گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع بررسي تأثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykis که در قالب فایل Word و شامل ۲۶ صفحه میباشد ، بشرح زیر است : 

*دارای چکیده به زبان انگلیسی

چكيده : در این پژوهش عملكرد پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص هاي رشد، پارامترهای خون شناسي و تركيب لاشه ماهي قزل آلاي رنگين كمان مورد بررسی قرار گرفت. پری بيوتيك ايمنوژن در ۴ سطح ۰۵/۰، ۱/۰، ۱۵/۰ و ۲۰/۰ درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد پری بيوتيك برای تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت. هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی ۵۴/۰±۷۶/۱۳ گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از ۸ هفته تغذیه، وزن نهایی ماهیان تغذیه شده با ۱/۰، ۱۵/۰ و ۲/۰ درصد پری بیوتیک به صورت معنی داری (P<0.05 ) بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود. ضریب تبدیل غذایی در تمام تیمارهای تغذیه شده با پری بیوتیک به صورت معنی داری ( P<0.05 ) پایین تر از ماهیان گروه شاهد بود که در تیمار ۱۵/۰ کمترین مقدار را دارا بود. ضریب رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با پری بیوتیک بیشتر از گروه کنترل بوده است (P<0.05 )   همچنین تفاوت های معنی داری در پارامترهای تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفيل بين ماهیان تغذیه شده با جيره حاوي پری بیوتیک و گروه شاهد وجود داشت ( P<0.05 ). در آنالیز تقریبی لاشه، میزان پروتئین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد و بیشترین مقدار هم در تیمار ۱/۰ درصد مشاهده شد. میزان چربی و خاکستر لاشه هم به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و کمترین میزان، در تیمار ۱۵/۰ درصد مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن پری بیوتیک ايمنوژن به میزان ۲/۰-۱۵/۰ درصد دارای اثرات مثبتی بر شاخص های رشد، پارامترهای خوني و تركيب لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.

Abstract

This experiment was conducted to examine the effect of dietary Immunogen prebiotic on growth, hematological indices and body composition of rainbow trout fingerlings. A basal diet supplemented with 0 (control), 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 percent prebiotic to formulate five experimental diets. Each diet was randomly allocated to triplicate groups of fish with initial average weight of approximately 13.76±۰٫۵۴ g. After 8 weeks of feeding trial, fish fed diets with prebiotic showed the highest final weight and SGR, and lowest in fish fed the control diet (P < 0.05). The feed conversion ratio (FCR) was better when the fish were fed diet with 0.15 percent prebiotic. There were significant differences in hematological parameters including hematocrit, RBC, WBC, HB, lymphocyte and neutrophil counts in fish fed by dietary prebiotic (P < 0.05). At the end of feeding trial, the fish fed 0.1% diet showed higher whole body protein. The fish fed 0.15% diet exhibited lower levels of lipid and ash. The results suggest that administration of dietary Immunogen at 0.15-0.2 percent exerted positive effects on growth, hematological indices and body composition in rainbow trout


عتیقه زیرخاکی گنج