امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
ترمزهای غلتکی
(c) ظرفیت نیرو: 
(d) مقدار اندازه (s) که باعث می شود ترمز خود به خود قفل کند.
داریم: سرعت ۲۵۰rpm  است.a=500mm   c=150mm   s=25mm   r=200mm   w=60mm   =270
راه حل: 
a) در مسائل استفاده از Eq. (13.45) ما داریم:
F1 = wrpmax = (0..06)(0.2)(375) = 4.5kN
با بکار بردن Eq. (13.44)


عتیقه زیرخاکی گنج