّت است که بیشترجنبه ی آموختنی واکتسابی دارد، چون انسان ها با ضمیری پاک به دنیا آمده اند . برای اصلاح رفتارافراد دروغگو برخی کارها را باید والدین انجام دهند مانند : کشف علّت های دروغ گویی ، تقویت راستگویی، آزادی بیان و…
۴- کمرویی : برخی ازراههای پیشگیری ازکمرویی عبارتند از: مورد مشاوره قرارگرفتن
فرد بیماربه منظورشناسایی مشکل ودرمان وی، وارد نمودن فرد به صحنه های اجتماعی و…
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فاطمه (عليها السلام) آن چنان در جلوه جمال و جلال خدا محو است كه همه چيز را در راه او فدا مي‌كند، مقامش، رتبه اش، دخت پيامبر بودنش، جلال و اشرافيت مورد انتظار براي خودش، حتي جامه عروسيش، دستبند نقره‌اش، پرده خانه‌اش و ….‌در چنين صورتي‌آيا باز هم او محبوب خدا نباشد.
فاطمه (عليها السلام) همسر علي (عليه السلام) است كسيكه اگر نبود براي فاطمه (عليها السلام) كفر و همسري نبود تكليف ازدواجش را خدا معين مي كند و ادامه حيات خانوادگيش بر اساس آرمان و اهداف اسلام رنگ مي گيرد.
فاطمه موفق ترين مادر
چه مادري است؟ نمونه و بي مانند چه فرزنداني دارد؟ همه پاكبازهمه با اخلاص همه مطيع خدا، چه داماني دارد؟ و چه كمكهايي را پرورش مي دهد؟ داماني كه اجازه نمي دهد فرزندانش تن به ذلت بدهند و بار ننگي را بر دوش كشند او چه كانوني و چه آشيانه اي ساخت؟ فرزندان او گرسته و بيجان ولي در راه خدا، بدان راضي و خرسند كه قوت روز و شبستان در راه خدا مصرف مي شود فرزنداني كه خود را ازآن مردم مي دانند وقف مردم مي كنند خدمت به دين و وظيفه احياي آن را برعهده دارند.
«او مادر است و فرزنداني تربيت مي كند، فرزنداني كه حافظ شرف اسلام، نگهبان ارزشهاي پر‌ارج ايدئولوژي خويش و در اين راه تا حد جان مقاومند، اين با صلح خود و آن يك با قيام خونين خود نهال اسلام را آبياري كرده و رشدش مي دهند.
دخترانش نيز هر يك نيك پرورده و با هدفند. آن زينب و آن گلثوم، با هدفداري خود دنباله رسالت حسن و حسين را گرفته و ادامه اش مي دهند. «فرياد حسين را در روز عاشورا ضبط مي كنند و در كوفه و شام و در فاصله آن همه راهها و منزل ها به گوش ديگران مي رسانند، شهادت حسين را اين دو نفر به ثمر مي رسانند و بلندگوهاي نهضت حسيني اين دو نفرند» 
فاطمه (عليها السلام) شاگرد مكتب اسلام است در خانه وحي پرورش يافته و در زير دست پيامبر رشد كرده است آنگاه هم كه به خانه علي (عليه السلام) رفته باز هم از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) فاصله اي نداشته است ديد او نسبت به جهان همان ديد وحي است گويي خود مفسر قرآن و مبين آن است.
او در مدرسه اسلام همكلاس و همدرس علي (عليه السلام) است بحثشان با هم و تبادل نظرها با همديگر است شك نيست كه اگر مساله از ديد تاييدات عيني هم بررسي نشود و تنها از نظر عادي هم به آن نگاه كنيم باز راه براي رشد همه جانبه و يافتن يك كمال كلي براي فاطمه (عليها السلام) فراهم است «فاطمه زهرا (عليها السلام) تربيت يافته مكتب محمدي (ص) است و تعليم و تربيت را در كلاس وحي الهي آغاز كرده و از آن مدرسه عالي انسان سازي فارغ التحصيل شده تمامي گفتار و كردار و انديشه هايش سازنده و ارزنده و الهي و معنوي است. خاصه آن كه رفتار و كردار او بايد سرمشق تمامي زنان و دختران عالم اسلام باشد». 
«كانون خانه و خانواده مقدس ترين مكان براي رشد انسانها و مكتب تربيتي براي اداره امور اجتماعي به حساب مي آيد. كساني كه در اين آموزشگاه با اصول صحيح انساني تربيت گردند بدون ترديد در اصلاح خود و جامعه مي توانند نقش اساسي داشته باشند. در اين ميان نقش سازندگي مادر، در رشد و تكامل تربيت شدگان اعضاي خانواده فوق العاده بيشتر است و لذا هرچه مديريت و آگاهي او در اين زمينه مطلوب باشد فارغ التحصيلان آن كانون به همان نسبت ارزشمند خواهند بود.
حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) هرچند در سنين جواني به خانه علي (عليه السلام) انتقال يافت و با مشكلات فراوان اقتصادي مواجه شد و در يك خانه محقر استيجاري منزل گزيد و دسترسي به امكانات زندگي پيدا نكرد ولي با مديريت صحيح خانه داري نمود و بدين وسيله عشق و علاقه شديد علي را به خود جذب كرد و تمام آن كمبودها را با صفاي دروني جبران نمود و بچه‌هاي بي نظيري به جامعه تحويل داد. 
فاطمه و نقش عامل تغذيه قبل از تولد و بعد از تولد
نقش حساس و سرنوشت ساز غذاي جسم و جان و چگونگي تغذيه به ويژه در دوران كودكي و پيش از آن نقشي است حياتي و بسيار مهم، به گونه اي كه هم سلامت و شادابي و طراوت جسم انسان در گرو آن است و هم توازن و تعادل و سلامت فكر و انديشه و عقيده او.
به همين خاطر قرآن موضوع تغذيه را از مسائل حياتي پيامبران مي داند تا چه رسد به انسان‌هاي عادي «وما جَعَلْناهُمْ جَسَدَاً لايَأكُلُونَ الطَّعامَ و ماكانوا خالدين»  «و آنان را جسدي كه غذا نخورند و نياز به خوراك نداشته باشند قرار نداديم و جاودانه هم نبودند».
و به انسان‌ها فرمان مي دهد كه به غذاي خويش با دقت و تفكر بسيار بنگرند و در مورد آن بينديشند «فَلْيَنْظُرِ الانْسانُ اِلي طَعامِهِ»  «بنابراين، انسان بايد به خوراك خويش و نقش آن نيك بنگرد»
حضرت علي (عليه السلام) هشدار مي‌دهد كه ضمن بهروزي صحيح و شايسته از نعمت‌هاي پاكيزه خدا و پرهيز از اسراف و تبذير، از غذاهاي پليد و ناپاك و نيز از غذاهاي حرام سخت برحذر باشند.
«فما اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ و ما اَتْفَيْتَ بِطيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ» 
«هان اي استاندار من! من گمان نمي كردم كه تو ضيافت گروهي را بپذيري كه نيازمندانشان را از آن ميهماني رانده و ثروتمندانشان دعوت شده بودند. پس به آنچه مي خوري بنگر كه حلال و پاكيزه است يا حرام و پليد، آنگاه آنچه حرام بودنش براي تو مشتبه بود، آن را از دهان به دور افكن و آنچه را به پاكيزگي و حلال بودنش يقيين داري، آن را بخور»
چرا كه غذاي حرام و پليد، ويرانگر روح و جان و روان است، وجدان انسان را مي كشد، چراغ فطرت را به خاموشي سوق مي دهد، گوش جان را ناشنوا و چشم حق بين را نابينا مي سازد.
براي اينكه فاطمه در همه حال طاهر و مطهر باشد انعقاد نطفه اش پس از چهل روز عبادت زوجين انجام  مي گيرد و آن روز كه پاي بدين جهان مي گذارد نه تنها اميد مادر بلكه اميد پدر و ادامه دهنده راه رسالت او كه غم اندوه پدر به وسيله او تسكين مي يافت و خطوط رنج اداي رسالت از چهره اش برداشته مي شد. 
«آري دخت سرفراز پيامبر، نخستين سلول سازمان وجودش با غذاها و ميوه هاي آسماني و بهشتي پديد مي آيد و پدر و مادر گرانقدرش با همه آن معنويت و ويژگي ها، چهل روز برنامه پالايش و بندگي و عبادت و صعود را سپري مي كنند تا در پرفرازترين قله شكوه معنوي و اوج تقرب به حق و شدت پيوند با جهان حقيقت و معنا، خداي جهان آفرين فرزند دلخواه و شاهكار بديع آفرينش و راز آفرينش زن را به آنان ارزاني دارد.
و مي نگريم كه فاطمه (عليها السلام) نورش از بهشت،
سلول وجودش از بهشت،
اصل و اساس آفرينشش از بهشت،
پايه و بنياد شخصيتش از بهشت،
تغذيه جسمش از بهشت،
تغذيه روح و جان و قلبش از بهشت،
آموزگارش از جهاني ديگر مي رسد، 
و محيط زندگي اش نيز يك محيط بهشتي و عطر آگين و تاريخ ساز است». 
امتياز ديگر بانوي بانوان در ولادتش بود.
«كدام نوازدي را زير اين آسمان كبود مي شناسيد كه به هنگام ولادت او مادرش فرستاده اي نزد زنان دوست و همسايه بفرستد و آن تعصب ورزان و كينه توزان و بد انديشان در آن شرايط سخت به ياري مادر و نوزاد نشتابند و آنگاه فرشتگان گروه گروه در خانه او فرود آيند و از پي آنان برترين زنان تاريخ به كمك او بشتابند و به او بگويند: غم مدار، اندوه به دل راه مده كه ما به دستور خدا به ياريت آمده ايم ما خواهران تو هستيم، ساره همسر فداكار ابراهيم، آسيه بانوي شيردل و توحيد گرا، مريم مام قداست و رسالت، كلثوم خواهر و همسنگر و نگهبان كشتي كوچك موسي (عليه السلام) و ديگر اين انبوه فرشتگان آسمانها و اين همه حوريان بهشت همه به ياري تو آمدند».  
امتياز ديگر دخت گرانمايه پيامبر (ص) اين بود كه پس از ولادت خود بي درنگ لب به سخن گشود درست مثل مسيح، آن پيامبر بزرگ خدا و از غنچه لبانش گلواژه هاي توحيد و توحيدگرايي، گواهي به وحي و رسالت پيامبر، امامت علي (عليه السلام) و يازده فرزند او شكفت.
حقوق خانه و خانواده از ديدگاه حضرت فاطمه (عليها السلام)
خانواده اي در زندگي موفق مي گردد كه به طور مشترك و براي رسيدن به اهداف مقدس در كانون خانواده تلاش كنند و هيچ كدام از زن و شوهر از كار گريزان نباشند ولي بايد شئوون وظايف مشخص باشد و هر يك به تناسب توان و تخصص و حوصله خويش انجام كاري را به عهده گيرد حضرت علي و فاطمه (عليها السلام) براي تقسيم كار نزد پيامبر بزرگوار اسلام (صلي الله عليه و آله وسلم) رفتند و درخواست نمودند تا آن حضرت تكليف هر يك را در امور خانه مشخص نمايد همانطور كه امام باقر (عليه السلام) مي فرمايند، رسول خدا (ص) نيز اين چنين تقسيم كار كردند.
فَقَضي عَلي فاطِمَهَ بِخِدْمَهِ مادُونَ البابِ و قَضي عَلي عَلِيٍّ بِما خَلْفَهُ 
به اميرالمومنين دستور دادند كارهاي خارج خانه را انجام دهند و به دخترش فاطمه (عليه السلام) نيز فرمودند كه كارهاي داخل خانه را اداره نمايند، آن بانوي دو عالم از اين تقسيم كار بسيار خوشحال شد.
و در حديث ديگري خانم فاطمه زهرا (عليه السلام) مي فرمايند:
قالت: يا رَسُولَ اللِه لَقَدْ مَجِلَتْ يَدايَ مِنَ الرَّحَاءِ اَطْحَنُ مَرَّهً و أعْجُنُ مَرَّهً: 
اي رسول خدا، دستان من با كار كردن با آسياب سنگي تاول زده و زخم شده است زيرا گاهي گندم آرد مي كنم و زماني آرد را خمير مي سازم.
حضرت زهرا (عليها السلام) چون ديگر زنان جامعه كار مي كرد، گندم را با آسياب دستي آرد مي نمود، نان مي پخت كار روزانه را انجام مي داد، به بچه داري و تربيت كودك توجه كامل داشت تا آنكه هر دو دست آن يگانه روزگار زخم شد.

عتیقه زیرخاکی گنج