گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 204 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب موردنيازنيروگاه ازچاه تامين مي شودكه درزيربخشي ازويژگيهاي آبهاي زيرزميني آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسياركم است

-ممكن است داراي ذرات شن باشد.

-معمولاًموادآلي بسياركم دارند.

اين اب حاوي آهن محلول وگاهي هم منگنز محلول هستندكه وقتي آب درمعرض اتمسفرقرارمي گيرددراثراكسيده شدن توسط هواذرات زردوقهواي درآنهاظاهرمي شود.

-دي اكسيدكربن ممكن است دراين آبهازيادباشدوPH اين آبهامعمولا ًبين۹-۷٫۹  .6  مي باشد.

-آب چاهاي خيلي عميق ممكن است معمولاًعاري ازميكروبهاوديگرميكروارگانيسمهاباشد ولي چاههاي
كم عمق معمولاًآلوده به ميكروارگانيسمهامي باشند.

-بخاطرانحلال جزئي مواد معدني معمولاًاين آبهاداراي املاح زيادمي باشند(حدود۵۰۰  ppm )كه بيشترين جزءآن بي كربنات كلسيم ميباشد
تصفیه خانه آب
درتصفيه خانه دوبخش مهم ازيكديگرجدامي شوند :
۱-بخش آبD.M   
۲-بخش سرويس دهي وشرب
تنها ناحيه مشترك بين اين دوبخش ،بخش مخازن ذخيره آب خام مي باشدكه هركدام داراي ظرفيت ۲۰۰۰ m3  مي باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M   (تصفيه خانه) : شامل اجزاي ذيل مي باشد :
.
-۴خط موازي باهركدام داراي ظرفيت hr/m3110 مي باشد وجودداردكه قابليت سرويس
دهي آن مابين احياءيا شستشوي معكوس۲۳ساعت ميباشدودرموردستون بسترمختلط زمان  
سرويس دهي ۲۰۰ساعت مي باشد.هرخط داراي تجهيزات ذيل مي باشد :
-يك فيلترشني باظرفيت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-يك فيلترذغال اكتيو جهت جداسازي يونهاي اكسيدكننده باقي مانده به منظورحفاظت رزينها درمراحل بعدي حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلي
-يك فيلتركاتيوني ،رزينهاي معاوضه كننده اسيدي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كند كه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك دگازوركه داراي مخزن ذخيره درانتهاي آن بوده وداراي دوفن گريز از مركزمي باشد.
-يك پمپ آب دركناردگازورقرارداردكه آب كاتيوني (كاتيون آزادشده)رابه سمت ستونهاي آنييوني وبستر مختلط ودرنهايت مخازن ذخيره آب ريز(مقطر)مي فرستند.يك پمپ اصلي كه درحالت آماده به كارمي رودبراي۴خط آبD.M   درنظرگرفته شده است.
-يك فيلترآنييوني بارزيتهاي معاوضه كننده يوني بازي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كندكه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك فيلتربسترمختلط با رزينهاي معاوظه كنندهبازي قوي واسيدي
-يك مخزن ذخيره اسيد سولفوريك %۹۸ظرفيت كافي براي يك ماه بهره برداري ازتصفيه خانه 
براي توليد آب D.M 
-يك مخزن مكنده اسيدبراي مكش سيستم دربين تانك اصليذخيره اسيدوپمپهاي انتقال دهنده اسيدوجوددارد.
-يك مخزن ذخيره سودسوزان%۵۰به ظرفيت كافي جهت استفاده بهره برداري يك ماه آب
D.M (تصفيه خانه)
-يك تانك روزانه سودسوزآورجهت بهره برداري واستفاده يك روزدرتصفيه خانه جهت تهيه آب D.M
-دوپمپ تخليه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخيره به تانك روزانه(يكي ازآنهامورداستفاده قرارمي گيرد)
-يكمخزن مكنده سودبراي مكش سيستم دربين تانك اصلي ذخيره سودوپمپ هاي انتقال سودوجود دارد.
-يك مخزن شستشوي معكوس به منظور شستشوي معكوس خارجي رزينهاي ستونهاي كاتيوني وآنيوني توسط مجراي انتقال رزيني از اين ستونها به مخزن شستشوي معكوس انتقال مي يابند.
-۳مخزن ذخيره آب دمينه شده كه ظرفيت هركدام۳ m2000  مي باشد.
-دوپمپ سانتريفوژبراي انتقال آب   DMبه برجهاي خنك كن كمكي میباشد

-دوپمپ سانتريفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفيت hr/m3300كه در صورت لزوم واحتياج براي هرقسمت درنظرگرفته مي شود.
-دوپمپ احيا جهت احياء وشستشوي معكوس رزينهاباآب كه شامل احياءوآب كشي آهسته وتند رزينهاي كاتيوني آنيوني وبسترمختلط مي گردد.
-دوپمپ خنثي سازي به منظورخنثي سازي آبي كه در اثررزينها درسيكل تصفيه آب مقطربوجود
آمده است.اين حالت درمورد فيلترشني وزغال فعال صادق نيست.ظرفيت اين استخرهابه ميزان
حجم احياء هرخط وهمچنين فاكتور ايمني اختصاص يافته بستگي دارد.هر تانك داراي يك خط 
هوابراي مخلوط كردن محتويات استخر خنثي سازي مي باشد .
-دوپمپ تزريق اسيد براي خنثي كردن پساب استخر خنثي سازي كه يكي از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گريزازمركز چرخشي به منظوراحتلاط يكنواخت،خنثي سازي واز بين بردن حالت مضر فاضلاب بدست 
آمده ازاحياء مي باشد.
-يك مخزن مكنده آب خنثي به عنوان مكنده سيستم كه ما بين تانك خنثي سازي وخروجي پمپهاي تخلیه و مسیر سركوله بين دواستخروجوددارد.
-يك مخزن هواي فشرده براي تأمين هوائي بافشار ثابت براي ابزاردقيق.
دستورالعمل سرويس دهي وشرب:
۱-سيستم داراي دوپمپ سرويس دهي وشرب جدا از هم كه يكي از آنها درحالت آماده به كار است.
۲-يك مخزن ذخيره هيپوكلريت با ظرفيتm3.1
۳-دوپمپ تغذيه جداازهم به منظورتزريق هيپوكلريت به تانك هوائي بيروني باظرفيت ۵٫۸lit/hrكه يكي درحالت آماده به كار است.
۴-يك تانك هوائي با ظرفيتm31000

قسمت هاي تأسيسات آب ريز به شرح ذيل مي باشد
۱-فيلترشني ۲-فيلترذغال اكتيو ۳-معاوضه كننده كاتيوني۴-دي گازور۵-معاوضه كننده آنيوني  6-بستر مخلوط   7-مخزن پمپهاي آب ريز۸-مخزن وتزريق اسيد۹-مخزن وتزريق سود۱۰-
                                                      شستشوی معكوس خارج رزينها۱۱-خنثي سازي پساب۱۲-نقص سيستم   
        
قسمت آب دينه شامل۴خط مي باشداين فرايند باورودآب خام به فيلترشني شروع مي شودكه در روش استانداردعمليات ،جريان به سوي پايين مي باشد. فيلترشني يك ستون عمودي تحت فشار به ارتفاع وقطر
۳۰۰ميلي متر مي باشد .                                                            بستر فيلتر شامل شن و دانه هاي نگهدارنده مي باشد .                           كه روي سيني نازل دار قرار دارد.
نازلها وظيفه جمع آوري وعبورآب در مدت            زمان  سرويس دهي و توزيع آب وهوادر مرحله 
يك واش را برعهده دارند.هرفيلترشني براي جريانm3/hr110طراحي شده است.وفيلترشني اولين مرحله از
مراحل تهيه آب ريز مي باشد سيستم عملياتي ويك واش فيلترشني اتوما تيك مي باشدو توسط plcكنترل میشود.
درعين حال عمليات يادشده ميتوان توسط بكاربردن دكمه هاي واقع در پانل كنترل انجام ميگردد.

عمليات بك واش شامل سه مرحله مي باشد:
۱-يك واش توسط آب جهت انتقال موادمعلق ازفيلترشني انجام مي شوددراين مرحله جريان آب زيادخواهدبود.  هم چنين ازپمپ آماده به كارآب خام نيزاستفاده مي شودكه فلوي آن متغيراست.

۲-بك واش،آب وهوابصورت همزمان،براي اين منظورجريان آب بك واش توسط فرمان Plc روي ولواز طریق فلومترکاهش
مي يابد.

۳-سيستم رادرمدبهره برداري قرارمي دهيم وآنراازپائين درين مي دهيم تاآب خروجي فيلتركاملاًتميزگردد
فيلتر كربن اكتيو :FILTRATION ACTIVE                
دومين ستون درفرايندتوليدآب ديزستون هاي كربن اكتيوهستند.اين فيلترها بدليل آلودگي ميكروبي آب خام تعبيه شده اند.همچنين بدليل كلرزني درلوله ورودي به تانك ذخيره آب خام وحساسيت رزينهابه كلرآزادنيازبه يك فيلترزغال فعال مي باشدكه كلرآزادوكلرتركيبي راحذف كندوازموادرزيني جلوگيري نمايد.
جريان آب درحالت استاندارد ازبالابه سمت پائين فيلتركربن اكتيو مي رود.فيلترهاي كربن اكتيوستون هاي تحت فشارباmm3000قطروmm4000ارتفاع ميباشد.بسترآن شامل( granulx   aaivxed   carbon  )
ونگهدارنده( growd )مي باشدكه روي سيني سوراخ شده داراي نازل ريخته شده است.نازلهاجهت جداسازي آب ازذرات كربن درحين بهره برداري وتوزيع آب درمرحله يك واش مي باشد.هرفيلتركربن اكتيوبرايhr/m110وppm uz c.2 كلرآزادطراحي شده است.
درشرايط نرمال آب فيلترشده خروجي از فيلتر شني همان خط به ستون كربن اكتيواز پائين به بالاوارد ميگردد. برمبناي تست آلودگي دماي آب ورودي در حدود c80مي باشد.اماتادرجه حرارت خروجي فيلتركربن اكتيو به زيرc30برسدآب واردفيلتركاتيوني نمي شود.

CATIONIC         FILTER                                                                                          
بعدازفيلترزغال فعال،آبداردفيلتركاتيوني مي شودكه حاوي دو نوع رزين است.رزين كاتيوني ضعيف ورزين كاتيوني قوي،كليه كاتيونهاي موجوددرآب توسط اين دونئع رزين حذف مي گردد.سيستم به صورتCounter  carent   يابه عبارت ديگرجريان سرويس ازپائين به بالاوبسترشناور وجريان احياءازبالا به پائين طراحي شده است.
درون فيلترپوشش لاستيكي داردوفضاي داخل آن توسط يك صفحه مسطح كه روي آن نازلهائي براي عبوروتوضيع يكنواخت آب ومحلول احياءتعبيه شده به دوقسمت تقسيم مي گردد.محفظه پائين فيلتربراي رزينهاي كاتيوني ضعيف ومحفظه بالائي براي رزينهاي كاتيوني قوي مي باشد.درهرقسمت يك لايه ذرات خنثي براي توضيع بهتر جريان آب موجوداست وبراي احياءازاسيدسولفوريك رقيق بادو غلظت %۷/۰و%۵/۱ استفاده مي شود.وعامل رقيق كننده آبD.M  مي باشد.                               تعبيه شده.
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب ماده‌اي فراوان در كره زمين است. به شكلهاي مختلفي همچون دريا، باران، رودخانه و … ديده مي‌شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي‌شود اما از بين نمي‌رود. هر گونه حيات محتاج آب مي‌باشد، انسانها از آب آشاميدني استفاده مي‌كنند يعني آبي كه كيفيت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.
مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجرا مي گردد، «تصفيه آب» و مجموعه تأسيسات و تجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب را در بر مي گيرد «تصفيه‌خانه» ناميده مي‌شود بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب و مصارف عمومي شهري يك رشته عمليات در تصفيه‌خانه آب به اجرا گذارده مي‌شود تا آب دريافتي از منابع آب را با كيفيتي قابل قبول در چهارچوب استاندارد «آب آشاميدني» تحويل نمايد.
آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ، بي‌بو و با طعم مطبوع و گوارا كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري براي سلامتي مصرف كننده نداشته و خسارتي به تجهيزات انتقال، توزيع و مصرف وارد نياورد.
عملياتي كه در تصفيه‌خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا مي‌شود بستگي به كيفيت آب منابعي دارد كه براي تأمين آب آشاميدني در نظر گرفته مي‌شود و طرح تأسيسات تصفيه‌خانه نيز با در نظر گرفتن اينكه آب تصفيه شده براي چه مصرفي در نظر گرفته خواهد شد پيش‌بيني مي‌شود.
منابع آب كه به منظور تأمين آب آشاميدني و مصرف عمومي به كار گرفته مي‌شوند، شامل؛
منابع آبهاي سطحي؛ درياها و درياچه‌ها، آبگيرها و بركه‌ها، رودخانه‌ها و جويبارها
منابع آبها زيرزميني؛ چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها، است.

که در بعضي از تأسيسات تصفيه آب از يك يا چند منبع مختلف آب دريافت و تصفيه می‌شود. به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد، آب دريافتي را به آب آشاميدني تبديل خواهد كرد و به همين جهت  مطالعه كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تأمين آب آشاميدني براي ايجاد يك سيستم تصفيه و توزيع آب سالم ضرورت پيدا مي‌كند.
برخلاف اغلب شهرهاي بزرگ دنيا, تهران در کنار رودخانه بنا نشده است،  بههمين دليل بخشي از آب مورد نياز اين شهر با يد از نقاط دور دست و رودخانه‌هاي اطرافتأمين و منتقل گردد. تا سال ۱۳۰۶، آب شهر توسط ۲۶ رشته قنات با مجموع آبدهي حدود۷۰۰ ليتر در ثانيه تأمين مي‌گرديد. در اين سال عمليات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به تهران آغاز شد. اين کانال که ۵۳ کيلومتر طول داشت و آب را از روستاي بيلقان کرج به جمشيدآباد تهران منتقل مي‌نمود طي چهار سال احداث گرديد  و با توجهبه اينکه بيست کيلومتر از اين کانال سرپوشيده و بقيه رو باز بود لذا احتمال آلودگيو تلفات آب وجود داشت.
 از طريق اين کانال مقدار ۵۳ سنگ به عنوان حق آبه و مقداري همبه عنوان سهميه(نه هشتاد و چهارم) به آب تهران افزوده شد و به اين ترتيب جمعاً قريببه يکصد سنگ (حدود ۱۶۰۰ ليتر در ثانيه) آب توسط جوي‌ها در شهر توزيع و به آبانبارهاي منازل انتقال مي‌يافت.در سال ۱۳۲۹ طرح اوليه لوله‌کشي تهران برايجمعيتي معادل نهصد هزار نفر به مرحله اجرا درآمد و دو خط لوله فولادي به قطر ۴۰ اينچو با ظرفيت ۲۴۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز براي انتقال آب از آبگير بيلقان به اولينتصفيه‌خانه تهران(جلاليه) در نظر گرفته شد. بهره‌برداري از خط اول خطوط لولهفولادي و تصفيه‌خانه جلاليه در سال ۱۳۳۴ آغاز گرديد. همچنين در سال ۱۳۳۳ به منظور مهار بارش‌هاي آسماني، مطالعات ساخت سد امير کبيردر ۴۰ کيلومتري شمال غربي تهران (از آبگير خرسنگ کوه)، در حوالي کيلومتر ۲۳ جادهکرج به چالوس نزديک به روستاي واريان آغاز گرديد. 
ساختن اين سد در سال ۱۳۳۷ شروع ودر اوايل سال ۱۳۴۲ پايان يافت و بهره‌برداري از آن آغاز شد. به منظور پاسخگوئي به نياز فزاينده تهران به آب شرب، تصفيه‌خانه شماره دو(کن)و دو خط لوله بتني به قطر mm۲۰۰۰ جهت انتقال آب از آبگير بيلقان به محل تصفيه‌خانه مزبور احداث گرديد و از سال ۱۳۴۲ مورد بهره‌برداري قرار گرفت. رشد جمعيت و سيل مهاجرت به تهران همچنان ادامه داشت و نيازهاي جديدي را ايجاد مي‌نمود، لذا متصديان امر بر آن شدند که براي افزايش ظرفيت تأمين آب و توسعه تأسيسات چاره‌انديشي و اقدام نمايند. در اين راستا استفاده از منابع آب زيرزميني مورد توجهقرار گرفت تا در کنار آب قنوات و سد کرج، بخشي از نياز آبي تهران، بويژه در ماه‌هاياوج مصرف(خرداد، تير، مرداد، شهريور) را جبران نمايند. از سال ۱۳۴۲ حفر چاه‌هايعميق آغاز شد و روز به روز بر تعداد اين چاه‌ها افزوده گرديد. در سال۱۳۴۰ مطالعه و ساخت سد لتيان در ۳۲  کيلومتري شمال شرق تهران به منظور مهارآب رودخانه جاجرود آغاز گرديد. در طرح توجيهي ساخت اين سد، تأمين بخشي از آب تهران وآب کشاورزي دشت ورامين مورد توجه قرار داشت. سد لتيان در سال ۱۳۴۶ به بهره‌برداريرسيد و استفاده از آب آن که به وسيله تونل تلو(به طول ۹ کيلومتر و به قطر ۷/۲ متر)به حومه شرقي تهران مي‌رسد، آغاز گرديد. از همان زمان، ساخت سومين تصفيه‌خانهتهران در منطقه حکيميه تهران پارس مطرح شد. اين تصفيه‌خانه در سال ۱۳۴۷ در مداربهره‌برداري قرار گرفت. عمليات توسعه تصفيه‌خانه سوم و احداث تصفيه خانه شماره چهاردر سال ۱۳۶۳ به اتمام رسيد و مورد بهره‌برداري قرار گرفتند. به دنبال افزايش نيازهاي آبي تهران، مطالعات و ساخت يک سد خاکي روي رودخانه لاردر شمال شرقي تهران در بلنديهاي کوه کلان در دامنه قله دماوند در ناحيه‌اي به نامپلور در کيلومتر ۶۵ جاده هراز(تهران- آمل) در سال ۱۳۵۳ آغاز گرديد. ساخت اين سد درسال ۱۳۶۰ پايان يافت و بهره‌برداري از آن در سال ۱۳۶۳ آغاز شد.
يکي از اهداف ساخت سد لار تأمين بخشي از آب شرب تهران بود ولي به دليل مشکل فرارآب، بهره‌برداري از سد مذکور به ميزان ظرفيت اسمي آن ميسر نگرديد. آب ذخيره شده درمخزن اين سد به وسيله تونل کلان (به طول۲۰ کيلومتر و قطر ۳ متر) تا سه کيلومتريدرياچه سد لتيان انتقال يافته و پس از برق‌گيري در دو نيروگاه کلان و لوارک جهتتغذيه سد لتيان از طريق رودخانه به اين درياچه مي‌ريزد.
رشد بي‌رويه تهران وضعيتيرا بوجود آورده که منابع آب موجود يعني سدهاي کرج، لتيان و لار و چاههايي که قراربود فقط در ماه هاي اوج مصرف مورد استفاده قرار گيرند، ديگر کفاف مصرف شهروندانتهراني را ننمايند و به ناچار برداشت از منابع زيرزميني رو به افزايش نهاد. سقفمجاز برداشت از منابع زير زميني ۲۵۰ ميليون مترمکعب در سال تعيين شده است. 
برداشت طراحي شده و سيستماتيک از منابع آب زيرزميني تهران(شاملچند سفره کوچک در شمال شهر مانند نياوران، دره مقصود آبيک و محموديه و يک سفره بزرگکه از تپه هاي عباس‌آباد شروع شده و تا جنوب تهران ادامه دارد ) از سال ۱۳۴۲ آغازگرديـده و نسبت آب تأمــين شده از منابع زيرزمــيني به کل آب تأمــين شده از ۵/۱۳ درصددر سال ۱۳۴۲ به ۴۹ درصد در سالهاي اخير رسيده است.

عتیقه زیرخاکی گنج