گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر

هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . 
هدف از اين تحقيق ، بررسي ارتباط تعهد سازماني ،دلبستگي شغلي با برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي در كارشناسان سازمان تربيت بـدني بـود .
براساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشـنامه اطلاعـات
فردي، پرسشنامه تعهد سازماني مير وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگي شغلي كانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آمار توصـيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد . نتايج آزمون تي استيودنت و تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه در ادراك تعهدسازماني با توجـه بـه متغيرهـاي
جمعيت شناختي (جنسيت ، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) تفاوت معناداري وجود ندارد، اما در ادراك تعهد سازماني در سطوح تحصيلي تفـاوت
معناداري مشاهده شد (۰/۰۵ >P) . همچنين نتايج نشان داد كه در ادراك دلبستگي شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسـيت ، سـابقه
خدمت ، وضعيت استخدامي و سطوح تحصيلي ) تفاوت معناداري وجود نداشت .


 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي انگيزش و تعهد سازماني داوطلبان رويدادي در ورزش بهمنظور جذب و نگهداري
نيروهاي داوطلب ورزشي است.

هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي انگيزش و تعهد سازماني داوطلبان رويدادي در ورزش بهمنظور جذب و نگهداري
نيروهاي داوطلب ورزشي است.
روش شناسي: روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق كليهي نيروهاي داوطلب شركت
كننده در دهمين المپياد فرهنگي ـ ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي سراسر كشور بودندبه. دليل پايين بودن
حجم جامعه آماري، نمونه بهصورت تمامشمار بهدست آمد كه در حقيقت نمونه برابر جامعه است؛ بر اين اساس تعداد
۱۲۰ نفر بهعنوان نمونه آماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه انگيزش داوطلبان (اندام
و همكاران،۱۳۸۷با ) ۳۷ سؤال و پرسشنامه سنجش تعهد سازماني ( آلن و ميير،۱۹۹۷با ) ۱۸ سؤال جمعآوري گرديد.


 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند.

اين پژوهش به منظور بررسي رابطة عدالت سـازماني بـا تعهـد سـازماني كاركنـان
شهرداريهاي مركزي و مناطق شهر اصفهان طراحي شد. در اين پژوهش تعـداد ۲۲۳
نفر از کارکنان شهرداريهاي مرکزي و مناطق شـهر اصـفهان بـه روش نمونـهگيـري
تصادفي ساده انتخاب شدند. بـراي سـنجش عـدالت سـازماني از پرسشـنامة عـدالت
سازماني(نيهوف و مورمن،۱۹۹۳) و جهت سنجش تعهد سازماني از پرسشـنامة تعهـد
سازماني (ميير، آلن و اسميت،۱۹۹۳) و به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي
آماري ضريب همبستگي ساده و چندگانه(تحليل رگرسيون) استفاده شد. 

 • بازدید : 150 views
 • بدون نظر

هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان تعهد سازماني معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي بود.
جامعة آماري اين پژوهش را كلية معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي ( ۹۸۰=N) تشكيل مي
دادند. 

هدف از پژوهش حاضر سنجش ميزان تعهد سازماني معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي بود.
جامعة آماري اين پژوهش را كلية معلمان تربيتبدني جديد الاستخدام استان خراسان رضوي ( ۹۸۰=N) تشكيل مي
دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونة آماري برابر با ۲۷۸ نفر برآورد شدـب. ه منظور جمعآوري دادهها از پـرسشنامة
ـت عهد سازماني (ايمانينژاد، ۱۳۸۵) كه مشتـمل بر ۱۰ سؤال پاسخ بسته در مقياس پنج درجهاي ليكرت ميباشد استفاده
گرديد. اعتـبار پرسشنامه با بهرهگيري از نظرات اصلاحي اساتيد مديريت و برنامهريزي رشته تربيتبدني به دست آمد و
پايايي دروني پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ تع ۰/۷۱ يين گرديد. روش تحقيق با توجه به نوع مطالعه

………

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که درقالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است : چکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مركزي مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازماني کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازماني با متغیرهای عدالت سازماني ، استقلال در كار ، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلي و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت وبا مشاركت سازماني رابطه معنادار ندارد . تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازماني مهم‌ترين و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقيم و مثبت بر میزان تعهد سازماني محسوب می شود. درحالي كه ساير عوامل مشاركت سازماني، ابهام نقش ، فشار نقش و استقلال دركار نيز تاثير مستقيم و عامل فرصت و ارتقاي شغلي تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارند.

دانلود مقاله با عنوان عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت گاز که شامل ۲۵ صفحه و بشرح زیر است :

نوع فایل : Word

چکیده : مقاله حاضربه بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مركزي مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری ۲۰۰ نفر کارمند و حجم نمونه ۶۶ نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازماني کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازماني با متغیرهای عدالت سازماني ، استقلال در كار ، فشار نقش، فرصت و ارتقاي شغلي و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت وبا مشاركت سازماني رابطه معنادار ندارد . تحليل هاي رگرسيون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازماني مهم‌ترين و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقيم و مثبت بر میزان تعهد سازماني محسوب می شود. درحالي كه ساير عوامل مشاركت سازماني، ابهام نقش ، فشار نقش و استقلال دركار نيز تاثير مستقيم و عامل فرصت و ارتقاي شغلي تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارند.

 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
کتاب الکترونیکی تعهد سازمانی و كاری (رشته مديريت)
دوستان عزیز تعهد سازماني نگرشي درباره وفاداري كاركنان به سازمان و فرايندي مسمتر است كه به واسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي‌رساند. 

لزوم توجه به انسان و ابعاد وجودي او در مديريت و مطرح شدن بحث مديريت روابط انساني در سازمان ها،‌ تحقيقات مربوط به رفتار انساني را وسعت بخشيد، و دريچه‌هاي تازه اي را به روي انديشمندان اجتماعي گشود كه يكي از آنها (اخلاق كار) و «تعهد كاري» است. اين مفهوم كه امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات مذكور از آن خود ساخته است، بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف آن و تلاش در جهت رسيدن به آن اهداف است. در نتيجه اين دو عامل، نوعي وابستگي عاطفي و رواني در فرد شكل مي‌گيرد كه او را مايل به ابقا در سازمان مي‌كند.

درباره اينكه چه عاملي به وجود آورنده اين تعهد در افراد است دو ديدگاه كاملا متفاوت ارايه شده است كه يكي از آنها تعهد را امري عاطفي يا نگرشي مي داند. و ديدگاه ديگر به آن به عنوان امري رفتاري مي‌نگرد كه در جهت كسب منافع بيشتر در فرد شكل مي‌گيرد.

صرف نظر از تفاوت اين دو ديدگاه آنچه مسلم است اين است كه تعهد موجد بهره‌وري است،‌زيرا افزايش تعهد، (در حد مطلوب) موجب ارتقاء سازگاري فرد با سازمان و مقاومت او در برابر تعبيرات، بروز خلاقيت هاي فردي، و نيز استفاده كارآمد از منابع انساني مي شود كه اين همه خود افزايش بهره‌وري را در پي خواهد داشت. 

نيروي انساني مهمترين سرمايه سازمان هاست و هر چه اين سرمايه ازكيفيت مطلوب و بالاتري برخوردار باشد احتمال،‌ موفقيت، بقاء و ارتقاء‌سازمان بيشتر خواهد شد. لذا بايد بهبود كيفي نيروي انساني را مورد توجه خاص قرار داد. چرا كه هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد،‌ اما تنها آموزشهاي تخصصي شامل اين اقدام نمي‌گردد. بلكه بهبود نگرش و تعديل ارزشهاي افراد نيز شامل مي‌شود يكي از مهمترين اين نگرش‌ها تعهد سازماني است.

تعهد سازماني نگرشي درباره وفاداري كاركنان به سازمان و فرايندي مسمتر است كه به واسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي‌رساند. 

 • بازدید : 252 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۲    کد محصول : ۹۰۳۲    حجم فایل : ۳۱۳۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی‎

امروزه توجه سازمانها در بکارگیری حداکثری تواناییهای کارکنانشان افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که کارکنان لزوما تمامی توان خود را در دستیابی سازمان به اهدافش به کار نمی گیرند. یکی از مهمترین دلایل این موضوع فقدان یا کمبود تعهد سازمانی کارکنان است. چنانچه کارمندی به سازمان خود متعهد نباشد، برای او موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان تفاوت چندانی ندارد.از این رهیافت سازمان دچار هزینه های هنگفتی خواهد شد.زیرا بیشترین هزینه سازمانها مربوط به هزینه های کارکنان است و چنانچه این هزینه ها بازده مورد نیاز را نداشته باشند، شکست یک سازمان حتمی خواهد بود. در دهه ۱۹۷۰ تلاش هایی برای توضیح سر موفقیت کسب و کار ژاپنی توسط نویسندگانی چون اوچی (۱۹۸۱) و پاسکال و آتوس (۱۹۸۱) صورت پذیرفت که در نهایت به این تئوری منجر شد که بهترین راه برای انگیزش مدیریت این است که تعهد کامل آنان نسبت به سازمان و سیاست های آن از طریق رهبری و انجذاب به چنگ آید.این فرآیند را می توان رویکرد((قلوب و اذهان))به انگیزش نامید و این رویکرد در میان چیزهای دیگر ابزارهایی چون محافل کیفیت را مشهور نمود. این عصا به پیترز و واترمن (۱۹۸۲)و مقلدان آنان در دهه۱۹۸۰به ارث رسید.این رویکرد به سرآمدی توسط اساتید پیترز وآستین (۱۹۸۵)به جمع بندی رسید.وقتی آنان دوباره قدری ایده آلیستی نوشتند :((به کارکنان سازمان اعتماد داشته باشید و با آنان همچون افراد بالغ برخورد نمایید))با رهبری عاشقانه و تخیلی آنان را به هیجان آورید وسواس برای کیفیت را پرورش و اثبات نمایید ودرآنان این احساس را به وجود آورید که کارکنان خود مالک کسب وکارند آنگاه نیروهای کار شما با تعهد کامل پاسخ خواهند داد.


عتیقه زیرخاکی گنج