گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این بررسی استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) را در تصمیم گیری برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب غربی نیجریه را مورد مطالعه قرار می دهد. در این بررسی از روش تحقیقات توصیفی از نوع بررسی و نمونه گیری استفاده شده است. 
 اطلاعات از نمونه ای از ۶۰۰ نفر متشکل از ۴۰۰ پرسنل علمی که مقام موقعیت پرسنل اجرایی را داشته و ۲۰۰ نفر پرسنل اجرایی ارشدی که واحدها را سرپرستی می کردند با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شمارش متوالی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمارهای t- test تحلیل شدند. 
فرضیه ایجاد شده در سطح ۵% اطمینان تست شدند. این مطالعه شخص نمود که MIS به اندازۀ کافی در پروسۀ تصمیم گیری در برنامه ریزی های بلند مدت، کوتاه مدت و بودجه بندی استفاده نشده است. 
 اختلاف قابل توجهی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در هر دو برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بین دانشگاههای فدرال و ایالتی وجود نداشت. 
 ولی در استفاده از MIS برای تصمیم گیری در بودجه بندی اختلاف زیادی بین این دو دانشگاه وجود داشت. 
 توصیه شد که واحدهای MIS باید به اندازه کافی تأمین مالی و نگهداری شوند تا روند اطلاعات و کاربرد مناسب MIS در برنامه ریزی و بودجه بندی تخمین شود. 
 مقدمه : 
 تصمیم گیری مؤثر، مستلزم اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط است. منبع اطلاعات یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی دانشگاه است. اگر اطلاعات مرتبط موردنیاز برای تصمیم گیری در زمان مناسب در دسترس نباشد. 
 برنام ریزی ضعیف، تصمیم گیری نامناسب، اولویت بندی ضعیف نیازها و زمانبندی ناقص فعالیتها پیش می آید. از این رو سیستم دانشگاهی در عملکردش مؤثر کارآمد نخواهد بود. سیستم اطلاعات مدیریتی ضعیف به عنوان تنگنایی در مدیریت موفقیت آمیز دانشگاهها در نیجریه شناسایی شده است. 
 برنامه ریزی مؤثر فعالیتها  در طول دورۀ زمانی بلند مدت بدون اطلاعات مؤثر غیرممکن است. اطلاعات باید از طریق محققان علمی تهیه شوند تا از اعتبار و تأثیر اجتماعی برخوردار شوند. و دانشی را که بدست می آید را باید ذخیره سازی کرد تا در زمان موردنیاز برای استفاده در تصمیم گیری ها منتشر کرد. 
 اهمیت MIS در تصمیم گیری از روی اهداف و مقاصدش شناخته می شود. 
 هدف MIS بسط دادن سیستم ارزشمندی برای به حداکثر رساندن کاربرد مؤثر از اطلاعات برای عملیات مدیریتی است. 
 اهداف پروژه MIS در دانشگاهها عبارتست از : 
 1 ) استانداردسازی سیستم کسب اطلاعات 
 2 ) ثبت این اطلاعات روی دیستکتها یا نوارها در دانشگاهها 
 3 ) سازماندهی اطلاعات برای برنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری 
 4 ) کمک به دانشگاهی تا سیستم مدیریت مؤثر را اجرا کنند. 
 بر مبنای اهداف ذکر شده انتظار می رود که MIS به دانشگاهها در تصمیم گیری کمک کند. 
 اگر در سازمان دانشگاهی نتوان اطلاعات را به هنگام نیاز ذخیره یا بازیابی کرد، گرفتن تصمیمات به موقع و دقیق از قبیل : برآورد مخارج، برآورد درآمد و …. را دشوار یا غیرممکن می سازد. 
 MIS اساساً با فرآیند جمع آوری، پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات در هر سازمانی سرو کار دارد. 
 بر آنکه تصمیمات مؤثر در هر سازمانی عملی شوند دریافت اطلاعات از افراد و تأمین اطلاعات برای آنها ضروریست. اطلاعات باید دقیق و به روز باشد تا از عهده عدم قطعیت برآیند. عدم قطعیت شرایطی است که در آن مدیر اطلاعات اندکی راجع به تصمیم گیری دارد هیچ روشی برای پیش بینی تصمیم وجود ندارد. 
 هدف این مطالعه و بررسی : 
 آیا MIS برای تصمیم گیری های برنامه ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب نیجریه کاربرد دارد به چه میزان؟ 
 روش شناسی : 
 استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 
 انتخاب ۴ دانشگاه – ۲ دانشگاه فدرال و ۲ دانشگاه ایالتی 
 با استفاده از پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری MISDQ 
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در طول سال های اخیر انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین به یک موضوع استراتژیک مهم تبدیل شده است. بنابراین ماهیت این تصمیمات معمولأ پیچیده و ساختار نیافته است. از طرفی فرایند انتخاب تأمین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است. در این مقاله یک تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب تأمین کننده مناسب در یک محیط تصمیم گیری گروهی پیشنهاد شده است. با توجه به معیار های پیشنهاد شده که شامل کیفیت محصول، زمان تحویل، هزینه خرید، توانایی تکنولوژیکی و توانایی مالی می باشد. یک مثال عددی برای انتخاب تأمین کننده آورده شده که کاربرد روش تاپسیس فازی را بیان می کند. در نهایت موضوعات مناسبی برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است
اخیرأ مدیریت زنجیره تأمین هم در مراکز دانشگاهی و هم در صنعت مورد توجه خاصی قرار گرفته است. هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین، کاهش ریسک زنجیره تأمین، کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد، بهبود خدمات به مشتری، بهینه کردن سطوح موجودی و فرایند های کسب و کار و زمان سیکل و در نتیجه افزایش قدرت رقابت و رضایت مشتری و سودآوری می باشد.(بوران و همکاران،۲۰۰۹) در بیشتر صنایع هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول قسمت عمده ای از بهای تشکیل شده محصول را در بر میگیرد.(قدسی پور،۱۹۸۹) در چنین شرایطی بخش تدارکات می تواند نقش کلیدی را در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نمایدو تأثیر مستقیمی روی کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد.(قدسی پور،۲۰۰۷)
پس کاملأ آشکار است، که تصمیم گیری در مورد انتخاب تأمین کننده نقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک شرکت ها دارد و بسیاری از شرکت های باتجربه بر این باورندکه انتخاب تأمین کننده مهم ترین فعالیت یک سازمان به شمار می آید. در نتیجه تصمیم گیری های نادرست در زمینه انتخاب تأمین کنندگان پیامد های منفی و زیان های بسیاری را برای شرکت در پی خواهد داشت.(بوور،۲۰۰۱) تحقیقات بسیار زیادی درباره فرایند انتخاب تأمین کنندگان انجام شده که هر کدام به شکلی خاص به این مسئله توجه کرده اند.در ادامه به مرورادبیات تحقیق می پردازیم.
فاتیه امره بوران و دیگران از تکنیک تاپسیس برای انتخاب تأمین کننده در شرایط تصمیم گیری گروهی در یک شرکت اتومبیل سازی استفاده می کند.(بوران و همکاران) قدسی پور و ابرایان یک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)  را به منظور کاهش تعداد عرضه کنندگان ارائه کردند آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  و برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در پشتیبانی از تصمیمات استفاده کرده اند.(قدسی پور و آبرایان،۱۹۹۷) لین و همکارانش برای انتخاب تأمین کننده از یک مدل (ERP)  استفاده کردند، که صنعت الکترونیک به عنوان مطالعه موردی آنها انتخاب شده بود که در این مدل یکپارچه از تکنیک های (ANP)  و (TOPSIS)  برای محاسبه وزن و رتبه بندی تأمین کنندگان استفاده کردند و مدل (LP)  یه طور مؤثر حجم سفارش را به هر فروشنده اختصاص می دهد.( سایلین و همکاران ،۲۰۱۱) باسنت و لینگ مسئله انتخاب تأمین کننده را به لحاظ اندازه حجم سفارش برای موجودی ها مورد بررسی قرار دادند.در این تحقیق تقاضای کالا درافق برنامه ریزی مشخص است و هر کدام از کالاها را می توان از مجموعه ای از عرضه کنندگان مورد تأیید خریداری کرد.(باسنت و لینگ،۲۰۰۵) ایرج پور و دیگران مؤثرترین شاخص ها را در انتخاب تأمین کننده سبز با استفاده از روش  (DEMATEL) شناسایی و ارزیابی می کنند. در این مقاله یک الگویی برای انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان با رویکرد چند معیاره و سیزده عامل به خصوص شاخص تأمین کنندگان دوستدار محیط ارائه شده است، که از بین این شاخص ها مؤثر ترین آنها پس از وزن دهی با روش (DEMATEL) تعیین گردید.(ایرج پور،۲۰۱۲)
انتخاب تأمین کننده مناسب گام ضروری در طراحی زنجیره تأمین می باشد. معمولأ این مسئله شامل چندین معیار بوده و یافتن راه حل بهینه برای آن دشوار می باشد.تکنیک های معمول در این زمینه با معیار های کمی سروکار داشته و این در حالی است که معیار های کیفی فراوانی در زنجیره تأمین وجود دارد، بنابراین به تکنیکی نیاز است که هم معیار های کمی و هم معیار های کیفی را در بر گیرد.
با مرور ادبیات تحقیق تأمین کنندگان، این نتیجه حاصل شده است که از روش (AHP)بیشتر در مقالاتی که در زمینه تصمیم گیری چند معیاره  می باشد، استفاده شده است و اندک مواردی وجود دارد که از روش (TOPSIS) فازی برای حل مسائل انتخاب تأمین کننده استفاده شده باشد.لذا نیاز است که در این زمینه نیز پژوهش هایی صورت گیرد. یکی از روش هایی که در مسائل تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده قرار می گیرد تکنیک (TOPSIS) میباشد، که نقش مهمی را در مدل های توسعه یافته جهت انتخاب تأمین کنندگان دارد.در این روش گزینه ای که کمترین فاصله را از جواب ایده ال مثبت دارد(PIS)  و بیشترین فاصله را از جواب ایده ال منفی دارد(NIS)  بهترین گزینه است.از طرفی همانطور که در بالا نیز اشاره شد، گاهی اوقات داده های موجود در شریط واقعی قطعی نیستند و به همین دلیل برای مدل سازی کافی به نظر نمی رسد به همین دلیل است که گاهی اوقات، متغیر های کلامی بهتر از مقادیر عددی می باشد، به عبارت دیگر وزن معیار ها و رتبه بندی گزینه ها به وسیله متغیر های کلامی بیان می گردد. (هوانگ،۲۰۰۶)

۲-اعداد فازی و متغیر های کلامی
در این بخش برخی تعاریف اساسی از مجموعه های فازی، اعداد فازی و متغیر های  کلامی که کوفمان و گوپتا و زاده به آن پرداخته اند استفاده می شود.
تعریف ۱-۲: مجموعه فازی A ? در مجموعه مرجع U با تابع عضویتA ?(x) مشخص می شود، به طوری که(A:) ?U→[۰,۱] مقدار تابع μA ?(x)را درجه عضویت x در مجموعه فازی A ?می گویند.(کوفمام،۱۹۹۱)
تعریف ۲-۲: مجموعه فازی A ?در مجموعه مرجع x محدب است، اگر و فقط اگر به ازایx_(2 ),x_1∈U  ,   ?λ[۰,۱]
باشد.(کلیر و همکاران،۱۹۹۵)
تعریف ۳-۲: هر مجموعه فازی در مجموعه مرجع x که هم نرمال و هم محدباست عدد فازی است. شکل زیر نشان دهنده عدد فازی  n ? در مجموعه مرجع U است،که مطابق تعریف می باشد.(کوفمام،۱۹۹۱)

 شکل (۱): عدد فازی n

تعریف ۴-۲: عدد فازی مثلثی (m ?) را می توان به صورت  =(m_1,m_2,m_3)m ?زیر نشان داد.تابع عضویت عدد فازی مثلثی (m ?) در فرمول(۲) نشان داده شده است.تابع عضویتx))m ?معادل است با:
تعریف ۵-۲ : متغیرهای کلامی، متغیرهایی هستند که مقادیر آنها توسط عبارتهای کلامی بیان میگردد.استفاده از متغیرهای کلامی در وضعیت های پیچیده و نامشخص که تنها با استفاده از عبارتهای کلامی قابل بیان هستند، بسیار مفید خواهند بود. به عنوان مثال وزن، یک متغیر کلامی است، که با عبارت های کلامی چون کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بیان می گردد.
انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است،که در آن k تصمیم گیرنده و m تأمین کننده و n معیار تصمیم گیری داریم که تأمین کنندگان با توجه به این معیارها با هم مقایسه می شوند.


۳-استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان
قبل از اینکه روش وزن دهی و رتبه بندی بررسی شود باید توضیحی در مورد اعداد فازی مورد استفاده ارائه شود.در این مقاله از عبارت های کلامی به جای اعداد قطعی برای تعیین وزن شاخص ها و همچنین رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است.جدول زیر عبارت های کلامی را جهت توصیف اهمیت معیار ها نسبت به یکدیگر ارائه می کند. (گویندا کانانا و همکاران،۲۰۰۹)

جدول(۱).عبارت های کلامی مرتبط با وزن معیارها
خیلیکمVL    (0.1و۰و۰)
کمL    (0.3و۰٫۱و۰)
تاحدودی کمML    (0.5و۰٫۳و۰٫۱)
متوسطM    (0.7و۰٫۵و۰٫۳)
نسبتا زیادMH    (0.9و۰٫۷و۰٫۵)
زیادH    (1و۰٫۹و۰٫۷)
خیلی زیادVH    (1و۱و۰٫۹)

جدول(۲).متغیر های کلامی مرتبط به عملکرد گزینه ها نسبت به معیار ها
خیلی ضعیف    (1و۰و۰)
ضعیف    (3و۱و۰)
نسبتا ضعیف    (5و۳و۱)
متوسط    (7و۵و۳)
نسبتا خوب    (9و۷و۵)
خوب    (10و۹و۷)  
خیلی خوب    (10و۱۰و۹)      


حال مراحل لازم برای انجام عملیات در این پژوهش به صورت گام های زیر آورده می شوند.
گام اول: اگر گروه تصمیم گیری شامل k تصمیم گیرنده باشد،قضاوت تصمیم گیرنده k ام در مورد اهمیت معیار j ام و عملکرد گزینهiام نسبت به معیار  با استفاده از متغیرهای (W_j^k ) ? و (X_ij^k ) ?   نشان داده شود،اهمیت هر معیار j ام و عملکرد گزینهiام نسبت به معیار jام توسط روابط زیر بدست می آید:
در ابتدا ماتریس تصمیم D(که ماتریس m×n  است) با داده های فازی ایجاد می شود.
(۳)
  مرحله نهایی تکنیک تاپسیس فازی، رتبه بندی گزینه ها براساس ترتیب نزولی ?c_i?^+  ها خواهد بود.(کاه رامان و همکاران،۲۰۰۷)
بدین ترتبب برای تشریح روش ارائه شده یک مثال عددی بیان می کنیم. مطالعه موردی  برای این پژوهش یک شرکت تولید کننده  صندوق های های نسوز می باشد که جهت تأمین یکی از مواد اولیه اصلی خود از تأمین کنندگان مختلف استفاده می کند.حال باید از میان این تأمین کنندگان یک تأمین کننده اصلی را انتخاب کنیم. پس از بحث و تبادل نظر بین تصمیم گیران معیار های زیر انتخاب شدند، که بیشترین ارزش را برای این شرکت تولید کننده به همراه می آورند که عبارتند از:
?=C?_1کیفیت محصول?=C?_2زمان تحویل?=C?_3هزینه? =C?_4توانایی فنی و تکنولوژیکی?=C?_5توانایی مالی
واحد خرید این شرکت دارای ۳ تصمیم گیرنده می باشد،که شامل: D_3,D_2,D_1 است. تصمیم گیرندگان این شرکت ارزیابی اولیه را در مورد ۱۵ شرکت تأمین کننده انجام داده و در نهایت ۳ تأمین کننده به نام های A_3 و A_2  و A_1 به عنوان گزینه هایی برای ارزیابی بیشتر باقی می مانند. حال باید از میان این ۳ تأمین کننده بهترین تأمین کننده را به گونه ای انتخاب کنیم، که بهترین شرایط را  بر اساس معیار های داده شده برای شرکت به همراه آورد. به همین منظور برای بدست آوردن وزن هریک از معیارها پرسشنامه ای تهیه کرده و در اختیار کارشناسان مربوط قرار می دهیم. با توجه به تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان، اطلاعات لازم برای تعیین وزن هر معیار مشخص شده که در نهایت پس از بررسی نظرات حاصله و با ادغام این نظرات وزن هر یک از این معیارها بدست آمد.

جدول ۳: وزن معیارها با توجه به نظرات تصمیم گیرندگان
    α    M    β
C1    0.63    0.83    0.97
C2    0.63    0.83    0.97
C3    0.77    0.93    1.00
C4    0.43    0.60    0.73
C5    0.57    0.73    0.87

حال پرسشنامه دیگری تنظیم کرده نظر تصمیم گیرندگان را در مورد عملکرد تأمین کنندگان نسبت به این پنج شاخص بررسیمی کنیم که در نهایت ماتریس تصمیم  جدول(۴) حاصل می شود.
با استفاده از تعریفی که در بالا به ان اشاره شده و با استفاده از ماتریس نرمالیز شده وزنی،مقدار MVIJ را بدست می آوریم و برای یافتن جواب ایده آل مثبت و منفی بیشترین و کمترین مقدار هر ستون را یافته و مقدار فازی ان را در ماتریس نرمالیز شده وزنی می یابیم
 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی استراتژی های تاثیرگذار بر توسعه توان رقابتی صنعت فرش در جامعه ای متشکل از ۶۷ نفر از مدیران اتاق بازرگانی استان قم و مرکز ملی فرش صورت گرفت. پس از مروری بر نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت¬ها و تهدیدات محیطی، ۳ فاکتور کلیدی موفقیت و ۱۵ استراتژی با محوریت بازاریابی شناسایی و با روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. درنهایت “آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین¬المللی، تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی جهت حفظ سهم بازار”، “افزایش فعالیت¬های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی” و “فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره گیری ازفناوریهای طلاعاتی در جهت بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیت های بازاریابی و تبلیغات”، به عنوان مهمترین استراتژی ها و “افزایش استفاده از فناور اطلاعات جهت تبلیغات و بازاریابی بیشتر” نیز به عنوان تاثیرگذارترین فاکتورکلیدی موفقیت برگزیده شد.
همگام با روند جهانی افزایش گرایش به بهره¬گیری از ابزارها و تکنیک¬های مدیریت استراتژیک، در کشور ما نیز به¬ دلایلی از جمله خصوصی¬سازی و آمادگی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، احساس نیاز به بکارگیری مؤثر چنین ابزارهایی رو به افزایش است. 
موضوع تدوین استراتژی¬های سازمانی از مهم¬ترین موضوعات سازمان¬ها و صنایع به شمار می¬رود، چرا که فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ‌کننده میان منابع داخلی سازمان یا صنعت و فرصت¬های خارجی آن می‌باشد. هدف این فرایند نگریستن از درون «پنجره استراتژیک» و تعیین فرصت‌هایی است که سازمان از آن¬ها سود می‌برد یا به آن¬ها پاسخ می‌دهد. بنابراین فرایند برنامه¬ریزی استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیت¬های سازمان با فرصت¬های موجود. این فرصت¬ها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری منابع سازمان روی آن¬ها، مورد بررسی قرار می‌گیرند (Rigby & Bilodeau, 2007).
با توجه به اینکه در ایران توسعه صنایع داخلی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی محسوب می¬شود و با وجود فشارهای رقابتی، توجه به بازارهای متلاطم داخل کشور نیز در سال‌های آتی از اهمیت خاصی برخوردار می¬گردد. از این¬رو در این راستا ضرورت دارد که برای شناخت نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت‌ها و تهدیداتی که بر سر راه توسعه صنعتی وجود دارد، با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی مانند مدیریت استراتژیک به تدوین راهکارهای مناسب به منظور در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها مبادرت ورزیده شود.
نتایج حاصل از تحقیقات مختلف بیانگر آنست که بازاریابی فرش دستبافت در ایران  به صورت علمی دنبال نمی¬شود و هنوز بیشتر جنبه سنتی دارد و پس از تولید فرش، اقدام به یافتن مشتریان می¬شود (نجار فیروزجایی، ۱۳۸۱). در ضمن تحقیقات اندکی در زمینه وضعیت بازاریابی فرش دستبافت در ایران انجام شده (صبوری خسروشاهی، ۱۳۸۲) و کاستی¬هایی از قبیل کمبود اطلاعات روزآمد در مورد خواسته¬ها و گرایشات مشتریان، فقدان برنامه¬ریزی استراتژیک، کاهش کیفیت، ضعف تبلیغات، ضعف مدیریت و خلا برنامه¬ریزی برای شناسایی سلایق کشورها و ملت¬های مختلف، نبود آشنایی با بازارهای هدف و ضعف در مشارکت یا برپایی نمایشگاه¬های فرش دستبافت، در مطالعات انجام شده به چشم می¬خورد (عزیزپناه، ۱۳۸۰). 
برخی کاستی¬هایی را که در مورد تبلیغات و بازاریابی فرش دستبافت وجود دارد، می¬توان به این صورت بیان نمود:
ناباروری صادرکنندگان به تبلیغات و استفاده ناچیز از آن، عدم موفقیت تبلیغات انجام¬شده، عدم موفقیت در معرفی مشخصه¬های فرش دستباف و بی¬توجهی به گروه¬های هدف (شم¬آبادی، ۱۳۸۳). 
قسمت اعظمی از فرش دستبافت ایران با ابعاد و ارزش¬های برجسته اقتصادی، فرهنگی و ملی آن برای صادرات در سطح بین-المللی، تولید و عرضه می¬شود. لکن بخاطر نارسایی¬ها و تنگناهای موجود در داخل کشور و شرایط رقابتی برای صادرات آن در بازارهای هدف، صادرات این کالا با مشکلات جدی مواجه می¬باشد، بطوریکه این هنر- صنعت از سال¬ها قبل از افول قهقرایی پیموده است. جایگاه و نقش تعیین کننده و هدایتگر بازاریابی صادراتی و بین¬الملل برای ارتقاء کیفیت و انطباق آن بر خواست-ها، نیازها و ترجیحات مشتریان و خریداران، امری است که از آن غفلت شده است (صبوری خسروشاهی، ۱۳۸۲). متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی، ساختاری، مدیریتی، تولیدی و بویژه تجاری و بازرگانی، فرش ایران دوران افول و رکوردشکننده¬ای را در عرصه رقابت¬های جهانی پیموده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر می¬برد. از طرفی، بی¬توجهی به اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز می¬شود، مزیت¬های رقابتی فرش دستبافت را در داخل و بویژه در سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده است. تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیت¬های محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است (شم¬آبادی و خداداد حسینی، ۱۳۸۶). 
همچنین در تولید حجم عمده¬ای از فرش دستبافت ایران (جز در مواردی معدود و انگشت شمار) معیارها، نگاه کلان و فرآیندی برای تولید با مزیت رقابتی مبتنی بر اصول بازاریابی ملحوظ و مورد توجه تولیدکنندگان نمی¬باشد و عموماً پس از تولید در گرداب مشکلات عدیده¬ای از عوامل داخلی و در سطح رقابت بین¬المللی، اقدام به صادرات و رقابت با رقبایی می¬شود که در نقطه مقابل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و ضمن بهره¬گیری از برجستگی¬های هنری فرش ایران، تولیدات خود را با موفقیت بیشتر به فروش می¬رسانند (شم¬آبادی، ۱۳۸۳). 
هدف از نگارش این پژوهش، تدوین استراتژی¬هایی جهت افزایش رقابت¬پذیری صنعت فرش در بازارهای بین¬المللی و سپس اولویت¬بندی آنها با روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی و انتخاب مناسب¬ترین استراتژی¬ها خواهد بود.
۲- ادبیات پژوهش
۱-۲- استراتژی و برنامه¬ریزی استراتژیک
لغت استراتژی از واژه یونانی«strategos» به معنی ژنرال گرفته شده است. اغلب، استراتژی با تاکتیک و واژه¬های مشابهی از ریشه ارتش مقایسه می¬شود. استراتژی، تصویری از « انجام دادن کارهای درست» ارائه می¬کند، ولی تاکید تاکتیک بر روی « درست انجام دادن کارها» است. استراتژی¬ها، مسیری که سازمان باید در آن قدم گذارد را مشخص کرده، تاکتیک¬هایی را تعیین و چگونگی پیمودن این مسیر را نشان می¬دهند (سعیدی و حسن¬پور پازواری، ۱۳۸۹).
استراتژی‌، الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه¬ریزی شده‌، بهره¬برداری و تشخیص منابع و تعاملات یک سازمان با جامعه‌، رقبا و دیگر عوامل محیطی است‌. طبق تعریف فوق یک استراتژی باید سه چیز را مشخص نماید: ۱) چه اهدافی باید محقق گردد‌؛ ۲) روی کدام حوزه‌ها باید تمرکز کرد‌؛ ۳) چگونه برای بهره¬برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به¬منظور کسب یک مزیت رقابتی‌، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی باید انجام گیرد (راسل، ۱۳۸۰).
برنامه¬ریزی استراتژیک از دیدگاه دانشمندان مختلف، تعاریف متعددی دارد که می¬توان مهمترین آنها را بدین صورت برشمرد: برنامه‌ریزی استراتژیک به مجموعه تئوری¬ها، مفاهیم، رویه‌‌ها و ابزار‌هایی گفته می¬شود که به همراه ابزارها و روش¬های تکمیلی، جهت کمک به مدیران و برنامه‌ریزان برای تفکر، برنامه¬ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده‌اند (Dereli, 2007; Stonehouse & Pemberton, 2002). به عبارت دیگر برنامه¬ریزی استراتژیک را می¬توان بصورت آینده¬نگری و تصمیم-گیری در زمان حال با در نظر گرفتن پیامدهای آتی تعریف کرد (Hoogstrw & Schanz, 2008).
بر اساس نظریه فلوید (۲۰۰۸)، امروزه با توجه به رشد فزاینده سطح علم در بین مردم و تغییر و تحولات ناشی از این امر، کمپانی‌ها و حتی موسسات مختلف آموزشی نیز بیشتر خود را منطبق با نیازهای مردم می¬نمایند و برآوردن نیازهای مشتری را در برنامه¬ریزی استراتژیک خود قرار می¬دهند (Floyd, 2008).
آنالیز SWOT یکی از قویترین ابزارهای استراتژیک بوده که به دنبال بیشینه ساختن نقاط قوت و فرصت¬ها و از سویی دیگر، حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت می¬باشد (Arsalan et al, 2008). این ماتریس متشکل از جدولی با مختصات دوبعدی است که هر یک از ۴ ناحیه آن نشانگر یک دسته استراتژی می¬باشند. این استراتژی¬ها عبارتند از:
استراتژی¬های تهاجمی (SO): راهبردهای حداکثر استفاده از فرصت¬های محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان؛
استراتژی¬های محافظه¬کارانه (WO): راهبردهای استفاده از مزیت¬های بالقوه¬ای که در فرصت¬های محیطی نهفته است، برای جبران نقاط ضعف موجود در سازمان؛
استراتژی¬های رقابتی (ST): راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدات؛
استراتژی¬های تدافعی (WT): راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان¬های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (امینی و خباز باویل، ۱۳۸۸).
۳- روش تحقیق 
تحقیق حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر گردآوری داده¬ها «توصیفی- اکتشافی» محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل ۶۷ نفر از مدیران مرکز ملی فرش و اتاق بازرگانی استان قم بودند که با عنایت به این حجم، به کل آن ارجاع داده شد. 
برای گردآوری داده¬ها از روش کتابخانه¬ای و میدانی (استفاده از مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد. 
پرسشنامه مربوطه برای استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای فازی طراحی شد. این پرسشنامه در برگیرنده ۱۵ سوال بسته در قالب ۱۵ استراتژی مدون و ۱ سوال باز برای دریافت نظرات پاسخ¬دهندگان می¬باشد. برای رتبه¬بندی استراتژی¬ها، نیاز به فاکتورهای کلیدی موفقیت می¬باشد که در حکم معیارهایی جهت رتبه¬بندی استراتژی¬ها عمل می¬کنند.
برای بررسی روایی پرسشنامه، به روایی محتوا اکتفا شد. بدین منظور، پرسشنامه طراحی¬شده در اختیار جمعی از اساتید رشته مدیریت و آشنا به حوزه¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره و بازاریابی بین¬الملل قرار گرفت و سوالات با نظر آنان جرح و تعدیل شد و پس از تائید نهایی، در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.
برای سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. این مقدار برای پرسشنامه ۰٫۷۴ بدست آمد که بیانگر اعتمادپذیری بالای ابزار اندازه¬گیری می¬باشد.
۴- تجزیه و تحلیل یافته¬ها
در این مرحله، با مراجعه به مطالعات انجام¬شده در زمینه برنامه¬ریزی استراتژیک برای صنعت فرش دستبافت، استراتژی¬های توسعه سهم بازار این صنعت شناسایی شدند (حق¬شناس کاشانی، سعیدی و حسن¬پور پازواری، ۱۳۸۹). عوامل بحرانی موفقیت صنعت را که در حکم معیارهایی جهت رتبه¬بندی استراتژی¬ها بکار می¬روند، را می¬توان بدین ترتیب بیان نمود..
?    عوامل بحرانی موفقیت در صنعت فرش
۱٫    افزایش استفاده از فناوری¬ اطلاعات جهت تبلیغات و بازاریابی بیشتر
۲٫    بهبود وضعیت مدیریت و شبکه¬های مدیریتی فرش دستبافت
۳٫    بهینه¬سازی مراکز تحقیق و نوآوری و ایجاد پایگاه داده مشتری
ماموریت این صنعت نیز بدین صورت تعریف می¬شود: در دست گرفتن رهبری بازار داخلی بر اساس بیشترین سهم بازار و مطرح¬شدن بعنوان بزرگترین صنعت در سطح خاورمیانه (سعیدی، ۱۳۸۸).


۱-۴- فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی

فرآیند تحلیل شبکه‌ای در بسیاری از زمینه¬ها از جمله مدیریت دانش (Wu & Lee, 2007)، انتخاب سیستم حمل و نقل (Saaty, 1999)، توسعه سیستم (Tuzkaya, 2008)، پیش¬بینی بحران (Bayazit & Karpak, 2002)، مکان¬یابی کارخانه (Chou et al, 2008) و . . . با موفقیت بکار گرفته شده است. 

میانگین    Fuzzy ANP    استراتژی¬ها
    9    همراه نمودن تحصیلات متخصصان جوان با استادکاران ماهر در ارائه محصولاتی مرغوب تر(توسعه محصول) 
    8    تاکید بیشتر بر کیفیت، زیبایی و دوام فرش ایرانی در تبلیغات و بازاریابی جهانی جهت پر رنگ نمودن نقطه ضعف رقبا (رسوخ در بازار) 
    14    استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود برای افزایش تولید 
    3    فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره¬گیری از فناوری¬های اطلاعاتی در جهت بازاریابی و تبلیغات برای گسترش فعالیت¬های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای جهانی
    7    تولید محصول مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان جهانی (توسعه محصول و بازار)
    15    افزایش ظرفیت تولید برای کاهش هزینه تمام شده محصول(رهبری هزینه) 
    6    ایجاد مراکز تحقیق برای نوآوری در امر تولید و تحقیقات بازاریابی 
    5    ایجاد موانع در سر راه ورود رقبای جدید به بازار از طریق شناساندن و تبلیغات بیشتر نام تجاری فرش ایرانی و تاکید بر زیبایی و دوام و استحکام آن (رسوخ در بازار) 
    12    تلاش بیشتر برای بالاتر بردن استاندارد محصول با بهره¬گیری از تجربه و مهارت استادکاران با تجربه، تخصص جوانان تحصیلکرده و نیز استفاده از مواد اولیه با کیفیت
    10    تبلیغات جهانی جهت غلبه بر تحریم¬های سیاسی و اقتصادی علیه ایران 
    13    استفاده بهینه از امکانات مالی و فنی کشور جهت تقویت تولید نهاده¬های فرشبافی
    2    افزایش فعالیت¬های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی (رسوخ در بازار، توسعه بازار) 
    4    تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی برای شناسایی هر چه بیشتر نیازها و سلایق مشتریان در هر منطقه جغرافیایی (توسعه بازار) 
    1    آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین¬المللی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار 
    11    حفظ توان رقابتی در امر کیفیت، قیمت تمام شده، تکنولوژی و تنوع تولید
 


نتیجه¬گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی و رتبه¬بندی استراتژی¬های تاثیرگذار بر توسعه توانرقابتی صنعت فرش کشور در جامعه¬ای متشکل از ۶۷ نفر از مدیران و مسئولان اتاق بازرگانی استان قم و مرکز ملی فرش ایران صورت گرفت که ۶۳ درصد آن را مردها و ۳۷ درصد آن را زن¬ها تشکیل می¬دادند. در این جامعه ۹ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و پایین¬تر، ۵۸ درصد دارای مدرک لیسانس، ۳۰ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳ درصد دارای مدرک دکترای تخصصی بودند. 
در این تحقیق، به بررسی استراتژی¬های تاثیرگذار بر افزایش توان رقابتی صنعت فرش پرداخته شد. پس از مروری بر ادبیات تحقیق، با شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت¬ها و تهدیدات محیطی، ۱۵ استراتژی در قالب ماتریس SWOT صنعت فرش در نظر گرفته شد. همچنین ماموریت صنعت فرش و ۳ عامل نیز به عنوان فاکتورهای کلیدی موفقیت تعریف شدند. استراتژی¬های مذکور به عنوان گزینه و فاکتورهای کلیدی موفقیت نیز در حکم معیارهایی جهت رتبه¬بندی این گزینه¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمن اینکه با بیان ماموریت این صنعت، از آن برای رتبه¬بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت استفاده شد.
در ادامه با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای فازی، استراتژی¬های مذکور و فاکتورهای کلیدی موفقیت، رتبه¬بندی شدند. 
نتایج حاصله بیانگر آنست که در میان استراتژی¬ها، “آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین¬المللی، تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی جهت حفظ سهم بازار”، “افزایش فعالیت¬های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی” و “فراهم¬آوردن ¬بستر مناسب ¬¬برای ¬بهره¬گیری ¬ازفناوری¬های طلاعاتی ¬در جهت¬ بازاریابی ¬و تبلیغات -برای ¬گسترش فعالیت¬های بازاریابی و تبلیغات”، به عنوان مهمترین استراتژی¬ها و “افزایش استفاده از فناوری¬ اطلاعات جهت تبلیغات و بازاریابی بیشتر” نیز به عنوان تاثیرگذارترین فاکتورکلیدی موفقیت برگزیده شد.
“آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین¬المللی، تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی جهت حفظ سهم بازار” به عنوان برترین راهکار توسعه سهم بازار فرش دستبافت برگزیده شد. این امر را می¬توان ناشی از ناباوری صادرکنندگان به بازاریابی و تبلیغات و استفاده ناچیز از آن دانست که با پژوهشی شم¬آبادی (۱۳۸۳) سازگار است. بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستبافت، استفاده از وسایل تبلیغاتی را برای توسعه بازار موثر نمی¬دانند و اساساً از وسایل تبلیغاتی نوشتاری، رسانه¬ای، غیررسانه¬ای و نیز الکترونیکی و محیطی را امری ضروری و دارای اولویت نمی¬دانند. در مجموع، نگرش¬ها و رفتار صادرکنندگان در زمینه تاثیر تبلیغات و استفاده از وسایل تبلیغاتی برای توسعه بازار فرش دستبافت متناسب با ساز و کار بازار جهانی فرش نیست. در این راستا، برگزاری دوره¬های آموزشی برای آشناسازی تجار با این فنون، انجام برنامه¬ریزی¬های بلندمدت برای جذب، پرورش و نگهداری نیروی کار برای نیازهای تجارت و بازاریابی فرش و بکارگیری روش¬های فروش مستقیم (سفارش پستی، اینترنتی، تلفنی و . . . ) متناسب با نیازهای مشتریان، می¬تواند نقش بسزایی در توسعه سهم بازار این صنعت ایفا کند.
قرار گرفتن “افزایش فعالیت¬های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی” در رتبه دوم نیز اهمیت بالای استراتژی را نشان می¬دهد. صادرکنندگان اینترنتی فرش در سراسر دنیا و در راس آنها کشور چین، با بکارگیری این راهبرد، سهم خود را به میزان زیادی افزایش داده و پس از سالیان متمادی جای ایران را در راس جدول برترین صادرکنندگان اشغال کرد. باید پذیرفت مشکل اصلی این صنعت از کمبود تبلیغات و بازاریابی¬های ضعیف آن نشات می¬گیرد. بنابراین می¬توان از برگزاری نمایشگاه، سخنرانی، بحث و مذاکره، مسابقات و همایش¬ها، توجه به  طراحی کانال¬های توزیع مناسب، استفاده از ترفیع فروش شامل نمایش نقاط بارز کالا و مزایای خرید آن، استفاده از فروش شخصی با مراجعه مستقیم به مشتری و توجه به ابعاد مختلف مواجهه از قبیل فراهم آوردن مقدمات، نحوه مواجهه و مدیریت اعتراضات مشتری، همچنین شناسایی نیازها و سلایق مشتریان هدف و تولید برمبنای نیازها و خواسته¬های آنان به عنوان راهکارهایی جهت اجرای این استراتژی نام برد.
“فراهم¬آوردن ¬بستر مناسب ¬¬برای ¬بهره¬گیری ¬از فناوری¬های طلاعاتی ¬در جهت¬ بازاریابی ¬و تبلیغات ¬برای ¬گسترش فعالیت¬های بازاریابی و تبلیغات” نیز در رتبه سوم برترین استراتژی¬ها جای گرفت. استفاده از اینترنت در رابطه با فعالیت¬های مربوط به مشتری، تحقیقات بازاریابی و کانال¬های توزیع، می¬تواند تاثیرات زیادی بر افزایش توان رقابتی و درنتیجه توسعه سهم بازار این فرش داشته باشد. اینترنت از یک سو می¬تواند اطلاعات گسترده¬ای را در مورد فرش دستبافت ایران به خریداران عرضه کرده و سبب ایجاد مزیت رقابتی در هزینه جستجو گردد. از سویی دیگر می¬توان از اینترنت بعنوان ابزاری برای ارائه محصولات جدید و مشابه مانند گلیم و جاجیم استفاده کرده و با جمع¬آوری سریع. اطلاعات لازم، طراحی بهتر و استفاده از طرح¬ها و نقش¬های نوین را تحقق داد (Allen & Fjermestad, 2001). همچنین اینترنت روش کم¬هزینه¬ای را برای تولیدکننده جهت برقراری ارتباط مستقیم با مصرف¬کننده ایجاد می¬کند. سازمان¬ها و نهادهای مرتبط با صنعت فرش با استفاده از اینترنت و رجوع به پایگاه داده¬های خود می¬توانند فرش¬هایی مطابق با نیازها و سلایق مشتریان مختلف از نظر نقش، رنگ، اندازه و . . . طراحی نموده و در اختیار آنان قرار دهند. اینترنت به دلیل مشخصات خاصی که دارد سبب تغییر مدل ارتباطات بازاریابی شده است. 
همانطور که ملاحظه می¬شود هر سه استراتژی منتخب در حوزه بازاریابی و تبلیغات قرار دارند که نشاندهنده ضعف بالای صنعت فرش در این بخش می¬باشد.
 • بازدید : 86 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق تصميم گيري و حل مساله-خرید اینترنتی تحقیق تصميم گيري و حل مساله-دانلود رایگان مقاله تصميم گيري و حل مساله-دانلود رایگان پروژه تصميم گيري و حل مساله-تحقیق تصميم گيري و حل مساله

 این فایل در ۱۰صفحهخ قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعيين حداقل پنج منبع از پيچيدگيهاي تصميم گيري براي مديران امروزي

۲- تعريف و توضيح سه دام تصميم گيري: ساختاري، تعهدات، و اعتماد به نفس بيش از حد

۳ بحث در مورد اينكه چرا تصميمات برنامه ريزي شده و بدون برنامه ريزي نيازي به تصميم گيريهاي متفاوت از هم دارند و تشخيص دو نوع دانش در مديريت دانش.

۴ مرور مزايا و معايت تصميم گيري گروهي

در ادامه برای آنایی بیشتر شما به توضیحات مفصل تر می پردازیم

 

 

 

 

اسلايد ۲

۵ تعريف خلاقيت، و تعيين و توضيح پنج عامل از ده عامل قفل هاي ذهني كه مي تواند مانع خلاقيت شود.

۶ فهرست و توضيح چهار قدم اوليه در فرايند حل خلاقانه مسئله و تشريح اينكه چگونه علت مشكلات قابل رديابي از طريق نمودار تيغ ماهي است.

اسلايد۳

 

چالشهاي تصميم گيرندگان

تصميم گيرندگان و انتخاب راه هاي عملي ديگر متناسب با نيازهاي يك موقعيت

روند تصميم گيري

سرعت تصميم گيري در حال شتاب است:

گزارش مديران حاكي از آن است كه تصميمات زيادي گرفته مي شود حال آنكه وقت كمتري براي اجراي اين تصميمات دارند.

جريانات پيچيدة تصميمات

دلايل پيچيدگي تصميمات

دام هاي ادراكي و رفتاري تصميم

اسلايد۴

 

دامهاي تصميم گيري (ادامه)

پرداختن به جريانات پيچيدة تصميمات

چند معيار توسط يك تصميم بر طرف شود.

ابهاماتي كه اغلب چندين تصميم را تعيين مي كنند.

ريسك و بي ثباتي در مورد راههاي تصميم

اثرات بلند مدت تاثير يك انتخاب از يك راه بخصوص ديگر

اثرات بلند مدت تاثير تعداد افرادي را كه قبل از گرفتن يك تصميم با آنها مشورت مي شود افزايش مي دهد.

۵اسلايد

 

دامهاي تصميم گيري (ادامه)

پرداختن به جزئيات پيچيدة تصميمات (ادامه)

تصميم گيري گروهي لايه اي تعداد افرادي را كه در فرايند تصميم گيري نقش دارند افزايش مي دهد.

– نظرات مشخصي توسط شركت كنندگان متفاوت در فرايند باعث ايجاد مخالفتهايي نسبت به اينكه آيا تصميمي درست است يا غلط، خوب يابد، اخلاقي است يا غير اخلاقي مي شود.

پيامدهاي ناخواسته بعلت اينكه نتيجه هدفمند هميشه قابل پيش بيني نيست.

۶

 

جلوگيري از دامهاي تصميم گيري ادراكي و رفتاري

اشتباه ساختاري

روشي كه اطلاعات ارائه شده به نحوة توصيف فرد از آن اطلاعات تاثير گذاشته و متعاقباً تصميم فرد را تغيير دهد.

تعديل تعهدات

انجام يك سري اعمالي كه فرد را بسوي از دست دادن موقعيت سوق دهد Throwing good money after bad

اعتماد بيش از حد

اعتماد بيش از حد فرد به توانائيهايش

 

۷

مبارزه با عدم قطعيت

شرايط عدم قطعيت

قطعيت: زماني كه بر اساس يك سري واقعيات روشن نتيجة تصميم قابل پيش بيني باشد.

ريسك: زماني كه تمصميمي بر اساس اطلاعات ناقص اما مورد اعتماد گرفته مي شود.

عدم قطعيت: زماني بوجود مي آيد كه هيچ اطلاعات قابل اعتمادي كه بتوان بر اساس آن تصميم گيري كرد وجود نداشته باشد.

اسلايد۸

تصميم گيري

انواع تصميمات

تصميمات برنامه ريزي شده: تصميمات تكراري و جاري

قانون تصميم گيري، موقعيت و خصوصيات چگونگي تصميم را مشخص مي كند.

تصميمات برنامه ريزي نشده:

تصميمات در شرايط پيچيده و غير معمول اتخاذ مي شوند.

تعريف ماهيت و ساختاري مشكل بسيار سخت است.

مشكل پيش از اين وجود نداشته

تعريف ماهيت مهم است و نياز به راه حل منحصر بفردي دارد.

 

اسلايد  9

تصميم گيري (ادامه)

تصميمات برنامه ريزي شده سوالاتي كه براي يافتن راه حل بايد كرد؟

چه تصميماتي بايد گرفته شود؟

چه موقع بايد تصميم گرفت؟

چه كسي تصميم خواهد گرفت؟

با چه كسي، بايد مشورت كرد؟

چه كسي تصميمات را تصويب يا رد مي كند؟

به چه كساني بايد اطلاع داد؟

اسلايد۱۰

 

يك مدل عمومي تصميم گيري

مراحل مدل تصميم گيري (منطقي)

بررسي اجمالي موقعيت- شناسايي علامتي كه تصميم بايد بر مبناي آن علامت گرفته شود.

كسب اجازه از مقامات بالاتر جهت برقراري ارتباطات قوي

مطالبي كه جهت تصميم گيري توسط مرئوسين ارجاء داده مي شود.

مطالبي كه از سوي رئيس مطرح مي شود.

طبقه بندي تصميم بترتيب جاري (رايج)، بكارگيري قانون تصميم گيري

صحيح، بعنوان يك تصميم برنامه ريزي نشده 

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان کتاب خلاصه كتاب آناتومي جامعه-خرید اینترنتی کتاب خلاصه كتاب آناتومي جامعه-کتاب الکترونیکی خلاصه كتاب آناتومي جامعه-دانلود رایگان تحقیق خلاصه كتاب آناتومي جامعه

 این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

در رشته جامعه شناسي  يكي رسالت خاص كه آن را از بقيه رشته ها متمايز مي كند وجود دارد كه آن تشخيص ظلمات و نور در رفتار جمعي  و نشان دادن قانونمنديهايي است كه موجب هدايت يا گمراهي جمع وسيعي از انسانها مي گردد برای آشنایی بیشتر شما با این فایل در ادامه توضیحات مفصل تری را ارائه می دهیم

 

 

 

هنجار: يك نوع قاعده، يك نوع شيوه رفتار اجتماعي و همچنين زندگي فردي است. هنجار در كليه شئون زندگي وجود دارند و بسيار زيادند. آنها چند مشخصه دارند: ۱ قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي ۲ رعايت كردن اكثريت ۳ مجازات (رسمي و غير رسمي) درصورت عدم رعايت.

هنجارها روابط اجتماعي را تنظيم مي كنند و از آن طريق نظم اجتماعي بوجود مي آيد. نظم اجتماعي براي زندگي پيچيده انسان عاملي حياتي است. حتي هنگاميكه فرد تنهاست و كسي او را كنترل و مجازات نمي كند، رفتارش بر اساس هنجارهعاي آموخته شده خواهد بود. بدين ترتيب هنجارها براي انسانها به جاي غريزه عمل مي كنند، چه در مورد رفتار فردي و چه در مورد رفتار اجتماعي.

در كشورهاي جهان سوم به علت شيفتگي نسبت به فرهنگهاي غربي و تغيير ارزشها، تمايل به نفي هنجارهاي سنتي وجود دارد. در حاليكه مي بينيم هر جا كه جامعه هنوز كاركردي دارد از هنجارهاي سنتي سرچشمه مي گيرد. هنجارها داراي نيروي فوق العاده هستند و انسانها توان مقابله با نيروي هنجار را ندارند (فشار هنجاري). جوامع غربي براي كنترل جامعه خود و يا جوامع ديگر بيشتر از فشار هنجاري استفاده مي كند تا از طريق نيروهاي انتظامي .

مجازات ناهنجاري يا بصورت رسمي (مادي يا بدني) و يا غير رسمي (پوزخند) مي باشد.

تقسيم بندي هنجارها به عادات (آداب و رسوم) (قوانين و مقررات) بر اساس ميزان آگاهي افراد يك جامعه از كاركرد و علت ناهنجارها است. عدم آگاهي از علل هنجارها (پيروي كوركورانه مردم و رفتار گله اي ) پيامدهاي مضري براي جامعهه دارد و هر حاكمي مي تواند آن را به مسير دلخواه خود سوق دهد. اين مساله در مورد هنجارهاي مذهبي مشهودتر است و باعث شده روشنفكران كه دليلي براي اين رفتار ها نمي بينند، از هنجارها زده شوند.

مهمترين عامل پيروي از هنجارها ترس و نگراني از مجازات هاي بالاخص غير رسمي است و مهترين عامل عدم پيروي از هنجارها بيروني بودن و تحميل آنها بر مردم است. علت اينكه چرا تصميم گيرندگان جامعه كوشش نمي كنند، تا هنجارها را براي مردم دروني كنند، در نظام استبدادي نهفته است.

براي اجراي هر گونه نظم و برنامه اي (از جمله استراتژي ها) در جامعه ابتدا بايد به هنجارهاي دروني روي آورد. يعني ابتدا هنجارها را با روش هاي تخصصي بطور مجاب كننده اي دروني نمود پس با استفاده از فشار هنجاري و مجازات هاي غير رسمي (از سوي اعضاء جامعه) يك سيستم كنترل دروني بوجود آورد. نظام حكومتي نيز بايد همزمان كنترل رسمي خود را اعمال نمايد.

ارزشهاي انسانها گاه از نيازهاي جسمي آنها سرچشمه مي گيرد. اما نفوذ هنجارها بر ارزشها قوي تر از نيازهاي جسمي است. اغلب پيروي از هنجارها به يك ارزش مثبت تبديل مي شود. تبديل يك پديده به ارزش از طريق تبديل آن به هنجار انجام مي گيرد. پس فرآيند تغير ارزشها در حادترين شكل خود آنست كه چگونه مي توان يك ارزش اجتماعي را از حالت هنجاري بيرون آورد و به جاي آن يك ارزش ديگر را به هنجار تبديل نمود.

در مبحث فرهنگ بايد گفت كه امروزه علاوه بر عناصر زبان، مذهب، آداب و رسوم و ارزشهاي كه عناصر اصلي فرهنگ تلقي مي شده اند علم و هنرهاي خاص، تكنولوژي و اقتصاد نيز اضافه شده اند. سرمايه فرهنگي تجربه اي است كه از نسل هاي گذشته به ما انتقال مي يابد و به ما مي آموزد كه چگونه مسائل را حل كنيم. نيازهاي خود را بهتر ارضاء كنيم و بهتر زندگي كنيم.

يكي از بهترين روشهاي حذف رقيب خنثي كردن او از طريق تغيير فرهنگ آن از توليد به مصرفي و تخريبي است، كه اين فرهنگ در قالب توسعه وارد جهان سوم مي شود تا آنها را از حيطه رقابت اقتصادي و مذهبي حذف شوند. كه اين فرهنگ در قالب توسعه وارد جهان سوم مي شود تا آنها از حيطه رقابت اقتصادي و مذهبي حذف شوند. هيچ چيز نمي تواند به اندازه نابرابري اجتماعي براي انسجام جامعه مضر باشد اگر سعي شود اكثر افراد يك جامعه از قشر متوسط باشند (كه از اصول منطقي پيروي مي كنند) بهترين اجتماع سياسي شكل مي گيرد. يك علت نابرابري را بايد در ميزان آگاهي مردم و وجود يا عدم وجود دموكراسي واقعي ديد. اگر درك مردم از حقوقشان افزايش يابد قشر متوسط گسترش و نقش آن در تصميم گيريهاي سياسي افزايش پيدا مي كند (گسترش دموكراسي)

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

پاورپوینت نظریه های مدیریت و تصمیم گیری

شامل

فصل ۱- تعاریف و مفاهیم مدیریت و سازمان

فصل ۲- مثال‎های طبقه‎بندی نظریه‎های سازمان و مدیریت

فصل۳- سیر تحول نظریه‎های مدیریت

فصل ۴- تصمیم گیری و حل مساله

Øابعاد سازمان مفهومی است که بیانگر ویژگی های خاص سازمان می باشد.
Ø۱- رسمی گرایی ۲- تخصص گرایی ۳- داشتن استاندارد ۴- سلسله مراتب اختیارات ۵- پیچیدگی ۶- تمرکزگرایی ۷- حرفه‎ای گرایی و ۸- نسبت کارکنان از ابعاد ساختاری سازمان می باشد.
Ø ابعاد محتوایی سازمان نیز عبارت است از؛ ۱- اندازه ۲- فن آوری سازمان ۳- محیط ۴- هدف‎ها و راهبردها و ۵- فرهنگ. 
Øپیچیدگی در سازمان‎ها به معنای تعداد کارها یا نظام های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می شود.
Øسازمانی که تصمیم گیری در سطوح مدیریتی بالای آن انجام می گیرد را سازمان متمرکز می نامند و هنگامی که تصمیم گیری به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، آن سازمان را غیر متمرکز می نامند.
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مهنندسين معمولاً در سمتها و كارهاي مختلف گمارده مي‌شوند وهر يك بنوبه خود سعي در پيشبرد هدفهاي واحدهاي صنعتي مربوطه مي نمايند. در بيشتر مواقع مهندسين در نقش تصميم گيرندگاني ظاهر مي‌شوند كه بايستي در مورد پروژه ، طرح ويا ايده‌اي تصميم‌گيري نمايند . اين تصميم‌گيري معمولاً بايستي براساس معيارها و ضوابطي صورت گيرد كه نتيجه عمل تصميم را بهينه نمايد . يكي از هدفهاي عمده كتاب اقتصاد مهندسين تهيه وسائل و ابزارتكنيكي مناسب براي مهندسين تصميم گيرنده است ، كه آنان را قادر به گرفتن تصميم در رابطه با مسئله با توجه به عوامل زر بنمايد :
تصميم گيري‌ همان گونه كه شرح داده شد بايستي براساس ضوابط صورت گيرد اين ضوابط مي‌تواند بصورت اقتصادي  و يا تكنيكي باشند . ضوابط اقتصادي آنهائي هستند كه بر اساس آن تصميم‌گرفته شده ، پروژه را از نظر اقتصادي قابل قبول كند ضوابط تكنيكي ، شدن  ويا نشدن  طرح‌ را بررسي مي‌نمايد . 
۱- نقش مديران مهندس در تصميم‌گيري 
در جهان امروز نقش مديران بسيار مهم وارزنده است . مكانيزه شدن هر چه سريعترصنايع ، لزوم استفاده از نيروي كارگر را با يك برنامه‌ريزي صحيحـ‌تر ايجاب مي‌كند هر چه درجه مكانيزه شدن صنعتي بالاتر رود به همان ميزان نقش مديريت در برنامه‌ريزي موثرتر و دشوارتر مي شود يكي از وظايف مديريت تعيين ميزان مكانيزه شدن تشكيلاتي است كه زير نظر ، قرار دارد در اين مورد مسئوليتهاي مديريت با گذشت زمان از حالت اداره كارگري تشكيلاتي بصورت كنترل مكانيزه ماشينها در مي آيد . در اين مورد وظايف و مسئوليتهاي مديران ، بخصوص مهندسين بايستي طوري باشد كه بتواند در مقابل اين تغييرات موثر باشد يعني:
 1- قادر به انتخاب لوازم و تجهيزات كافي و موثر براي تشكيلات و پرسنل مناسب براي آن كار باشد .
۲- مشابه با خوب و يا بد بودن يك كارگر ، لوازم و تجهيزات نيز داراي خصوصياتي هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد اين خصوصيات همگي بايد سنجيده شوند .
۳- براي انتخاب ماشين ، و تجهيزات و مكان ، بايستي پس از تصميم‌گيري در مورد آنها ، بدون عوض كردن تصميم ، آنرا به اجرا در آورد .
 4- بايستي قادر باشد مسائل تخصيص امكانات ( انسان ، ماشين ، جا و غيره ) را بخوبي و به نحو احسن اجرا نمايد .
۵- احيا كردن سيستم كنترل از وضعيت تشكيلات و قادر بودن به كنترل سيستم و مقايسه آن از اين نظر كه مطمئن باشد كه سيستم مورد نظر درست مبتني بر اهداف از پيش تعريف شده اجرا مي‌شوند .
۶- مديران بايستي هميشه مجهز به آخرين اطلاعات تكنيكي قابل دسترس و قادر بجابجائي اين تكنيكها با تكنيكهاي قديمي و بوجود آوردن بهبود فني در سيستم تشكيلاتي خود بوده ومرتباً از نتايج طرح‌هاي بزرگ اقتصادي ، صنعتي مطلع و اطلاعات آنها كاملاً مطابق روز باشد .
 3-1 اهداف و تحليل آنها :
 تجزيه و تحليل نهائي هدفها هميشه بايستي با عمل همراه باشد . عمل‌ها هميشه در نتيجه اجراي تصميمات مديريت حاصل مي‌شود كه اين تصميم‌ها ممكن است بر دو نوع باشد . 
الف : اجراي طرح 
ب: عدم اجراي طرح 
 اجرا و عدم اجراي يك طرح معمولاً بواسطه مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بوجود مي‌آيند .
گاهي ممكن است يك آلترنيتيو بهترين نباشد ولي با توجه به هدفهاي ما قابل قبول باشد كه در اين صورت سوال فوق بدين شكل مطرح مي‌شود كه آيا اين آلترنايتيو به اندازه كافي قابل قبول است ؟ مشكل‌ترين مرحله تصميم‌گيري شناسائي آلترنيتيوهاي مختلف آنها مي‌باشد . پس از اين شناسائي تصميم گيرنده مي‌تواند از بين آلترنيتيوهاي مختلف آنهائي را كه شدني هستند ، انتخاب كرده و در مرحله ديگر به انتخاب بهترين آنها اقدام نمايد . 

۴-۱ اهداف ، خط مشي‌ها ، ضوابط : 
اگر با مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بتوان به انتخاب يكي از آنها رسيد دراين صورت اين انتخاب بايد براساس ضوابطي صورت پذيرد . هر آلترناتيو براساس اين ضوابط ارزشيابي و مورد درجه‌بندي قرار خواهد گرفت . در زير بعضي از اين ضوابط ( محك‌ها ) آورده شده است .
۱- ماكزيمم نمودن سود
۲- مينيمم نمودن هزينه 
۳- ماكزيمم نمودن نسبت منافع به مخارج 
۴- ماكزيمم نمودن ميزان سوددهي 
۵- مينيمم نمودن ميزان ريسك 
۶- ماكزيمم نمودن ايمني 
۷- ماكزيمم نمودن كيفيت سرويس دهي 
۸- مينيمم كردن تغييرات مالي در شركت 
۹- ماكزيمم نمودن فروش 
۱۰- متعادل نمودن وضعيت با توجه به شرايط اقتصادي متلاطم 
۱۱- ماكزيمم نمودن پرستيژتشكيلات 
۱۲- ماكزيمم نمودن رشد شركت 
۱۳- خدمات و سرويس‌ به افراد بشر و برآوردن نياز آنها 
۱۴- ماكزيمم نمودن اهداف اقتصادي ، فيزيكي و رواني خدمتگذاران و بوجود آوردن امنيت شغلي 
اين ضوابط ممكن است با هم سازگار نباشند و مسلم است كه با برنامه ريزي معمولي گاهي فقط قادريم كه يك هدف را برآورد نمائيم يعني اينكه مي‌توانيم جواب بهينه را با توجه به يكي از اين اهداف بدست آوريم . 
با توجه به فاكتورهاي بالا ، اولين و دومين آنها ( ماكزيمم نمودن سود و مينيمم نمودن هزينه ) در اغلب موارد مي‌تواند حكمفرما شود چون مفهوم كلي بقيه را نيز مي‌رساند . همچنين اين اهداف مي‌تواند در مورد كارهاي عمومي و مردمي نيز بكار رود . 
من و شما هر يك بنوبه خود از اتوبان استفاده مي‌كنيم و از اين جهت اتومبيل ،‌كمتر مستهلك گشته و چون جاده با اصول مهندسي ساخته شده است كمتر در معرض خطر تصادف قرار مي‌گيريم و پس بطور كلي سود ساختن جاده مستقيماً بعوض آنكه بجيب دولت برود به جيب من و شما مي‌رود كه اين سود در نگاه اول بنظر نمي‌رسد در اين مورد در مباحث آينده بيشتر بحث خواهيم نمود .
موقعيتهاي سرمايه گذاري به حالتي گفته مي‌شود كه شركت ، سرمايه گذار و يا دولت نياز به سرمايه گذاري دارد كه نتيجه آن بصورت نقدي و يا غير نقدي درآينده مشخص خواهد شد . 
 بعبارت ديگر عملياتي است كه نياز به سرمايه گذاري در حال حاضر و برگشتن آن در آينده دارد مثلاً سرمايه گذاري براي تحقيقات گر چه نتيجه‌اش بلافاصله ظاهر نميگردد ولي در آينده منافع آن ظاهر مي‌شود . به همين ترتيب در مورد آموزش افراد يا تبليغات و غيره .
 موقعيتهاي سرمايه گذاري به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند:
الف : نگهداري ظرفيت توليدي 
ب: مكانيزه كردن تجهيزات حال حاضر 
ج : گسترش خطوط توليدي 
موقعيت سرمايه گذاري شركتها، چگونگي در نظر گرفتن آنها در آينده شركت بسيار تاثير دارد زيرا برنامه‌ريزي آينده شركت ، موفقيت و عدم آنرا به همراه دارد .
 6-1 انتخاب مقدماتي در آناليز اقتصادي :
 گاهي اوقات براي انجام يك كار راه حلهاي مختلفي قابل پيشنهاد است كه همه آنها ممكن است قادر به انجام آن كار نباشند و همچنين اگر فرض شود كه هزينه‌هاي مربوط به اين راه حلها در يك زمان كوتاه اتفاق مي افتد ، دراينصورت مي‌توان زمان را در حال حاضر در نظر گرفت لذا در اينجا بايستي براي مقايسه هزينه‌هاي انجام گرفته ، هر يك از آنالترناتيوها را محاسبه كرد و بدون در نظر گرفتن زمان در مورد آنها قضاوت كرد . تصميم‌گيري براي قبول يك طرح و يا برنامه ، منتهي به ارزيابي منافع و زيان آن طرح نسبت به ساير طرحهاست .
مثال (۱) حذف برنامه يا طرح داراي اندازه اضافي 
در طراحي يك ساختمان جهت سقف ۱۸۰ پايه نگهدارنده به اندازه (۱۶× ۸×۲)لازم است تا صفحات پوشاننده هر ۱۶ فوت به ۱۶ فوت روي آن قرار گيرند هر چند كه استاندارد صفحات پوشاننده طوريست كه هر ۲۴ فوت را مي‌پوشاند و مقاومت لازم را نيز دارد يك طرح جديد به اندازه (۱۶×۱۰×۲) با توجه به اينكه داراي قدرت مقاومت بيشتري از نظر تحمل گشتاورهاي خمشي است( با توجه به فرمول  قدرتش برابر با  برابر حالت قبل است ) مي‌توانيد طولي به اندازه ۵۶/۱×۱۶ يعني ۲۵ فوت را تحمل نمايد در زير آناليز اقتصادي با توجه به استاندارد ۲۴×۲۴ براي پوشاننده سقف براي هر طرح در نظر گرفته شده است .( هر متر ۳۰۵/۳ فوت و هر اينچ ۵۴/۲سانتيمتر مي‌باشد ) 
 طرح اول : تعداد پايه‌هاي نگهدارنده مورد نياز ۱۸۰ 
اندازه‌ي اضافي براي پايه‌ها %۵ 
اندازه اضافي پوشاننده  
هزينه پايه‌ها ۱۴/۰ دلار در هر board foot  دلار 
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرايندی دو مرحله ای است :
ساخت مدل : 
تحليل يک مجموعه آموزشی که مجموعه‌ای از تاپل‌های پايگاه است و مشخص کردن برچسب کلاس‌های مربوط به اين تاپل‌ها .
 يک تاپل X با يک بردار صفت X=(x1,x2,…,xn) نمايش داده می‌شود . فرض می شود که هر تاپل به يک کلاس از پيش تعريف شده متعلق است .
هرکلاس با يک صفت که به آن صفت برچسب کلاس می‌گوييم مشخص می‌شود .
 مجموعه آموزشی به صورت تصادفی از پايگاه انتخاب می شود . 
به اين مرحله ، مرحله يادگيری نيز می گويند .
استفاده از مدل :
از طريق يک تابع y=f(X) برچسب  کلاس هر تاپل X از پايگاه را پيش بينی می شود . 
اين تابع به صورت قواعد کلاسه‌بندی ، درخت‌های تصميم گيری يا فرمول‌های رياضی است . 
يکی از روش های کارآمد و با کاربرد گسترده کلاسه بندی است .
مدل حاصل از اين روش به صورت درختهای تصميم گيری است :
هر گره در اين درخت نشان دهنده يک آزمون بر روی يک صفت است .
هر شاخه خارج شونده از يک گره نشان دهنده خروجی های ممکن آزمون است .
هر برگ نشان دهنده يک برچسب کلاس است .
نحوه استفاده از درخت تصميم گيری :
اگر تاپلی چون X که برچسب کلاس آن نامشخص است داشته باشيم صفات اين تاپل در درخت مورد آزمون قرار می گيرند و يک مسير از ريشه به سمت يک برگ که برچسب يک کلاس را دارد ايجاد می شود .
الگوريتم پايه 
درخت به صورت بالا-پايين بازگشتی ساخته می شود .
در آغاز تمام مجموعه آموزشی در ريشه قرار دارند .
فرض می کنيم صفات مقادير گسسته دارند .
صفات به صورت بازگشتی بر حسب صفات انتخاب شده بخش بندی می شوند .
صفات آزمون بر اساس يک روال هيوريستيک مانند بهره اطلاعاتی ، شاخص جينی يا نسبت بهره انتخاب می شوند .
شرايط توقف الگوريتم 
تمام نمونه های مربوط به يک نود متعلق به يک کلاس باشند .
صفتی برای بخش بندی بيشتر باقی نمانده باشد .
نمونه ای باقی نمانده باشد .
روش های ساختن درختان تصميم گيری فرض می کنند که تمام مجموعه آموزشی به طور همزمان می تواند در ديسک ذخيره شود .
روش های مذکور بصورت پياپی مجموعه آموزشی را از ديسک می خوانند .
هدف : طراحی درخت های تصميم گيری که هر نمونه آموزشی را فقط يکبار بخواند زمان کوتاه ثابتی را برای پردازش آن صرف کند .
برای يافتن بهترين صفت در هر گره ، در نظر گرفتن يک زيرمجموعه کوچک از نمونه های آموزشی که از آن گره عبور می کنند کافی است .
با در دست داشتن جريانی از نمونه ها ، اولين نمونه ها برای انتخاب صفت ريشه استفاده می شوند . 
با تعيين شدن صفت ريشه ، نمونه های بعدی به سمت پايين و برگهای مربوطه عبور داده می شوند تا برای انتخاب صفت در آنجا استفاده شوند .
اين عمل به صورت بازگشتی تکرار می شود . 
چه تعداد نمونه در هر گره لازم است ؟ 
از يک نتيجه آماری به نام Hoeffding bound  استفاده می کنيم .
 حافظه :
بسياری از برنامه های کاربردی RAM محدودی برای يادگيری مدلهای پيچيده دارند .
حافظه مورد استفاده VFDT همان حافظه مورد نياز برای نگهداری شمارنده‌ها در برگهای در حال رشد است . 
اگر به حداکثر حافظه برسيم VFDT برگهايی را که احتمال شکاف در آنها کم است غيرفعال می کند تا حافظه برای برگهای جديد فراهم شود .   
هنگامی که احتمال شکاف يک برگ غيرفعال از برگهای موجود  بيشتر شود آن برگ دوباره می‌تواند فعال شود .  
برابری‌‌ها :
وقتی که دو يا بيشتر صفت در G بسيار شبيه هستند نمونه‌های زيادی برای تصميم‌گيری بين آنها ، با اطمينان بالا نياز است . 
در اين مورد ، اينکه چه صفتی انتخاب می شود اختلاف اندکی را بوجود می‌آورد .VFDT  بصورت انتخابی تصميم می‌گيرد که يک برابری وجود دارد و شکاف را روی يکی از بهترين صفت‌های جاری انجام می‌دهد . 
محاسبه G  : 
بخش قابل توجهی از زمان به ازای هر نمونه برای محاسبه G صرف می شود . 
محاسبه دوباره G برای هر نمونه جديد ناکارا است ، چون احتمال تصميم برای شکاف در آن نقطه مشخص غير محتمل است . 
 بنابراين VFDT به کاربر اجازه می‌دهد تا يک حداقل تعداد برای نمونه های جديد يا nmin  را مشخص کند که بايد در هر برگ انباشته شود قبل از اينکه G دوباره محاسبه شود
 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه آشنایی با روش دلفی و کاربرد آن در تصمیم گیری رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

زمان نگارش اين نوشتار آغازين روزهاي سده بيست و يكم و همچنين هزاره سوم ميلادي است. همانند سپيده دم آغاز تمدن و تفكر، انسان هاي بسياري در عرصه هايي مانند سياست، برنامه ريزي، مديريت و آموزش مشتاقند بدانند چه تحولات مهمي در سده و حتي هزاره جديد اتفاق خواهد افتاد. اين اشتياق آدمي را در معناي عامfuturismو در معناي علمي آينده نگري Prospective می نامند.در دايره المعارف علوم اجتماعي در توضيح اين مفهوم آمده است: «از مفهومprospicereبه معناي مقابل خود را نگريستن اخذ شده است و به معناي نگاه به آينده اي نزديك به منظور پيش بيني حوادث آن است. آينده نگري نه تنها در قلمرو دانش بلكه در حيطه هنر نيز مطرح مي شود. به زغم پي ير ماسه آينده نگري به معناي جستجوي طريقه اي نو در دانش است كه در آن آينده را به عنوان نتيجه اي از اعمال كم و بيش آزاد و واكنش هاي كم و بيش قابل پيش بيني در نظر مي گيرند» (ساروخاني. ۱۳۷۰٫ ۵۸۱)

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

توسعه مدیریت، فرایندی است که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سه‌گانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته و موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانایی‌های این رده، فراهم خواهد شد. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که می‌تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمان‌ها به کار گرفته شود. باید دقت کرد که تعالی سازمانی، برداشتی نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌ای است که مبتنی‌بر شواهد بوده و پایداری و دوام داشته باشد.معرفی مدل تعالی عملکرد می‌تواند در صدر برنامه‌های توسعه مدیریت قرار گیرد اما هر چه در برنامه‌ریزی برای توسعه اجزای سیستم (از جمله مدیریت) کوشا باشیم به همان میزان نیز دستیابی به تعالی سازمانی، محقق خواهد شد
هدف غایی هر سیستم انسانی، حرکت در جهت پیشرفت، تکامل و تعالی است و تکامل و تعالی آن به رشد، پیشرفت، توسعه و تکامل اجزای آن بستگی دارد. دهه آینده، مرحله گذار بسیار حساسی برای اقتصاد، صنعت و تجارت ایران است. وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال جامعه غالباً به وسیله سازمان‌های دولتی، صنعتی و بازرگانی موجود در جوامع، انجام می‌شود و منابع انسانی، عاملی مهم برای تحقق اهداف این سازمان‌ها به شمار می‌روند. در حقیقت، نیروهای انسانی سازمان‌های یاد شده را به سوی اهداف مورد نظر سوق می‌دهند و زمانی که آنها به اهداف خود نائل شوند، موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولت‌ها به اهداف خود را فراهم می‌کنند. سازمان‌ها، نیازمند مدیرانی نواندیش و متعهد هستند که با همه سختی‌ها و شرایط حاکم بر دنیای کنونی بتوانند رشد و تعالی سازمان خود را ادامه دهند، از تکنیک‌های نوین مدیریتی، متناسب با فرهنگ کشور استفاده کرده و بپذیرند که نیروی انسانی، بزرگ‌ترین سرمایه آنهاست. برای تصحیح جهان‌بینی سازمانی نیروی انسانی، ابتدا باید مدیران آن سازمان، عملکرد و نحوه برخورد خود را با دیگران، تصحیح کنند، مدیر هنگامی می‌تواند در راستای اهداف کلی و راهبرد سازمان، هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف ایجاد کند که ضمن توسعه و بهبود توانایی‌های مدیریتی، سطوح مختلف زندگی خود را کنترل کرده و توانایی خود تدبیری را کسب کرده باشد، در غیر این صورت انتظار اعمال مدیریتی صحیح و موفق از او ناصواب است.در این مقاله، با هدف بررسی نقش توسعه مدیریت در تحقق تعالی سازمان، مطالبی پیرامون توسعه مدیریت، تعاریف، ابزار، اجزا و… مباحثی نیز درباره تعالی سازمانی ارائه خواهد شد.

توسعه مدیریت
افزایش فضای رقابتی با ورود تدریجی کشورمان به عرصه تجارت جهانی، پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که پویایی و بقای سازمان‌ها را به تدریج به تابعی از شایستگی آنها تبدیل می‌کند. از دیگر سو، امروزه دسترسی به اطلاعات و دانش، آموزش و ارتباطات، نقش حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی، پیشرفت‌های انسانی و نیل به توسعه همه جانبه، ایفا می‌کند. اطلاعات، به عنوان پیش نیاز دانش و شناخت و آگاهی، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در نیل به توسعه انسانی تلقی می‌شود. مدیران با کمک آموزش می‌توانند به دانش و مهارت‌های مدیریتی نائل آیند و نیز از طریق آموزش و پروش در یک سازمان می‌توان به توسعه و تأمین مدیریت، دست یافت، فرایندی که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سه‌گانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته، موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانایی‌های این رده را فراهم خواهد کرد.توسعه مدیریت، عبارت است از: فرایند اصلاح یک یا چند جنبه مدیریت سازمان که هدف از آن، اصلاح اثربخشی مدیران، از طریق آموزش آنان برای کسب نظر و آشنایی با اهداف و خط‌مشی سازمان، توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ایفای نقش مؤثر است. بنابراین، آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه مدیریت، به خصوص مدیریت منابع انسانی است و علت این است که سرنوشت هر چیزی به کیفیت عامل انسانی، پیوند خورده است.امروزه با وجود پیدایش مکتب‌های مختلف مدیریتی و تحریر کتاب‌ها و مقالات مختلف در این زمینه و همچنین تأثیر مدیریت علمی در انقلاب صنعتی و فراصنعتی، هنوز مشاهده می‌شود که بسیاری از مدیران بخش‌های مختلف، کارشناسانی (مهندسان) هستند که در رشته فنی خاصی، تحصیل و تجربه دارند اما آگاهی لازم علم مدیریت را ندارند. این امر موجب تداخل وظیفه و گاه فعالیت نامربوط و عدم تخصصی شدن و آشفتگی امور شده است. این مسئله، نشان‌دهنده عدم تعریف درست و شناخت صحیح از مدیر و مدیریت در جامعه است.برای کسانی که اطلاعات پایه‌ای در زمینه مدیریت ندارند و به دلیل مقاصد، منافع شخصی و یا سیاسی و یا موقعیت شغلی به آن اهمیت نمی‌دهند، زمینه شناخت درست از این علم و تعریف و طراحی شیوه‌های مدیریتی برای بخش‌های مختلف و همچنین فعالیت و مطالعه و انگیزش در جهت شکوفایی این مقوله، مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به ماهیت حرفه مدیریت و عوامل مختلف تأثیرگذار در آن، امکان تعریف مشخص و شناخت درست، تعیین دامنه، نوع و چگونگی فعالیت‌ها و حدود اختیارات در سطوح مختلف، عینیت بخشیدن و تجسم عملکرد مدیر به سهولت حرفه‌های دیگر نیست. از نظر جایگاه علمی می‌توان گفت علم مدیریت در تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی علوم مختلف بیش از آنچه که تاکنون مطرح شده است، رابطه تنگاتنگ با علوم انسانی، تجربی و حتی علوم دیگر دارد.در اینجا اشاره به برخی چالش‌ها که فراروی نظام اداری کشور قرار دارد، ضروری به نظر می‌رسد:
تمرکز و عدم تمرکز: عدم تناسب میان اختیارات و مسئولیت‌های محوله به مدیران، نبود حد بهینه‌ای از تمرکز و عدم‌تمرکز در اداره امور کشور، غیرذاتی بودن اختیارات مقامات محلی و تمرکز یبش از حد اختیارات در حوزه‌های مرکزی، باعث کاهش کیفیت تصمیمات اتخاذ شده و پرداختن به امور غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی شده است.
عدم استفاده از الگوها و نظام‌های جدید مدیریتی، در اداره امور کلان کشور: فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری تحقق اهداف، برنامه‌ها و نتایج مورد انتظار، منطقی نبودن زمان تصدی مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، عدم قانونمندی و ضابطه‌گرایی و شایسته سالاری در انتصاب و ارتقای کارکنان و عزل و انتصاب و تغییر مدیران از جمله، مهم‌ترین چالش‌های نظم اداری و اجرایی کشور در بخش مدیریت است.منابع انسانی: نظام اداری در جذب و نگهداری کارکنان توانمند، کارامد و متخصص از توانایی‌های لازم، برخوردار نیست. عدم استقرار نظام رقابتی در جذب و انتخاب نیروی انسانی، وجود مجاری و طرق مختلف ورود به خدمات دولتی و غیرقابل مهار شدن توسعه کمی بخش غیردولتی با توجه به محدود بودن منابع کشور باعث کاهش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت به منظور جبران خدمت، کاهش انگیزه و عدم توفیق در جذب نیروهای توانمند و متخصص شده است. نظام ارزشیابی کارکنان دولت به منزله ابزاری برای ترغیب و تشویق کارکنان به انجام وظایف در سطح کمی و کیفی مطلوب و ارتباط آن با روند پیشرفت شغلی و سرنوشت استخدامی از کارامدی کافی برخوردار نیست.- استفاده از رویه‌ها و روش‌های منسوخ: عدم گرایش به تحول و نوسازی در شیوه‌های انجام کار و در نتیجه غیرمنطقی و طولانی بودن سیر مراحل و فرایندهای انجام کار، فقدان زمان‌بندی انجام امور، تأکید بیش از حد بر سازوکارهای کنترلی و حاکمیت رابطه به جای ضابطه از دیگر چالش‌های بخش اداری و فرایندهای انجام کار به شمار می‌آید.- قوانین و مقررات: روح حاکم بر قوانین و مقررات اداری و استخدامی به شکلی است که کارکنان بعد از استخدام، هیچ نیازی به تلاش و تحرک در خود احساس نمی‌کنند.برای رفع چالش‌های ذکر شده، راه‌حل‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
۱٫ برخورداری دولت از نظام تصمیم‌گیری شایسته و مؤثر در سطوح مختلف و تحقق حد مطلوبی از ترکیب عقلانیت و دموکراسی در نظام‌ها، نهادها و مراجع تصمیم‌گیری.
۲٫ تمرکززدایی در نظام، مدیریت امور، طی مراحل توزیع اختیار و نهادینه‌سازی فرایندهای غیرمتمرکز تصمیم‌گیری، ایجاد ظرفیت برای استقرار مدیریت متمرکز سالم، شایسته و مطمئن در جهت تعالی اهداف توسعه کشور و تقسیم عادلانه و مؤثرتر نقش مسیریابی، هدف‌گذاری و اعطای اختیار به مدیران در قلمروهای مدیریتی خود.
۳٫ قانونمندی، مشارکت‌جویی، مشارکت‌پذیری، عدالت‌جویی، کارآفرینی و توسعه فضای اجتماعی قابلیت‌زا و کارآفرین، شایسته‌گرایی و دانش‌گرایی.
۴٫ ایجاد نظام اداری و مدیریت پذیرای بهره‌گیری از دانش و فناوری اطلاعات و بهره‌مندی از آن در حوزه‌های دارای اولویت از نظر توسعه مدیریت.
۵٫ متمرکز شدن بر کیفیت، سرعت، شفافیت، سلامت و کارایی در اداره و ارزیابی امور.
۶٫ توسعه ظرفیت‌ها و استعدادهای سیستم مدیریت برای تعامل بیشتر، افزایش مشارکت و جلب همکاری و همراهی بخش‌های مختلف در توسعه و تعالی، اداره امور و حمایت و پشتیبانی آنها در ضمن انجام نقش هدایتی و نظارت فعال و شایسته خود.
۷٫ برخورداری نظام اداری از سامانه‌ها
خط‌مشی‌ها و الگوهای نوین و روزامد مدیریت منابع انسانی و سرمایه‌های فکری و تکمیل آن با ضرورت‌هایی نظیر: تعهد، پایبندی، ماندگاری، سختکوشی و بهره‌وری نیروهای دانشی، سرامد و ارزش‌افزا و مدیریت مؤثر نیروهای مازاد، غیرلازم و غیرکارامد.
نیازهای مطرح شده در توسعه مدیریت
دلایلی که برنامه‌ریزی دقیق در توسعه مدیریت را الزامی می‌کند طبیعت کار مدیر و سرپرست است که بسیار پیچیده و مشکل بوده و معمولاً تهیه و تنظیم فرم‌های شرح شغل کامل، بویژه برای مدیران عالی سازمان‌ها، امری بس دشوار است. به هر حال شاید به جرئت بتوان گفت که نسخه‌ای پیچیده، یک دست و بی‌عیب برای توسعه مدیریت و سرپرستی وجود ندارد. هر سازمانی باید متناسب با هدف و مسائل داخلی و محیطی خود، دوره‌های آموزشی لازم را برای تعالی مدیران و سرپرستان خود طراحی و منابع تأمین بودجه آن را مشخص کند. سازمان‌هایی که معمولاً برنامه‌های منظمی برای آموزش و توسعه مدیریت دارند، از فنون گوناگونی برای فلسفه و نگرش خود نسبت به مسئله توسعه منابع انسانی استفاده می‌کنند. در شکل شماره یک نیازهایی که در توسعه مدیریت مطرح می‌شود، اشاره شده است.

 مهارت‌های تصمیم‌گیری را می‌توان با استفاده از روش تمرین‌های داخل کازیه، بازی‌های مدیریت و بررسی قضایای اداری و مطالعات موردی، ایجاد کرد. مهارت‌های فردی با استفاده از روش‌های نقش‌آفرینی، مدل‌های رفتاری، آموزش حساسیت، تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل و ساختارهای بینشی قابل حصول است. دانش شغلی را نیز که یکی از نیازمندی‌های اساسی مدیران است باید از طریق تجربه حین کار، استاد شاگردی و مطالعات مربوطه به دست آورد. دانش سازمانی را می‌توان با چرخش در مشاغل و مدیریت چند جانبه کسب کرد. نیاز به معلومات عمومی از طریق دوره‌های ویژه، جلسات اختصاصی و مقالات منتخب و نیازهای ویژه انفرادی مدیران با استفاده از برنامه‌های اختصاصی و گروهی تأمین می‌شود.
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کار دانشمندان تئوری تصمیم این است که به انواع و اقسام رفتارهای آدم ها در شرایط عدم اطمینان نگاه کنند و مدلی برای مطلوبیت تحت این شرایط بسازند که بتواند رفتار را چارچوب بندی کند. مدل ساده و رایج فعلی مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان مورگن اشترن است که ثابت می کند که می توان تابع مطلوبیتی روی تک حالت ها داشت که بتواند رفتار روی گزینه های ریسکی را عقلانی کند. انواع آزمایش های بعدی نشان داده که رفتار تجربی همیشه منطبق با این مدل کار نمی کند (مثلا نقش احتمال ها بر خلاف ادعای این مدل خطی نیست) و لذا باید به دنبال مدل های بهتری بود. در واقع این آزمایش ها موارد ابطالی برای نظریه مطلوبیت انتظاری هستند و نه برای نظریه عقلانیت
تصميم گيري
هر فردي بدون استثنا در هر لحظه از زندگي مشغول تصميم گيري است . من و شما براي هر عملي كه انجام مي دهيم در خودآگاه يا ناخودآگاه خود ابتدا تصميم گيري مي كنيم .
فرآيند تصميم گيري زماني معني پيدا مي كند كه چندين راه براي انتخاب وجودداشته باشد . بديهي است در زماني هم كه اجبار وجود دارد ما باز هم در حال تصميم گيري مي كنيم . به عبارت ساده تر هيچ حركتي ( با اختيار يا به اجبار ) نيست كه انسان بر روي آن تصميم گيري انجام ندهد. شايد شما بگوييد در حالت اجبار ، آيا باز هم تصميم گيري وجود دارد ؟ جواب اين است كه بلي ، به عنوان مثال اگر هفت تيري بر روي شقيقه شما قرار بگيرد و از شما درخواستي بشود ، گرچه شما به ظاهر مجبور هستيد اما باز هم حق انتخاب داريد . انتخاب بين زنده ماندن و رفتن از اين ديار فاني ….
البته فعاليت هاي خودكار بدن ( مانند تپش قلب ) شايد از حيطه تصميم گيري ما خارج باشد . ( گرچه من اعتقاد دارم كه در يك … بالا ، نيز مي توان تپش قلب را نيز در اختيار گرفت .)
تعريف تصميم گيري : تصميم گيري عبارت است از انتخاب يك راه از ميان راه هاي مختلف .
همان طور كه از تعريف مشخص است ، كار اصلي تصميم گيرنده دريافت راه ها و طرق مختلف ممكن ، نتايج ناشي از هر يك و انتخاب اصلح از ميان آنهاست . اگر فرد تصميم گيرنده بتواند اين انتخاب را به نحو درست و مطلوبي انجام بدهد ، تصميم هاي او موثر و سازنده خواهد بود .
 فرآيند تصميم گيري شامل شش مرحله مي باشد :
۱٫ شناخت و تعيين مشكل 
۲٫ تشخيص و تعيين راه حلهاي ممكن براي رفع مشكل 
۳٫ انتخاب معيار براي سنجش راه حل ها 
۴٫ تعيين نتايج حاصل از هر راه حل به كمك معيار 
۵٫ ارزيابي راه حل ها با توجه به نتايج آنها 
۶٫ انتخاب يك راه از ميان راه حل هاي مختلف ( اخذ تصميم )
طبقه بندي تصميمات :
تصميمات را مي توانيم به ۳ دسته تقسيم كنيم :
تصميم گيري تحت شرايط اطمينان كامل
تصميم گيري در شرايط ريسك ( مخاطره )
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان
تصميم گيري تحت شرايط اطمينان كامل :
زماني كه تصميم گيرنده با اطمينان كامل مي داند كه نتيجه حاصل از هر عمل چيست و در چه شرايطي اتفاق خواهد افتاد ، او از نظر تصميم گيري در شرايط اطمينان كامل قرار دارد .
در اين حالت تصميم گيري به راحتي و با يقين انجام مي شود.
تصميم گيري در شرايط ريسك ( مخاطره ) :
هنگامي كه تصميم گيرنده با اطمينان كامل نمي داند كه نتايج حاصل از هر عمل چيست ، ولي احتمال وقوع ( شانس نسبي وقوع نتايج ) آنها را مي داند ، او در شرايط ريسك يا مخاطره مي باشد .
در اين حالت با تعيين تمام راه حل ها و ضرب هر يك از نتايج در احتمال وقوع آن و مقايسه نتايج حاصل مي توان تصميم لازم را گرفت .
در اين حالت با اتكا به احتمالات تصميم گيري شده و نتايج قطعيت حالت اول را نداشته و همراه با ريسك خواهد بود .
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان :
هنگامي كه كه تصميم گيرنده احتمال وقوع نتايج حاصل از هر عمل را نمي داند ، او در شرايط عدم اطمينان تصميم گيري مي كند .
در شرايط عدم اطمينان ، تصميم گيرنده يكي از سه شيوه زير را مي تواند بكار برد :
۱٫ روش حداكثر حداكثر ها (maximax)  :  در اين روش بهترين نتيجه از بين نتايج حاصل شده از شرايط محيطي مورد نظر انتخاب مي شود . اين يك شيوه خوشبينانه است . 
۲٫ حداكثر حداقل ها (maxmin)   :  در اين روش با يك نگاه بد بينانه اينطور فرض مي شود كه براي راه حل هاي ممكن بدترين نتيجه در شرايط محيطي رخ خواهد داد . در نتيجه بهترين از ميان بدترين نتايج انتخاب مي شود . 
۳٫ فرض يكسان بودن احتمال براي شرايط مختلف  :  در اين حالت احتمال براي نتايج يكسان فرض شده و در اين حالت نتايج با هم مقايسه مي شوند .
مهندسي اقتصاد و تصميم گيري
تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود.
مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.
شناسایی یک موضوع قابل بررسی
نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، شناخت موضوع، مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد.
معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند.
آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل آن یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.
بررسی سیستم های تحلیل
سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نماید.
سیستم های تحلیل از طرق مختلف در پی به بدست آوردن شیوه برخورد مشکلات می باشند که عبارتند از: کشف علمی و اصولی اهداف ، راه حل ها ، فرضیات ، موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند.
این نحوه تحلیل، مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نمایند.
پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشد:
۱- شرح اهداف
۲- فرمول بندی معیارهای تاثیر پذیر
۳- ارایه راه حل ها
۴- ارزیابی راه حل ها
۵- انتخاب راه حل ها.
ارایه راه حل ها
ضرورت نیاز به ابتکار وخلاقیت در ارایه راه حل ها انکار ناپذیر می باشد، چنانچه نقیصه مشترک بسیاری از تحلیل ها فقدان ابتکار است.
جستجو برای یافتن راه حل های ممکن، در بر گیرنده دو نوع وظیفه می باشد: شرح رده ها یا شرح تفاوت راه حل ها بطور عملی، و شرح اختلافات چشمگیر تفاوت راه حل ها برای هر رده خاص در عمل.
اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی
مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد.
ارزیابی ها بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلا عات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است.
تعریف اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی عبارت است از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی، برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و یا به عبارت ساده تر، اقتصاد مهندسی ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین پروژه هاست.
مهندسین، طراحان و مجریان هستند. وظایف آنها مدیریت، تصمیم گیری و حل مسایل جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد.
 • بازدید : 112 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسئله-دانلود رایگان تحقیق تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسئله–خرید اینترنتی تحقیق تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسئله–دانلود رایگان ماله تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسئله-
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
براي حل مشكلات در سازمان از روش منطقي حل مسئله استفاده مي كنيم در مرحله (۱) اهميت و تعريفي از مسئله بوجود آورده و به اهميت مسئله پي برد سپس تعريف و تشخيص مسئله بعد انتخاب بهترين راه حل و بعد از آن ارزيابي مسئله و بهترين راه حل را انتخاب كرده و به حل مسئله مي پردازيم

مراحل منطقي حل مسئله

 

۱-   شناسائي وضعيت

۲-   ايجاد بديل

۳-   ارزيابي و انتخاب

۴-   اجراء و پيشگيري

براي حل مشكلات در سازمان از روش منطقي حل مسئله استفاده مي كنيم در مرحله (۱) اهميت و تعريفي از مسئله بوجود آورده و به اهميت مسئله پي برد سپس تعريف و تشخيص مسئله بعد انتخاب بهترين راه حل و بعد از آن ارزيابي مسئله و بهترين راه حل را انتخاب كرده و به حل مسئله مي پردازيم.

نرسيدن به موقع گواهي هاي آموزشي دعوت نامه ها به صاحبان است مي باشد مرحله تشخيص مسئله مي باشد و به دنبال دليل آن در سازمان مي گرديم احتمال مي دهيم به دليل كمبود نيروي كار است زيرا تنها چيزي است كه هميشه همكاران از آن شكايت مي كنند و به مدير در مورد حل اين مسئله شكايت مي كنند هميشه اين گواهي ها در سازمان يا آماده نيست يا دير آماده مي شود ولي بايد اين گواهي حتما به صاحبانش در همان دوره مي رسيد ولي اين امكان فراهم نبوده به خاطر اينكه ارباب رجوعها در مورد اين مسئله هميشه شكايت مي كند و بيان مي كردند كه چرا اينقدر براي گواهي بايد معطل شويم از مسئله تعريفي به وجود آورده و سپس وارد مرحله انتخاب بهترين راه حل و پيدا كردن بهترين راه حل تصميم گيري مسئله را  حل كند پس در ابتدا به مسئله كمبود نيروي كار توجه مي كند بعد از اين كه نيروي كار را افزايش مي دهد متوجه مي شود هنوز كار تايپ و تاييد و اصلاح نامه و گواهي ها تمام نشده و دو مرتبه از مسئله تعريفها ديگر ارائه مي دهد و به ارزيابي ساعتهاي كاري مي پردازند ولي مجدد متوجه مي شود به كاري اساسي تر نيازمند است و آن اينكه از Tecnology  استفاده كند زيرا روابط از غير رسمي هم جلوگيري مي كند نرم افزار جديد براي ثبت و تاثير و قرار گرفتن تائيد ها ؛ گواهي ها (نامه) شبكه استفاده مي كند و از نيروي كار جديد مي خواهد به جاي استفاده از روش قديمي از اين نرم افزار استفاده كنند گواهي ها را وارد شبكه كنند و از مهندسان و برنامه نويسان سازمان مي خواهد كه شبكه را زير نظر قرار بدهند و نتيجه كار را ارائه دهند سپس متوجه مي شوند هنوز بهترين راه كار را نتوانستند پيدا كنند به دليل اينكه اين سيستم مربوط به سازمان مركزي است و خرده سيستمها و زيرگروههاي سازمان اين نرم انفزار را ندارند بنابراين تصميم مي گيرند به زير گروههاي اين نرم افزار ارائه شود آنها هم اين نرم افزار را براي تائيد تايپ گواهي هاي  دوره آموزشي مورد استفاده قرار بدهند سپس مدير از كارمندان مي خواهد كه هر روز علاوه بر ساعتهاي كاري خود ۲ ساعت اضافه در سازمان بمانند و كار گواهي ها را تمام كنند تا بتوانند گواهي هاي دوره هاي قبلي را تمام كرده و به گواهي هاي دوره هاي جديد برسند و به بهترين انتخاب مدير سازمان در شركت مهمترين مسئله عدم حضور به موقع كارمندان در سازمان بود دليل اينكه ارباب رجوع ها هر روز صبح زود در محل سازمان حاضر مي شوند تا بتوانند به موقع به كار خود رسيدگي كنند و سپس به كارهاي ديگر خود در ساعتهاي ديگر روز برسند اما كارمندان كه دير در محل اداره حاضر مي شوند عاملي براي بهم ريختگي كار و عقب افتادن كار سازمان و معطلي زياد ارباب رجوع ها مي شوند در نتيجه مدير سازمان تنها راه حل را اين مي داند كه از كارمندان بخواهد هر روز راس ساعت ۷ در محل سازمان حاضر شوند و به كار ارباب رجوع ها رسيدگي كنند و در ساعت ۲ محل سازمان را ترك كنند اين تصميم گيري باعث تغيير رويه ي كارهاي سازمان مي شود زيرا قبلا در ساعت ۴۵/۶ شروع كار داشتند تا ۵/۱ و اين عاملي براي بهم ريختگي كار و از بين رفتن انجام كار مي شد پس مدير بهترين راه را تغيير ساعت كاري اعضاي سازمان مي داند و بهترين راه كار را شروع ديرتر كار مي داند زيرا كارمندان سرويس نداشتند و مدير مطمئن است كه هيچ كدام قبل از ۷ نمي توانند در سازمان حاضر شوند در نتيجه اجراي اين روش بهترين راه براي حل مشكل سازمان و ارباب رجوعها شد.


عتیقه زیرخاکی گنج