گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
تقسيم كنندگان : 
۱-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                  داراي 
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

۲-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي 
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

۳-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي
 شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :


مورد تقسيم : آپارتمان هاي مسكوني و انباري هاي احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                متر مربع داراي پلاك                            فرعي از                    اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                فرعي از اصلي نامبرده در اراضي                     بخش              ثبتي تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالكيت شماره                    مورخ                صفحه              جلد              و        شماره                 مورخ           صفحه     جلد                و شماره                و مورخ                  جلد               به شمارات چاپي             و             و              صادرات به نام تقسيم كنندگان 
مبناي تقسيم : 
۱- صورت مجلس تفكيكي شماره               مورخ                  صادره از ثبت منطقه                   تهران 

۲-گواهي مالياتي شماره                      مورخ                   صادره از سرمميزي                    

۳-گواهي پايان ساختمان شماره                  مورخ                   صادره از شهرداري منطقه                  تهران . 

قدر السهم اختصاصي ناشي از تقسيم : 
۱-تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در هم كف غربي به مساحت            متر مربع (قطعه اول تفكيكي )به انضمام انباري شماره يك واقع در زير زمين اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفكيكي )و به انضمام پاركينگ شماره يك واقع در زير زمين دوم به مساحت                    متر مربع (قطعه اول تفكيكي)  با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه هاي اجرايي آن كه در سهم اختصاص خانم / آقاي :                      (رديف يك ) به ازاي سهم مشاعي قرار گرفته و ميگيرد . 

۲- تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در هم كف شرقي به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفكيكي ) به انضمام انباري شماره دو واقع در زير زمين اول به مساحت                  متر مربع (قطعه دوم تفكيكي) و به انضمام پاركينگ شماره دو واقع در زير زمين دوم به مساحت                متر مربع (قطعه دوم تفكيكي ) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن كه در سهم اختصاصي خانم / آقاي                                 (رديف دو ۹ به ازاي سهم مشاعي قرار گرفته و ميگيرد . 

۳- سهم اختصاصي خانم / آقاي :            (رديف سوم ) عبارت است از :
اول : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربي به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفكيكي )به انضمام انباري شماره ۳ واقع در زير زمين اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفكيكي) و به انضمام پاركينگ شماره سه واقع در زمين دوم به مساحت                      متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن . 
دوم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقي به مساحت              متر مربع (قطعه چهارم تفكيكي) به انضمام انباري شماره چهار واقع در زير زمين دوم به مساحت                    متر مربع (قطعه چهارم تفكيكي) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن . 
سوم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربي به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفكيكي) به انضمام انباري شماره پنج واقع در زير زمين اول به مساحت                    متر مربع ( قطعه پنجم تفكيكي) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن . 
چهارم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقي به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) به انضمام انباري شماره شش واقع در زير زمين اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) و به انضمام پاركينگ شماره شش  واقع در زير زمين طبقه دوم به مساحت                  متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن كه در تمامي آپارتمان ها و انباري ها و پاركينگ هاي مندرج در قسمت هاي اول لغايت چهارم رديف (پ) به ازاء سهم مشاعي در سهم اختصاصي خانم / آقاي                       (رديف سوم ) قرار گرفته و مي گيرد . 


شرح قسمت هاي مشاعي و مشترك : 
۱- عرصه كل به مساحت                 متر مربع ۲- نور گير به مساحت              متر مربع 
۳- راه پله ها در زير زمين دوم و اول هر يك به مساحت              متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر يك به مساحت                    متر مربع ۴- شوفاژ خانه در زير زمين دوم به مساحت              متر مربع ۵- اتاق سرايدار در زير زمين اول به مساحت                  متر مربع ۶- حيات خلوت                  متر مربع 
۷-حياط به مساحت              متر مربع ۸-دستشويي و توالت در زير زمين هاي اول و دوم هر يك به 
مساحت          متر مربع ۹- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبكه هاي برق ، تلفن و لوله هاي آب و فاضلاب و لوله هاي گاز و كانال هاي كولر از يكديگر گواهي مي شود . 

حقوق ارتفاقي : طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن مي باشد . 

حدود آپارتمان ها : 
(قطعه اول تفكيكي ): شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )
(قطعه دوم تفكيكي ): شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

(قطعه سوم تفكيكي) : شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

(قطعه چهارم تفكيكي): شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

(قطعه پنجم تفكيكي): شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

(قطعه ششم تفكيكي) شمالاً شرقياً
جنوباً غرباً
(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

حدود انباري ها و پاركينگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفكيكي مبنا براي آن حدودي قيد نشده است . 

تذكاريه :
۱- تقسيم كنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبيت هاي احتمالي در مورد تقسيم را نسبت به سهم اختصاصي خويش به يكديگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعيه صحيحه شرعيه و قانونيه نمودند . 
۲- هر يك از تقسيم كنندگان به ديگري از تقسيم كنندگان مزبور وكالت و اجازه و اختيار داده و ميدهد كه چنانچه در تنظيم صورت مجلس تفكيكي مبنا يا گواهي مالياتي مبنا و يا در تنظيم اين تقسيم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روي داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظيم و امضاء اسناد رسمي بدون آنكه در ماهيت اين تقسيم خللي وارد سازد اقدام نمايد . 
۳- اصول اسناد مالكيت فوق الذكر جهت صدور اسناد مالكيت موارد تقسيم به ثبت مربوطه ارسال مي گردد و هيچ از انباري ها و پاركينگ هاي منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهايي قابل انتقال نمي باشد . 
۴- برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه دوم تفكيكي                       برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه سون تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي و برق به شماره پرونده            پنجم تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه ششم تفكيكي و آب شماره            و برق شماره پرونده              و گاز شهري شماره شناسايي                 كماكان مشترك در كل ملك و ساختمان موصوفه خواهد بود . 
۵- تمامي آپارتمان ها و انباري ها و پاركينگ هاي سهام اختصاصي مفروز و انتزاعي از ملك پلاك مذكوره در بالا و بر اساس صورت مجلس  تفكيكي مبنا مي باشد كه هر از تقسيم كنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالكيت سهم اختصاصي خود به نام خويش دارد . 
۶- تقسيم كنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو به عنوان تضرر و غيره را در رابطه با اين تقسيم نامه از خود سلب نمودند و احتياطاً كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از تقسيم كنندگان اسقاط گرديد و منافع موارد تقسيم قبلاً به كسي واگذار نشده و هر يك از تقسيم كنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصي خويش نمود . 
۷- تقسيم كنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهي في مابين آنان منعقد گرديده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين تقسيم نامه بدون استثناء گرديده و ميباشد . 

عتیقه زیرخاکی گنج