گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به اطلاع مي‌رساند اینجانب / شركت                              به شماره ثبت                با موضوع فعاليت             
در نظر دارد جهت تأمين كسري وثيقه مورد نياز طرح خود با خلاصه مشخصات زير كه از محل اعتبارات 
و توسط                            به سرپرستي بانك                  استان                 معرفي و به تصويب بانك رسيده است،
از ضمانت‌نامه آن صندوق بهره‌مند شود.
خلاصه مشخصات طرح مصوب و تسهيلات مربوطه:
۱- هدف از سرمايه‌گذاري جديد مورد نظر: 
 احداث يا ايجاد   توسعه   نوسازي يا جايگزيني   سرمايه در گردش  ساير (با ذكر مورد)
این فایل به صورت یک فرم می باشد که در این جا به توضیح مختصر درباره این فایل می پردازیم:
۲- ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده قبلي در طرح: تسهيلات بانكي معادل           ميليون ريال و سهم متقاضي معادل  .    .   .  .  ميليون ريال بوده است که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی آن    درصد می باشد. اصل و سود متعلقه تسهیلات اخذ شده، جمعا معادل           میلیون ریال می باشد . دوره مشارکت مدنی تسهیلات دریافت شده قبلی از تاریخ     
            الی             به مدت    ماه و دوره تنفس آن    ماه در نظر گرفته شده بوده که تاکنون تعداد    قسط و جمعا به مبلغ        
                        میلیون ریال، به بانک پرداخت گردیده و مبلغ           میلیون ریال نیز بدهی معوق و       میلیون ریال بدهی سررسید نشده می باشد. همچنین       میلیون ریال سرمایه در گردش از بانک      دریافت گردیده که اصل و سودآن          میلیون ریال می باشدکه تاکنون       میلیون ریال به بانک پرداخت گردیده و      میلیون ریال سررسید نشده میباشد.اقساط سررسید نشده شامل  قسط   ماهانه میباشد که تاریخ اتمام آن   /      /    13 پیش بینی شده است.
          3 – سرمایه گذاری انجام شده قبلی شامل:  
                1 – ۳ – سهم بانک در هزینه های ساختمان به مبلغ          میلیون ریال، تاسیسات           میلیون ریال و ماشین آلات       
                 .             میلیون ریال و سرمایه در گردش         میلیون ریال بوده است.
                 2 – ۳ – سهم متقاضی در هزینه های زمین به مبلغ        میلیون ریال، ساختمان به مبلغ          میلیون ریال، تاسیسات         
                 .             میلیون ریال، ماشین آلات           میلیون ریال و سرمایه در گردش         میلیون ریال بوده است.
          4- بابت اصل و سود تسهیلات فوق الذکر، وثایقی به ارزش جمعا              میلیون ریال در سال           13در رهن بانک  
            .             (نام بانک) قرار گرفته شده که با ارزیابی (جدید/ قبلی) بانک، در حال حاضر مبلغ             میلیون ریال آن، مازاد وثیقه  
               تسهیلات قبلی است.
۵- ميزان سرمايه‌گذاري جديد مورد نظر:
              1-5- اصل وام مصوب(سرمایه ثابت) برای توسعه به مبلغ               ميليون ريال می باشد که پیش بینی شده است، دوره 
                  مشارکت مدنی آن   ماه باشد. سود سالانه این دوره     درصد و مبلغ آن            میلیون ریال درنظر گرفته شده است. دوره  
                   تنفس نیز     ماه پیش بینی شده است.جمع مبلغ قابل فروش اقساطی برابر با                  میلیون ریال می باشد که با سود    
                 درصد و طی اقساط        ماهه در طول      سال / ماه، بازپرداخت خواهد شد. جمع اصل و سود تسهیلات سرمایه ثابت در  
                دوران مشارکت و فروش اقساطی معادل                  میلیون ریال می باشد.
۲-۵- اصل وام مصوب (سرمایه در گردش) به مبلغ              ميليون ريال می باشد که به مدت    ماه در اختیار خواهد بود و با سود      درصد، جمع اصل و سود تسهیلات  ، برابر با                   میلیون ریال می باشد.  سهم آورده متقاضي در تسهیلات جدید(سرمایه در گردش) معادل               ميليون ريال می باشد.    
۶- كل ارزش وثايق مورد نياز بانك برای تسهیلات جدید، معادل                  ميليون ريال بوده كه موارد زير قابل تامین از طرف متقاضی می باشد:
      1-6-  ارزش مازاد وثیقه در اختیار بانک عامل، شامل محل اجرای طرح به مساحت             مترمربع، ساختمانها
                    به متراژ                  مترمربع و تاسیسات و ماشین آلات موجود جمعا به ارزش                   ميليون ريال.
                 2-6- وثیقه ملکی خارج از طرح شامل                               به ارزش                        میلیون ریال.
                 3 -6- سفته بانکی به ارزش                میلیون ریال.
۷- كسري وثيقه مورد نیاز معادل         ميليون ريال مي‌باشد كه    درصد از كل وثايق مورد نياز (جدید) را شامل مي‌شود که از آن صندوق، تقاضای صدور ضمانت نامه برای این مبلغ را می نماییم.
در پایان كليه مدارك عمومي و اختصاصي مورد نياز (بر اساس راهنماي صدور ضمانت‌نامه) به پيوست، جهت بررسي امكان صدور ضمانت‌نامه از سوي آن صندوق ارائه مي‌گردد.                                                                                   

عتیقه زیرخاکی گنج