گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محصول نهايي گزارشگري مالي. صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعكس كننده اطلاعاتي است كه در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارائه نمايد. صورت سود و زيان جامع يكي از صورت هاي مالي است كه ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه هاي مختلف نشان ميدهد. سرمايه گذاران. اعتباردهندگان. مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهيهاي بنگاه. نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ارائه ي صورت سود و زيان جامع بر تصميم گير ي هاي استفاده كنندگان از ديدگاه آنان است. 
تعديلات سنواتي،تعديلات با اهميتي است که به سنوات قبل مربوط مي شود و اولا به منظور اصلاح مانده اول دوره سود و زيان انباشته و ثانيا به منظور افشاء بخشي از تغييرات سود و زيان انباشته (بين مانده اول دوره و مانده پايان دوره) در صورت گردش سود و زيان انباشته منعکس مي گردد.مانده اول دوره و مانده پايان دوره سود و زيان انباشته ،بخشي از تراز وضعيت مالي مقايسه اي شرکت مي باشد.
صورت سود و زيان جامع نشان دهنده تمام درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته مي باشد.  بموجب استانداردهاي حسابداري ايران و يا به استناد قوانين،برخي درآمدها و هزينه ها در صورت سود و زيان دوره منظور نشده و در صورت سود و زيان جامع منعکس و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه طبقه بندي مي گردند.
تعديلات سنواتي جزيي از سود و زيان جامع نمي باشد بلکه به جهت اينکه سود و زيان طبق مفهوم نگهداشت سرمايه مالي( مطابق مفاد مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران) تفاوت حقوق صاحبان سرمايه اول دوره و پايان دوره به استثناي آورده و ستانده صاحبان سهام مي باشد لذا به جهت انعکاس تمام تغييرات شناسايي شده در دوره مالي،به سود و زيان جامع سال مالي اضافه يا کسر مي گردد تا کل تغييرات حقوق صاحبان سهام را نشان دهد.
صورت سود و زيان صورتي است که وضعيت فعاليتهاي مالي يک موسسه و نتيجه آن را در يک تاريخ معين نشان مي دهد . بنابراين بدون وجود صورت سود و زيان نمي توان از چگونگي فعاليتهاي مالي طي يک دوره آگاه گرديد 
به طور کلي بايد گفت که صورتهاي مالي به منظور دادن اطلاعاتي در مورد قابليت سودآوري و قدرت پرداخت بدهيهاي واحدهاي انتفاعي به استفاده کنندگان از اين صورتها تهيه مي گردند و صورت سود و زيان که از جمله مهمترين اين صورتها هستند حاوي اطلاعاتي است که قابليت سود آوري موسسه را نشان مي دهد

به طور کلي هر فرد در زندگي روزانه اش مي تواند ميزان سود و زيان حاصل از دسترنجش را با يک تفريق ساده هزينه ها از درآمدها بدست آورد . دريک موسسه نيز وضعيت به همين طريق است و سود و زيان آن موسسه در طي دوره مالي به ترتيب زير حاصل مي گردد : 

هزينه ها در طي دوره مالي – درآمد در طي دوره مالي = سود ويژه در طي دوره مالي 

درآمد در طي دوره مالي – هزينه ها در طي دوره مالي = زيان ويژه در طي دوره مالي 
اين صورت نيز داراي عنواني مشتمل بر سه سطر است که سطر اول نام موسسه اي است که اين صورت براي آن تهيه مي گردد و سطر دوم نام صورت مالي يعني صورت سود و زيان است و سطر سوم شامل دوره مالي که اين صورت براي آن تهيه مي گردد مي باشد که به صورت براي سال / ماه منتهي به …… نوشته مي شود

براي تهيه صورت سود و زيان پس از نوشتن عنوان درآمدها را به صورت ستوني مي نويسيم ، سپس هزينه ها را پس از جمع درآمدها مي نويسيم و پس از آن جمع هزينه ها را از جمع درآمد کم مي کنيم در صورتي که عدد مثبتي به دست آمد سود ويژه دوره مالي و در صورتي که عددي منفي به دست آمد زيان ويژه دوره مالي به دست مي آيد . 

البته اين صورت سود و زيان از ساده ترين شکل صورتهاي سود و زيان است که براي شرکتهاي خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد .
ترازنامه كه گاهي اوقات به آن صورت وضعيت مالي نيز گفته مي شود عبارت است از فهرستي از تمام داراييها ، بدهيها و سرمايه يك واحد تجاري در يك تاريخ زماني معين كه معمولاً پايان دوره مالي مي باشد . 
به طور كلي ترازنامه بر اساس معادله حسابداري يعني سرمايه + بدهيها = داراييها شكل گرفته است و همانطور كه از نامش (ترازنامه) پيداست هر دو طرف آن بايد برابر باشد و به دو طريق تهيه مي شود : 
۱- شكل حساب تي (T) 
۲- شكل گزارشي 
چون معمولاً ترازنامه به شكل تي تهيه ميشود لذا در اين درس فقط شكل تي آن را توضيح ميدهيم . 
در ترازنامه به شكل تي تمام داراييها اعم از جاري و ثابت در سمت راست ترازنامه و تمام بدهيها اعم از جاري و بلندمدت و حساب سرمايه در سمت چپ ترازنامه آورده مي شوند . 
ترازنامه با توجه به اطلاعات موسسه خدماتي محمد و حسن به شكل تي به صورت زير مي باشد : 
صورت حساب سود و زيان                 income statement
صورت حساب سود و زيان همانطور كه از نامش پيداست جهت تعيين سود يا زيان ويژه واحد مالي تهيه ميشه و شامل خلاصه اي از درآمدها و هزينه هاي براي يك دوره زماني معين مي باشد.
اين صورت حساب معمولا به دو طريق تهيه مي شود :
۱- تك مرحله اي
۲- دو مرحله اي
صورت حساب سود و زيان به روش تك مرحله اي :
در اين روش ابتدا كليه درآمد ها يكجا و در ادامه كليه هزينه ها در زير آنها آورده مي شود و در نهايت از تفاضل آنها به سود يا زيان قبل از كسر ماليات مي رسيم كه با كسر ماليات (در صورتي كه موسسه سود داشته باشد) به سود يا زيان بعد از كسر ماليات يا همان سود يا زيان ويژه خواهيم رسيد .
صورت حساب سود و زيان به روش دو مرحله اي :
در اين روش ابتدا درآمدهاي عملياتي آورده شده در ادامه هزينه هاي عملياتي ذكر مي گردد كه از تفاضل اين دو به سود يا زيان عملياتي مي رسيم در مرحله بعد درآمدهاي غير عملياتي و هزينه هاي غير عملياتي آورده مي شود كه از تفاضل اين مرحله و مرحله قبل به سود و زيان قبل از كسر ماليات مي رسيم كه با كسر ماليات به سود و زيان بعد از كسر ماليات يا همان سود و زيان ويژه خواهيم رسيد .
به صورت حساب سود و زيان صورت حساب درآمد يا صورت حساب عمليات نيز گفته ميشود . مهمترين بخش صورت حساب سود و زيان قسمت پاياني آن يعني سود يا زيان ويژه است كه نتيجه فعاليت يك واحد تجاري را نشان مي دهد كه آيا واحد تجاري در طول دوره مالي فعاليتش سود آور بوده است و يا خير.
به طور كلي صورت سود و زيان يك واحد خدماتي به روش تك مرحله اي به صورت زير مي باشد :

عتیقه زیرخاکی گنج