گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آيه ۲۰: از نشانه هاي او اين است كه ما را از خاك آفريد، سپس انسان هايي شديد و در روي زمين انتشار يافتيد.
آيه ۲۱: و از نشانه هاي او اينكه همسراني از جنس خود شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر مي كنند.
آيه ۲۲: و از آيات آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان هاي و رنگهاي شماست، در اين نشانه هائي است براي عالمان.
آيه ۲۳: و از نشانه هاي او خواب شما در شب و روز است و تلاش و كوششتان براي بهره گيري از فضل پروردگار در اين امور نشانه هايي است براي آنانكه گوش شنوا دارند.
آيه ۲۴: و از آيات او اين است كه برق را به شما نشان مي دهد كه هم مايه ترس است و هم اميد و از آسماني آبي فرو مي فرستد كه زمين را بعد از مردن به وسيله آن زنده مي كند، در اين نشانه هايي است براي جمعيتي كه عقل خود را به كار مي گيرند.
آيه ۲۵: و از آيات او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برپاست سپس هنگامي كه شما را از زمين فرا مي خواند ناگهان همه خارح مي شويد (و در صحنه محشر حضور مي يابيد).
تفسير:
آيات خدا در آفاق و انفس:
اين آيات نكات جالبي از‌ آيات و دلائل توحيد و نشانه هاي پروردگار را در نظان عالم هستي بازگو مي كند، اين آيات كه همه با تعبير من اياته (يكي از نشانه هاي خدا…) آغاز مي شود و آهنگ مخصوص و لحن گيرايي دارد قابل توجه انكه آياتي كه با اين جمله شروع مي شوند در قرآن ۱۱ آيه بيش نيست كه هفت ايه آن در همين سوره روم است و دو آيه در سوره فصلت و دو آيه در سوره شوري و مجموع اين ۱۱ آيه حقاً يك دور كامل
قرآن در اينجا نخست به سراغ آفرينش انسان كه اولين و مهمترين موهبت الهي بر اوست مي رود و مي گويد:
يكي از نشانه هاي او است كه شما را از خاك آفريده، شما انسانهايي شديد كه در روي زوين منتشر گشتيد.
در اين آيه و نشانه هاي عظمت الهي اشاره شده: يكي آفرينش انسان از خاك – ديگر تكثير انسان و انتشار فرزندان آدم بوده. كه اكر انتشار او نبود به روي زمين از بين مي رفت و نسل او برچيده مي شد.
راستي خاك كجا و انساني با اين ظرافت كجا؟ اگر پرده هاي ظريف چشم كه از برگ گل هم لطيفتر و خساستر و ظريفتر است، همچنين سلول هاي فوق العاده حساس و ظريف مغز را در كنار خاك بگذاريم و با هم مقايسه كنيم آنگاه مي فهميم كه آفريدگار جهان چه قدرت عجيبي به كار گرفته. آنكس كه در چنين موجود مرده اي كه كم ارزش ترين موجودات محسوب مي شد چنان موجود زنده شگرفي بيافريد شايسته هرگونه ستايش بر اين قدرت و علم و دانش بي حساب است. «فتبارك الله احسن الخالقين»
قابل توجه اينكه كلمه «اذا» در زبان عربي در مورد امور ناگهاني به كار مي رود، ذكر اين تعبير در اينجا ممكن است اشاره به آن باشد كه خداوند آنچنان قدرت تكثير مثل به آدم داد كه در مدتي كوتاه ناگهان نسل او در سراسر زمين منتشر شد و در جامعه متشكل انساني را به وجود آورد.
در ايه دوم از آنجا كه ادامه اين پيوند در ميان همسران خصوصاً در ميان همه انسانها عموماً، نياز به يك كشش جاذبه و كشش قلبي و روحاني دارد به دنبال آن اضافه مي كند در اين آيات نشانه هايي است براي افرادي كه تفكر مي كنند. جالب اينكه قرآن در اين مورد هدف ازدواج را سكونت و آرامش قرار داده است و با تعبير پرمعني «دلسكنوا» مسائل بسياري را بيان كرده و نظير اين تعبير در سوره اعراف نيز آمد و از اين جا مي توان نتيجه گرفت كه پشت پا زدن به اين سنت الهي وجود را ناقص مي دارد، چرا كه يك مرحله نكاملي متوقف شده، به هر جال اين ارامش و سكونت هم از نظر جسمي و هم از نظر روحي و هم از جنبه فردي و هم اجتماعي است. و اما مسأله «مودت» و «رحمت» در حقيقت «ملاط» و «چسب» مصالح ساختماني جامعه انساني است.
چرا جامعه از فرد فرد انسانها تشكيل شده است. همچون ساختمان عظيم و پرشكوهي كه از آجرها و قطعات سنگي تشكيل مي گردد. اگر اين افراد پراكنده با هم ارتباط پيدا نكند «جامعه» يا «ساختماني» به وجود نخواهد آمد. آنكس كه انسان را براي زندگي اجتماعي آفريده اين پيوند و ربط ضروير را نيز ايجاد كرده است.
البته آيه مودت و رحمت را ميان دو همسر بيان مي كند و اين احتمال نيز وجود دارد كه ولي اين احتمال كه تعبير (بينكم) اشاره به همه انسانها باشد، كه دو همسر از مصاديق بارز‌آن بيان مي شود و در اصل جامعه بدون مودت و رحمت امكان پذير نيست، و از ميان رفتن اين دو پيوند و حتي ضعف و كمبود آن مايه هزاران بدبختي و اضطراب اجتماعي است. آخرين ايه مورد بحث معجوني از آيات آفاق و انفس است نخست به خلقت آسمانها و زمين اشاره كرده مي گويد: از نشانه هاي بزرگ خدا آفرينش آسمان ها و زمين است. آسمان ها با آن همه كرامت، با آن همه منظومه ها و كهكشان ها، آسمانهايي كه انديشه بلندپرواز انسان از درك عظمت آن عاجز است. يك روز بود كه انسان كواكب آسمان ها را همين مي دانستند كه با چشم ديده مي شود. اما هر قدر تلسكوپ هاي قوي و عظيمتر ساخته شد عظمت و كثرت ستارگان آسمان فزونتر گرديد و تنها خدا مي داند كه در همه كهكشانها كه تعداد آنها بر هيچ كس روشن نيست چند ستاره وجود دارد.
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه اختلاف السنه به معني اختلاف زبانها و اختلاف رنگها اشاره به اختلاف نژادها و رنگهاست. ولي مي توان معني وسيعي از كلمه «اختلاف» استفاده كرد كه شاما تفسير و به هر معني اين تنوع خلقت شاهد عظمت و قدرت اوست. قرآن در پايان ايه فوق مي گويد در اين امور نشانه هائي است براي عالمان و انديشمندان. چرا كه آنها بيشتر از هر كس از اين اسرار آگاه مي شوند.
باز هم نشانه هاي عظمت او در برون و درون:
از‌ آيات او خواب شما در شب و روز است، و نيز تلاش و كوشش شما براي بهره گيري از فضل پروردگار و تامين نيازمنديهاي زندگي و درپايان مي افزايد: «و در اين امور آيات و نشانه هايي براي آنهايي كه گوش شنوا دارد». اين حقيقت بر هيچ كس پوشيده نيست كه همه موجودات زنده براي تجديد نيرو و به دست آوردن آمادگي لازم براي ادامه كار و فعاليت نياز به استراحت دارند، استراحتي كه به طور الزامي به سراغ آن ها بيايد، و حتي افراد پرتلاش و يا حريص را ناگزير به انجام آن سازد. اين موهبت بزرگ الهي سبب مي شود كه جسم و روح انسان به اصطلاح سرويس شود، و یا بروز حالت خواب که یک نوع وقفه و تعطیل کار بدن است ارامش و رفع خستگی حاصل گردد، و انسان حیات و نشاط و نیروی تازه یا پیدا کند. مسلماً اگر خواب نبود روح و جسم انسان بسیار زود پژمرده و فرسوده می شد و بسیار زود پیری و شکستگی به سراغ او می آمد، به همین دلیل خواب متناسب و آرام راز سلامت و طول عمر و دوام و نشاط جوانی است.
بدون شک برنامه اصلی خواب مربوط به شب است، و شب به خاطر آرامشی که از تاریکی پدید می آید و اولویت خاصی در این مورد دارد.
نیاز جسم و روح انسان به خواب به اندازه ای زیاد است که توانایی و تحمل انسان در برابری بی خوابی بسیار کم است و از چند شبانه روز تجاوز نمی کند، به همین جهت جلوگیری از خواب همیشه به عنوان یکی از دردناکترین شکنجه ها نزد جباران و طاغوتیان شناخته شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج