گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۳۷

شرح محتوا

فهرست

عنوان صفحه 
چكيده ۱
فصل اول 
مقدمه ۳
بيان مساله ۵
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
اهداف تحقيق ۸
فرضيه هاي تحقيق ۹
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم ۱۰
فصل دوم 
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس ۱۳
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن ۱۷
شيوه هاي بيان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حركتي ۳۱
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي ۳۸
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان ۴۴
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي ۵۳
افسردگي هاي دوره اول كودكي ۶۲
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگي ۷۷
افسردگيهاي يك قطبي ۹۱
گستره ي افسردگي مهاد ۹۴
ديدگاه دوان تحليل گري ۱۰۰
فصل سوم 
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گيري ۱۱۹
ابزار اندازه گيري تحقيق ۱۲۰

روش آماري مربوط به فرضيه ها ۱۲۲
فصل چهارم 
نمرات اضطراب آزمودنيها ۱۲۷
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي ۱۲۹
فصل پنجم 
بحث و نتيجه گيري ۱۳۸
پيشنهادات ۱۴۰
محدوديت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند  با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن ۱۹ كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )…


عتیقه زیرخاکی گنج