گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سر فصل ها : ۱- مفهوم تنش 
۲- مفهوم كرنش 
۳- رابطة تنش و كرنش 
۴- قانون هوك تامين يافته و ضرايب پيرامون 
پيچش : ۱- مقاطع دايره اي و نيم دايره اي تو خالي ۲- مقاطع منشوري 
ـ پرش در تيرها 
ـ تركيب كرنش ها و تنش ها 
 بار متمركز 
مثال : مطلوب است دياگرام نيروي محور برشي و خمشي تير رو به رو 
مراحل حل : 
۱- تعيين عكس العمل هاي تكيه گاهي 
۲- نوشتن معادلات استاتيكي  
 
 
۳- مقطع زدن داخل تير 
۴- نوشتن معادلات استاتيكي مجدداً بعد از برش 
            
 
نكته اگر جاي برش خورد. 
تنش و كرنش 
تغيير شكل اگر ذرات جسم تحت نيروهاي خارجي تغيير مكان دهند تا اين كه تعادل بين نيروهاي خارجي و داخلي برقرار شود در اين صورت گفته مي شود جسم تغيير شكل داده است. 
هر دو يكي از محدوديت هاي سازه اي كنترل تغيير شكل تا حد مجاز مي باشد زيرا اگر تغيير شكل از حدي فراتر رود حتي اگر آن عضو قادر به تحمل آن باشد احتمالاً اجزاء قادر به تحمل فشار را نخواهد داشت 



محدوده الاستيك : يعني اگر بار از روي جسم برداشته شود بر مي گردد و به حالت اوليه. 
محدوده پلاستيك : يعني اگر بار از روي جسم برداشته شود به حالت اوليه بر نمي گردد. 
كرنش : تغيير طول در واحد طول ميله 
 
مدول الاستيك   قانون هوك  
 
تنش مجاز كمي كمتر از تنش تسليم مي باشد يعني آينه نامه ظريب اطمينان را به ما مي دهد تا تنش مجاز بدست آيد.  
در رابطه تنش :   
در كليه مصالح ازدياد طول در امتداد نيروي كششي P با يك انقباض عرضي توام خواهد بود كه به كرنش عرضي معروف خواهد بود. كه كرنش هاي عرضي بر عمود بر هم با هم برابر اند. 
مطابق شكل مطلوب است كرنش در راستاي y و x , z 

راستاي x  
 
ستون با مقطع دايره به قطر mm 200 چه مقدار نيروي محوري مي تواند تحمل كند به طوري كه تنش از mm2 1 تجاوز نكند. 
 قطر
 
اصل سوپرپوزيشن = اصل جمع آثار قطر نيروها 
 اين اصل بيان مي كند كه براي محاسبه مقدار كرنش در هر راست وقتي تير بر تمام دو جهت با بيشتر وجود داشته باشد كافي است به ازاي هر نيرو در هر جهت يك بار كرنش هاي تمام راستاها را محاسبه نمود و سپس اثرات هر حالت را با هم جمع جبري كنيم

عتیقه زیرخاکی گنج