گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 217 views
  • بدون نظر

تعيين مناسبترين دوره زماني ترميم روسازي ها و بدست آوردن PCI راههاي استان كردستان

نتايج و اطلاعات بدست آمده از روشهاي مختلف ارزيابي وضعيت روسازي ، ابزار مناسبي براي مديران بخش نگهداري روسازي هستند كه با استفاده از آن مي توانند تصويري از مقدار تخريب روسازي و اثرات آن بر كيفيت روسازي داشته باشند.

ايراد بزرگي كه تقريباً در تمام روشهاي ارزيابي مشاهده مي شود، در نظر نگرفتن محل ايجاد خرابي در روسازي و تأثيرات متفاوت آن بر كيفيت سواري است.تأثير خرابي ايجاد شده داخل قوس بر كيفيت سواري بسيار بيشتر از تأثير خرابي بوجود آمده با همان شدت در مسير مستقيم است.در اين پژوهش

روش جديدي ابداع گرديده كه با استفاده از آن مي توان تأثير نحوه پراكندگي خرابيها در داخل قوسها و مسيرهاي مستقيم بر روي كيفيت سواري و در نتيجه كيفيت روسازي سنجيد. تحليل اثرات بوجود آمدن خرابي در داخل قوسها بر اساس فاصله ديد ، نيروي گريز از مركز و ميزان آشفتگي در نيروهاي

مقاوم در برابر آن مي باشد


عتیقه زیرخاکی گنج