گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بار نواري به شدت   بر سطح زمين اعمال مي‌شود، با فرض توزيع تنش تقريبي (۲ به ۱) در عمق ۳ متري زمين، تنش ايجاد شده در نقاط A و B به ترتيب چند   مي‌باشد؟ (سال ۸۱)
 
۱) ۰, ۶٫۶ ۲)۰, ۸ ۳) ۴, ۸ ۴) ۳٫۳ , ۶٫۶
بار نواري    
اين q به دست آمده در محدوده ذوزنقه تشكيل شده در زير پي است و خارج محدوده تنش صفر است، نقطه B‌ خارج از محدوده قرار دارد و تنش آن صفر خواهد بود.
۲٫ مطابق شكل روبرو شالوده مربعي تحت بارهاي متمركز بدون خروج از مركزيت به فاصله يك متر از يكديگر در سطح زمين قرار گرفته‌اند چنانچه بارگذاري در يك زمان انجام شود، افزايش تنش در وسط لايه رسي برابر كدام گزينه است
(راهنمايي: بهتر است براي محاسبه افزايش تنش در عمق از رابطه تقريبي با شيب ۲ به ۱ استفاده كنيد).
۱)   2)   3)   4)  

 
بايد محدوده تأثير شالوده‌ها را مشخص كنيم:
در صورتي كه افزايش تنش A‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش تنها ناشي از بار ۵۰ t است. در صورتي كه افزايش تنش B‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش ناشي از تنها بار ۳۰ t‌ است. در صورتي كه افزايش در C‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش ناشي از بار ۳۰ t، ۵۰ t‌ است و در صورتي كه در D مورد نظر باشد، افزايش تنش در اين نقطه برابر صفر است، چون سؤال موقعيت نقطه را مشخص نكرده، نقطه C‌ را در نظر مي‌گيريم: (محدوده همپوشاني تنش‌ها)
 
۳٫  يك بار نواري به شدت   و به عرض ۴ m به سطح زمين وارد مي‌شود، مقدار تنش قائم، ( ) ناشي از بار فوق‌الذكر در زير حاشيه سطح بارگذاري و در عمق ۴ m‌ از سطح زمين چند درصد   خواهد بود. (سال ۷۸)
۱)  25% 2)  41% 
۳)  50% 4)   62%
استفاده از روش تقريبي ۲ به ۱:
 
استفاده از فرمول دقيق:
 
حل تست مورد نظر:
 
چون جواب روش دقيق در گزينه‌ها وجود دارد، گزينه ۲ صحيح است.
۴٫ تست قبل را با اين فرض كه   در زير پي و وسط پي مورد نظر است حل كنيد:
۱)   55% 2)   45% 3)  65% 4)  41% 

 
۵٫ كدام گزينه در مورد منحني‌هاي تأثير نيومارك صحيح نيست؟ (سال ۸۰)
۱) براي هر نوع سطح بارگذاري شده در هر عمق دلخواهي مي‌توان قائم را تعيين كرد.
۲) هيچگونه شرطي بين ابعاد بارگذاري شده و عمق مورد نظر براي تعيين تنش قائم وجود ندارد.
۳) اگر نقطه مورد نظر براي تعيين تنش قائم در محدوده سطح بارگذاري باشد، نتايج معتبر است.
۴) سطوح بارگذاري شده بين دو دايره متوالي تنشهاي قائم يكسان در عمق مفروض در مركز دواير متحدالمركز ايجاد مي‌نمايند.
گزينه ۲ صحيح است.
۶٫ در زير يك پي لايه‌اي از خاك غيراشباع به ضخامت ۳٫۵ m بر روي يك لايه رس اشباع به ضخامت ۱۰٫۵ متر و در زير لايه رسي يك لايه خاك مخلوط درشت‌دانه اشباع به ضخامت ۸ m وجود دارد. نشست در هر يك از اين لايه‌ها چگونه خواهد بود؟ (سال ۷۸)
۱) لايه‌هاي اشباع نشست تحكيمي و لايه غيراشباع نشست آني دارد.
۲) لايه خاك غير اشباع نشست آني، لايه رسي نشست تحكيمي و لايه خاك درشت‌دانه آني خواهد داشت.
۳) لايه خاك غيراشباع و لايه رسي نشست درازمدت تحكيمي و لايه خاك درشت‌دانه نشست آني خواهد داشت.
۴) به علت بالاتر بودن سطح آب زيرزميني نشست آني ناچيز است و عمده نشست تحكيمي است.
گزينه ۲ صحيح است.
اولين نكته در محاسبه نشست زيرپي، محاسبه عمق گسترش تنش است. كه در اين سؤال در نظر گرفته نشده است. لذا فرض مي‌كنيم تمام لايه‌هاي خاك در محدوده گسترش تنش شالوده قرار دارند. رفتار خاكهاي مختلف را بررسي مي‌كنيم:
در لايه ۱:  نشست تحكيم نداريم، علت اين است كه خاك غيراشباع و تنها نشست الاستيك وجود دارد.
در لايه۲: 
۱٫ نشست الاستيك
۲٫ نشست تحكيمي (شرايط):
الف) خاك ريزدانه
ب) خاك با نفوذپذيري كم
ج) اشباع
د) امكان زهكشي وجود داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق و اين مطلب كه نشست تحكيمي در خاكهاي اشباع وجود دارد، گزينه ۲ پاسخ صحيح است.
۷٫ كداميك از عبارات زير در مورد توزيع تنش در خاك نادرست است؟ (سال ۷۷ آزاد)
۱) در روش بوسينسك از تغيير شكل جانبي لايه‌هاي خاك صرف نظر مي‌شود.
۲) در روش بوسينسك خاك الاستيك خطي و ايزوتروپ فرض مي‌شود.
۳) تنش قائم   در روش بوسينسك مستقل از ضريب پواسون است.
۴) تنش   و   در روش بوسينسك تابع ضريب پواسون نيز هستند.
گزينه ۱ صحيح است.
۸٫ مهمترين معيار تعيين كننده رفتار تنش كرنش خاكهاتي غيرچسبنده چيست؟ (سال ۷۰)
۱) تراكم نسبي (Dr) 2) دانه‌بندي
۳) حد رواني ۴) ضريب يكنواختي ( )
گزينه ۱ صحيح است.
۹٫ دو پي مربعي روي زميني يكنواخت و ايزوتروپ و الاستيك قرار گرفته‌اند و نيروهاي روي ستونهاي وارد بر آنها مساوي نيستند به طوري كه   است. به منظور اطمينان از نشست الاستيك مساوي براي اين دو پي بايد چه نسبتي بين بارهاي ستونها و اندازه پي‌ها برقرار باشد؟ (سال ۷۵)
۱)   2)  
۳)   4) مي‌توان از شناژهاي معمولي براي مساوي كردن نشست استفاده نمود.
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بار نواري به شدت   بر سطح زمين اعمال مي‌شود، با فرض توزيع تنش تقريبي (۲ به ۱) در عمق ۳ متري زمين، تنش ايجاد شده در نقاط A و B به ترتيب چند   مي‌باشد؟ (سال ۸۱)
 
۱) ۰, ۶٫۶ ۲)۰, ۸ ۳) ۴, ۸ ۴) ۳٫۳ , ۶٫۶
بار نواري    
اين q به دست آمده در محدوده ذوزنقه تشكيل شده در زير پي است و خارج محدوده تنش صفر است، نقطه B‌ خارج از محدوده قرار دارد و تنش آن صفر خواهد بود.
۲٫ مطابق شكل روبرو شالوده مربعي تحت بارهاي متمركز بدون خروج از مركزيت به فاصله يك متر از يكديگر در سطح زمين قرار گرفته‌اند چنانچه بارگذاري در يك زمان انجام شود، افزايش تنش در وسط لايه رسي برابر كدام گزينه است
(راهنمايي: بهتر است براي محاسبه افزايش تنش در عمق از رابطه تقريبي با شيب ۲ به ۱ استفاده كنيد).
۱)   2)   3)   4)  

 
بايد محدوده تأثير شالوده‌ها را مشخص كنيم:
در صورتي كه افزايش تنش A‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش تنها ناشي از بار ۵۰ t است. در صورتي كه افزايش تنش B‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش ناشي از تنها بار ۳۰ t‌ است. در صورتي كه افزايش در C‌ مورد نظر باشد، افزايش تنش ناشي از بار ۳۰ t، ۵۰ t‌ است و در صورتي كه در D مورد نظر باشد، افزايش تنش در اين نقطه برابر صفر است، چون سؤال موقعيت نقطه را مشخص نكرده، نقطه C‌ را در نظر مي‌گيريم: (محدوده همپوشاني تنش‌ها)
 
۳٫  يك بار نواري به شدت   و به عرض ۴ m به سطح زمين وارد مي‌شود، مقدار تنش قائم، ( ) ناشي از بار فوق‌الذكر در زير حاشيه سطح بارگذاري و در عمق ۴ m‌ از سطح زمين چند درصد   خواهد بود. (سال ۷۸)
۱)  25% 2)  41% 
۳)  50% 4)   62%
استفاده از روش تقريبي ۲ به ۱:
 
استفاده از فرمول دقيق:
 
حل تست مورد نظر:
 
چون جواب روش دقيق در گزينه‌ها وجود دارد، گزينه ۲ صحيح است.
۴٫ تست قبل را با اين فرض كه   در زير پي و وسط پي مورد نظر است حل كنيد:
۱)   55% 2)   45% 3)  65% 4)  41% 

 
۵٫ كدام گزينه در مورد منحني‌هاي تأثير نيومارك صحيح نيست؟ (سال ۸۰)
۱) براي هر نوع سطح بارگذاري شده در هر عمق دلخواهي مي‌توان قائم را تعيين كرد.
۲) هيچگونه شرطي بين ابعاد بارگذاري شده و عمق مورد نظر براي تعيين تنش قائم وجود ندارد.
۳) اگر نقطه مورد نظر براي تعيين تنش قائم در محدوده سطح بارگذاري باشد، نتايج معتبر است.
۴) سطوح بارگذاري شده بين دو دايره متوالي تنشهاي قائم يكسان در عمق مفروض در مركز دواير متحدالمركز ايجاد مي‌نمايند.
گزينه ۲ صحيح است.
۶٫ در زير يك پي لايه‌اي از خاك غيراشباع به ضخامت ۳٫۵ m بر روي يك لايه رس اشباع به ضخامت ۱۰٫۵ متر و در زير لايه رسي يك لايه خاك مخلوط درشت‌دانه اشباع به ضخامت ۸ m وجود دارد. نشست در هر يك از اين لايه‌ها چگونه خواهد بود؟ (سال ۷۸)
۱) لايه‌هاي اشباع نشست تحكيمي و لايه غيراشباع نشست آني دارد.
۲) لايه خاك غير اشباع نشست آني، لايه رسي نشست تحكيمي و لايه خاك درشت‌دانه آني خواهد داشت.
۳) لايه خاك غيراشباع و لايه رسي نشست درازمدت تحكيمي و لايه خاك درشت‌دانه نشست آني خواهد داشت.
۴) به علت بالاتر بودن سطح آب زيرزميني نشست آني ناچيز است و عمده نشست تحكيمي است.
گزينه ۲ صحيح است.
اولين نكته در محاسبه نشست زيرپي، محاسبه عمق گسترش تنش است. كه در اين سؤال در نظر گرفته نشده است. لذا فرض مي‌كنيم تمام لايه‌هاي خاك در محدوده گسترش تنش شالوده قرار دارند. رفتار خاكهاي مختلف را بررسي مي‌كنيم:
در لايه ۱:  نشست تحكيم نداريم، علت اين است كه خاك غيراشباع و تنها نشست الاستيك وجود دارد.
در لايه۲: 
۱٫ نشست الاستيك
۲٫ نشست تحكيمي (شرايط):
الف) خاك ريزدانه
ب) خاك با نفوذپذيري كم
ج) اشباع
د) امكان زهكشي وجود داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق و اين مطلب كه نشست تحكيمي در خاكهاي اشباع وجود دارد، گزينه ۲ پاسخ صحيح است.
۷٫ كداميك از عبارات زير در مورد توزيع تنش در خاك نادرست است؟ (سال ۷۷ آزاد)
۱) در روش بوسينسك از تغيير شكل جانبي لايه‌هاي خاك صرف نظر مي‌شود.
۲) در روش بوسينسك خاك الاستيك خطي و ايزوتروپ فرض مي‌شود.
۳) تنش قائم   در روش بوسينسك مستقل از ضريب پواسون است.
۴) تنش   و   در روش بوسينسك تابع ضريب پواسون نيز هستند.
گزينه ۱ صحيح است.
۸٫ مهمترين معيار تعيين كننده رفتار تنش كرنش خاكهاتي غيرچسبنده چيست؟ (سال ۷۰)
۱) تراكم نسبي (Dr) 2) دانه‌بندي
۳) حد رواني ۴) ضريب يكنواختي ( )
گزينه ۱ صحيح است.
۹٫ دو پي مربعي روي زميني يكنواخت و ايزوتروپ و الاستيك قرار گرفته‌اند و نيروهاي روي ستونهاي وارد بر آنها مساوي نيستند به طوري كه   است. به منظور اطمينان از نشست الاستيك مساوي براي اين دو پي بايد چه نسبتي بين بارهاي ستونها و اندازه پي‌ها برقرار باشد؟ (سال ۷۵)
۱)   2)  
۳)   4) مي‌توان از شناژهاي معمولي براي مساوي كردن نشست استفاده نمود.

عتیقه زیرخاکی گنج