گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولاً تحت تاثير نيروهاي غيرهمراس‌ قرار مي‌گيرد، در حالي كه در يك ذره، به علت كوچك بودن ابعاد آن، نيروها همراس هستند. اثر نيروهاي همرس فقط جابجايي در راستاي نيروهاست كه با دو شرط ΣFy=0, ΣFx=0 تعادل ذره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، اما در جسم صلب به علت بزرگي ابعاد، اگر نيروها همراس نباشند، چرخش بوجود خواهد آمد
همانطور كه در شكل ملاحظه مي‌شود، يك زوج نيرو بر جسم صلب تاثير گذاشته‌اند كه در آن شرايط ΣFy=0, ΣFx=0 برقرار است،‌ اما اثر اين زوج نيرو گشتاوري است در جهت عقربه‌هاي ساعت كه موجب چرخش جسم در جهت ساعتگرد مي‌شود. بنابراين براي جسم صلب مورد بحث فراهم كردن شرايط تعادل فقط منوط به ΣFy=0, ΣFx=0 نيست و بايد شرط ديگري نيز مبني بر عدم چرخش عضو مورد بررسي قرار گيرد. ضروري است يادآوري كنيم كه نيرو موجب جابجايي و گشتاور موجب چرخش مي‌شود:
پس شرايط تعادل يك جسم صلب در صفحه با روابط زير ارزيابي مي‌شود:
به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور x مي‌بايست مجموع نيروهاي اين امتداد مساوي صفر شود: ΣFx=0
به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور y مي‌بايست مجموع نيروهاي اين امتداد مساوي صفر شود: ΣFy=0
به منظور دوران نكردن جسم در صفحه‌ي XY (حول نقطه‌ي دلخواه O) مي‌بايست مجموع گشتاورها نسبت به نقطه‌ي دلخواه O صفر شود: ΣMO=0
شرايط تعادل جسم صلب
نيروهاي وارد بر يك جسم، هم از طريف تماس فيزيكي مستقيم و هم از راه دور اثر مي‌كنند و ممكن است هدف، بررسي نيروها در داخل و يا خارج جسم باشد. نيروهاي خارجي شامل نيروها و واكنش‌ها هستند كه از نظر ظاهري ممكن است متمركز و يا پراكنده باشند.
تا زماني كه آثار خارجي نيرو روي جسم موردنظر است، مي‌توان از اصل قابليت انتقال نيرو استفاده كرد. حتي مي‌توان براي شرايط  فوق نيروهاي پراكنده را با يك نيروي متمركز (برآيند) كه نقطه اثر آن در مركز بار پراكنده شده باشد، جايگزين كرد.
بسته به شرايط ظاهري نيروها و متناسب با شرايط آنها مي‌توان معادله‌هاي مناسبي را براي بررسي تعادل برگزيد. در زير به اختصار به بررسي ظاهري سيستم نيرويي پرداخته مي‌شود:
۱٫ براي بررسي تعادل نيروهاي هم‌خط فقط به يك معادله‌ي تعادل در راستاي نيرو نياز است (جدول ۱).
۲٫ براي بررسي تعادل نيروهاي همراس (متقارب) فقط به دو معادله‌ي نيرو (ΣFy=0, ΣFx=0) نياز است، زيرا مجموع گشتاور نيروها به نقطه‌ي تقارب نيروها صفر است (جدول ۱).
۳٫ براي بررسي تعادل يك دسته نيروي موازي در صفحه به يك معادله‌ي تعادل نيرو در راستاي نيروها و يك معادله گشتاور حول نقطه‌اي دلخواه در صفحه نياز است (جدول ۱).
۴٫ براي بررسي تعادل يك جسم صلب در صفحه، تحت اثر هر نوع نيرو و گشتاور، به دو معادله‌ي تعادل نيرو (ΣFy=0, ΣFx=0) و يك معادله‌ي تعادل گشتاور نسبت به هر نقطه‌ي دلخواه O كه محور z از آن مي‌گذرد (ΣMO=0, ΣMZ=0) نياز است.
جدول ۱
سيستم نيرو نمودار پيكره‌ي آزاد معادلات مستقل
۱٫ هم‌خط ΣFa=0
۲٫ همراس (متقارب) در يك نقطه ΣFx=0
ΣFy=0
۳٫ موازي ΣFa=0
ΣMO=0
۴٫ عمومي (كلي) ΣFx=0
ΣFy=0
ΣMO=0= ΣFz=0

يكي از نكات اساسي براي تشكيل روابط تعادل تعيين تعداد و جهت واكنش‌هاي تكيه‌گاهي است كه به آن پرداخته مي‌شود.
واكنش‌هاي تكيه‌گاهي
قبل از رسم نمودار، پيكره‌ي آزاد اجسام صلب، ابتدا انواع واكنش‌هاي گوناگوني را كه در تكيه‌گاه‌ها ايجاد مي‌شود، بررسي مي‌كنيم.
 
جدول ۲
نوع اتصال عكس‌العمل تعداد مجهول‌ها
۱٫ كابل يك مجهول: عكس‌العمل يك نيروي كششي كه در امتداد كابل به سمت خارج از عضور اثر مي‌كند.
۲٫ ميله‌ي بدون وزن يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در امتداد محور ميله اثر مي‌كند.
۳٫ غلطك يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در جهت عمود بر سطح تماس اثر مي‌كند.
۴٫ غلطك يا پين در يك شكاف صاف يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در جهت عمود بر شكاف اثر مي‌كند.
۵٫ تكيه‌گاه غلطان يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در نقطه‌ي تماس در جهت عمود بر سطح تماس اثر مي‌كند.
۶٫ سطوح در حال تماس بدون اصطكاك يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در جهت عمود بر سطح تماس اثر مي‌كند.
۷٫ عضوي كه بوسيله‌ي بين كشوي واقع بر ميله‌ي صاف متصل است. يك مجهول: عكس‌العمل نيرويي كه در جهت عمود بر ميله اثر مي‌كند.
۸٫ بين يا لولاي بدون اصطكاك (مفصل ثابت) دو مجهول: كه عبارتند از دو مولفه‌ي نيرو با بزرگي و جهت Ø نيروي برآيند. توجه شود كه Ø, θ الزاماً مساوي نيستند.
۹٫ عضوي كه به كشوي واقع بر روي ميله‌ي صاف به طور ثابت متصل است. دو مجهول: عكس‌العمل‌ها هستند كه عبارتند  از گشتاور و نيرو كه عمود بر ميله اثر مي‌كنند.
۱۰٫ تكيه‌گاه ثابت (گيردار) سه مجهول، عكس‌العمل‌ها عبارتند از يك گشتاور و دو مولفه‌ي نيرو. با برآيند آنها با امتداد.
 ترسيم نمودار پيكره‌ي آزاد جسم صلب
براي رسم نمودار پيكره‌ي آزاد يك جسم صلب، با مجموعه‌اي از اجسام صلب كه تشكيل سيستم صلب واحدي را مي‌دهند، گام‌هاي زير برداشته مي‌شود:
گام اول: جسم و يا مجموعه‌ي اجسام را به عنوان يك جسم صلب از محيط اطراف جدا مي‌كنيم.
گام دوم: انتخاب دستگاه مختصات مناسب و نصب آن در نقطه‌اي حجم عمليات را كاهش ‌دهد.
گام سوم: تمامي نيروهاي معلوم و مجهول ناشي از واكنش‌هاي تكيه‌گاهي را روي جسم با راستاي واقعي و مقادير نمايش مي‌دهيم. اين نيروها شامل نيروهاي زير هستند:
الف) بارهاي خارجي اعمال شده؛
ب) عكس‌العمل‌هاي تكيه‌گاهي و يا نيروهاي ناشي از تماس اجسام؛
ج) وزن جسم كه معمولاً معادل نيروي متمركز شده در مركز ثقل است.
مولفه‌هاي مجهول تكيه‌گاهي روي نمودار پيكره‌ي آزاد با حروف مناسب رسم مي‌شوند. براي جهت‌هاي نامشخص مولفه‌ها مي‌توان جهتي را فرض كرد و در پايان كار نتيجه از نظر مثبت يا منفي بودن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
گام چهارم: انتخاب نقطه‌اي مناسب جهت گشتاورگيري به طوري كه بيشترين نيروهاي مجهول از اين نقطه بگذرند و عمليات سهل‌تر شود.
مثال ۱: نمودار پيكره‌ي آزاد تير نشان داده شده در شكل ۲ را كه داراي جرم ۱۰۰ كيلوگرم در هر متر است، رسم كنيد. 
 
حل: تكيه‌گاه A يك مفصل ثابت (بين يا لولاي بدون اصطكاك) است و دو مولفه‌ي واكنش (دو مجهول) دارد كه يكي عمود بر سطح و ديگري مماس بر سطح فرض مي‌شوند. همچنين تكيه‌گاه B يك غلطك است كه فقط عمود بر سطح مي‌تواند مولفه داشته باشد در امتداد غلطك نمي‌تواند مقاومتي از خود (مولفه) داشته باشد.
ميله داراي جرم يكنواخت ۱۰۰ كيلوگرم در متر است و برآيند كل جرم آن كه در مركز ميله قرار دارد برابر ۴۰۰=۱۰۰×۴ (كيلوگرم) يا ۳۹۲۴=۸۱/۹×۴۰۰ (نيوتن) است. اكنون گام‌هاي چهارگانه را به صورت زير براي رسم نمودار پيكره‌ي آزاد تير بكار مي‌بنديم.
 
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری-دانلود رایگان تحقیق بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری-دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری-پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:


) بیان مسأله 
تعادل ناشی از حفظ مرکز ثقل بدن در داخل سطح اتکاء می باشد (۱۴). سطح اتکاء ناحیه ای است که حدود ثبات را معرفی می نماید. یک سطح اتکای کوچک با بی ثباتی در ارتباط است. برای افرادی که بطور قرینه می ایستند، سطح اتکاء تقریباً معادل با نمای بیرونی کناره های خارجی پاها می باشد و افرادی هم که با پنجه راه می روند سطح اتکای محدود شده ای به ناحیه زیر کف پا نزدیک به انگشتان دارند (۹۲).
 تعادل برای برقراری امنیت در بسیاری از فعالیت های روزمره زندگی از جمله ایستادن، چرخیدن، برداشتن اشیاء و فعالیت های ورزشی ضروری می باشد (۷۴، ۷۵). تعادل ضعیف نیز یک عامل خطرساز بزرگی برای زمین خوردن می باشد. توانایی تنظیم کردن جاذبه (سازگار شدن با جاذبه)، پیش نیازی برای هر حرکت مي باشد. لذا دو نوع پاسخ تعادلی اصلاحی و حمایتی وجود دارد. پاسخ های اصلاحی، موازنه بدن را در هر وضعیت مستقیمی حفظ می کنند. این نوع پاسخ، توالی های ویژه و مجزای انقباضات عضلانی را در مچ پا، زانو و لگن درگیر می سازد. پاسخ های حمایتی، زمانی که تعادل از دست می رود اتفاق می افتند و تلاش در به حداقل رساندن اثر یک زمین خوردن حتمی را دارد. بازکردن حمایتی اندام های فوقانی، نمونه ای از پاسخ حمایتی است که در جذب اثر زمین خوردگی عمل می کند. پاسخ های حمایتی، متفاوت از پاسخ های اصلاحی می باشند و شامل: بازکردن و دور نمودن اندام ها یا قدم برداشتن در جلوگیری از سقوط می باشد (۹۲).   
 کنترل تعادل پدیده ای است که از طریق دو مکانیسم پس خوراند  و پیش خوراند  اتفاق می افتد. تحت شرایط پس خوراند، فرد توسط سیستم های حسی نسبت به مورد تهدید قرارگرفتن تعادل خود، آگاه می گردد. در طول فرایند پیش خوراند، پاسخ های تعادلی به همراه حرکات ابتکاری برنامه ریزی می گردند (۹۲).
عملکرد سیستم تعادلی بدن و هماهنگی سیستم عصبی- عضلانی جهت حفظ وضعیت مطلوب در زمان مناسب و اجرای موفقیت آمیز هر نوع مهارت جسماني ضروری است (۷۸). بطوری که تنظیم بیومکانیکی پوسچرال طبیعی این اجازه را به فرد می دهد که حرکات کارآمد و ظریفی را برای پاسخ های تعادلی ایجاد نماید و خشک نگه داشتن بدن را که غالباً مشاهده شده، به حداقل برساند (۹۲). بنابراین، برای ایجاد یک پاسخ تعادلی مناسب نیازمند وارد عمل شدن یا همکاری سیستم های دیگری نیز هستیم. این سیستم ها عبارت از سیستم حسی- پیکری، سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم اسکلتی- عضلانی هستند (۹۲، ۲۱، ۶۵). به عبارت دیگر، سلامت سیستم های عنوان شده برای ایجاد واکنش تعادلی مناسب و عملکردی ضروری می باشد (۹۲، ۲۱، ۹۹). به عنوان مثال، برای جلوگیری از افتادن به سمت عقب نیازمند یک سیستم عصبی مرکزی سالم که توالی صحیح، نیرو و زمانبندی انقباضات عضلانی را برنامه ریزی می کند هستیم (۹۲). اختلال در سیستم تعادل، شانس بروز صدمات و آسیب های مختلف را در فعالیت های روزمره و یا فعالیت های ورزشی افزایش می دهند. وجود ارتباط بین آسیب هایی مانند کمردرد، گردن درد مزمن، درد مچ پای مزمن، استئوآرتریت زانو، آتاکسی، نابینایی و غیره با نارسایی تعادلی مشاهده شده است (۲۱). 
از عوامل تأثیرگذار بر تعادل می توان به تفاوت های بیومکانیکی در آنتروپومتری بدن اشاره کرد (۱۴). تفاوت آنتروپومتری سبب دشواری نسبی حفظ تعادل در کودکان در مقایسه با بزرگسالان می شود. مرکز ثقل کودکان نسبت به سطح اتکاء در مقایسه با بزرگسالان بالاتر قرار می گیرد و همین مشخصه سبب بی ثباتی بیشتر در کودکان می شود (۱۴). 
وزن بدن نیز، پیشگوی قوی ثبات پوسچرال می باشد (۷۲). چاقی سبب مشکلات پزشکی جدی شده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، هنگام رویارویی با استرس ها و آشفتگی های وضعیتی روزانه، افراد چاق به ویژه آن دسته که یک توزیع غیرطبیعی چربی را در ناحیه شکم دارند نسبت به افراد کم وزن تر، در معرض خطر بالاتر زمین خوردن هستند. تمام این مطالعات بر این عقیده استوارند که وزن زیاد می تواند منجر به کنترل تعادل ضعیف تری گردد و ارتباط خطی قوی بین میزان از دست دادن وزن و بهبود کنترل تعادل وجود دارد (۷۲). در تلاش های بعدی جهت توضیح ماهیت پیشرفت کنترل پوسچرال، محققان شروع به ارزیابی تأثیر ویژگی های آنتروپومتریک از قبیل: قد، وزن و شاخص توده بدن  (BMI) به علاوه عوامل مطالعه شده قبلی سن و جنس کردند (۷۸). ویلیامز  (1983) در بررسی تفاوت های جنسی و سنی در اجرای تعادل دریافت که تعادل در سن ۳ تا ۱۸ سالگی افزایش می یابد. اگرچه مشکل موجود مربوط به مقایسه مستقیم اطلاعات بسیار زیادی است که در مورد تعادل وجود دارد. شاخص های اندازه گیری بسیاری در رابطه با ارزیابی تعادل ایستا و تعادل پویا، طی سالیان زیاد بکار رفته اند در نتیجه مقایسه بین اطلاعات امکان پذیر نمی باشد. اگرچه ممکن است به این نتیجه برسیم که تعادل با افزایش سن در دوره کودکی و نوجوانی پیشرفت می کند. علاوه بر این دختران در خصوص تعادل ایستا و پویا در طول دوره کودکی از پسران بهترند لیکن در دوره نوجوانی دیگر هیچ برتری نسبت به پسران ندارند (۳).
لبیدوسکا و سویسکا ، نقش سن، جنس، قد و توده بدن را بر روی توانایی حفظ ایستادن ایستا برای سنین ۷-۱۸ سال ارزیابی کردند و هیچ تفاوتی را بین زنان و مردان برای هر کدام از متغیرها یافت نکردند. علاوه بر این، آنها عدم ارتباط بین پارامترهای نوسانی (کل مسیر، طول نوسان چه در صفحه افقی و چه در صفحه عرضی و سرعت نوسان) و ویژگی های آنتروپومتریک، در زمانی که از آزمودني ها خواسته شده بود که ایستادن ایستای خود را همراه یا بدون بازخورد بینایی حفظ کنند و همچنین روابط ضعیف و منفی بین سن و پارامترهای نوسانی در زمان ارائه بازخورد به آنها گزارش نمودند (۹۵). در مطالعه مشابهی از نوسان پوسچرال با ایستادن ایستا، ادنریک و ساندستت ، شدت نوسانی بزرگتری را در پسران نسبت به دختران زیر ۱۰ سال یافتند. قد و وزن هم در دختران ارتباطی با نوسان نداشتند و در پسران هم فقط بیانگر ۲۰% از تغییرپذیری نوسان بود (۱۰۹). به طور کلی، یک فقدانی از عقیده اکثریت قریب به اتفاق در رابطه با تأثیر سن، جنس و ویژگی های آنتروپومتریک بر میزان پیشرفت کنترل پوسچرال وجود دارد (۹۵).
دستکاری دشواری تکلیف در تحقیق حاضر نیز بر اساس تحقیقات قبلی و آزمایش هایی که شرایط تعادلی با سطوح دشواری مختلف داشتند، صورت گرفته است. مثلاً ایستادن بر روی یک سطح سخت در مقابل ایستادن بر روی یک فوم اسفنجی، ثابت و نوسان دار کردن صفحه تعادل سنج، ایستادن روی یک پا در مقابل ایستادن روی دو پا و گذاشتن یک صفحه لاستیکی باد شده بر روی صفحه تعادل سنج. از آنجائی که تعادل و قامت با سطوح دشواری ارتباط دارد و از طرف دیگر نیز، تعادل با سطح اتکاء پاها رابطه مستقیمی دارد لذا در این تحقیق دشواری تکلیف را با محدود کردن سطح اتکاء ایجاد نموده و تعادل افراد را مورد ارزیابی قرار داده ایم و اینکه آیا در افراد ویژگی های آنتروپومتریک موردنظر،  با تعادل در سطوح مختلفی از دشواری ارتباط دارد؟
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به تحقیقات و مطالب ارائه شده فوق می توان به عدم توافق قریب به اتفاق تحقیقات در زمینه تأثیر ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل پی برد. چنانچه در تحقیقی ارتباطی بین سن، جنس، قد و توده بدن با تعادل دیده نشده (۹۵) و در تحقیقی دیگر این ارتباط به صورت ضعیف مشاهده شده است (۱۰۹). همچنین در تحقیقات گذشته، جامعه مورد مطالعه افراد بین سنین ۶-۱۹ سال بوده است. شاید این اختلاف سنی و دامنه وسیع سنی باعث ایجاد تضاد در نتایج مطالعه شده است. مسلماً تعادل یک کودک ۷ ساله با تعادل یک فرد ۱۹ ساله متفاوت بوده و قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. بنابراین در این تحقیق سعی شده است با محدود كردن دامنه سني، متغیرهای جدیدتر و کلی تر و روش کار دقیق تر به رفع نقایص تحقیقات قبلی کمک شود.
از طرفی، در تمامی رشته های ورزشی دارا بودن تعادل از ارزش بسیار بالایی برخوردار است به خصوص در رشته هایی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارد؛ مانند رشته ورزشی ژیمناستیک که اغلب حرکات آنان در خارج از سطح اتکاء بدن آنان انجام می گیرد. لذا ضرورت ایجاب می نماید تا با بررسی دقیق تر شاخص های تعادل ایستایی و مقایسه آن با افراد سالم غیرورزشکار به نکات تازه ای در این مورد دست یابیم. اندازه گیری ابعاد بدنی در ورزش های مختلف از با ارزش ترین مفاهیمی است که در جهت درک ترکیبات بدن ورزشکاران در سطوح مختلف اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. گذشته از این، اندازه گیری اندام ها می تواند ارتباط بین ساختار فیزیکی بدن و ساختارهای بیومکانیکی و فیزیولوژیکی با مقاطع ژنتیکی را مشخص سازد (۱۱).
با توجه به مطالب عنوان شده، ضرورت ایجاد تعادل در کارهای روزمره و فعالیت های ورزشی بدیهی به نظر می رسد. بنابراین، پرداختن به این موضوع و تحقیق در این باره می تواند پاسخ گوی بسیاری از سؤالات و برطرف کننده بسیاری از نواقص در زمینه مکانیسم های تعادلی، اهمیت تعادل و عوامل تأثیرگذار بر تعادل باشد. در این تحقیق، توجه اصلی بر روی اندازه گیری برخی ویژگی های آنتروپومتریک و ارتباط آن با شاخص های تعادل به خصوص شاخص نوسان می باشد. نکته ای که این تحقیق را از سایر تحقیقات متمایز می کند تداخل تکلیف تعادلی در سطوح مختلفی از دشواری در تعادل است.
۱-۴) اهداف تحقیق 
۱-۴-۱) هدف کلی:
بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
۱-۴-۲) اهداف ویژه:
۱- تعیین ارتباط بين میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با قد
۲- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با وزن
۳- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با BMI
۴- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با طول پا
۵- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با طول ران
۶- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با طول ساق پا
۷- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با طول کف پا 
۸- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با پهنای پنجه 
۹- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن معمولی روی دو پا با پهنای پاشنه 
۱۰- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با قد
۱۱- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با وزن
۱۲- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با BMI
۱۳- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با طول پا
۱۴- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با طول ران
۱۵- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با طول ساق 
۱۶- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشاردر حالت ایستاده، پاها در یک راستا با طول کف پا
۱۷- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستاده، پاها در یک راستا با پهنای پنجه
۱۸- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشاردر حالت ایستاده، پاها در یک راستا با پهنای پاشنه
۱۹- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با قد
۲۰- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با وزن
۲۱- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با BMI 
۲۲- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با طول پا
۲۳- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با طول ران
۲۴- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با طول ساق پا
۲۵- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با طول کف پا
۲۶-تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشاردر حالت ایستادن روی یک پا با پهنای پنجه 
۲۷- تعیین ارتباط بین میزان جابجایی مرکز فشار در حالت ایستادن روی یک پا با پهنای پاشنه

۱-۵) فرضیه های تحقیق
۱- بین قد با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۲- بین وزن با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۳- بین BMI با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۴- بین طول پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۵- بین طول ران با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۶- بین طول ساق پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۷- بین طول کف پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۸- بین پهنای پنجه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۹- بین پهنای پاشنه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن معمولی روي دو پا، رابطه وجود دارد.
۱۰- بین قد با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۱- بین وزن با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۲- بین BMI با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۳- بین طول پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۴- بین طول ران با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۵- بین طول ساق پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد. 
۱۶- بین طول کف پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۷- بین پهنای پنجه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن با پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد.
۱۸- بین پهنای پاشنه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستاده، پاها در یک راستا، رابطه وجود دارد..
۱۹- بین قد با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۰- بین وزن با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۱- بین BMI با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۲- بین طول پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۳- بین طول ران با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۴- بین طول ساق پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد. 
۲۵- بین طول کف پا با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۶- بین پهنای پنجه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد.
۲۷- بین پهنای پاشنه با تعادل آزمودنی ها در حالت ایستادن روی یک پا، رابطه وجود دارد. 
۱-۶) پیش فرض های تحقیق
معمولاً فرض های تحقیق بر اساس پیش فرض هایی بنا شده است که پژوهشگر وقوع آنها را محقق دانسته است. پیش فرض های تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد:
هیچ یک از شرکت کنندگان، اطلاعات نظری و عملی در رابطه با تکلیف مورد استفاده در تحقیق را ندارند.
بنابر اظهار شرکت کنندگان، تمام آزمودنی ها هنگام شرکت در آزمون از سلامت کامل خصوصاً در ارتباط با حس حرکت و تعادل و حس بینایی برخوردارند.
تمام شرکت کنندگان در هنگام انجام تکلیف تمام سعی خود را به کار خواهند گرفت.
شرایط مختلف مربوط به آزمایش برای همه شرکت کنندگان یکسان خواهد بود.
افراد شرکت کننده، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می باشند.
زمان برگزاری آزمون برای تمام شرکت کنندگان یکسان و پیش از ظهر در نظر گرفته شده است.

۱-۷) محدودیت های تحقیق
۱- عدم کنترل خصوصیات ژنتیکی و ویژگی های خلقی که ممکن است در اجرای افراد مؤثر باشد.
۲- عدم کنترل کامل خصوصیات محیطی مانند: تغذیه، فعالیت روزمره، استراحت، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی.
۳- احتمال تمرین ذهنی برخی از آزمودنی ها خارج از چارچوب تمرین.

۱-۸) نحوه رعایت نکات اخلاقی
۱- این تحقیق چه از لحاظ مداخله و چه از لحاظ روش های اندازه گیری، خطر و رنج و آسیبی در بر نداشت.
۲- موافقت آگاهانه از آزمودنی ها اخذ گردید.
۳- کلیه آزمودنی ها در صورت تمایل مختار بودند که هر زمان اراده کنند از ادامه آزمون ها انصراف داده و از تحقیق خارج شوند.

۱-۹) تعریف واژه های عملیاتی
تعادل : حفظ راستای پوسچر بدن، به طوری که خط عمودی پوسچر بدن از مرکز ثقل و مرکز سطح اتکاء بگذرد. تعادل دو جنبه دارد: الف)جهت راستای پوسچر ب) حفظ این جهت به طور عمودی با حداقل نوسانات (۹). در این تحقیق منظور از تعادل، حفظ وضعیت بدن بر روی تعادل سنج دیجیتالی با درجه دشواری مشخص به مدت ۲۰ ثانیه می باشد.
جابجایی مرکز فشار : یک مقیاس کلی اجرا است که نشان دهنده میزان انحرافات از هدف (نقطه تعادل) می باشد (۱۹)، و توسط انقباضات عضلانی که با استفاده از اطلاعات حسی سه سیستم بینایی، دهلیزی و حس عمقی ارسال شده به دستگاه عصبی مرکزی، کنترل می شود. این اطلاعات حسی در دستگاه عصبی مرکزی هم پوشانی می شوند و تعادل بدن حفظ می شود (۶۵). در این تحقیق، جابجایی مرکز فشار به صورت شاخص نوسان (سانتی متر) به عنوان یکی از خروجی های دستگاه تعادل سنج، پس از اجرای هر کوشش ۲۰ ثانیه ای در هر یک از شرایط می باشد.
آنتروپومتریک : به معنای علم اندازه گیری ابعاد بدن می باشد (۳).
ویژگی های آنتروپومتریک : عوامل مکانیکی که شامل هر دو ویژگی های شخصی و محیطی بوده و محدوده های ثبات پوسچرال را مشخص می سازند. ویژگی های آنتروپومتریک به طور کلی شامل: قد، وزن، طول اندام، محیط اندام و پهنای اندام می باشد (۷۸). خصوصیات بدنی مورد نظر در این تحقیق شامل: قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی (طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق پا) و اندازه های کف پا (طول کف پا، پهن ترین قسمت پهنای پنجه، پهن ترین قسمت پهنای پاشنه) می باشد.
قد: قد یک شاخص بزرگی از اندازه طبیعی بدن و طول استخوانی می باشد (۱۱۰). 
در این تحقیق، اندازه گیری قد با متر نواری که به دیوار ثابت شده انجام می گیرد.
وزن: رایج ترین متغیر آنتروپومتریک بوده و معمولاً با دقت کافی نیز اندازه گیری می شود که این دقت نیز با توجه به جزئیات تکنیک اندازه گیری به دست می آید. وزن یک اندازه ترکیبی از برآورد کل بدن می باشد
  • بازدید : 244 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۵    کد محصول : ۱۸۱۴۲    حجم فایل : ۲۲۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پايان نامه كارشناسي ارشد رشته عرفان اسلامي (m.sc) موضوع تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ایران

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته عرفان اسلامي(m.sc)موضوع تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ۱۴۰۰(ه ش)«بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و زمين به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگي حذف كنيم، وجودي براي هستي باقي نخواهد ماند كه عدل پايه و بنياني است كه قوام و استواري جهان به اوست.« العدل اساس به قوام العالم.»تعالي و ارتقاء جان آدمي به حيات طيبه الهي با ايجاد تعادل فردي در بستر تعامل جمعي است. تعادلي در مبدا، در مسير و در مقصد..توسعه اي كه در عدل است در هيچ طرح و برنامه ديگري نمي توان يافت. از آن جايي كه توسعه در اسلام تنها به معناي افزايش فيزيكي نيست و جنبه هاي معنوي و ارزشي نيز اهميت دارد ،

  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱    کد محصول : ۱۴۲۴۵    حجم فایل : ۱۳۷ کیلوبایت   

تعادل نیرویی

این مقاله به توضیح درباره ی نیروهای وارده بر

یک جسم و تعادل آن نیروها و مکانیزم و فرمولهای آنها

پرداخته است.

برای خرید کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج